Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Výruby a iné konania / 4 stromy neurčeného druhu v Strojárenskej štvrti pred budovou č. 323

4 stromy neurčeného druhu v Strojárenskej štvrti pred budovou č. 323

Autor: redakcia Poslední změna: Čtvrtek 27.04.2006 12:31
Do 28. apríla môžeme vstúpiť do konania o výrube v Strojárenskej štvrti.
Čas 21.04.2006   12:25
28.04.2006   12:25
Místo Považská Bystrica - mestský úrad
Jméno Ing. Emília Martinková
Kontaktní telefon Za MsÚ - Ing. Martinková: tel: 042/4305 515, za Klub Strážov: Mgr. Smatana: 0907/034666
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
MESTSKY ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA 017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3 2101/S/2006-2 EB41-10 Číslo:. (5382/op/06)                                                                      Považská Bystrica (V odpovedi uveďte vždy toto číslo)                                                    .................27.02.2006 Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a pozvanie na ústne pojednávanie Mestský úrad v Považskej Bystrici prevzal 06. 04. 2006 žiadosť Luika, s. r. o., so sídlom Mládežnícka 323, Považská Bystrica o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov podľa § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody") rastúcich v katastrálnom území Považská Bystrica na pozemkoch KN - C parc. č. 5761/1 a 5774/3 v podielovom spoluvlastníctve právnických a fyzických osôb. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. Mesto Považská Bystrica ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody, zastúpené v správnom konaní primátorom mesta Považská Bystrica podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") a v súčinnosti s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody upovedomuje známych účastníkov konania, dotknuté občianske združenie Klub Strážov, odbornú organizáciu OPaK a Výbor mestskej časti č. 1- Strojárenská štvrť o začatí konania vo veci žiadosti Luika, s. r. o., so sídlom Mládežnícka 323, Považská Bystrica o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov podľa § 47 zákona o ochrane prírody a súčasne podľa § 21 správneho poriadku nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie na deň 27. 04. 2006 {štvrtok) o 9,00 h. so stretnutím pred budovou s. č. 323. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo na tomto pojednávaní. V prípade, že sa niekto z účastníkov dá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca na ústnom pojednávaní preukázal písomným splnomocnením. Tel.: 042/4305 111                                                                               Bankové spojenie: Fax: 042/4326 613                                                                              VÚB Pov. Bystrica, č. účtu: 19627-372/0200 IČO: 317 667                                                                                      Dexia Pov. Bystrica, č. účtu: 280016-8003/5600 -2- Tunajší orgán ochrany prírody súčasne vyzýva žiadateľa na doplnenie podania v súlade s § 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody o tieto doklady: a)  súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemkov, na ktorých sa má požadovaný výrub vykonávať, ak žiadateľ nie je ich vlastníkom (správcom, nájomcom), b)   odôvodnenie žiadosti. V súvislosti s bodom b) upozorňujeme žiadateľa na skutočnosť, že v prípade podielového spoluvlastníctva k pozemkom dotknutých výrubom sa ako doklad k žiadosti nevyžadujú súhlasy všetkých ostatných spoluvlastníkov pozemku, ale stačí, ak žiadosti doloží súhlasy spoluvlastníkov, aby súhrn ich podielov bol väčší ako 50%. V prípade, že žiadateľ podanie nedoplní najneskoršie na ústnom pojednávaní, orgán ochrany prírody konanie zastaví podľa ustanovenia § 82 ods. 9 písm. c) zákona o ochrane prírody. S pozdravom Mesto Považská Bystrica mestský úrad -33- Ing. Jozef Čekan prednosta MsÚ Doručí sa: 1/ Luika, s. r. o., Mládežnícka 323, 017 01 Považská Bystrica 2/Výbor mestskej časti č. 1 - Strojárenská štvrť, 017 01 Považská Bystrica 3/ Klub Strážov, Centrum3/5, 017 01 Považská Bystrica 4/ ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 198, 017 01 Považská Bystrica Vybavuje: Ing. Emília Martinková, tel: 042/4305 515

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359