Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Samospráva / 2002-2006 / Základné dokumenty / Príkaz primátora č. 2/2000 k poskytovaniu informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o voľnom prístupe k informáciám a k spravovaniu informácií v informačnom systéme Mesta

Príkaz primátora č. 2/2000 k poskytovaniu informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o voľnom prístupe k informáciám a k spravovaniu informácií v informačnom systéme Mesta

Autor: redakcia Poslední změna: Pondělí 01.05.2006 21:24
Kategorie:
Príkaz primátora mesta zo dňa 10. 1. 2001
Príkaz primátora č. 2/2000 k poskytovaniu informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o voľnom prístupe k informáciám a k spravovaniu informácií v informačnom systéme Mesta Považská Bystrica I. V náväznosti na schválený zákon NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám stanovujem nasledovný postup pri poskytovaní informácií žiadateľom: 1.  Poskytovaním informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 sú poverení prednosta MsÚ a vedúca oddelenia organizačného a vnútornej správy (ďalej len „poverení pracovníci"), ktorí nesú zodpovednosť za obsah a kvalitu poskytnutej informácie. 2.  Za správu agendy súvisiacej s realizáciou zákona v podmienkach Mesta Považská Bystrica zodpovedajú poverení pracovníci. 3.   Pracovníci Mesta Považská Bystrica a mestom riadených a zriadených organizácií sú povinní na požiadanie poverených pracovníkov spracovať a poskytnúť informáciu v požadovanom rozsahu a čase. 4.   Prednosta MsÚ a vedúca oddelenia organizačného a vnútornej správy môžu splnomocniť iného pracovníka poskytnutím informácie. 5.  Ostatní pracovníci Mesta Považská Bystrica a vedúci pracovníci mestom riadených a zriadených organizácií môžu informáciu poskytnúť len so súhlasom prednostu MsÚ alebo vedúcej oddelenia OaVS v rozsahu nimi schválenom. 6.    Pri poskytovaní informácií v zmysle uvedeného zákona musia byť dodržané príslušné ustanovenia právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov, obchodného a služobného tajomstva . 7.   Za aktualizáciu informácií s hromadným prístupom (v zmysle par. 5 uvedeného zákona) zodpovedajú poverení pracovníci. 8.   Informácie s hromadným prístupom sú umiestnené na internetovskej stránke Mesta Považská Bystrica, v Považskobystrických novinkách, v kancelárii pre styk s verejnosťou na MsÚ a na úradnej tabuli. 9.  Pracovníci Mesta Považská Bystrica sú povinní prevziať každú žiadosť o informáciu v zmysle zákona od žiadateľa doručenú osobne, písomne, telefonicky, faxom, prostredníctvom elektronickej pošty a pri jej evidencii postupovať v zmysle pokynov správcu agendy. 10.   Poverení pracovníci zodpovedajú za oboznámenie pracovníkov Mesta Považská Bystrica a mestom riadených a zriadených organizácií s ustanoveniami zákona o slobode informácií, o zákonoch obmedzujúcich prístup k informáciám a ustanoveniach tejto smernice, o čom musí byť vyhotovený písomný záznam. II. V súvislosti so spravovaním informácií v informačnom systém Mesta Považská Bystrica stanovujem nasledovný postup a zásady: 1. Informačný systém Mesta Považská Bystrica tvoria všetky informácie v písomnej aj elektronickej podobe, s ktorými mesto disponuje. 2.   Pracovníci Mesta Považská Bystrica a mestom riadených a zriadených organizácií v rámci svojich kompetencií a pracovných náplní: a)  zodpovedajú za správu a ochranu údajov pred odcudzením, poškodením, zničením alebo zneužitím, b)  zabezpečujú ochranu informácií aj celého systému pred náhodným alebo neoprávneným zničením, náhodným poškodením, ako aj pred neoprávneným prístupom alebo spracovaním, c)  zodpovedajú za správnosť, presnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácií tvoriacich Informačný systém mesta a za ich okamžité spracovávanie majúc na zreteli obsah, druh a charakter informácie. d)  sú povinní prevádzkovať Informačný systém mesta v súlade s účelom, na ktorý je systém zriadený, získavať informácie primerané účelu systému a vystríhať sa zhromažďovaniu údajov, ktoré sú v rozpore s príslušnými právnymi normami. e)   sú povinní získavať informácie iba náležitým spôsobom. Získavať informácie pod krytím iným účelom alebo inou činnosťou možno iba pokiaľ tak ustanovuje osobitný zákon. f)  sú povinní pri spracovávaní a využívaní informácií dodržiavať príslušné právne normy a vnútroorganizačné predpisy1. 1.Predovšetkým zákon NR SR č. 52/1998 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, Zákonník práce, zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ďalšie súvisiace právne normy a predpisy. g)   sú povinní pri vybavovaní pošty dodržiavať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, Kancelársky poriadok MsÚ a v súlade s týmito sledovať, spracovávať a vybavovať im pridelené spisy a písomnosti v počítačovom programe Spisová manipulácia v prostredí Lotus Notes v zákonnej lehote. Spisy, alebo písomnosti nevyvedené v zákonnej lehote v prostredí Lotus Notes sa považujú za nevybavené a zodpovednosť nesie spracovateľ spisu alebo písomnosti. h) sú povinní všetky vnútroorganizačné normy a predpisy, dokumenty a písomnosti odovzdať ihneď po ich spracovaní a verifikácii (odobrení) v elektronickej a písomnej podobe na oddelenie organizačné a vnútornej správy vo forme, ktorá bude bližšie upravená v organizačnom pokyne prednostu MsÚ. Oddelenie organizačné a vnútornej správy je povinné zabezpečiť evidenciu, kompletizáciu a archiváciu získaných informácií a ich distribúciu v zmysle platných právnych a vnútroorganizačných predpisov. 3.   Všetci pracovníci Mesta Považská Bystrica a mestom riadených a zriadených orgnizácií sú povinní zachovávať mlčanlivosť o údajoch a informáciách tvoriacich informačný systém mesta, poskytovanie ktorých zakazuje alebo obmedzuje Ústava SR, zákon o ochrane osobných údajov, obchodný zákonník, občiansky zákonník a ďalšie právne normy alebo vnútroorganizačné predpisy. Takéto údaje a informácie nesmú poskytovať ďalším osobám alebo iným spôsobom zneužívať. 4.  Poskytovať informácie z DTM a GIS možno len so súhlasom prednostu MsÚ alebo vedúcej oddelenia organizačného a vnútornej správy a len pre potreby MsÚ, pokiaľ to vnútroorganizačné predpisy neupravia inak. Informácia môže byť poskytnutá len na žiadosť vedúceho oddelenia, ktoré informáciu požaduje a nesmie byť použitá za iným účelom ako požadovaným, ani poskytnutá ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe. O poskytovaní informácií z DTM a GIS musí byť vedená písomná evidencia. 5.   Porušenie jednotlivých ustanovení tohoto príkazu v bode I. a II. je považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a bude riešené v zmysle Zákonníka práce. 6.  Ak poskytnutím informácie vznikne Mestu Považská Bystrica škoda alebo bude spôsobený priestupok, trestný čin, či majetková škoda plnú zodpovednosť nesie pracovník, ktorý informáciu poskytol. Ing. Ľuboš Lackovič primátor mesta Považskej Bystrici, 10. 1. 2001

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359