Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Mimovládne organizácie / Pripomienky Klubu Strážov ku konceptu územného plánu Považskej Bystrice

Pripomienky Klubu Strážov ku konceptu územného plánu Považskej Bystrice

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 25.06.2006 22:26

1. Spôsob informovania verejnosti

a/ považujeme prinajmenšom za nevhodné, že koncept územného plánu nebol prerokovaný s občanmi vo výboroch mestských častí. Väčšinu obyvateľov zaujíma najmä ich najbližšie okolie, mali byť teda cestou svojich poslancov oboznámení s tými zmenami územného plánu, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Osobná návšteva Mestského úradu v pracovnej dobe, a študovanie cca 300 máp predstavuje značnú bariéru pre väčšinu obyvateľov mesta.

b/ konštatujeme, že ani na verejnom prerokovaní nebolo zodpovedaných viacero konkrétnych otázok, (z dôvodu neexistencie podkladov) ktoré uvedieme v ďalšom texte. Žiadame, aby boli podklady k dispozícii na individuálnom prerokovaní týchto pripomienok.

2. Kolízie s ÚSES (územný systém ekologickej stability):

a/ upozorňujeme na vysokú ekologickú hodnotu brehových porastov Váhu, za vhodnejší považujeme taký variant, ktorý zachová existujúce plochy lužného lesa.

b/ biokoridor Domanižanky: za vhodnejší považujeme variant, pri ktorom nedôjde k prekrytiu koryta Domanižanky, nielen z hľadiska environmentálneho, ale aj z hľadiska estetického a ochrany pred povodňami. Prekrytie koryta Domanižanky kvôli získaniu plochy pri budove Tri Veže môže spôsobiť vážne problémy pri vyšších vodných stavoch, nehovoriac o likvidácii hodnotných stromov.

c/ biokoridor Domanižanky: prípadná revitalizácia toku je žiadúca, nemalo by však dochádzať k zásahom do súkromného majetku. Upozorňujeme na značný význam Domanižanky ako významný estetický a mikroklimatický činiteľ, aj v súvislosti s pešou zónou. Za vhodné považujeme zachovanie súčasného parčíku na ľavom brehu Domanižanky, pod čerpacou stanicou ESSO,  naproti budove Diamonu.

3. Dokument, obsahujúci zoznam zmien oproti platnému územnému plánu. Keďže nie je v silách našej organizácie (a trúfam si povedať, že žiadnej organizácie v meste Považská Bystrica okrem samotného Mestského úradu) preštudovať podrobne starý aj navrhovaný územný plán, žiadame spracovanie prehľadného dokumentu - tabuľky, ktorý bude obsahovať najdôležitejšie navrhované odlišnosti. Najmä čo sa týka preklasifikovania pozemkov, nových priemyselných parkov, atď.

4. Vizualizácia - model: vyjadrujeme sklamanie z toho, že nebola spracovaná prehľadná vizualizácia aspoň centrálnej mestskej časti. Mapy, zverejnené na kine MIER, predstavovali problém pre každého občana so slabším zrakom alebo telesnou výškou pod 3 metre.

5. Podľa informácie podanej Ing. arch. Kostovským (firma Aurex) na verejnom prerokovaní, neexistuje samostatná mapa, ktorá by popisovala sieť trás pre cyklistov a peších, a znázorňovala prehľadne prípadné kolízne body (kríženie s cestami pre motorovú dopravu). Taktiež na prerokovaní nebola k dispozícii odpoveď na otázku, či dôjde k nárastu alebo poklesu takýchto ciest, ani o koľko percent alebo kilometrov.
Žiadame pripraviť takéto podklady na individuálne prerokovanie.

6. Verejná zeleň: na verejnom prerokovaní nebola k dispozícii informácia, či dôjde k nárastu alebo poklesu plôch verejnej zelene, a o koľko  percent. Spracovatelia prisľúbili, že túto informáciu "vytiahnu z počítača", očakávame teda takýto podklad na individuálnom prerokovaní našich pripomienok.

7. Kvôli osobným útokom poslankyne Ješkovej nebol priestor na zodpovedanie našej závažnej otázky: v ktorých častiach mesta dochádza ku kolízii plánovaných verejnoprospešných stavieb s existujúcou zástavbou. Inými slovami, kde všade môže výhľadovo dôjsť k asanáciám a vyvlastňovaniu vo verejnom záujme. Žiadame sprístupnenie takejto informácie najneskôr na prerokovaní našich pripomienok.
Zdôrazňujeme fakt, že podľa platnej legislatívy je možné označiť za verejnoprospešnú stavbu nielen dopravné a priemyselné stavby, ale aj obchodné strediská, alebo športoviská, pokiaľ sú prístupné verejnosti. Obávame sa vyvlastňovania v prospech vplyvných súkromných majiteľov. Upozorňujeme, že v oblasti napr. obchodných služieb naozaj neexistuje v Považskej Bystrici nejaký nedostatok.

8. Upozorňujeme na skutočnosť, že plánovaná trasa VRT - vysokorýchlostnej železničnej trate, sa prakticky nelíši od diaľničného variantu V1a (poza Považské strojárne, tunelmi, estakádou ponad Váh). Pri posudzovaní diaľnice bol takýto variant často označovaný za finančne, technicky alebo z geologického hľadiska nerealizovateľný. Je teda zrejmé, že tvrdenia o technickej realizovateľnosti takéhoto diaľničného obchvatu boli nepravdivé.

9. Nesúhlasíme s individuálnou bytovou výstavbou v priestore dnešných záhradiek nad štvrťou Lánska, pod Rozkvetom. Na prerokovaní zaznela od autorov dokumentácie informácia, že na plné uspokojenie nárokov na bývanie aj v budúcnosti, úplne stačia tie pozemky, ktoré boli pre hromadnú aj individuálnu bytovú výstavbu určené doterajšími zmenami a doplnkami územného plánu. Táto záhradkárska oblasť má okrem svojho primárneho významu aj nesporný pozitívny význam z hľadiska estetického, environmentálneho a mikroklimatického.

10. Upozorňujeme na skutočnosť, že v najbližšej dobe má byť zverejnené záverečné stanovisko MŽP SR s odporúčaným variantom preložky cesty I/61, nepovažujeme teda za vhodné zakotvovať do územného plánu variant, ktorý nakoniec nemusí byť odporučený.


S pozdravom,

Mgr. Juraj Smatana
konateľ
Klub Strážov

Správa, ktorú ste poslali, spôsobila zaslanie potvrdenia od príjemcu.
Mailový server vygeneroval nasledujúce informačné hlásenie:
Toto je potvrzení vámi odeslané zprávy
<kp@povazska-bystrica.sk> v 23.6.2006 12:55

Toto potvrzení ověřuje, že zpráva byla zobrazena na počítači příjemce v 23.6.2006 14:30
Info Ďalšie informácie môžu byť zobrazené TU.


« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359