Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Výruby a iné konania / Rozhoduje sa o výrube 2 smrekov a 1 borovice pred bytovkou 1522/34 na sídlisku Zakvášov

Rozhoduje sa o výrube 2 smrekov a 1 borovice pred bytovkou 1522/34 na sídlisku Zakvášov

Autor: redakcia Poslední změna: Čtvrtek 06.04.2006 16:10
Ústne pojednávanie úrad stanovil na deň 04. 04. 2006 (utorok) o 11,00 h. so stretnutím pred bytovým domom č. 1522/34 na sídlisku Zakvášov v Považskej Bystrici. Klub Strážov môže vstúpiť do konania do 11. apríla 2006.
Čas 04.04.2006   11:00
11.04.2006   12:25
Místo pred bytovým domom č. 1522/34 na sídlisku Zakvášov v Považskej Bystrici.
Jméno
Kontaktní telefon Ing. Martinková: 042/4305 515, Mgr. Smatana: 0907/034666
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
MESTSKÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA 1699/S/2006-2 EB41-10 017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3 číslo (4291/op/06)                                                                   Považská Bystrica 27. 03. 2006 '( v odpovedi uveďte vždy toto číslo )                                                       ..................................................... Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a pozvanie na ústne pojednávanie a výzva na zaplatenie správneho poplatku Mestský úrad v Považskej Bystrici prevzal 20. 03. 2006 žiadosť Oľgy Matučíkovej, bytom (anonymizované), Považská Bystrica o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov (2 ks smrek obyčajný a 1 ks borovica) podľa § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody") rastúcich v katastrálnom území Považská Bystrica. Stromy, ktoré sú predmetom žiadosti o vydanie súhlasu na výrub z dôvodu ich nepriaznivého vplyvu na hygienické podmienky bývania, rastú na ploche predzáhradky v tesnej blízkosti bytového domu č. 1522 na sídlisku Zakvášov. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. Mesto Považská Bystrica ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody, zastúpené v správnom konaní primátorom mesta Považská Bystrica podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") a v súčinnosti s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody upovedomuje známych účastníkov konania a dotknuté občianske združenie Klub Strážov o začatí konania vo veci žiadosti Oľgy Matučíkovej, bytom (anonymizované), Považská Bystrica z 20. 03. 2006 o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a súčasne podľa § 21 správneho poriadku nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie na deň 04. 04. 2006 (utorok) o 11,00 h. so stretnutím pre bytovým domom č. 1522/34 na sídlisku Zakvášov v Považskej Bystrici. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo na tomto pojednávaní. V prípade, že sa niekto z účastníkov dá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca na ústnom pojednávaní preukázal písomným splnomocnením. Tel.: 042/4305 111                                                                                                         Bankové spojenie: Fax: 042/4326 613                                                                                                         VÚB Pov. Bystrica, č. účtu: 19627-372/0200 IČO: 317 667                                                                                                                 Dexia Pov. Bystrica, č. účtu: 280016-8003/5600 -2- Tunajší orgán ochrany prírody súčasne vyzýva žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia tejto písomnej výzvy. Oznamujeme, že podľa zákona 145/1S95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Sadzobníka správnych polatkov, položka 160, fyzická osoba za podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín je povinná zaplatiť poplatok vo výške 200,- Sk (slovom: dvesto slovenských korún). V prípade, že v určenej lehote žiadateľ nezaplatí tento správny poplatok, tunajší správny orgán bude postupovať podľa § 9 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych polatkoch v znení neskorších predpisov a konanie vo veci zastaví. S pozdravom Mesto Považská Bystrica mestský úrad Ing. Jozef Čekan prednosta MsÚ Doručí sa: 1/ Oľga Matučíková, (anonymizované), 017 01 Považská Bystrica 2/ Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "Bytovka 1522", Zakvášov 017 01 Považská Bystrica 3/ Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica Vybavuje: Ing. Emília Martinková, tel: 042/4305 515

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359