Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Výruby a iné konania / Akciová spoločnosť Biely potok žiada o povolenie na vytvorenie obory v CHKO Strážovské vrchy

Akciová spoločnosť Biely potok žiada o povolenie na vytvorenie obory v CHKO Strážovské vrchy

Autor: redakcia Poslední změna: Pátek 19.05.2006 21:06
Kategorie: , ,
Biely potok, a.s., požiadala podaním zo dňa 2.5.2006 tunajší úrad o udelenie súhlasu na oplotenie pozemku, ktorý je vedený na LV č. 366 v k.ú. Tŕstie /lokalita "Stráža"/ za účelom rozšírenia pôvodnej obory pre chov raticovej zveri.
Čas 22.05.2006
od 09:00 do 12:00
Místo a Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V POVAŽSKEJ BYSTRICI
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica         tel:042/4300180
č. j. OÚŽP-2006/00670-2-Ba EA 18 A-10
Pov. Bystrica 9.5.2006

Oznámenie
o začatí konania podľa § 13 ods. 2 písm. d)
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov a pozvánka na ústne konanie

Biely potok, a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica požiadala podaním zo dňa 2.5.2006 tunajší úrad o udelenie súhlasu na oplotenie pozemku, ktorý je vedený na LV č. 366 v k.ú. Tŕstie /lokalita "Stráža"/ za účelom rozšírenia pôvodnej obory pre chov raticovej zveri.
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, odbor zložiek životného prostredia a ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súčinnosti s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje známych účastníkov konania, organizáciu OPaK a dotknuté občianske združenia o začatí konania vo veci žiadosti Biely potok, a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v území s II. stupňom ochrany (CHKO Strážovské vrchy) a súčasne podľa § 21 zákona č. 71/67 Zb. nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie na deň
22. mája 2006 /pondelok/ o 9,00 hodine
so stretnutím účastníkov na Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici, Centrum 1/1 /budova ABŠO, 13 poschodie/.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo na tomto pojednávaní.
V prípade, že sa niekto z účastníkov konania dá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca na ústnom pojednávaní preukázal písomným splnomocnením.
V súlade s podanou žiadosťou žiadame žiadateľa doplniť podanie o preukázanie vlastníctva k pozemkom, ktorými bude oplotenie vedené /aktuálne výpisy z KN/.

Ing. Pavel Petrík
prednosta

Doručuje sa:
1/ Biely potok, a.s., Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
2/ Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica
3/ ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, 017 01 Považská Bystrica - Orlové č. 189

Telefón: 042/4300180 Fax 042/4300199 E-mail: bartkova.danusa@pb.ouzp.sk Internet www.pb.ouzp.sk IČO: 37916351

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359