Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Výruby a iné konania / Plynári žiadajú o celoplošný výrub náletových drevín v ochrannom pásme plynovodov

Plynári žiadajú o celoplošný výrub náletových drevín v ochrannom pásme plynovodov

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pondělí 20.03.2006 08:10
Ústne pojednávanie je stanovené na deň 28. 03. 2006 (utorok) o 10,00 h. so stretnutím účastníkov na Mestskom úrade.
Čas 17.03.2006   08:05
24.03.2006   08:05
Místo Považská Bystrica - mestský úrad
Jméno Vybavuje: Ing. Emília Martinková (MsÚ)
Kontaktní telefon 042/4305 515
Účastníci 1/ Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
2/ Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Regionálne centrum Sever LC Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
3/ ENZA, s. r. o., Májová 1098, 022 01 Čadca
4/ Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica
5/ ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 198, 017 01 Považská Bystrica
5/ Mestský úrad - odbor správy a údržby majetku, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
MESTSKÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA 1368/S/2006 1 EB43-5 017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3 číslo: (3442/op/06)                                                                               Považská Bystrica 09. 03. 2006 ( v odpovedi uveďte vždy toto číslo )                                                                ..................................................... Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods.7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a pozvanie na ústne pojednávanie Slovenský plynárenský priemysel, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/a. Bratislava (ďalej len "oznamovateľ") podal 06. 03. 2006 na tunajšom úrade podľa § 47 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody") oznámenie o výrube drevín z dôvodov uvedených v § 47 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane prírody a § 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a zmene niektorých zákonov (ďalej len "zákon o energetike"). Oznamovateľ plánuje vykonať v období od 03/2006 do 12/2006 celoplošný výrub náletových drevín, ktoré rastú v zákonom o energetike stanovenom ochrannom pásme plynovodov v katastrálnom území Považská Bystrica. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. Mesto Považská Bystrica ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane prírody, zastúpené v správnom konaní primátorom mesta Považská Bystrica podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") a v súčinnosti s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody upovedomuje známych účastníkov konania, organizáciu OPaK a dotknuté občianske združenie Klub Strážov o začatí konania vo veci oznámenia Slovenského plynárenského priemyselu, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, Bratislava zo 06. 03. 2006 podľa § 47 ods. 7 zákona o ochrane prírody a súčasne podľa § 21 správneho poriadku nariaďuje na prerokovanie oznámenia ústne pojednávanie na deň 28. 03. 2006 (utorok) o 10,00 h. so stretnutím účastníkov na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, Centrum 2/3 č. dv. 517. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k oznámeniu o výrube uplatniť písomne alebo na tomto pojednávaní. Tel.: 042/4305 111                                                                                                               Bankové spojenie: Fax: 042/4326 613                                                                                                               VÚB Pov. Bystrica, č. účtu: 19627-372/0200 IČO: 317 667                                                                                                                       Dexia Pov. Bystrica, č. účtu: 280016-8003/5600 -2- V prípade, že sa niekto z účastníkov dá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca na ústnom pojednávaní preukázal písomným splnomocnením. Tunajší orgán ochrany prírody súčasne vyzýva oznamovateľa na doplnenie podania v súlade s § 17 ods. 11 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody. V prípade, že oznamovateľ podanie nedoplní najneskoršie na ústnom pojednávaní, orgán ochrany prírody konanie zastaví podľa ustanovenia § 82 ods. 9 písm. c) zákona o ochrane prírody. Mesto Považská Bystrica mestský úrad -33/ Ing. Jozef Čekan prednosta MsÚ Doručí sa: 1/ Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2/ Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Regionálne centrum Sever LC Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina 3/ ENZA, s. r. o., Májová 1098, 022 01 Čadca 3/ Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica 4/ ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 198, 017 01 Považská Bystrica 5/ Mestský úrad - odbor správy a údržby majetku, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica Vybavuje: Ing. Emília Martinková, tel: 042/4305 515

« leden 2021 »
leden
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359