Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Pýtame sa / Zmluvy / Nájomná zmluva medzi Mestom Považská Bystrica a združením Orlové a šport zo dňa 8. 3. 2005

Nájomná zmluva medzi Mestom Považská Bystrica a združením Orlové a šport zo dňa 8. 3. 2005

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Sobota 20.03.2010 21:22
Prenájom pozemku KN-C parc. č. 693/7 ostatné plochy o výmere 3491 m2 za účelom prístupového chodníka, nájomná suma 5,- Sk/m2/rok.

 

Nájomná zmluva č. 17/2005 - OSaÚM


Prenajímateľ
Štatutárny zástupca
IČO
Sídlo
Bankové spojenie
Číslo účtu
Nájomcovia

I. Zmluvnéstrany
Mesto Považská Bystrica
Ing. Ľuboš Lackovič, primátor mesta
00 317 667
Centrum 2/3, Považská Bystrica
VÚB a. s., Považská Bystrica
19627372/0200
(ďalej len prenajímateľ")
1. Ing. Alexander Suja, PhD.


2. Ing. Pavol Lečko
Občianske združenie ORLOVÉ A ŠPORT Tatranská 295, Považská Bystrica IČO: 37 918 630
v zastúpení Dušanom Hoštákom, predsedom občianskeho združenia
(ďalej len nájomcovia")
Predmet a účel nájmu
Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku KN-C parc. č. 693/7 ostatné plochy o výmere 3491 m2 v katastrálnom území Orlové. Predmetný pozemok prenajímateľ dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh a preto ho ponecháva do užívania nájomcom, ktorí pozemok preberajú za účelom prístupového chodníka.
Výška a splatnosť nájomného
Celková výška nájomného bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 5,- Sk/m2/rok, spolu 17 455,- Sk/rok, slovom sedemnásťtisícštyristopäťdesiatpäť slovenských korún.
Nájomcovia sa zaväzujú pravidelne platiť nájomné za pozemok ročne, prípadne alikvotnou čiastkou za časť roka, na základe faktúry vystavenej prenajímateľom nasledovne:
Ing. Alexander Suja, PhD. vo výške 4 363,50 Sk/rok,
Ing. Pavol Lečko vo výške 4 363,50 Sk/rok,
Občianske združenie Orlové a šport vo výške 8 728,- Sk/rok.


-2-
IV. Doba nájmu
1.    Pozemok uvedený v bode II. tejto zmluvy sa prenajíma na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01. 03. 2005.
2.    Skončenie nájmu je možné po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
3.    Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu, ak:
 
nájomcovia užívajú pozemok v rozpore so zmluvou,
nájomcovia prenechajú užívať pozemok alebo jeho časť do podnájmu inej osobe bez súhlasu prenajímateľa,
-   nájomcovia neplatia nájomné po dobu dlhšiu ako dva mesiace po jeho
splatnosti,
- prenajímateľ na predmete nájmu vybuduje cestu na svoje náklady.
4. Výpovedná lehota pre účastníkov zmluvy je 3 mesiace a počíta sa od prvého dňa
mesiaca nasleduj
úceho po doručení výpovede.
V. Vzájomné vzťahy zmluvných strán
1. Nájomcovia prehlasujú, že sú oboznámení so stavom prenajímanej nehnuteľnosti
- pozemku a v takomto stave ju preberajú.
2. Nájomcovia sa zaväzujú užívať pozemok na účel uvedený v zmluve a nesmú ho ponechať na užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe.
3.    Nájomcovia sa zaväzujú upraviť a udržiavať predmet nájmu na vlastné náklady.
4.    Zmeny na pozemku sú nájomcovia oprávnení vykonávať len so súhlasom prenajímateľa.
5.    Predmet zmluvy sa prenajíma v súlade s Oznámením k ohláseniu drobnej stavby Prístupový chodník k areálu na parcele KN č. 691/2, 691/14 a 688/1v k. ú. Orlové" z 27. 08. 2004.
6.    Nájomcovia sú povinní zachovať cez prenajatý pozemok právo prechodu v prospech ostatných vlastníkov a užívateľov priľahlých nehnuteľností.
7.    Ak nájomcovia vybudujú cestu, nebudú mať nárok na finančné vysporiadanie vynaložených nákladov.
8.    V ostatnom sa táto zmluva riadi podľa ustanovení§ 663 - 684 Občianskeho zákonníka.
VI. Ostatnénáležitosti zmluvy
Nájomcovia berú na vedomie, že cez predmet nájmu vedie „Športová dráha pre cyklistiku a kolieskové korčule Považská Bystrica - Orlové", ktorú sú povinní trpieť.
Nájomcovia v plnom rozsahu zodpovedajú za škody, ktoré spôsobia na prenajatom pozemku vlastnou činnosťou.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú platné len na základe vzájomnej dohody vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.


-3-
Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú na nájomcov spoločne a nerozdielne.
Zmluva je vyhotovená v 9 vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní zmluvy každý nájomca obdrží 2 vyhotovenia a prenajímateľ 3 vyhotovenia.
Účastníci si túto zmluvu o nájme pozemku prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
V Považskej Bystrici 08. 03. 2005


Prenajímateľ:

Nájomcovia:


 


 

Lečko (vlastnoručný podpis)
Ing. Ľuboš Lackovič primátor mesta

 

/ Suja (vlastnoručný podpis)
Ing. Alexander Suja, PhD.
Ing. Pavol Lečko ORLOVÉ A ŠPORT"
občianske združenie
Dušan Hošták
predseda občianskeho združenia
v.z.podpred.OZ Ing.M.Stacho


« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359