Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Výruby a iné konania / Smrek pri Dome kultúry: môžete vstúpiť do konania vo veci súhlasu s jeho výrubom

Smrek pri Dome kultúry: môžete vstúpiť do konania vo veci súhlasu s jeho výrubom

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 02.04.2006 21:35
Úrad nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie na deň 04. 04. 2006 (utorok) o 10,00 hod. so stretnutím pred Domom kultúry v Považskej Bystrici.
Čas 31.03.2006   21:05
06.04.2006   21:05
Místo pred Domom kultúry Považská Bystrica
Jméno
Kontaktní telefon Juraj Smatana: 0907/034666
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
MESTSKÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA 017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3 1653/S/2006-2 EB41-10 Číslo: (4187/op/06).......................                                                    Považská Bystrica (V odpovedi uveďte vždy toto číslo)                                                                   22. 03. 2006 Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, pozvanie na ústne pojednávanie a výzva na zaplatenie správneho poplatku Mestský úrad v Považskej Bystrici prevzal 13. 03. 2006 žiadosť ZO OZ KOVO Považské strojárne, a. s., so sídlom M. R. Štefánika 245/9, Považská Bystrica o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny (smreku) podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), ktoré rastú na pozemku parcela č. 389/3 v k. ú. Považská Bystrica vo vlastníctve žiadateľa. Uvedeným dňom bolo konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny začaté. Mesto Považská Bystrica ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody, zastúpené v správnom konaní primátorom mesta Považská Bystrica podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") a v súčinnosti s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody upovedomuje známych účastníkov konania a dotknuté občianske združenie Klub Strážov o začatí konania vo veci žiadosti ZO OZ KOVO Považské strojárne, a. s., so sídlom M. R. Štefánika 245/9, Považská Bystrica z 13. 03. 2006 o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a súčasne podľa § 21 správneho poriadku nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie na deň 04. 04. 2006 (utorok) o 10,00 hod. so stretnutím pred Domom kultúry v Považskej Bystrici. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo na tomto pojednávaní. Tel: 042/4305111                                                                                                              Bankové spojenie: Fax: 042/4326613                                                                                                            VÚB Pov. Bystrica, č. účtu: 19627-372/0200 IČO: 317667                                                                                                                     PKB Pov. Bystrica, C. účtu: 280016-8003/5600 -2- V prípade, že sa niekto z účastníkov konania dá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca na ústnom pojednávaní preukázal písomným splnomocnením. Tunajší orgán ochrany prírody súčasne vyzýva žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia tejto písomnej výzvy. Oznamujeme, že podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Sadzobníka správnych poplatkov, položka 160, právnická osoba za podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín je povinná zaplatiť poplatok vo výške 2 000,- Sk (slovom: dvetisíc slovenských korún). V prípade, že v určenej lehote žiadateľ nezaplatí tento správny poplatok, tunajší správny orgán bude postupovať podľa § 9 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a konanie vo veci zastaví. S pozdravom                                                            Mesto Považská Bystrica mestský úrad   Ing. Jozef Čekan prednosta MsÚ Doručí sa: 1/ZO OZ KOVO Považské strojárne, a. s., M. R. Štefánika 245/9, 017 01 Považská Bystrica 2/ Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica Vybavuje: Mgr. Alexandra Štefancová, tel: 042/4305 515

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359