Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Pýtame sa / Diaľnica: Koľko zaplatila Národná diaľničná spoločnosť za propagačný článok v SME? / Odvolanie združenia Diaľnica a príroda proti rozhodnutiu ministerstva dopravy

Odvolanie združenia Diaľnica a príroda proti rozhodnutiu ministerstva dopravy

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 05.10.2008 13:39
Ministerstvo dopravy nám odmietlo sprístupniť informáciu, koľko zaplatila Národná diaľničná spoločnosť za celostranový inzerát v denníku SME, popisujúci, ako perfektne zvláda stavbu diaľnice cez mesto Považská Bystrica. Vraj na takúto informáciu nemáme nárok, keďže inzerát nebol platený z verejných zdrojov. (Pritom NDS je 100% vlastníctvom štátu!). Cena inzerátu nás zaujíma preto, lebo NDS a ministerstvo dopravy opakovanie tvrdia, že nemajú možnosť vymeniť výstavbou najviac postihnutým ľuďom okná. Koľko asi okien na bytovkách by sa dalo vymeniť za cenu jediného inzerátu? Nasleduje text nášho odvolania proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií.
Občianske združenie Diaľnica a príroda, Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica


Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Námestie slobody 6
P. O. BOX 100
810 05 Bratislava 15


Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií


Podávame v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 117763/2008/1130-OK/z. 41095, datovanému 11. 9. 2008, ktorým bolo nevyhovené našej žiadosti o informácie „Koľko zaplatila NDS, a. s. za uverejnenie PR materiálu s názvom „Estakádou ponad Považskú Bystricu prejdú prví motoristi v polovici roka 2010“, uverejnenom v printovej verzii denníka SME?“

V napadnutom rozhodnutí sa konštatuje, že požadovaná informácia nie je informáciou, ktorú je NDS, a. s. povinná sprístupniť, nakoľko „nebola financovaná z verejných prostriedkov, netýka sa nakladania s verejnými prostriedkami a ani nakladania s majetkom štátu.“

Napadnuté rozhodnutie považujeme za nesprávne a nezákonné.


Odôvodnenie:

1. Národná diaľničná spoločnosť,a.s. vznikla 1. februára 2005 na základe Zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti. Založil ju štát, ktorý je jej 100% vlastníkom, v mene ktorého koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Keďže je štát 100% vlastníkom (akcionárom) Národnej diaľničnej spoločnosti, platba za uvedený inzertný materiál je nepochybne nakladaním s majetkom štátu.

2. Na webovej stránke www.ndsas.sk a uvádza, že NDS disponuje nasledujúcimi zdrojmi financovania:

1. Štátny rozpočet, vrátane úveru EIB a JBIC
2. Fondy Európskej únie a spolufinancovanie
3. TEN - T
4. Úvery NDS
5. Diaľničné nálepky


Opäť, všetky uvedené zdroje financovania nesporne spadajú pod pojem verejné prostriedky a majetok štátu.

3. Na akciovú spoločnosť založenú štátom (alebo obcami)  možno aplikovať Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky sp. zn. 8 As 57/2006 zo dňa 29. mája 2008.

Súd v predmetnom prípade posudzoval, či akciová spoločnosť založená mestom je povinná sprístupňovať informácie o svojom hospodárení a či je možné konštatovať, že takáto akciová spoločnosť nakladá s verejnými prostriedkami.

Súd v rozsudku uviedol: "Právě skutečnost, že obec může v souladu s posledně citovaným ustanovením zakládat pro výkon samostatné působnosti právnické
osoby vede k závěru, že i tyto osoby musí podléhat režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. V opačném případě by záleželo pouze na vůli obce, zda
vlastním úkonem omezí či zcela vyloučí část své činnosti z kontroly veřejnosti, která je navíc garantována ústavním pořádkem České republiky (článek 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod). Samotná skutečnost, že je druhý žalovaný akciovou společností, tedy osobou soukromého práva založenou podle obchodního zákoníku, jej proto nevylučuje z okruhu povinných osob ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Nejvyšší správní soud proto ve stručnosti doplňuje, že při výkladu veřejných prostředků lze poukázat na legální definici tohoto pojmu v § 2 písm. g) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
podle níž jsou veřejnými prostředky veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě uvedené v
písmenu a) téhož ustanovení - mimo jiné územnímu samosprávnému celku. Druhý žalovaný přitom nepochybně hospodaří alespoň zčásti s veřejnými prostředky -
představovanými základním kapitálem vloženým prvním žalovaným. Nelze přitom akceptovat argumentaci, podle níž lze vyloučit kontrolu veřejnosti nad hospodařením s těmito prostředky prostřednictvím výkonu práv vyplývajících ze zákona o svobodném přístupu k informacím pouze díky skutečnosti, že druhý žalovaný hospodaří rovněž vlastními prostředky, jejichž oddělení v hospodaření společnosti není možné. Ostatně, s ohledem na skutečnost, že akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti (§ 115 odst. 1 obchodního zákoníku) a první žalovaný je jediným akcionářem druhého žalovaného, je tvrzení druhého žalovaného o vlastních neveřejných
prostředcích formálně zcela správné, fakticky však poněkud iluzorní - druhý žalovaný sám představuje majetkovou hodnotu v portfoliu prvního žalovaného."


Na základe vyššieuvedených dôvodov žiadame, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zmenil a požadovanú informáciu sprístupnil alebo rozhodnutie zrušil a vec vrátil  povinnej osobe na nové konanie.


V Považskej Bystrici dňa 3. októbra 2008

Mgr. Juraj Smatana
konateľ občianskeho združenia Diaľnica a príroda


« květen 2018 »
květen
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359