Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Pýtame sa / Zmluvy / Zmluva medzi Mestom Považská Bystrica a združením Orlové a príroda na zabezpečenie bezplatného využívania dráhy pre kolieskové korčule občanmi Považskej Bystrice

Zmluva medzi Mestom Považská Bystrica a združením Orlové a príroda na zabezpečenie bezplatného využívania dráhy pre kolieskové korčule občanmi Považskej Bystrice

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Sobota 20.03.2010 21:30
[2009-05-22] Zmluva č. NZ -109/2009 - ÚSÚMSMaŽP na zabezpečenie bezplatného využívania dráhy pre kolieskové korčule v športovom areáli Orlové občanmi Mesta Považská Bystrica uzatvorená podľa §51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Zmluva č. NZ -109/2009 - ÚSÚMSMaŽP na zabezpečenie bezplatného využívania dráhy
pre kolieskové korčule v športovom areáli Orlové občanmi Mesta Považská Bystrica
uzatvorená podľa §51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Objednávateľ:                             Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 13 Považská Bystrica v zast. MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta
IČO: 317 667
Bankové spojenie: Dexia banka, a. s. Slovensko
číslo účtu: 280016/5600 (ďalej len objednávateľ)
Poskytovateľ:                             Orlové a príroda, občianske združenie
Tatranská 295 017 01 Považská Bystrica zast. Ing. Daniela Lackova, predseda združenia IČO: 37916831
zápis na Ministerstve vnútra, č. VVS/1 -900/90-19046-1 (ďalej len poskytovateľ)
ČI. I - Predmet zmluvy
1.                   Poskytovateľ je vlastníkom nehnuteľností parc. č. 691/16 a parc. č. 691/9, všetko k.ú. Orlové, na ktorých nehnuteľnostiach je zriadená dráha pre kolieskové korčule. S uzatvorením tejto zmluvy vyjadrilo súhlas Občianske združenie Orlové a šport, IČO: 37918630, ktoré je vlastníkom ďalších pozemkov, na ktorých je zriadená dráha pre kolieskové korčule bez nároku na finančnú náhradu od Mesta Považská Bystrica počas platnosti tejto zmluvy. Prehlásenie Občianskeho združenie Orlové a šport tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2.                   Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto zmluve poskytnúť zdarma k užívaniu občanom mesta Považská Bystrica dráhu na kolieskové korčule v športovom areáli Orlové.
ČI. II - Účel zmluvy
1.                   Účelom tejto zmluvy o poskytovaní služieb je užívanie dráhy na kolieskové korčule, a to výlučne na korčuľovanie.
2.                   Predmetom zmluvy nie je poskytovanie inej časti nehnuteľnosti v športovom areáli Orlové (napr. futbalové ihriská, viacúčelové ihrisko s umelým povrchom atď).
ČI. III - Miesto plnenia
1. Miestom plnenia zmluvy je dráha na kolieskové korčule v športovom areáli Orlové, ktorá dráha sa nachádza na parcelách č. 691/16 a parc. č. 691/9, všetko k.ú. Orlové.
ČI. IV - Termín plnenia
1.                  Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to od 1. 5. 2009 do 30.09.2009 v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. celý týždeň vrátane soboty a nedele.
2.                  Zmluvné strany sa dohodli, že termín plnenia zmluvy môže byť opakovane predĺžený formou dodatku k zmluve.


3. V rámci stanovenej lehoty môže vlastník pri konaní akcií občianskeho združenia uzatvoriť celý areál pre verejnosť maximálne na 5 dní súhrnne. O uzávierke areálu je povinný informovať na informačnej tabuli umiestnenej v areáli minimálne 3 dni vopred.


2.
3.

ČI. V - Cena a platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na odmene v sume 995,82 (slovom deväťstodeväťdesiatpäť eur osemdesiatdva centov) bez DPH mesačne, pričom daná odmena bude fakturovaná zo strany poskytovateľa mesačne pozadu, a to vždy faktúrou vystavenou do 5. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa odmena platí. Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia objednávateľovi. Poskytovateľ nie je platca DPH.
V prípade omeškania s úhradou dohodnutej odmeny je poskytovateľ oprávnený   od objednávateľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do 3 dní od vyzvania.


ČI. VI - Záverečné ustanovenia
1.                   Zmluvu je možné ukončiť dohodou alebo vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
2.                   Zmluvu je možné meniť písomne dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
3.                   Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
4.            Oprávnení zástupcovia zmluvných strán si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej znením túto vlastnoručne podpísali.
V Považskej Bystrici, dňa 22.05.2009


Objednávateľ

Poskytovateľ


 

Lacková (vlastnoručný podpis)


MUDr. Miroslav Adame primátor mesta
S uzatvorením zmluvy súhlasí:
Orlové a šport, občianske združenie, Ing. Daniela Lacková predseda združenia

ORLOVÉ A príroda, občianske združenie, Ing. Daniela Lacková, predseda združenia


ORLOVÉ A ŠPORT, občianske združenie, Tatranská 295,017 01 Považská Bystrica,
IČO: 37 918 630
registrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/I - 900/690-23771
PREHLÁSENIE
Občianske združenie ORLOVÉ A ŠPORT, Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 37 918 630, v zastúpení Ing. Daniela Lacková, predseda združenia týmto záväzne prehlasuje, že:
1.            súhlasí s uzatvorením zmluvy na zabezpečenie bezplatného využívania dráhy pre kolieskové korčule v športovom areáli Orlové občanmi Mesta Považská Bystrica uzatvorenej medzi Mestom Považská Bystrica a občianskym združením ORLOVÉ A PRÍRODA dňa 22.05.2009;
2.            počas účinnosti horeuvedenej zmluvy nebude požadovať od Mesta Považská Bystrica žiadnu finančnú úhradu za užívanie časti korčuliarskej dráhy v športovom areáli Orlové, postavenej na pozemkoch, ktoré sú v jeho vlastníctve.
V Považskej Bystrici, dňa 22.05.2009
Lacková (vlastnoručný podpis)
ORLOVÉ A ŠPORT zast.: Ing. Daniela Lacková predseda združenia


 

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359