Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Užitočné zákony / Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám

Autor: redakcia Poslední změna: Pondělí 27.03.2006 21:25
Kategorie:
 211/2000 Z.z. 
ZÁKON
zo 17. mája 2000
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Zmena: 747/2004 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl.I

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného
prístupu k informáciám. 1)
------------------------------------------------------------------
1) Čl. 26, 45 a 34 Ústavy Slovenskej republiky; čl. 17, 25 a 35
Listiny základných práv a slobôd.

§ 2

Povinné osoby

(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať
informácie (ďalej len "povinné osoby") sú štátne orgány, obce, ako
aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje
právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo
právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu
tejto ich rozhodovacej činnosti.

(2) Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené
zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom alebo obcou
podľa osobitného zákona. 2)

(3) Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené
povinnými osobami podľa odseku 1 a 2, ktoré hospodária s verejnými
financiami alebo nakladajú s majetkom štátu alebo majetkom obcí.

(4) Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať
informácie aj inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. 3)
------------------------------------------------------------------
2) § 21 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov.
3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995
Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení
neskorších predpisov.

§ 3

(1) Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú
povinné osoby k dispozícii.

(2) Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie
o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom
štátu alebo majetkom obce a o obsahu, plnení a činnostiach
vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

(3) Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo
iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

§ 4

Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
požiada o sprístupnenie informácie.

(2) Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného
okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia, 4) najmä
prostredníctvom siete internetu.

(3) Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý
opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná
v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis
a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli
s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou
zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo
verejnej knižnici. 5)

(4) Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí
s požadovanou informáciou, najmä informácia o jej existencii,
pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe,
počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá, a kedy
bude opätovne preskúmaný.
------------------------------------------------------------------
4) § 1 ods. 4 písm. a) zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách
v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný
zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 5

Povinné zverejňovanie informácií

(1) Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná
zverejniť tieto informácie:

a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie
a popis organizačnej štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie;
informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet,
sťažnosť alebo iné podanie,
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku
a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby
vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť
splnené,
d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní
všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných
lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk,
podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré
upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
vo vzťahu k povinnej osobe,
f) sadzobník správnych poplatkov, 6) ktoré povinná osoba vyberá
za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie
informácií.

(2) Národná rada Slovenskej republiky je povinná zverejniť

a) termíny jej schôdzí a zasadaní výborov a návrh programu
rokovania,
b) zápisnice z verejných schôdzí,
c) texty predložených návrhov zákonov do troch dní po ich podaní
do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
d) texty schválených zákonov do troch dní po ich schválení
v treťom čítaní,
e) údaje o dochádzke poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na jej schôdze a na zasadnutia jej výborov do troch dní po
skončení každej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky,
f) výpisy o hlasovaní poslancov po každej schôdzi Národnej rady
Slovenskej republiky okrem prípadov tajného hlasovania
a hlasovania na neverejnej schôdzi.

(3) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je povinná
zverejniť

a) program a výsledky pracovných ciest a prijatí prezidenta
Slovenskej republiky a miesto jeho pobytu,
b) podpísanie zákona alebo jeho vrátenie Národnej rade Slovenskej
republiky,
c) prepožičanie vyznamenania,
d) vymenovanie a odvolanie štátneho funkcionára a prijatie
demisie,
e) odpustenie, zmiernenie alebo zahladenie trestu a nariadenie
nezačínať alebo nepokračovať v trestnom konaní,
f) organizačnú štruktúru a počty zamestnancov Kancelárie
prezidenta Slovenskej republiky.

(4) Vláda Slovenskej republiky je povinná zverejniť texty
materiálov (návrhy, správy, rozbory) predložených na rokovanie
vlády a prijaté uznesenia vrátane ich príloh.

(5) Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy
a orgány miestnej štátnej správy zverejňujú materiály
programového, koncepčného a strategického charakteru a texty
navrhovaných právnych noriem po ich uvoľnení na medzirezortné
pripomienkové konanie.

(6) Ustanovenia odseku 2 sa primerane použijú na zverejňovanie
informácií obecnými zastupiteľstvami, mestskými zastupiteľstvami
a miestnymi zastupiteľstvami 7) a zastupiteľstvami samosprávy
vyššieho územného celku.
------------------------------------------------------------------
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 6

(1) Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim
hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby
a na obce, ktoré nie sú mestami. 8)

(2) Informácie podľa § 5 ods. 1 sa ďalej zverejňujú v sídle
povinnej osoby a na všetkých jej pracoviskách na verejne
prístupnom mieste.

(3) Povinné osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy 9)
obsahujúce informácie, pri ktorých osobitný zákon nevylučuje
verejnú prístupnosť, 10) sú povinné informácie obsiahnuté v týchto
registroch a zoznamoch uverejňovať na voľne prístupnej
internetovej stránke. Také zverejnenie nie je porušením osobitných
predpisov. 9)

(4) Povinné osoby môžu informácie podľa predchádzajúcich
odsekov zverejniť aj ďalšími spôsobmi. Okrem informácií podľa
predchádzajúcich odsekov môže povinná osoba zverejniť aj ďalšie
informácie.

(5) V obciach, ktoré sú vymedzené osobitným zákonom, 11)
povinná osoba zverejní tieto informácie aj v jazyku národnostných
menšín.

(6) Na obmedzenia zverejňovania informácií sa použijú
ustanovenia § 8 až 12.
------------------------------------------------------------------
8) § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
9) Zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných
systémoch.
10) Napríklad Obchodný zákonník, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 162/1995 Z.z. v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 100/1993 Z.z. o Obchodnom vestníku
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/1998
Z.z., zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona
č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. a zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 62/1993 Z.z., zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. o nadáciách v znení
zákona č. 147/1997 Z.z.
11) Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných
menšín.

§ 7

Odkaz na zverejnenú informáciu

(1) Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už
boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto
sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú
vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

(2) Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií,
povinná osoba mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na
sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na
priamom sprístupnení informácie.

Obmedzenia prístupu k informáciám

§ 8

Ochrana utajovaných skutočností

Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa
osobitného zákona 12) alebo je predmetom bankového tajomstva alebo
daňového tajomstva podľa osobitného zákona, 12) ku ktorým žiadateľ
nemá oprávnený prístup, povinná osoba ju nesprístupní s uvedením
odkazu na príslušný právny predpis. 12)
------------------------------------------------------------------
12) Napríklad zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 91 až
93a zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 40 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej
banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 122 Trestného
zákona, § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

§ 9

Ochrana osobnosti a osobných údajov

(1) Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia
fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové
snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby
alebo jej prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len
vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim
písomným súhlasom dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nežije, taký
súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba. 13) Ustanovenia osobitných
predpisov tým nie sú dotknuté. 14)

(2) Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú
spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených
osobitným zákonom, 15) povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to
ustanovuje osobitný zákon, alebo na základe predchádzajúceho
písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá
spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej
zákonný zástupca. 16) Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže
poskytnúť jej blízka osoba. 13)
------------------------------------------------------------------
13) § 116 Občianskeho zákonníka.
14) § 11 až 16 Občianskeho zákonníka.
15) § 4 až 18 zákona č. 52/1998 Z.z.
16) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka.

§ 10

Ochrana obchodného tajomstva

(1) Informácie označené ako obchodné tajomstvo 17) povinná
osoba nesprístupní.

(2) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je
najmä sprístupnenie informácie

a) týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové
kultúrne a prírodné dedičstvo, 18) životné prostredie vrátane
biologickej diverzity a ekologickej stability, 19)
b) o znečisťovaní životného prostredia, 20)
c) ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania
verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo
majetkom obce,
d) o štátnej pomoci 21) a informácie podľa § 3 ods. 2.
------------------------------------------------------------------
17) § 17 až 20 Obchodného zákonníka,
§ 122 Trestného zákona v znení zákona č. 100/1996 Z.z.
a zákona č. 13/1998 Z.z.
18) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí
č. 159/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva.
19) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 34/1996 Z.z. o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite.
20) § 8 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
21) Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci.

§ 11

Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám

(1) Povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo
informáciu nesprístupní, ak

a) jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon
neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne oznámila, že
so sprístupnením informácie nesúhlasí. Ak na výzvu povinnej
osoby neodpovie osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie
informácie do siedmich dní, predpokladá sa, že so
sprístupnením informácie súhlasí. Na tieto následky musí byť
osoba vo výzve upozornená,
b) ju zverejňuje na základe osobitného zákona; 22) ak je podľa
takého zákona zverejňovaná vo vopred stanovenej dobe, iba do
tejto doby,
c) tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú
osobitným predpisom 23) s výnimkou, ak autor na výzvu povinnej
osoby na sprístupnenie informácie udelí súhlas,
d) sa týka neverejného konania, rozhodovania alebo dohľadu, ktoré
podľa osobitného zákona 24) vykonáva súd, orgán činný
v trestnom konaní alebo orgán verejnej správy,
e) sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov,
nerastov a skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie,
poškodzovanie alebo ničenie,
f) by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych
spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou,
ktorou je Slovenská republika viazaná. 24a)

(2) Ustanovenie písmena a) sa nepoužije, ak ide o informácie,
ktoré sa získali za verejné financie, alebo ak sú to informácie
týkajúce sa použitia takých prostriedkov, alebo ak ide
o informácie o nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce.

(3) Pri sprístupňovaní informácií, ktoré získala povinná osoba
od tretej osoby na plnenie úlohy na základe osobitného
zákona, 25) podľa ktorého sa na povinnú osobu vzťahuje povinnosť
mlčanlivosti alebo iná prekážka ochraňujúca informácie pred
zverejnením alebo zneužitím, ktoré však možno podľa tohto zákona
sprístupniť, sprístupní povinná osoba len tie informácie, ktoré
priamo súvisia s jej úlohami.
------------------------------------------------------------------
22) Napríklad zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike, § 36
zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Slovenskej
národnej rady č. 81/1992 Zb. o Česko-slovenskej tlačovej
kancelárii Slovenskej republiky v znení zákona č. 442/2003
Z.z., zákon č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase, zákon
č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii.
23) Napríklad zákon č. 383/1997 Z.z. Autorský zákon a zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších
predpisov, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch priemyselných
vzorov a zlepšovacích návrhov; zákon č. 478/1992 Zb.
o úžitkových vzoroch; zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv
k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat; zákon
č. 529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
24) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej
republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon
č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších
predpisov, zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom
(Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon
č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
24a) Napríklad čl. 38. 1 Protokolu č. 18 o Štatúte Európskeho
systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky
k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení,
prílohy k zmluve o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii (oznámenie č. 185/2004 Z.z.).
25) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej
obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon
Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane.

§ 12

Podmienky obmedzenia

Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba
tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných
informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje
zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba
dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.

§ 13

Sprístupnenie informácií podľa tohto zákona sa nepovažuje za
porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného
zákona. 26)
------------------------------------------------------------------
26) Napríklad § 73 ods. 2 písm. b) zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, § 34 ods. 4 zákona
č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení neskorších
predpisov, § 10 ods. 2 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej
polícii, § 54 ods. 3 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, § 15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 38/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 16
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z.
o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, § 12
ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996
Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, § 40 a 41
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 11
ods. 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, § 80 ods. 1
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z.
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Sprístupňovanie informácií na žiadosť

§ 14

Žiadosť o sprístupnenie informácií

(1) Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou
poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

(2) Zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je
určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob
sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

(3) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku
2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej
lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť
doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak
napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní
a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná
osoba žiadosť odloží.

(4) Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe
príslušnej vo veci konať.

(5) Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti
a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

§ 15

Postúpenie žiadosti

(1) Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá
požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde
možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní
povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak
žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18).

(2) Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi
žiadateľovi.

(3) Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď
povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

§ 16

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

(1) Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do
spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,
odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením
kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom,
poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť
spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom
iný spôsob sprístupnenia informácie.

(2) Povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho
alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo
odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie.

(3) Povinná osoba pritom urobí opatrenia, aby nazretím do
dokumentácie neboli porušené povinnosti podľa § 8 až 12.

§ 17

Lehoty na vybavenie žiadosti

(1) Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví
bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich dní odo dňa podania
žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14
ods. 2 a 3), ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu
(ods. 1), najviac však o desať dní. Závažnými dôvodmi sú:

a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste,
ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných
informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním
a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že
ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

(3) Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi
bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty (ods. 1). V oznámení
uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

§ 18

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

(1) Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované
informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej
lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému
rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

(2) Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá
o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie
nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená (§ 14 ods. 3).

(3) Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla
informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu
nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým
odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa
v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na
vybavenie žiadosti (§ 17).

(4) Ak povinná osoba (§ 2 ods. 3) žiadosti nevyhovie hoci len
sčasti, dá bezodkladne, najneskôr do troch dní, osobe, ktorá ju
založila alebo s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku
starostlivosti o životné prostredie, podnet na vydanie rozhodnutia
(ods. 2).

§ 19

Opravné prostriedky

(1) Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej
informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia
rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie
o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá
rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

(2) O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje
nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala
rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie obecného úradu, o odvolaní
rozhoduje starosta obce (primátor). Proti rozhodnutiu ústredného
orgánu štátnej správy možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje
vedúci ústredného orgánu štátnej správy.

(3) Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia
odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote
nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie
zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto
rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie
rozhodnutia.

(4) Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom
konaní podľa osobitného zákona. 27)
------------------------------------------------------------------
27) § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

§ 20

Evidencia žiadostí

Povinná osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala
údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje
o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia musí obsahovať
najmä tieto údaje:

a) dátum podania žiadosti,
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia
informácie,
c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie
rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti),
d) podanie opravného prostriedku.

§ 21

Úhrada nákladov

(1) Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo
výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov
spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov
a s odoslaním informácie žiadateľovi.

(2) Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť.

(3) Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií
Slovenskej republiky.

(4) Úhrady sú príjmami povinnej osoby.

§ 22

Spoločné prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na
konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom
konaní. 28)

(2) Sprístupňovanie informácií zo štátnych archívov upravuje
osobitný predpis. 29)
------------------------------------------------------------------
28) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
29) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. v znení
neskorších predpisov.

§ 23

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1998 Z.z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí.

Čl.II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení zákona č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb.,
zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 250/1994 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 207/1995 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 265/1995 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z.,
zákona č. 319/1998 Z.z. sa mení takto:

1. Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 42a

Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám

(1) Priestupku sa dopustí aj ten, kto vedome vydá a zverejní
nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú
osobitným predpisom, 3a) alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo
vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na
sprístupnenie informácií.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do
50 000 Sk a zákaz činnosti až na dva roky.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

"3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).".

2. V § 68 ods. 1 sa za slová "ako aj priestupky podľa"
vkladajú slová "§ 42a a".

Čl.III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona
č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z. sa mení takto:

§ 4 ods. 2 písm. e) znie:

"e) o slobodnom prístupe k informáciám.".

Čl.IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. sa mení takto:

V § 49 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie
odseku 1.

Čl.V

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z. a zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. sa mení takto:

1. Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré vrátane nadpisu
znejú:

OSOBITNÉ USTANOVENIA O INFORMÁCIÁCH O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

§ 33a

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia

(1) Fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická
osoba, ktorá je podľa osobitných predpisov alebo rozhodnutí
vydaných na ich základe povinná merať množstvo určeného druhu
vypúšťanej látky (emisie) do ovzdušia alebo do vôd alebo sledovať
iný vplyv ňou prevádzkovaného zariadenia na životné prostredie, je
povinná zverejňovať výsledky týchto meraní a sledovaní vo
všeobecne zrozumiteľnej forme a na všeobecne ľahko prístupnom
mieste pravidelne do 10 dní po uplynutí každého mesiaca, v ktorom
mala takúto povinnosť, a súhrnne do 30 dní po uplynutí
kalendárneho roka.

(2) Zo zverejnených výsledkov meraní a sledovaní musí byť
zrejmé, aké znečistenie životného prostredia príslušné zariadenie
spôsobilo a v akom vzťahu boli namerané hodnoty k zákonným alebo
povoleným limitným hodnotám.

(3) Povinnosť neodkladne informovať verejnosť má aj fyzická
osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá
spôsobila vážne ohrozenie alebo poškodenie životného prostredia
najmä v dôsledku prevádzkovej nehody (havárie), požiaru alebo
dopravnej nehody. V informácii uvedie v rozsahu, v akom jej je
známy, stručný opis nehodovej udalosti, príčiny jej vzniku, mieru
a rozsah poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia, prípadne
jeho jednotlivých zložiek, a prijaté nápravné opatrenia. Forma
a rozsah informovania verejnosti musia zodpovedať druhu, vážnosti
a rozsahu ohrozenia alebo poškodenia životného prostredia
a možnostiam povinnej osoby.

(4) Splnením povinnosti podľa odseku 3 nie je dotknutá
oznamovacia povinnosť ani iné povinnosti podľa osobitných
predpisov. 2)

§ 33b

Správa o stave životného prostredia

(1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za
každý rok zverejní správu o stave životného prostredia
v Slovenskej republike. Príslušné ústredné orgány štátnej správy
Slovenskej republiky 3) mu poskytnú potrebné podklady.

(2) Správu podľa odseku 1 vydá ministerstvo do 15. decembra
nasledujúceho roka. Príslušné ústredné orgány mu poskytnú podklady
do 31. augusta nasledujúceho roka.

(3) Správa podľa odseku 1 bude prístupná na Ministerstve
životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovenskej inšpekcii
životného prostredia, ako aj na krajských úradoch a na okresných
úradoch.

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

"2) Napríklad § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., § 7
ods. 1 písm. b) zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z.z., § 8 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 51 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke
na pozemných komunikáciách.
3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.".

Čl.VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Zákon č. 747/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.

Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.

« leden 2021 »
leden
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359