Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Pýtame sa / Zmluvy / Kúpna zmluva medzi Mestom Považská Bystrica a občianskym združením Orlové a príroda zo dňa 22. 4. 2004

Kúpna zmluva medzi Mestom Považská Bystrica a občianskym združením Orlové a príroda zo dňa 22. 4. 2004

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Sobota 20.03.2010 21:15
Predaj nehnuteľností za cenu 10,- Sk/m2. Pozemky: KN-C parc. č. 691/16 o výmere 13 869 m2. ostatné plochy. KN-C parc. č. 691/9 o výmere 20 637 m2, ostatné plochy, KN-C parc. č. 9/3 o výmere 2 143 m2.
KÚPNA ZMLUVA
Predávajúci:                 Mesto Považská Bystrica
v zastúpení Ing. Ľubošom I.ackovičom, primátorom mesta
sídlo: Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica                               IČO: 00 317 667                                                                                                       246/2004
(ďalej len „predávajúci")                                                 22. 04. 2004
 
Kupujúci:                    ORLOVÉ A PRÍRODA, občianske združenie
v zastúpení Dušanom Hoštákom. predsedom združenia sídlo: Tatranská 295, Považská Bystrica IČO: 37916831


(ďalej len „kupujúci" )
uzatvorili spolu Kúpnu zmluvu č. 26/2004 - OsaÚM predmetom, ktorej sú:
 
 
I.
Nehnuteľnosti, pozemky v katastrálnom území Orlové:
| ................................................................................
f             KN-C parc. č. 9/7 ostatné plochy, o výmere 1 480 m2,
              KN-C parc. č. 9/8 ostatné plochy, o výmere 344 m2,
KN-C parc. č. 691/3 ostatné plochy, o výmere 28 659 m2,
KN-C parc č. 691/8 ostatné plochy, o výmere 819 m2,
KN-C pare e. 691/5 ostatné plochy, o výmere 317 m2,
              KN-C parc. č. 691/7 ostatné plochy, o výmere 100 m2.
              KN-C parc. č. 9/4 ostatné plochy, o výmere 2 247 m2.
KN-C pare č. 9/6 ostatné plochy, o výmere 1 124 m2,
f
             KN-C parc. č. 13/8 zastavané plochy, o výmere 3 274 m2.
f            KN-C parc č. 9/5 ostatné plochy, o výmere 2 796 m2,
              KN-C parc. č. 691/9 ostatné plochy, o výmere 15 166 m2,
KN-C parc. č. 9/3 ostatné plochy, o výmere 2 013 m2,
zapísané na liste vlastníctva č. 3769 na predávajúceho ako výlučného vlastníka, v celosti.
Geometrickým plánom č. 87/2003 vyhotoveným Eduardom Švecom dňa 30.10.2003. úradne overeným Ing. Ivou Malou dňa 10.11.2003 bol od pozemku KN-C pare. č. 691/ 3 oddelený diel č. 13 o výmere 11655 m2, od pozemku KN-C pare. č. 9/7 oddelený diel č. 10 o výmere 1440 m2, od pozemku KN-C parc. č. 9/8 oddelený diel 11 o výmere 333 m2. od pozemku KN-C parc. č. 691/8 oddelený diel č. 12 o výmere 46 m2 a od pozemku KN-C parc. č. 691/5 oddelený diel č. 9 o výmere 295 nl2. Geometrickým plánom zaniká KN-C parc. č. 691/7 o výmere 100 m2. Zlúčením parcely 691/7 s dielmi 9 - 13 vznikol pozemok o výmere 13869 m2 a bol označený ako KN-C parc. č. 691/16 kultúra ostatné plochy.
Geometrickým plánom bol od KN-C parc. č. 691/9 oddelený diel č. 6 o výmere 130 m2 a pričlenený ku KN-C parc. č. 9/3.
Ďalej geometrickým plánom bol od pozemku KN-C parc. č. 9/4 oddelený diel č. 1
o výmere 1642 m2. od pozemku KN-C parc. č. 9/6 oddelený diel č. 2 o výmere 1124 m2, od
pozemku KN-C parc. č. 13/8 oddelený diel č. 3 o výmere 39 m2 a od pozemku KN-C parc. č.
9/5 oddelený diel č. 4 o výmere 2796 m2. Výmera KN-C parc. č. 691/9 pričlenením dielom
1 - 4 sa zmenila na 20637 m2.


2 II.
Predávajúci   Mesto   Považská   Bystrica   predáva   a kupujúci   občianske   združenie ORLOVÉ A PRÍRODA kupuje nehnuteľnosti - pozemky: KN-C parc. č. 691/16 o výmere 13 869 m2. ostatné plochy. KN-C parc. č. 691/9 o výmere 20 637 m2, ostatné plochy, KN-C parc. č. 9/3 o výmere 2 143 m2. ostatné plochy v katastrálnom území Orlové do svojho výlučného vlastníctva.
III.
Predávajúci si vyhradzuje predkupné právo nehnuteľností za cenu, ktorá sa vypočíta podľa znaleckého posudku, ktorý bude zahrňovať kúpnu cenu a zhodnotenie pozemku, a to v prípade, že by kupujúci chcel previesť predmet prevodu na tretiu osobu.
IV.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 8/2004-B/8 zo dňa 29.januára 2004.
V.
Cena za nehnuteľnosť bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 10,- Sk/m2, spolu 366 490.-Sk, slovom tristošcsťdesiatšesťtisícštyristodeväťdesiatslovenských korún a je zároveň cenou dohodnutou.
Kupujúci nehnuteľnosti uvedené v bode 11. tejto kúpnej zmluvy v tejto cene kupuje a prijíma. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy na účet predávajúceho, číslo účtu 19627-372/0200. Nehnuteľnosť uvedená v bode II.tejto zmluvy sa predáva bez dlhov.
VI.
Kupujúci prehlasuje, že je mu stav kupovanej nehnuteľnosti dobre známy, a že túto v tomto stave kupuje.
VII.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu nehnuteľnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy do držby a užívania v deň podpísania tejto kúpnej zmluvy.
VIII.
Účastníci zmluvy berú na vedomie, že právne účinky vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu príslušnou Správou katastra v Považskej Bystrici.
Súčasne prehlasujeme, že ako účastníci tejto kúpnej zmluvy sme oprávnení s predmetom kúpnej zmluvy nakladať. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité. zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
IX.
Účastníci zmluvy navrhujú Správe katastra v Považskej Bystrici, aby vykonala zápis na LV takto:


3
T,V:A: KN-C parc. č. 691/16 o výmere 13 869 m2, ostatné plochy,
KN-C parc. č. 691/9 o výmere 20 637 m2, ostatné plochy,
KN-C parc. č. 9/3 o výmere 2 143 m2, ostatné plochy LV:B: ORI.OVÉ. A PRÍRODA, občianske združenie
Tatranská 295, Považská Bystrica
IČO: 37916831
v celosti LV:C: Predkupné právo na KN-C parc. č. 691/16, 691/9 a 9/3 pre Mesto Považská Bystrica.
IČO: 00317667.
X.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 9 rovnopisoch, z toho predávajúci obdrží 3 rovnopisy, kupujúci 1 rovnopis a 5 rovnopisov je určených pre Správu katastra v Považskej Bystrici.
XI.
Účastníci tejto kúpnej zmluvy si ju prečítali, jej obsahu porozumeli, plne s ňou súhlasia a na znak svojho výslovného súhlasu ju bez nátlaku, vážne a nie v tiesni vlastnoručne podpísali.
V Považskej Bystrici, dňa 18.02.2004


 

Mesto Považská Bystrica Ing. Ľuboš Lackovič primátor mesta
(vlastnoručný podpis)

Dušan Hošták predseda združenia
(vlastnoručný podpis)Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici
konaného 29. 1. 2004
8/ Požiadavky od občanov a organizácii
Predkladajú: vedúci odborov MsÚ
Uznesenie číslo 8/2004
Mestské zastupiteľstvo
B/ schvaľuje
8. odpredaj pozemkov KN parc. č. 9/4, 9/6, 13/8, 9/5, 691/9, 9/3, 691/7, 691/5, 9/7, 9/8, 691/8, 691/3, v kat. území Orlové, o výmere podľa geometrického plánu, v cene 10,-- Sk/m2, Občianskemu združeniu ORLOVÉ A PRÍRODA, so sídlom Orlové 239, Pov. Bystrica.

 

Ing. Ľuboš Lackovič primátor mesta     Za správnosť: Hladká


(prepis textu - PB.OTVORENE.SK - BEZ ZÁRUKY!)

Anonym píše:
Sobota 20.03.2010 22:13
Všimnite si, že v zmluve nie je ani slovo o viazanosti pozemkov na športové účely, alebo o záväzku združenia poskytovať prístup verejnosti. Je tam len predkupné právo mesta, keby to chcel Stacho predať tretej osobe.

Vážení občania, ak si potrebujete odkúpiť nejaké pozemky od mesta, žiadajte cenu 10 Sk/m2. Keby chceli viac, povedzte "športové účely". Viac ako vidieť - netreba.
Anonym píše:
Pondělí 31.01.2011 23:52
to bola riadná fraška

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359