Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Výruby a iné konania / Akým právom sa do toho starieme?

Akým právom sa do toho starieme?

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 19.02.2006 19:31
Kategorie: ,
Občas stretávame ľudí, ktorých popudzuje, že získavame a následne zverejňujeme informácie tohoto typu. Najčastejšie to vadí - našim poslancom a úradníkom. Pozrime sa teda na vec najprv z hľadiska právneho a potom z hľadiska etického.
Tým, že zverejňujeme na internete oznamy o prebiehajúcich konaniach, robíme to, čo by vlastne mal robiť Mestský úrad.
Preštudujte si odsek z manuálu "Verejnosť a ochrana drevín", spracovaného viacerými právnikmi a odborníkmi na ochranu drevín:
Podľa ustanovenia § 3 ods. 5 správneho poriadku účinného od 1.1.2004 "Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon."
V komentári k správnemu poriadku (Košičiarová, S.: Správny poriadok, komentár, Heuréka 2004, str. 27) sa bližšie špecifikujú konania, ktoré treba považoval za "predmet záujmu verejnosti". V komentári sa uvádza: "Za vec, ktorá je predmetom záujmu verejností,  treba považovať záležitosť verejného záujmu (napr. ochrana životného prostredia), na ovplyvnenie ktorej verejnosť aktívne využije zákonný prostriedok (napr. petičné právo).
V  praxi však pôjde aj o všetky prípady, keď z platnej úpravy vyplýva pre verejnosť a záujmové združenia zákonné právo vystupoval na ochranu právom chráneného záujmu v súvislostí so správnym konaním. Zásada informovaností verejnosti sa automaticky uplatní v správnom konaní, v ktorom má záujmové združenie postavenie účastníka konania (§ 14 ods. 2) alebo zúčastnenej osoby (§ 15a) a v prípade, keď z osobitného zákona upravujúceho postup správnych orgánov v určitej oblasti výkonu verejnej správy vyplýva napríklad právo verejností (záujmového združenia) nahliadať do dokumentov slúžiacich ako podklad pre rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní, podávať písomné stanoviská a pripomienky k takýmto podkladom pre rozhodnutie, vyjadrovať sa k nim v rámci ich verejného prerokovania, právo na povinné zverejnenie rozhodnutia atď.
Je právne irelevantné, či verejnosť tieto svoje zákonné práva v konkréinom prípade aktívne využije alebo nie; správny orgán príslušný na konanie je povinný vždy splniť svoju zákonnú povinnosť a informovať verejnosť o správnom konaní."
Povinnosť správneho orgánu (napr. obce) informovať verejnosť o správnych konaniach sa teda vzťahuje aj na konania týkajúce sa ochrany drevín - najmä na konania o povoľovaní výrubu stromov. Účastníkom týchto konaní môže byť v zmysle zákona o OP aj občianske združenie, ktorého cieľom je ochrana prírody a krajiny, v dôsledku čoho treba tieto konania považoval za predmet záujmu verejnosti.
Verejnosť musí byť v zmysle zákona informovaná o najdôležitejších úkonoch v konaní (napr. o začatí konania, o uskutočnení miestnej ohliadky, o vydaní a obsahu rozhodnutia, o podaní odvolania proti rozhodnuliu). Aby informovanie splnilo svoj účel, musí byť zrozumiteľné a musí byt uskutočnené včas (napr. hneď po začatí konania, pred uskutočnením miestnej ohliadky, hneď po vydaní rozhodnutia).
Správny orgán (napr. obec) je povinný zverejňovať vyššie uvedené informácie na úradnej tabuli, ktorá musí byt nepretržite prístupná verejnosti (túlo požiadavku nespĺňa napr. úradná tabuľa umiestnená vo vestibule obecného úradu a prístupná verejnosti len počas úradních hodín).
Ak má správny orgán (obec) prístup k internetu, musí tie isté informácie zverejňovať aj na internetovej stránke.

A z hľadiska etického?
Uznávame právo človeka disponovať so svojím majetkom. Strom je však aj živý organizmus, bytosť, ktorá častokrát presahuje človeka svojím zakotvením v priestore aj v čase. Strom môže byť dôležitý aj pre ľudí, ktorí nie sú jeho priamymi "vlastníkmi".  Nie je naším cieľom zasahovať do každého výrubu. Nebolo by to ani múdre, ani by sme to fyzicky nezvládli. Ide nám len o to, aby obyvatelia Považskej Bystrice dostali šancu vyjadriť sa k výrubu, ak im na ohrozenom strome záleží. Aby sa sused porozprával o svojich plánoch so susedom skôr, než naštartuje motorovú pílu a zloží strom, na ktorý z okien vidia obaja. Považujeme to za prirodzené a považujeme to za slušné.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 07.12.2007 12:56

Videl som takýto inzerát: 5400010366–1 Lesy SR š.p., Banská Bystrica, OZ Považská Bystrica, časť Orlové, 017 22 P. Bystrica, Vyhlasuje Obchdnú verejnú súťaž na dodávku prác v lesníckych činnostiach - pestovná činnosť, ťažbová činnosť- ťažba,približovanie a manipulácia dreva klasickou technológiou, lanovými technológiami a odvoz dreva. Bližšie informácie na www.lesy.sk (verejné súťaže), alebo ústredí OZ - Ing. Čerepan 042/4378225, 0918/335 344

Čo sa zas chystajú vydrancovať?

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359