Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Výruby a iné konania / 21. mája 2006 sa bude konať Hviezdicový pochod k Lednickému hradu

21. mája 2006 sa bude konať Hviezdicový pochod k Lednickému hradu

Autor: redakcia Poslední změna: Pondělí 10.04.2006 21:36
Organizátorom je obec Horovce a miestna odbočka Klubu slovenských turistov.
OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V POVAŽSKEJ BYSTRICI Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica Č. j. OU ŽP 06/00252 -3/HJ EA 18, A -10                                           Púchov 30.marca 2006 Vybavuje: Ing. Hasprová Jana ROZHODNUTIE Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, odbor zložiek životného prostredia a ochrany prírody a krajiny, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 odst.1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako vecne príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. a) a písm. e) zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon"/, na základe žiadosti Obce Horovce zo dňa 31.1.2006, ktorá bola podaná vo veci vydania súhlasu na verejné turistické podujatie "Hviezdicový pochod k Lednickému hradu " vydáva v súlade s § 13 odst. 2 písm. k ) zákona a v zmysle § 46 zákona SNR č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov /správny poriadok/ súhlas Obci Horovce, v zastúpení starostom obce / ďalej len „žiadateľ"/ na zorganizovanie verejného turistického podujatia za hranicami zastavaného územia obcí okresu Puchov, v území s II. stupňom ochrany / CHKO Biele Karpaty / „Hviezdicový pochod k Lednickému hradu". Vyššie uvedené verejné turistické podujatie sa uskutoční dňa 21. mája 2006 v spolupráci s Klubom slovenských turistov v Horovciach. Predpokladaná účasť je cca 100 turistov, trasy povedú po značkovaných turistických chodníkoch podľa priloženej mapy nasledovne : Pešie trasy: Horovce - Lednica / zelený značkovaný turistický chodník / Púchov - Horná Breznica - Lednica / modrý značkovaný turistický chodník / Miestne príslušným orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny na vydanie súhlasu pre pešiu trasu : Červený Kameň po k. ú. obce Lednica je Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne. Cyklotrasy: Púchov- Lednické Rovne - Dolná Breznica - Lednica Pruské - Horovce - Kvašov - Lednica I. V súlade s § 82 odst.12 zákona sa určujú bližšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce podmienky ochrany prírody a krajiny : a/ počas trvania uvedeného turistického podujatia je nutné organizačne zabezpečiť, aby účastníci podujatia rešpektovali všeobecné zásady ochrany prírody a krajiny a dodržiavali všetky obmedzenia vyplývajúce zo zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a boli v plnej miere dodržané podmienky ochrany prírody a krajiny platné v území s II. stupňom ochrany / zákaz rušenia ticha, zákaz znečisťovania územia odpadkami, zákaz kladenia ohňa a pod. / Telefón                         Fax                                  E-mail                                   Internet                                  IČO 042/4300121                 042/4300199                    hasprova.jana@pb.ouzp.sk                                                  37916351 -2- b/ organizátor zabezpečí, aby po skončení turistického podujatia boli odstránené všetky odpady vzniknuté na miestach sústredenia turistov t. j. v mieste ukončenia turistického pochodu c/ v prípade, ak napriek opatreniam dôjde k poškodeniu prírodného prostredia je organizátor povinný uviesť poškodený úsek do pôvodného stavu dl organizátor turistického podujatia zabezpečí, aby turistické podujatie bolo ukončené mimo územie Prírodnej rezervácie Lednické bradlo a upozorní účastníkov pochodu, že vstup do areálu hradu je zakázaný z dôvodu silného statického narušenia hradných múrov a zvýšeného rizika úrazov s vážnymi následkami e/ pri organizácii podujatia je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona SNR č.315/1992 Z. z. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach najmä: - organizátori podujatia sú povinní písomne oznámiť zámer zorganizovať turistické podujatie obciam, na území ktorých sa má podujatie konať a súčasne predložiť k oznámeniu súhlas oprávnených vlastníkov, prípadne užívateľov dotknutých pozemkov -  zodpovednosť za prípadné škody na prírodnom prostredí spôsobené účastníkmi podujatia preberá organizátor turistického podujatia II.  Tento súhlas nenahrádza rozhodnutia a súhlasy vydané podľa iných právnych predpisov orgánmi miestnej samosprávy a štátnej správy. III.  Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ostávajú vydaním súhlasu nedotknuté. IV.   Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. Odôvodnenie: Obvodnému úradu životného prostredia v Považskej Bystrici, odboru zložiek životného prostredia a ochrany prírody a krajiny bola dňa 31.1. 2006 doručená žiadosť Obce Horovce, ktorá bola podaná vo veci vydania súhlasu na verejnú turistickú akciu "Hviezdicový pochod k Lednickému hradu ". Uvedené turistické podujatie sa každoročne opakuje a je pre občanov blízkeho okolia príležitosťou pre športové a rekreačné využitie voľného času. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, odbor zložiek životného prostredia a ochrany prírody a krajiny ako vecne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v súlade s § 21 odst.1 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších noviel zvolal pozvánkou č. j. OÚ ŽP 2006/00252-2/HJ,EA18,A-10 zo dňa 17.3.2006 prerokovanie predmetnej žiadosti. Po dohode so žiadateľom bol termín rokovania zmenený z 27. marca 2006 na 30.marca 2006. Na ústnom pojednávaní zástupca za Klub slovenských turistov v Horovcich, ktorý bol splnomocnený zastupovať na základe písomného plnomocenstva žiadateľa predložil mapu s vyznačením trás turistického podujatia „Hviezdicový pochod k Lednickému hradu" a uviedol, že vyššie uvedené podujatie sa uskutoční len po značkovaných turistických chodníkoch vedúcich po jestvujúcich cestách v územnom obvode okresu Púchov. Predpokladaný počet účastníkov je cca 100 turistov. Ukončenie turistickej je plánované pod hradom, mimo územia Prírodnej rezervácie Lednické bradlo. Všetky odpady, ktoré vzniknú v mieste ukončenia turistickej akcie budú odvezené. -3- Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici na základe doložených podkladov k žiadosti a po zvážení všetkých skutočností zistených pri prerokovaní žiadosti vydal súhlas na verejné turistické podujatie "Hviezdicový pochod k Lednickému hradu" za predpokladu, že budú rešpektované všetky podmienky uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Žiadosť o vydanie súhlasu na zorganizovanie verejného turistického podujatia pre pešiu trasu Vršatec - Červený Kameň - po k. ú. obce Lednica je potrebné podať na Obvodnom úrade životného prostredia v Trenčíne, stále pracovisko Ilava, ktorý je vecne a miestne príslušným orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny pre vydanie vyššie uvedeného súhlasu. V zmysle § 4 odst.1 zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ od zaplatenia správneho poplatku oslobodený. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 odst.1 a 2 zákona SNR č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom. Ing. Pavel Petrík prednosta Rozhodnutie sa doručí: 1/ Obci Horovce, v zastúpení starostom obce, 020 62 Horovce Na vedomie: 1/SIŽP -Inšpektorát životného prostredia, odbor OP a K Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina 2/ŠOP SR, S-CHKO Biele Karpaty, ul. Trenčianska 31, 914 41 Nemšová 3/ Klubu slovenských turistov v Horovciach, v zastúpení predsedom, 020 62 Horovce 251 4/ Obci Lednica, v zastúpení starostom obce, 020 63 Lednica 5/ Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359