Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Zámery - vplyvy - dopady / Vznikne pri Dome kultúry zberňa šrotu?

Vznikne pri Dome kultúry zberňa šrotu?

Autor: redakcia Poslední změna: Středa 09.04.2008 17:53
[2008-04-08] Na webovej stránke Ministerstva životného prostredia bol zverejnený zámer vytvorenia zberne farebných kovov v garáži za Domom kultúry OZ KOVO. Ide o garáž v priestore medzi budovou Domu kultúry a Základnou umeleckou školou, ktorá v minulosti slúžila napr. pre hosťujúce divadelné súbory, a jej súčasný majiteľ ju pred časom odkúpil do súkromného vlastníctva.
Vznikne pri Dome kultúry zberňa šrotu?

ILUSTRAČNÉ FOTO. Pravdepodobne ide o túto garáž. Zámer neobsahuje prehľadnú mapu.

Oznámenie o zámere, ktorý môže verejnosť pripomienkovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) je zverejnený na stránke http://eia.enviroportal.sk/detail/jozef-varos-zberna-garaz-povazska-bystrica

Keďže na dokumentáciu EIA sa nevzťahuje autorský zákon, kopírujeme sem obsah zámeru.

         Jozef
Vároš
MONTSTAV
Zberná garáž, prevádzka: M. R. Štefánika 245/9, 017 01  Považská Bystrica


Zámer


V zmysle zákona č. 24/06 Z.Z. o posudzovaní vplyvov na ŽP
a o zmene a doplnení niektorých zákonovOBSAHI.    Základné údaje o navrhovateľovi

1.    Názov
2.    Identifikačné číslo
3.    Sídlo
4.    Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa
5.     Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie

II.    Základné údaje o navrhovanej činnosti

1.    Názov
2.    Účel
3.    Užívateľ
4.    Charakter navrhovanej činnosti
5.    Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo)
6.    Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti
7.    Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
8.    Stručný popis technického a technologického riešenia
9.    Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite
10.    Celkové náklady
11.    Dotknutá obec
12.    Dotknutý samosprávny kraj
13.    Dotknuté orgány
14.    Povoľujúci orgán
15.    Rezortný orgán
16.    Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
17.    Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich  štátne hranice


III.    Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia


1.    Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území
2.    Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria
3.    Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia
4.    Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia
IV.    Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie

1.    Požiadavky na vstupy
2.    Údaje o výstupoch
3.    Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
4.    Hodnotenie zdravotných rizík
5.    Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územie
6.    Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia
7.    Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
8.    Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na správny stav životného prostredia   
              v dotknutom území
9.    Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
10.    Opatrenia  na zmiernenie nepriaznivých  vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné
              prostredie
11.    Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala
12.    Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územno-plánovacou dokumentáciou a ďalšími
              relevantnými strategickými  dokumentmi
13.    Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najvážnejších okruhov problémov


V.    Porovnanie variantov navrhovanej činnosti  návrhu optimálneho variantu

1.    Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu
2.     Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty
3.    Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu


VI.    Mapová a iná obrazová dokumentácia k údajom podľa bodov II a III


VII.    Doplňujúce informácie k zámeru

1.    Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala  pre zámer a zoznam hlavných použitých materiálov
2.    Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru
3.    Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní  jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie


VIII.    Miesto a dátum vypracovania zámeru


IX.    Potvrdenie správnosti údajov

1.    Spracovatelia zámeru
2.    Potvrdenie správnosti údajov podpisom spracovateľa zámeru, podpisom oprávneného zástupcu navrhovateľa
I.    Základné údaje o navrhovateľovi

1. Názov

Jozef Vároš - MONTSTAV,  prevádzka
M. R. Štefánika 245/9, 017 01  Považská Bystrica

2. Identifikačné číslo

17 86 00 59

3. Sídlo

M. R.Štefánika 245/9, 017 01  Považská Bystrica

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

Jozef Vároš - MONTSTAV

M. R.Štefánika 245/9, 017 01  Považská Bystrica

Tel.č.
0905 308 231

E-mail:
308231@azet.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie

Meno
Jozef

Priezvisko
Vároš

Adresa
M. R. Štefánika 245/9, 017 01  Považská Bystrica

Tel.č.
0905 308 231

II.    Základné údaje o navrhovanej činnosti

1. Názov

Zberná garáž; - prevádzka Jozef Vároš - MONTSTAV, M. R. Štefánika 245/9, 017 01  Považská Bystrica

2. Účel

V zbernej garáži sa bude vykonávať výkup a triedenie druhotných surovín a farebné kovy, t.j. nakladanie nie s nebezpečným odpadom. Tento odpad bude zhromažďovaný, triedený, a následne uskladnený v plechových bedniach v garáži až do doby naplnenia kapacity zariadenia. Po naplnení  bude zabezpečený  vývoz do spracovateľského zariadenia na zhodnotenie.

3. Užívateľ
 
Jozef Vároš - MONTSTAV

4. Charakter navrhovanej činnosti

V zbernej garáži sa bude vykonávať výkup a triedenie druhotných surovín a farebné kovy, t.j. nakladanie nie s nebezpečným odpadom. Tento odpad bude zhromažďovaný, triedený a následne uskladnený v plechových bedniach v garáži  až do doby naplnenia kapacity zariadenia. Po naplnení plechových bední bude zabezpečený vývoz do spracovateľského zariadenia na zhodnotenie.

5. Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo)

Zberná garáž - M. R. Štefánika 245/9, 017 01  Považská Bystrica - Dom kultúry

6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti

Prevádzka sa bude nachádzať v areály súkromného pozemku v časti obce, kde sa takáto prevádzka nenachádza.

7. Termín začatia a skončenia výstavby prevádzky navrhovanej činnosti

- začatie úprav  november 2007
- začatie činnosti február 2007
- ukončenie činnosti neurčité

8. Stručný popis technického a technologického riešenia

Jedná sa o garáž, v ktorej bude umiestnených šesť plechových bední .Každá o obsahu 100 kg. Pričom päť bední bude slúžiť na vykupované farebné kovy .Jedna  bude slúžiť na kovový  šrot,  ktorý sa nedopatrením zákazníka
 zamiešal do farebných kovov . V daných plechových bedniach sa budú dočasne skladovať triedené  farebné kovy až do doby naplnenia kapacity. Po tomto bude zabezpečený vývoz do spracovateľského zariadenia.
Druhy odpadov určených na výkup zaraďujeme v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR.
č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z. z. nasledovne:

Kat. č.    Názov skupiny    katalóg

170401    Meď, bronz a mosadz    0
170402    hliník    0
170404    zinok    0


9. zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite

Zberná garáž sa nachádza v lokalite mesta Považská Bystrica. V zbernej garáži sa bude vykonávať zber a triedenie farebných kovov t.j. nakladanie s nie nebezpečným odpadom. Vytvorením zbernej garáže sa vlastne vytvorí možnosť obyvateľom a firmám zbaviť sa nepotrebných odpadov formou prijateľnou pre životné prostredie. Uvedeným spôsobom výkupu farebných kovov môžeme považovať za spôsob separovania odpadov vznikajúcich aj v komunálnej a priemyselnej sfére. Pri uvedenom spôsobe ide o meteriálové zhodnocovanie odpadov.

10. Celkové náklady

50 000,- Sk

11. Dotknuté mesto

Považská Bystrica

12. Dotknutý samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

13. Dotknuté orgány

Obvodný úrad životného prostredia Považská Bystrica
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
OR Hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Považská Bystrica

14. Povoľujúci orgán

OZK, s. r. o.
M.R. Štefánika 245/9,Považská Bystrica

15. Rezortný orgán

Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo hospodárstva SR

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 7 ods. písmeno d, v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle ďalších zákonov.

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv, ktorý by presiahol štátnu hranicu Slovenskej republiky.III.    Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území

Hodnotenie prírodného prostredia je z hľadiska vykonávania navrhovanej činnosti bezpredmetné. Navrhovaná činnosť sa nebude vykonávať a ani nebude zasahovať do chránených území, nakoľko sa prevádzka nachádza v zadnej časti Domu kultúry v neobývaných priestoroch.

2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria

Krajina

Širšie územie má antropogénny charakter v minulosti s intenzívnym využívaním.

Krajinný obraz

Krajinný obraz pri vykonávaní navrhovanej činnosti bude nemenný. V danej lokalite nebudú vykonávané žiadne stavebné úpravy.

Stabilita

V lokalite prevádzky sa nenachádzajú biotopy flóry a fauny významné z hľadiska zachovania biotickej, habilickej a krajinnej diverzity a teda také, v ktorých sa vyskytujú chránené, vzácne a ohrozené taxóny, heterogenity uvedené v aktuálnych červených zoznamoch rastlín a živočíchov, ďalej biotopy ohrozených rastlinných spoločenstiev.
Lokality s výskytom druhov a spoločenstiev na hranici, alebo mimo územia svojho súvislejšieho areálu a lokality s výskytom ekologicky alebo inak (vývojovo, taxonomicky) významných druhov a spoločenstiev organizmov.

Ochrana

Priamo do lokality nezasahuje žiadne chránené územie, alebo jeho ochranné pásmo. Na lokalite nebolo zaznamenané hniezdne teritórium.

Scenéria

Scenéria krajiny pri vykonávaní navrhovanej činnosti zostane nezmenené.

3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrno-historické hodnoty územia

Uvedená kapitola je vzhľadom na druh navrhovanej činnosti bezpredmetná.

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia

Navrhovaná činnosť sa bude vykonávať v katastrálnom území mesta Považská Bystrica. Kvalita životného prostredia je na dobrej úrovni. Zdravie obyvateľov v okolí vykonávania navrhovanej činnosti nebude danou činnosťou narušené.

IV.    Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie


1. Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Počas činnosti prevádzky nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.

Nároky na zastavané územie

Nebude vykonávaná žiadna stavebná činnosť. Činnosť výkupu druhotných surovín bude vykonávaná do plechových bední v uzavretej garáži.

Voda

Činnosť prevádzky nebude mať vplyv na povrchový vodný tok ani na podzemné vody.

Ostatné surovinové a energetické zdroje

Teplo, plyn nie sú predmetom súvisiacim s vykonávanou činnosťou.

Dopravná infraštruktúra

Predmetná činnosť nebude mať vplyv na zmenu dopravnej situácie, nakoľko sa prevádzka nachádza v uzavretom objekte.

Nároky na pracovné sily

Predpokladaný počet zamestnaných osôb je 1 osoba.


2.Údaje o výstupoch

Zdroje znečisťovania ovzdušia

Navrhovanou činnosťou nebude dochádzať k znečisťovaniu ovzdušia.

Odpadové vody

Odpadové vody nie sú predmetom súvisiacim s činnosťou  zariadenia.

Iné odpady

Pri prevádzke zariadenia nebude vznikať iný odpad.
Zdroje hluku

Zdrojom hluku bude len nakládka a vykládka plechových bední z automobilov, pričom  sa vo väčšej miere využíva činnosť motora.

Vibrácie

Nie sú predmetom súvisiacim s navrhovanou činnosťou.

Žiarenie

Nie je predmetom súvisiacim s navrhovanou činnosťou.

Teplo a zápach

Nie sú predmetom súvisiacim s navrhovanou činnosťou

Požiarna bezpečnosť

Požiarna bezpečnosť bude zabezpečená ručnými hasiacimi prístrojmi. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti a civilnej ochrany, zariadenie nie je zdrojom neprimeraných rizík a nebezpečenstiev.

Očakávané vyvolané investície

V rámci prípravy a realizácie sa neočakávajú vyvolané investície.

Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny

Terénne úpravy nebudú vykonávané, nakoľko prevádzka  je umiestnená v uzavretom priestore.

3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Priamy vplyv na životné prostredie

V rámci prevádzkovania zariadenia a vykonávania navrhovanej činnosti na určenom mieste nebude mať daná činnosť žiadny vplyv na životné prostredie.

Nepriamy vplyv na životné prostredie

Zberom farebných kovov nevznikne vplyv na životné prostredie.

4. Hodnotenie zdravotných rizík

Prevádzkovanie zariadenia nebude mať vplyv na zvýšenie zdravotných rizík. Zdravotné riziko je obmedzené len na osoby nachádzajúce sa dočasne na prevádzke.


5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na chránené územia. Daná činnosť nebude vykonávaná a ani nebude zasahovať do chránených území.

6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Posúdenie vplyvov na obyvateľstvo

Prevádzka nebude mať vplyv v danej lokalite.

Posúdenie vplyvov na prírodné prostredie

Prevádzka nebude mať negatívny vplyv na prírodné prostredie.

7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Prevádzkovaním daného zariadenia nevzniknú žiadne vplyvy, ktoré by mali vplyvy na presiahnutie štátnej hranice.

8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na správny stav životného prostredia v dotknutom území.

Navrhovaná činnosť bude znamenať hlavne prínos pri nakladaní s odpadom.

9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Pri realizácii danej činnosti nepredpokladáme žiadne riziká, ktoré by mohli výraznejšie negatívne ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia a podmienky života.

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Navrhovaná činnosť nebude mať variantné riešenia, nakoľko spôsob prevádzkovania zariadenia na zber je pevne určený a nemenný. Nie je predpoklad, že navrhovaná činnosť bude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a život obyvateľov Považská Bystrica, nakoľko sa nachádza v neobývanej časti.
   
11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala

Pri nezrealizovanej činnosti nedôjde k žiadnym zmenám územia.

12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územno-plánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v lokalite, ktorá nie je určená na vykonávanie predmetnej činnosti, nakoľko sa nejedná o výrobno-nákupné stredisko.


13. Ďalší postup hodnotenie vplyvov s uvedením najvážnejších okruhov problémov

Predmetom predloženého zámeru je posúdenie odhadovaných vplyvov danej prevádzky. Zo strany navrhovateľa je nevyhnutné sústavne zabezpečovať plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov na úseku štátnej správy dopadového hospodárstva.

Na základe tohto navrhovateľ odporúča ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni zámeru v súlade s podmienkami zákona. Podmienky, návrhy alebo odporúčania, ktoré vyplynú zo stanovísk jednotlivých orgánov k predmetnému zámeru budú akceptované v plnom a objektívne možnom rozsahu a budú predmetom dokumentácie pre prípadné zmeny aby bolo možné predmetnú prevádzku zrealizovať v súlade so všeobecnými a špeciálnymi predpismi. Ďalšie podnety a návrhy, podľa ich významu, budú predmetom samostatných analýz, resp. monitorovanie prevádzky s prípadným realizovaním ďalších opatrení na minimalizovanie a elimináciu jej vplyvov.

V.    Porovnanie variantov navrhovanej činnosti, návrh optimálneho variantu

1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu

Navrhovaná činnosť prevádzky nebude riešená variantným spôsobom, preto je táto kapitola bezpredmetná.

2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty

Keďže sa nepočíta s variantným riešením navrhovanej činnosti je výber optimálneho variantu alebo stanovenie vhodnosti pre posudzované varianty bezpredmetné.

3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu

Výber lokality a navrhovaná činnosť v danej prevádzke je v uvedenom území optimálna pre využitie daného priestoru.


VI.    Mapová a iná obrazová dokumentácia k údajom podľa bodov II a III

I. Snímka mapy pozemkuVII.    Doplňujúce informácie k zámeru

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných použitých materiálov

V prílohe č.1 k zámeru sú:
Fotokópia živnostenského listu

Zoznam hlavných použitých materiálov:
Atlas inžiniersko-geologických máp SSR, SGÚ-GÚĎŠ, katedra IG PFUK
Bratislava, 1989
Atlas krajiny Slovenskej republiky, MŽP SR 2002
Geobotanická mapa ČSSR, SSR, kolektív, VEDA SAV,  1986
Program odpadového hospodárstva Trenčanského kraja do roku 2005
Program odpadového hospodárstva okresu Považská Bystrica do roku 2005
Štátna vodohospodárska bilancia SR, SHMÚ Bratislava 1967 - 1969
Územný plán veľkého územného celku
Vlastivedný slovník obcí Slovenska, Veda Bratislava 1978
Vyhláška č. 284/2001 Z. z. vyhláška ministerstva životného prostredia SR z 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Zákon č. 223/2001 Z. z. Zákon z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Internet

2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti a zámeru

Pred vypracovaním zámeru nebolo spísané povolenie susediacich rodín k navrhovanej činnosti, ktorá je súčasťou tohto zámeru, nakoľko sa zberná garáž nachádza v neobývanej časti mesta.

3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie

Navrhovaná činnosť bude vykonávaná v betónovej garáží, ktorá je umiestnená na odľahlom mieste za budovou
OZK, s. r. o. V rámci prevádzkovania zariadenia pri príprave a vykonávaní navrhovanej činnosti nepredpokladáme ďalšie vplyvy na životné prostredie.


VIII.    Miesto a dátum vypracovania

Považská Bystrica 8. novembra 2007

IX.    Potvrdenie správnosti údajov

1. Spracovatelia zámeru

 Jozef Vároš

V Považskej Bystrici 8. novembra 2007


                                                                                          ...................................................

               podpis


2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom spracovateľa zámeru podpisom oprávneného zástupcu navrhovateľa

Jozef Vároš - spracovateľ


V Považskej Bystrici 8. novembra 2007

     ........................................
           podpisJozef Vároš - navrhovateľ
                                                                                                    .......................................
         podpis

Vyhlásenie

Svojim podpisom súhlasím s prevádzkovaním v zbernej garáži - Výkup farebných kovov na adrese M. R. Štefánika 245/9, 017 01  Považská Bystrica


V Považskej Bystrici 8. novembra 2007                                         Jozef VárošJozef Vároš - MONTSTAV, M. R. Štefánika 245/9, 017 01  Považská Bystrica
Prevádzka: M. R. Štefánika 245/9, 017 01  Považská BystricaPrevádzkový poriadok pre nakladanie s odpadmi


Vypracoval: Jozef Vároš
Schválil: Jozef Vároš
Dátum: november 2007
Obsah

1.    Úvod

2.    Identifikačné údaje

3.    Činnosť spoločnosti

4.    Zoznam odpadov

5.    Miesto vzniku odpadov

6.    Skladovanie odpadov a manipulácia s nimi

7.    Likvidácia odpadov

8.    Prvá pomoc

9.    Informovanie a oboznamovanie zamestnancov

10.    PRÍLOHA  1. oboznámenie zamestnancov s prevádzkovým poriadkom

11.    PRÍLOHA  2. nákres zberného dvora1.    Úvod

(1)    Tento prevádzkový poriadok ustanovuje základné požiadavky pre nakladanie s odpadmi vo firme Jozef Vároš - MONTSTAV (ďalej „zamestnávateľ").
Vzťahuje sa na všetky pracovné činnosti súvisiace s odpadmi. Týka sa osôb, ktoré sú v pracovnom alebo v obdobnom pomere k zamestnávateľovi (ďalej „zamestnanci")

(2)    Prevádzkový poriadok je platný pre všetkých zamestnancov firmy MONTSTAV.


2.    Identifikačné údaje

(1)    Názov:    Jozef Vároš - MONTSTAV
(2)    Sídlo:    M. R. Štefánika 245/9, 017 01  Považská Bystrica
(3)    Prevádzka:    M. R. Štefánika 245/9, 017 01  Považská Bystrica
(4)    IČO:    17 86 00 59


3.    Činnosť spoločnosti

(1)    Predmetom činnosti firmy je podnikanie v oblasti nakladanie s odpadmi inými ako nebezpečnými, t. j. výkup a triedenie druhotných surovín - kovový šrot a farebné kovy

    (2)     Výkup a triedenie druhotných surovín sa bude vykonávať v neobývanej časti mesta, zo zadnej strany OZK, s. r. o., M. R. Štefánika 245/9, 017 01  Považská Bystrica. Oblasť nie je frekventovaná a pohyb obyvateľstve je minimálny. Pracovná doba bude predstavovať 8 hodín. Predpokladá sa, že v prevádzke bude pracovať 1 zamestnanec (podľa potreby)


4.    Zoznam odpadov

(1)    Vo firme sa budú zhromažďovať nasledujúce odpady:

Kat. č.    Názov odpadu    kategória odpadu

170401    Meď, bronz a mosadz    O
170402    hliník    O
170404    zinok    O(2)    Odpady sú zaradené v zmysle Vyhlášky MŽP č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov

(3)    Pre každý druh odpadu zhromažďujúceho sa vo firme je zavedený evidenčný list odpadu, ktorý je potrebné priebežne vypĺňať a následne uchovávať 5 rokov. Evidenčné listy odpadov slúžia zároveň k pravidelnému podávaniu Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním (potrebné podať vždy do 31. 1. nasledujúceho roka za predchádzajúci rok)


5. Miesto vzniku odpadov

(1)    Vo firme vzniká len komunálny odpad. Ostatné vyššie uvedené odpady sa vo firme vykupujú od druhých osôb.


6.    Skladovanie odpadov a manipulácia s nimi

(1)    Na problematiku odpadového hospodárstva je v danej prevádzke zodpovedný majiteľ firmy, prípadne ním poverený pracovník, ktorý zabezpečuje skladovanie odpadov, manipuláciu s nimi ako aj vedenie potrebnej evidencie odpadov. Zároveň je zodpovedný za aktualizáciu prevádzkového poriadku.

(2)    Odpady sa budú vykupovať a triediť v zbernom dvore a následne bude skladovaný na manipulačnej ploche


7.    Likvidácia odpadov

(1)    Vykupované kovy sa odvážajú do spracovateľského zariadenia.


8.    Prvá pomoc

(1)    Všetci zamestnanci spoločnosti musia byť zdravotne spôsobilí na výkon svojej profesie, z toho dôvodu sú povinní sa zúčastniť na vstupnej lekárskej prehliadke ako i nasledovne na ostatných periodických lekárskych prehliadkach.

(2)    Napriek tomu, že zamestnanec je už pri nástupe do zamestnania oboznámený s rizikami súvisiacimi s výkonom jeho činnosti, môže vzhľadom k tomu, že sa tu manipuluje s kovmi, dôjsť k úrazu. Preto je potrebné zabezpečiť aj poučenie týkajúce sa prvej pomoci. Oblasť poskytovania prvej pomoci je riešená prostredníctvom oboznámenia zamestnancov s týmto prevádzkovým poriadkom.

(3)    K najčastejším zraneniam pri manipulácii s kovmi sa zaraďujú zlomeniny a krvácanie

(4)    Jedným z opatrení na zabránenie vzniku úrazu je používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zamestnanci majú k dispozícii pracovné rukavice s mechanickou odolnosťou, pracovnú obuv s kovovou špicou, pracovný odev a prilbu.
(5)    Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť, aby bola na pracovisku plne vybavená lekárnička.9.    Informovanie a oboznamovanie zamestnancov

(1)     Každý zamestnanec firmy Jozef Vároš - MONTSTAV je poučený o nakladaní s odpadmi v rámci oboznámenia sa s týmto prevádzkovým poriadkom


10.    PRÍLOHA 1

Potvrdenie o oboznámení sa s obsahom prevádzkového poriadku

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so znením prevádzkového poriadku.

Meno a priezvisko                            Funkcia                                        Podpis
   
 
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 09.04.2008 21:17
Ak sa dobre pamätám, mestská komisia pre životné prostredie, výstavbu a dopravu tento zámer neodporučila. Dúfam sa nemýlim, nekontroloval som to podľa zápisníc.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 10.04.2008 11:58

Lebo odpady by nemali patriť vedla kulturnej ustanovizne ako aj vedla školy Nemám protivýkupu odpadu nič, ved ich je viacej v PB ale tam to ozaj nepatrí, kde by to chcel mať...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 11.04.2008 23:22

Pri týchto magoroch čo teraz vedú mesto ma už nič nerprekvapé !! Žiadna rozumní vízia, resp. koncepcia zozvoja, ale iba krátkodoba improvizácia na momentalný problém!! Sú to odborníci, ktorých nám bol čert dlžen, ale čo sme si zvolili to máme !!

pavol briestensky
pavol briestensky píše:
Úterý 15.04.2008 22:24

To co sa deje v meste pod novym vedenim je najhorsie co tu kedy bolo.Preto je aj mozne,ze zberna srotu moze byt za kulturakom.Neni sa comu divit,ked doktor riadi mesto miesto toho aby liecil ludi.A jeho poradcovia je kapitola sama o sebe.Staci sa pozriet na miestnu TV a zasadanie mestskeho parlamentu a hned je vidno tu ubohu uroven nasich panov.Vsetko je to fraska a hanbim sa za toto mesto ked ma taketo vedenie.

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359