Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Zámery - vplyvy - dopady / V objekte teplárne sa budú zberať a spracúvať staré vozidlá

V objekte teplárne sa budú zberať a spracúvať staré vozidlá

Autor: redakcia Poslední změna: Úterý 22.08.2006 17:19
[2006-08-14, Bratislava - Považská Bystrica] MŽP SR vydalo záverečné stanovisko, ktorým odporučilo projekt "Zber a spracovanie starých vozidiel" podaný firmou HELPECO, s.r.o. Vyžiadali sme si plné znenie záverečného stanoviska.

Súbor si môžete stiahnuť vo formáte .doc z nášho archívu dokumentov.

ZBER  A  SPRACOVANE  STARÝCH  VOZODIEL,  POVAŽSKÁ  BYSTRICA

 

Z Á V E R E Č N É    S T A N O V I S K O
(Číslo: 234/2006 – 7. 3/hp)

vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.


I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1. Názov
 HELPECO, s. r. o.

2. Identifikačné číslo
    363 044 786

3. Sídlo            
    Kukučinova 207/22,  01701  Považská  Bystrica


II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE

1. Názov
    Zber a spracovanie starých vozidiel, Považská  Bystrica
 
2. Účel
Cieľom navrhovanej činnosti je vytvoriť fungujúci systém zberu, spracovania a starých vozidiel, vrátane recyklácie  použiteľných materiálových komponentov a zabezpečenia zneškodnenia nepoužiteľných odpadov pre oblasť okresu Považská Bystrica.  Predpokladaná kapacita spracovateľského zariadenia bude 900 kusov starých vozidiel za rok.

3. Užívateľ
    HELPECO, s. r. o, Kukučinova 207/22,  01701  Považská  Bystrica

4. Umiestnenie
           Navrhovaná činnosť bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Považská Bystrica, na katastrálnom území Považská Bystrica, v zastavanom území mesta Považská Bystrica, v priemyselnej zóne, v bývalých Považských strojárňach, na parcele číslo 5736/204.

5. Termín začatia a ukončenia navrhovanej činnosti
Predpokladaný termín začatia činnosti  -  2006
Predpokladaný termín ukončenia činnosti  -  obdobie bez časového ohraničenia

6. Stručný opis technického a technologického riešenia
Navrhované technické a technologické riešenie zariadenia na spracovanie starých vozidiel (ďalej len „spracovateľské zariadenie“) a  vybudovanie určeného parkoviska zariadenia na zber starých vozidiel v podstatnej miere vychádza zo stavebno-technických podmienok existujúceho objektu situovaného v zastavanom území mesta v areáli pôvodnej Teplárne, a. s., Považská Bystrica a jej infraštruktúry. Spracovateľské zariadenie a zariadenie na zber starých vozidiel kategórií  M1 a  N1 s projektovanou kapacitou 900 vozidiel ročne  majú byť umiestnené v prestavanom objekte a na účelovej spevnenej ploche. Objekty budú súčasťou areálu, zabezpečeného proti vstupu cudzích osôb oplotením.
           Spracovateľské zariadenie  bude pracovať na princípe postupnej demontáže jednotlivých častí  vozidiel s  kapacitou  cca štyri vozidlá denne. Činnosť bude vykonávaná v demontážnej hale, ktorá bude vybavená  linkou  na  spracovanie starých vozidiel.
V spracovateľskom zariadení sú navrhované priestory na :
skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním,
vysušovanie vozidiel,
demontáž vysušených vozidiel,
 skladovanie opätovne využiteľných demontovaných častí starých vozidiel,
 skladovanie demontovaných častí starých vozidiel vhodných na iné využitie, najmä na  recykláciu alebo ako druhotné suroviny,
spracúvanie, najmä rozrezávanie, strihanie alebo paketovanie karosérií starých vozidiel,
 skladovanie prevádzkových kvapalín,
 skladovanie nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením,
 skladovanie demontovaných pneumatík,
 skladovanie autobatérií a iných batérií.
Dovoz starých vozidiel  do areálu bude zabezpečený cez kontrolovanú vstupnú bránu. Po prevzatí budú vozidlá umiestnené do skladu starých vozidiel alebo na určené parkovisko. Plocha parkoviska bude povrchovo upravená betónovou mazaninou a  opatrená  vodotesnou izoláciou EKOTEN, ktorá zabraňuje prienikom škodlivých látok do podzemných vôd. Plocha bude vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou. Zároveň bude celá plocha je odkanalizovaná cez odlučovač olejových látok.
V zariadení budú vozidlá pomocou vlastného pohonu alebo vysokozdvižného vozíka premiestňované na postupné spracovanie do prestavanej budovy. Technologický postup spracovania pozostáva z vysušenia vozidla podtlakovým pneumatickým systémom (odčerpaním prevádzkových kvapalín olejov, mazadiel pohonných látok, chladiacich zmesí motora, brzdovej kvapaliny, kvapaliny z odstrekovačov okien, kvapaliny z klimatizačných zariadení a ďalších kvapalín vrátane náplní airbagov z jednotlivých súčastí vozidla). Všetky  látky, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie životného prostredia sa po odobratí z vozidla uložia do určených nádob a následne uskladnia v určenom priestore.
Demontáž vysušených vozidiel – tzn. postupné oddeľovanie jednotlivých častí vozidla tak, aby sa dali účelne opätovne využiť alebo zhodnotiť. Demontáž bude umožňovať oddelené a bezpečné skladovanie vzniknutých nebezpečných odpadov.
Sklad náhradných dielov - slúži na skladovanie opätovne využiteľných častí. Demontované dielce budú triedené v prípade ich ďalšieho využitia ako predajné náhradné diely, tie budú uložené v regáloch, ostatné dielce budú uložené na paletách.
Skladovanie druhotných surovín - dočasné uskladnenie dielcov, ktoré budú recyklované alebo využité ako druhotné suroviny. Dielce budú uložené na paletách alebo v určených nádobách.
Spracovanie karosérií - časť priestoru demontáže bude vyčlenená na úpravu karosérií, spracovanie rozrezávaním, strihaním a paketovaním karosérií. Priestory budú zodpovedať použitým technológiám a zariadeniam.
Sklad prevádzkových kvapalín a autobatérií - bude určený na skladovanie prevádzkových kvapalín a to oleje, mazadlá, pohonné látky, chladiace zmesi, brzdové kvapaliny, kvapaliny z odstrekovačov okien a svetiel, kvapaliny z klimatizačných zariadení a ostatné kvapaliny získané pri vysušovaní vozidiel.
Kvapaliny budú skladované v určených označených nádobách, zabezpečené proti úniku nepriepustnou podlahou vyspádovanou do zbernej nádrže.
Autobatérie budú uložené na paletách.
Sklad nezhodnotiteľných odpadov bude slúžiť na uloženie všetkých komponentov z rozobraných vozidiel, ktoré sa nedajú ďalej zhodnotiť a zároveň obsahujú nebezpečné látky.
HELPECO, s. r. o., prevádzkuje spaľovňu nebezpečných odpadov a  tieto odpady môže zároveň zneškodniť.
Spracovateľské zariadenie a zariadenie na zber starých vozidiel bude realizované stavebnými úpravami existujúcich objektov a zariadení, tak aby boli zabezpečené podmienky na environmentálne bezpečné spracovanie starých vozidiel a dočasné skladovanie ostatných aj nebezpečných odpadov pred ich zhodnotením alebo zneškodnením. Nakladanie s odpadmi bude realizované v uzatvorených priestoroch chránených pred atmosférickými vplyvmi na vodohospodársky zabezpečených plochách s cieľom vylúčiť znečisťovanie a poškodzovanie jednotlivých zložiek životného prostredia s minimalizovaním vzniku nevyužiteľných odpadov z hľadiska ich množstva a nebezpečnosti.
Pre sociálno-administratívne účely budú vyhradené priestory v prestavanom objekte. V rámci prevádzky sa predpokladá zamestnať päť  pracovníkov.
Zásobovanie vodou bude prípojkou na jestvujúci vodovodný systém v priemyselnej zóne. Odkanalizovanie bude napojené na jestvujúci kanalizačný systém priemyselného parku, súčasťou kanalizačného systému bude odlučovač ropných látok.
Doprava bude napojená na systém miestnej dopravy, ako aj železničnou vlečkou na železničnú dopravu Dopravné napojenie nebude potrebné upravovať.
Navrhovaná činnosť nezasahuje do osobitne chránených prvkov prírody, prvkov ÚSES a nie sú ohrozené chránené druhy ani biotopy.

III. OPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1.    Vypracovanie správy o hodnotení
Zámer navrhovanej činnosti „Zber a spracovanie starých vozidiel, Považská  Bystrica“ (ďalej len „zámer“) pre účely posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie vypracovala spoločnosť HELPECO, s. r. o., Kukučinova č. 207/22 017 01 Považská Bystrica v novembri 2005.
          Zámer bol predložený na Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) v jednom variante navrhovanej činnosti, nakoľko MŽP SR na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa podľa § 7 ods. 8 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa  18. 8. 2005 upustilo listom č. 2636/05 -1.6/hp  od požiadavky variantného riešenia zámeru.
S prihliadnutím na charakter navrhovanej činnosti, údaje uvedené v zámere, stanoviská účastníkov procesu posudzovania, ktoré MŽP SR k zámeru podľa § 8 ods. 5 zákona obdržalo a na základe výsledkov rokovania dňa 13. 4. 2006 MŽP SR v spolupráci s príslušným orgánom (MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva), povoľujúcim orgánom a dotknutou obcou (Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici a Mesto Považská Bystrica) a po prerokovaní s navrhovateľom (HELPECO, s. r. o, Kukučinova 207/22,  01701  Považská  Bystrica) určilo, podľa § 13 ods.1 zákona, že správu o hodnotení nie je potrebné vypracovať. V ďalšom procese posudzovania  správu o hodnotení  nahrádzal zámer činnosti  „Zber a spracovanie starých vozidiel, Považská  Bystrica“. 
Navrhovaná činnosť je podľa prílohy zákona zaradená do kapitoly č. 9 Infraštruktúra, položky č. 6. Zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov  spaľovaním, alebo fyzikálno-chemickou úpravou, časť „A“ a položky č. 8. Skladovanie železného šrotu vrátane autovrakov, časť „B“, a preto podlieha bez limitu povinnému hodnoteniu.

2. Posúdenie správy o hodnotení a predloženie stanovísk
V lehote stanovenej   podľa § 8 ods. 5 zákona  boli na MŽP SR doručené  nasledovné písomné stanovisko k zámeru :
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva (list č. 560/2006 -4.2 zo dňa 31. 3. 2006)
nemá vecné pripomienky.
Požaduje:
Vykonávať činnosť „spracovanie starých vozidiel“ až po udelení autorizácie  Ministerstvom životného prostredia (§ 8 zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Požiadať už počas výstavby zariadenia o súhlas podľa § 7 ods. 1, písm. g)  a písm. l) zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch (nakoľko tu bude vznikať nebezpečný odpad v množstvách nad 100 kg.
Dodržiavať pri výstavbe a prevádzke zariadenia platné právne predpisy odpadového hospodárstva hlavne ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
§ 19 Povinnosti držiteľa odpadu,
§ 40 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
§41 Nakladanie s opotrebovanými batériami a akumulátormi obsahujúcimi niektoré  nebezpečné látky
§ 42 Nakladanie s odpadovými olejmi
§ 43 Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami
§ 52 Povinnosti spracovateľa starých vozidiel.
Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 125/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel.
Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov - § 22 Zhromažďovanie odpadov.
Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
Dodržiavať Nariadenie vlády č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie. 
Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici  (list č. OUŽP – 2006/0307 – 2 – EK EB 1 - 10,  zo dňa 27. 6. 2005)
predložil súhrnné stanovisko z hľadiska jednotlivých úsekov ochrany životného prostredia.
Konštatuje, že z hľadiska úseku odpadového hospodárstva boli splnené ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní starých vozidiel a podmienky nakladania s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
Pripomína, že na zneškodňovanie odpadov je na území okresu vybudované zariadenie na zneškodňovanie odpadov – Skládka  TKO Sverepec pre zneškodňovanie odpadov, ktorý nie je nebezpečný.
Z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy a štátnej správy ochrany prírody a krajiny – nemá k predloženému zámeru žiadne zásadné pripomienky.
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja a územného plánovania (list č. TSK/2006/01086, zo dňa 17. 3. 2006)
konštatuje, že navrhovaná činnosť je v súlade so záväznou časťou Zmien a doplnkov územného plánu veľkého územného celku  Trenčianskeho kraja č. 1/2004.
K navrhovanej činnosti nemá pripomienky.
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne (list č. KÚŽP 2006/00226 – 2/Kš, zo dňa 8. 3. 2006 )
pripomína, že zámer činnosti z hľadiska ochrany prírody a krajiny rieši široké okolie, ale nezaoberá sa samotnou lokalitou, na ktorej bude stavba realizovaná.
Konštatuje, že hľadiska zložiek životného prostredia – ochrany ovzdušia, vodnej správy a odpadového hospodárstva nie sú pripomienky k predloženému zámeru.
Obvodný úrad v Považskej Bystrici, odbor krízového riadenia  (list č. OKR A2006/00966-2,  zo dňa 9. 2. 2006)
nemá k realizácii navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Považskej Bystrici (list č. 2006/00241 – 002 BC10, zo dňa 20. 2. 2006)
súhlasí so zámerom  a  ako orgán vykonávajúci štátnu správu pre cesta II. a III. triedy na území okresov Považská Bystrica a Puchov z dopravného hľadiska nemá pripomienky.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica (list č. A/2006/423, zo dňa 17. 2. 2006)
konštatuje, že zámer obsahuje základné údaje o zámere, základné údaje o predpokladaných vplyvoch  činnosti na životné prostredie  a možnostiach opatreniach na ich zmiernenie, z hľadiska ochrany zdravia s predloženým zámerom súhlasí.
Mesto Považská Bystrica  (list č. 1836/S/06; 4773/op/06, zo dňa 3. 4. 2006)
konštatuje, že  v čase vyvesenia oznámenia k predmetnému zámeru neboli zo strany občanov vznesené pripomienky. Nakoľko predmetný zámer nie je v rozpore s verejným záujmom, mesto Považská Bystrica s realizáciou navrhovaného zariadenia súhlasí

3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou a závery prerokovania
           Navrhovaná činnosť bola podľa § 17 ods. 2 až 5 zákona prerokovaná s verejnosťou na dňa 16. mája 2006 v priestoroch zasadacej miestnosti Mestského úradu Považskej Bystrici. Termín a miesto konania verejného prerokovania zámeru navrhovanej činnosti, ktorý pre tento prípad nahrádzal správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie, oznámila dotknutá obec – mesto Považská Bystrica verejnosti v mieste obvyklým spôsobom – oznamom na vývesnej tabuli obce.
Verejné prerokovanie viedla Ing. Kozárová Tatiana vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku Mestského úradu v Považskej Bystrici. Ďalej  prítomných oboznámila  o základných údajoch projektu riaditeľka  Helpeco, s. r. o.,  Ing. Bibiana Tabačková. Uviedla, že cieľom navrhovanej činnosti je zabezpečiť čo najvyššie percento recyklácie starých vozidiel s dôrazom na ochranu životného prostredia, zabezpečiť služby pre motoristov, ktorí chcú podľa platnej legislatívy zneškodňovať staré vozidla. Prezentovala podstatné skutočnosti o navrhovanej činnosti pričom zdôraznila jej pozitíva a možné riziká.
           V rámci verejného prerokovania  neboli vyslovené nové pripomienky alebo návrhy.
Podľa § 17  ods. 4  zákona dotknutá obec, mesto Považská Bystrica, v zastúpení Ing. Tatianou Kozárovou a v spolupráci so zástupkyňou navrhovateľa Ing. Bibianou Tabačkovou vyhotovili zápis z verejného prerokovania, ktorý bol na MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov doručený dňa 1. 6. 2006. K záznamu z verejného prerokovania nebola pripojená prezenčná listina.

4. Ostatné závažné stanoviská, pripomienky a odborné posudky
Zo strany verejnosti neboli k navrhovanej činnosti na MŽP SR doručené v  lehote stanovenej podľa § 8  ods. 5 zákona žiadne stanoviská verejných záujmových skupín, občianskych združení alebo občianskych iniciatív.
Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici (list č. 64/2006 zo dňa 1.2.2006.)
konštatuje, že zariadenie na spracovanie starých automobilov bude prebiehať v  prestavanej budove, kde budú oddelené priestory na skladovanie starých vozidiel pred spracovaním. Areál zahŕňa priestor na vysušovanie vozidiel, demontáž vysušených vozidiel, skladovanie využiteľných častí, skladovanie častí vhodných na recykláciu, alebo druhotné suroviny, priestor na spracovanie karosérií, skladovanie prevádzkových kvapalín, skladovanie nezhodnotiteľných odpadov pred ich zneškodnením.
K realizácii navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky. V zámere sú vyhodnotené všetky faktory, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Zámer zároveň rieši využitie jestvujúceho objektu, ktorý by v prípade nulového variantu chátral.
Posudok podľa § 19 zákona
Posudok podľa § 19  zákona a na základe poverenia MŽP SR  (list č. 1449/05- 1.6/hp)  vypracoval RNDr. Ján Cigánik, Dedovec 1754/272, 017 01 Považská Bystrica, zapísaný ako fyzická osoba v zozname odborne spôsobilých osôb pod č. 236/1998-OPV podľa vyhlášky MŽP SR č. 52/1995 Z. z. o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie (ďalej len „spracovateľ posudku“).
Spracovateľ posudku vypracoval posudok a návrh záverečného stanoviska na základe predloženého zámeru, vlastných poznatkov z obhliadky lokality, konzultácie s navrhovateľom, záznamu z verejného prerokovania zámeru, doručených písomných stanovísk od jednotlivých subjektov procesu posudzovania, doplňujúcich podkladov, príslušných právnych predpisov a noriem a konzultácií s projektantom, ktorý pripravoval vypracovanie projektovej dokumentácie.
Spracovateľ posudku v jeho závere konštatuje, že zámer má vyhovujúcu kvalitu a dostatočne vystihuje  všetky podstatné okolnosti, ktoré by mohli vplývať na životné prostredie v súvislosti s vybudovaním a prevádzkovaním zariadenia na zber starých vozidiel a zariadenia na spracovanie starých vozidiel.
Na základe vyhodnotenia návrhov opatrení a podmienok navrhuje doplniť opatrenia  pre etapu prípravy a etapu prevádzkovania uvedených zariadení. Za prioritné považuje dopracovanie organizačno-technických opatrení pre prevádzkovanie zariadení, ktoré vyplývajú z legislatívy na úseku odpadového hospodárstva a úseku ochrany vôd, (preventívne opatrenia pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi a nebezpečnými látkami) a opatrenia pre zabezpečenie monitorovania rizikovej zložky životného prostredia vody. 
Spracovateľ posudku odporučil realizáciu navrhovanej činnosti s tým, že budú dodržané podmienky vyplývajúce z procesu posudzovania a ak v ďalších stupňoch projektovej prípravy navrhovanej činnosti budú doplnené a vyriešené neurčitosti a riziká, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia.

IV.   CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie boli hodnotené z viacerých hľadísk: priame, nepriame, synergické, pozitívne a  negatívne vplyvy. Z hľadiska časového horizontu boli posúdené vplyvy v etapách prípravy, výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
V tomto rozsahu boli hodnotené vplyvy na obyvateľstvo,  ovzdušie, povrchovú a podzemnú vodu, pôdu, biotu, krajinu, socio-ekonomické prostredie, urbanistický komplex a využitie územia s nasledujúcimi závermi:
Vplyv na krajinu, scenériu, ochranu, stabilitu
V sekundárnej krajinnej štruktúre dotknutého územia výstavbou zariadenia na zber vozidiel a spracovateľského zariadenia nepribudne  nový technický prvok. Na lokalite výstavby nastane zmena využitia  existujúcich stavebných objektov a plôch. Stavba sa bude realizovať na pozemku, ktorý je v súčasnosti zastavaný.  a čiastočne využívaný na skladovanie. Výstavbou zariadení sa nezvýši podiel technických prvkov v krajinnom priestore a z krajinárskeho hľadiska dôjde len k zmene využitia  technických prvkov v areáli Teplárne, a. s., Považská Bystrica bez zmeny estetiky krajinného prostredia a nebude ovplyvnený celkový vzhľad priľahlého územia.
V záujmovom území sa podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení uplatňuje prvý stupeň ochrany. Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych veľkoplošných alebo maloplošných chránených území resp. ich ochranné pásma.
V posudzovanom území sa nenachádza chránený strom podľa § 49 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.
Vplyv na horninové prostredie
Navrhovaná činnosť bude realizovaná prevažne na povrchu, nad úrovňou hladiny podzemnej vody, bez hlbokých výkopov a vysokých násypov. Stavba nevyvolá v hodnotenom území zhoršenie existujúceho stavu horninového prostredia (napr. rozsiahle zosuvy a svahové deformácie, hlboké zárezy, atď.).
Vplyv na podzemné vody
Navrhovaná činnosť bude realizovaná na spevnených plochách. Manipulácia s nebezpečnými látkami bude vykonávaná na vodohospodársky zabezpečených plochách s izoláciou. Predmetnou činnosťou nebude ovplyvňovaný režim a úroveň hladiny podzemných vôd. Stavebné úpravy sú navrhnuté tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovali možnosti kontaminácie podzemných vôd. S prípadným možným ovplyvnením možno uvažovať len pri mimoriadnych udalostiach (haváriách) a zlyhaní viacerých navrhnutých eliminačných opatrení.
Splaškové odpadové vody budú odvádzané prostredníctvom vnútroareálovej jednotnej kanalizácie DN 400. Vody z povrchového odtoku, znečistené ropnými látkami z plochy 400 m2 budú odvádzané povrchovo do dvorných a podlahových vpustí s vyberateľnými košmi na prečistenie cez odlučovač ropných látok KX 10+SFX na požadovanú úroveň tak, aby mohli byť odvádzané do jednotnej kanalizácie DN 400. Kvalita a kvantita vypúšťaných vôd z povrchového odtoku bude v pravidelných intervaloch monitorovaná.
Vplyv na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu
V etape výstavby sa očakáva zhoršenie kvality ovzdušia lokálneho rozsahu. Zvýšená intenzita dopravy spolu s činnosťou stavebných mechanizmov vytvára predpoklad zvýšenia sekundárnej prašnosti aj zvýšenie znečistenia ovzdušia emisiami zo spaľovacích motorov.
V etape prevádzky navrhovaných zariadení sa znečistenie ovzdušia zvýši len o veľmi malou mierou a to len vo vzťahu k intenzite prejazdu automobilov prepravujúcich staré vozidlá a materiál.
Možno konštatovať, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k minimálnemu zvýšeniu koncentrácie imisií základných znečisťujúcich látok, pričom nedôjde k prekročeniu ani dosiahnutiu platných imisných limitov podľa vyhlášky MŽP SR č. 705/2002 Z. z. pre základné znečisťujúce látky.
Prevádzka navrhovanej činnosti nepredpokladá ovplyvnenie okolitého prostredia hlukom a vibráciami. Z hľadiska hlukových pomerov môžeme konštatovať, že zrealizovanie navrhovaného zámeru má na hodnotené územie, z hľadiska nepriaznivého hluku, minimálny vplyv. Hygienický limit podľa nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami bude pri bežnom režime prevádzkovania zariadení na zber a spracovanie vozidiel dodržaný.
Vplyv  na vegetáciu
Vplyvy na vegetáciu možno hodnotiť ako minimálny. Po skončení stavebných úprav budú realizované sadové úpravy, ktoré prispejú k zvýšeniu estetickej úrovne celého areálu a náhrade úbytku drevinnej a bylinnej vegetácie.
Vplyv na živočíchov
Na ploche určenej k realizácii navrhovanej činnosti  sa nenachádzajú ekologicky významné biotopy, resp. významné segmenty krajiny z hľadiska ochrany prírody.
V etape výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti preto nie je predpoklad negatívneho vplyvu  na živočíšstvo.
Vplyv na pôdu
Realizáciu navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.  Počas výstavby je potrebné realizovať opatrenia, aby sa zabránilo kontaminácii pôdy zo strojných mechanizmov v časti, kde budú realizované výkopové práce alebo úpravy plochy. Po vybudovaní zariadení so spevnenými plochami a dodržiavaní prevádzkového poriadku zariadení nie je predpoklad negatívneho ovplyvňovania pôdy. Hodnotená činnosť nie je v dotyku s poľnohospodárskym pôdnym fondom.
Vplyvy na genofond a biodiverzitu
Z ekologického hľadiska na lokalite a blízkom okolí sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na biotopy fauny a flóry počas stavebných úprav  ani počas prevádzky zariadení.
Vplyvy  na dopravu
V etape výstavby a prevádzky budú minimálne. Nepredpokladá sa výrazný nárast intenzity dopravy na systém miestnej dopravy ani na systém železničnej dopravy. Realizáciou činnosti nevzniknú nové nároky na dopravnú infraštruktúru.
Vplyv na územný rozvoj sídla
Navrhovaná činnosť nebude  spôsobovať negatívne vplyvy na územný rozvoj sídla. Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude vyžadovať budovanie nových kapacít sociálnej a technickej infraštruktúry a bude využívať existujúce vybavenie.
Vplyvy na socio-ekonomické prostredie
Navrhovaná činnosť sa v dotknutom území prejaví aj v pozitívnych vplyvoch celospoločenského charakteru v čase užívania prevádzky navrhovanej činnosti (environmentálne odstraňovanie autovrakov z územia regiónu okresu Považská Bystrica. V sociálno-ekonomickej oblasti (vytvorenie pracovných miest) a oblasti služieb.  
Spracovaním starých vozidiel a recykláciou ich podstatných častí vznikne množstvo druhotných surovín, ako železo, sklo, plasty a aj opätovne použiteľné náhradné diely. Ich množstvo závisí od miery využitia predpokladanej kapacity štyri vozidla denne, od typu starého vozidla a jeho príslušenstva. Celá činnosť bude realizovaná podľa legislatívnych požiadaviek ustanovených v platných predpisoch pre odpadové hospodárstvo. Realizácia systému zberu a zhodnotenie odpadov je tiež v súlade s Komoditným programom sektora vozidiel a opotrebovaných batérií a akumulátorov schváleného Správnou radou Recyklačného fondu zo dňa 28. 6. 2002.
Vplyv na obyvateľstvo
Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti prinesie pre obyvateľov tejto časti obce krátkodobé málo významné nepriaznivé faktory (etapa výstavby: zvýšená doprava, prašnosť, hlučnosť). V čase prevádzkovania budú v dotknutom území prevládať priaznivé faktory pre obyvateľov obce v oblasti sociálno-ekonomickej  (pracovné príležitosti), a v oblasti služieb (spracovanie starých vozidiel, kúpa, predaj náhradných dielov a pod.).
Zdravotné riziká počas výstavby alebo bežnej prevádzky neboli identifikované. Narušenie pohody a kvality života v hodnotenom území sa nepredpokladá i vzhľadom na vzdialenosť najbližších obytných domov.
Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov činnosti z hľadiska ich významnosti a  ich porovnávanie s  platnými právnymi predpismi
Z výsledkov posúdenia vplyvov na životné prostredie vyplýva, že sa neočakávajú významné nepriaznivé vplyvy navrhovanej činnosti v predmetnom území. Potencionálne nepriaznivé vplyvy môžu byť eliminované preventívnymi ochrannými opatreniami. Z hľadiska možného rizika je za nepriaznivý vplyv považované  ohrozenie kvality podzemných a povrchových vôd v prípadoch nepredvídaného úniku nebezpečných látok do nezabezpečeného prostredia. Predchádzanie, zabránenie, eliminácia a zneškodnenie možných dôsledkov havárií bude predmetom riešení a opatrení v ďalších stupňoch projektovej prípravy navrhovanej činnosti, ako aj havarijných a prevádzkových plánov.
Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania činnosti, únosné zaťaženie a význam očakávaných vplyvov je možné  konštatovať, že v navrhovanej lokalite realizáciou činnosti v náväznosti na okolie nedôjde k prekročeniu noriem kvality životného prostredia.
Identifikované vplyvy nedosahujú úroveň významných vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia a je možné ich zmierniť vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.
Priaznivé vplyvy
Z hľadiska účelu navrhovanej činnosti a jej celospoločenského významu možno konštatovať, že pozitívny prínos navrhovanej činnosti podstatne prevýši jej prípadné negatívne vplyvy.
Účelom novej prevádzky bude zabezpečovať odstránenie starých vozidiel z voľnej krajiny a urbanizovaného prostredia v trenčianskom regióne. Prínosom realizácie navrhovaného zámeru bude postupné odbúranie týchto negatívnych javov systematickým zberom starých vozidiel a ich následným spracovaním. Spracovanie starých vozidiel je činnosť, ktorá spočíva v ich materiálovom (energetickom) zhodnotení po odovzdaní autorizovanému spracovateľovi. Ten zabezpečuje najmä odobratie súčastí a prevádzkových náplní, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie, rozobratie a zošrotovanie vrátane zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných a ostatných odpadov.
Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Realizácia navrhovanej činnosti vzhľadom na svoje umiestnenie a charakter navrhovanej činnosti nebude produkovať emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov.
Z hľadiska vplyvov činností presahujúcich hranice SR - možno konštatovať, že sa neočakávajú významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie aj vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná činnosť je lokalizovaná v dostatočnej vzdialenosti od hraníc SR.

V. Z Á V E R Y

 1. Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti
Na základe komplexného posúdenia navrhovanej činnosti, predložených stanovísk, ako i stavu životného prostredia dotknutého územia, predpokladaných pozitívnych i negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a navrhnutých opatrení na zmiernenie jej možných negatívnych vplyvov sa

o d p o r ú č a

realizácia navrhovanej činnosti „Zber a spracovanie starých vozidiel, Považská  Bystrica“ za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode V. 3 záverečného stanoviska.

2. Odporúčaný variant
Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona sa pre realizáciu odporúča variant navrhovanej činnosti uvedený v zámere, ktorý bude situovaný v priemyselnej zóne bývalých Považských strojární na pozemku parcelné číslo 5736/204 .  
Variant zahŕňa kapacitu spracovania štyroch vozidiel za deň. Vybudovaním technických zariadení a vytvorením technologických podmienok bude kapacita spracovateľského zariadenia dosahovať cca 900 kusov starých vozidiel za rok o celkovej hmotnosti vyradených starých vozidiel cca  1100 ton  ročne.

3. Odporúčané podmienky pre etapu prípravy a realizácie činnosti
           Na základe posúdenia kvality životného prostredia v dotknutom území a výsledkov environmentálneho hodnotenia navrhovanej činnosti s prihliadnutím na stanoviská zainteresovaných subjektov a pripomienky  z odborného posudku ako aj zo zhodnotenia navrhovaných opatrení, minimalizujúcich predpokladané negatívne vplyvy na životné prostredie predmetnej lokality sa odporúčajú nasledovné podmienky pre prípravu, realizáciu a prevádzku navrhovanej činnosti:
1.Popísať, v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, všetky stavebné objekty spracovateľského zariadenia aj technické a technologické riešenia. Navrhnúť rozčlenenie spracovateľského zariadenia a podrobnejšie dopracovať oddelené priestory (sklad starých vozidiel, miesto na vysúšanie vozidiel, sklad náhradných dielov, sklad prevádzkových kvapalín a autobatérií, miesto na úpravu karosérií, sklad druhotných surovín, sklad odpadu, ktorý sa nedá zhodnotiť) podľa § 3  ods. 2 vyhlášky MŽP SR 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel.
2.Uviesť bilančné toky, jednotlivé činnosti a miesta, kde budú vznikať odpady v rámci prevádzky zariadenia,  ako a kde sa s nimi bude do času ich zhodnotenia a zneškodnenia nakladať,  uviesť aj subjekt, ktorý bude  s nimi  nakladať.
3.Doplniť informácie o množstve jednotlivých odpadov za rok podľa druhu odpadov a jeho kódu podľa Katalógu odpadov. Zabezpečiť prednostne zhodnocovanie odpadov, ak nebude možné spresniť spôsob ich zhodnocovania, v nadväznosti na  § 3 a  § 19  ods. 1 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. a zabezpečiť zneškodňovanie odpadov len u oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch.
4.Dodržať povinnosť držiteľa odpadu, ktorý predpokladá produkciu viac ako 100 kg nebezpečných odpadov ročne a pred začatím činnosti požiadať príslušný orgán štátnej správy o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
5.Dodržiavať Nariadenie vlády č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie.
6.Viesť, povinne z titulu pôvodcu odpadu, evidenciu o všetkých vznikajúcich odpadoch, podávať hlásenia o nakladaní s odpadom.
7.Do 3 mesiacov od zahájenia výroby vypracovať program odpadového hospodárstva a predložiť ho na schválenie.
8.Doplniť zmluvné zabezpečenie s oprávnenou organizáciou, ktorá odpad prevezme už počas výstavby. Uzavrieť zmluvy o odbere produkovaných odpadov počas prevádzky s oprávnenými organizáciami.
9. Zosúladiť navrhovanú činnosť s VZN mesta Považská Bystrica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. Prispôsobiť sa v meste prebiehajúcemu zberu a spôsobu nakladania s komunálnym odpadom– uzavrieť zmluvný vzťah so spoločnosťou vykonávajúcou zber komunálneho odpadu.
10.Vykonávať opatrenia podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zabezpečiť prevádzku podľa STN  753415 – Ochrana vody pred ropnými látkami.
11. Vykonať, pred začatím činnosti, vstupnú analýzu kvality podzemných a povrchových vôd (nulový stav, referenčnú analýzu kvality podzemných vôd vo vhodnom mieste nad areálom a pod areálom v smere prúdenia podzemných vôd).
12.Vybudovať a prevádzkovať účinný kontrolný systém na včasné zistenie úniku nebezpečných látok, zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vykonávacej vyhlášky č. 100/2005 Z.z.
13.Zabezpečiť stavebné povolenie na zriadenie vodnej stavby – odlučovača ropných látok.
14.Zabezpečiť povolenie vodohospodárskeho orgánu na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 21 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.
15.Preukázať príslušnému orgánu štátnej vodnej správy, že zaobchádzanie s nebezpečnými látkami je podľa § 39 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách.
16.Predložiť príslušnému orgánu štátnej vodnej správy návrh opatrení na zladenie s ustanovenými požiadavkami (zákon o vodách a vykonávacia vyhláška), aby bolo zrejmé, že nakladanie  s nebezpečnými látkami je podľa tohto zákona.
17.Pri výstavbe zariadení a ich následnej prevádzke používať iba zariadenia a motorové vozidlá v riadnom technickom stave.
18.Zabezpečenie jednotlivých priestorov a miestností, kde sa nedá vylúčiť zaobchádzanie s nebezpečnými látkami účinnou izoláciou proti prieniku a pôsobeniu nebezpečných látok podľa § 4  a § 11 vyhlášky  MŽP SR  č. 125/2004 Z. z. (a STN  753415):
Plocha zariadenia na zber starých vozidiel musí byť spevnená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou. Na zariadenie na zber starých vozidiel sa rovnako vzťahuje.
Plocha skladu prevádzkových kvapalín a skladu autobatérií musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, zastrešená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.
19. Zabezpečiť technické a prevádzkové opatrenia, tak aby skutočné hodnoty kvality vypúšťaných vôd z povrchového odtoku boli v súlade s kanalizačným poriadkom (pravidelné čistenie spevnených plôch, zaviesť  a udržiavať systém nakladania s nebezpečným odpadom a pod).
20. Vypracovať   prevádzkový poriadok pre odlučovač ropných látok.
21. Vypracovať  prevádzkový poriadok zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel s dôrazom na presný popis nakladania s  jednotlivými druhmi odpadov.
22. Dodržať v rámci prevádzky povolenú limitnú hodnotu hluku – 70 dB pre výrobné zóny a areály závodov, ktoré platia podľa NV SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
23.  Vyčísliť predpokladané celkové množstvá nebezpečných látok, kde budú vznikať počas prevádzky zariadenia a tak zaradiť prevádzku do príslušnej kategórie podľa § 4, prípadne oznámiť Obvodnému úradu životného prostredia v Považskej Bystrici, že počas prevádzky nedôjde k dosiahnutiu prahových hodnôt nebezpečných látok podľa § 5 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. Hľadať možnosti recyklácie katalyzátorov ako zdroja ušľachtilých kovov v spolupráci s organizáciami, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.
25. V pracovnom prostredí používať predpísané ochranné pracovné prostriedky napr. chrániče sluchu.
26. V suchom a prašnom období zabezpečiť počas výstavby spracovateľského zariadenia polievanie, ako aj čistenie používaných komunikácií na dopravu materiálu.
27. V rámci projektovej prípravy vypracovať plán sadových úprav a predložiť ho na posúdenie príslušnému orgánu štátnej správy.
Spôsob kontroly dodržiavania týchto podmienok bude určený pri povolení stavby podľa osobitných predpisov (stavebné povolenie, kolaudačné konanie).

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane zhodnotenia písomných stanovísk podľa § 18 zákona
           Záverečné stanovisko bolo vypracované na základe výsledkov procesu posudzovania, informácií uvedených v zámere, stanovísk zainteresovaných orgánov a organizácií, výsledku verejného prerokovania s občanmi dotknutej lokality, vypracovaného odborného posudku a doplňujúcich informácií poskytnutých navrhovateľom.
           Odporučenie realizácie navrhovanej činnosti možno odôvodniť aj nasledovnými skutočnosťami:
umiestnenie prevádzky  je navrhované v existujúcich objektoch v priemyselnej zóne,
celkové technické riešenie, projektované parametre, sú navrhnuté s vedomím minimalizácie vplyvu na životné prostredie, pričom sú zohľadnené všetky platné legislatívne predpisy,
ochrana  vôd bude zabezpečovaná viacerými technickými opatreniami, všetky plochy, na ktorých sa bude manipulovať s nebezpečnými látkami budú vodohospodársky zabezpečené,
na lokalite sa nachádza potrebná infraštruktúra k navrhovanej činnosti,
realizáciou činnosti  nedôjde k prekročeniu noriem kvality životného prostredia.
          Záverečné stanovisko možno odôvodniť najmä tým, že prípadné riziká a negatívne dopady na životné prostredie navrhovanej činnosti sú v rovnováhe s pozitívnymi stránkami realizácie a tým, že všetky stanoviská k hodnotenej činnosti boli kladné, prípadne s konkrétnymi pripomienkami. Negatívne stanoviská k navrhovanej činnosti sa nevyskytli.
          Opodstatnené písomné pripomienky zainteresovaných subjektov, sú zohľadnené v odporúčaných podmienkach na vyjadrenie súhlasu s navrhovanou činnosťou (časť V.3 záverečného stanoviska).
5. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy
Pre overenie miery súladu medzi skutočnými a predpokladanými vplyvmi navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a na tomto základe následné zabezpečenie úpravy alebo doplnenia opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov činnosti sa odporúča nasledovný rozsah poprojektovej analýzy:
Vo vzťahu k charakteru a rozsahu navrhovanej činnosti je potrebné vypracovať samostatný projekt monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia:
Navrhnúť projekt monitorovania vypúšťaných vôd z povrchového odtoku v súlade s požiadavkami orgánu štátnej vodnej správy.
Navrhnúť projekt monitorovania a vyhodnocovania kvality podzemných vôd, porovnávať merané hodnoty s nulovým stavom kvality podzemných vôd a medzných limitov kvality podzemných vôd vyplývajúcich z platnej legislatívy.
Vykonávať školenia pracovníkov so zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie havarijných situácií a mimoriadnych situácií a na bezpečnosť.
Navrhnúť kontroly dodržiavania stanovených podmienok monitorovania určením a schválením v rámci ďalšieho procesu povoľovania stavby.
Sledovať kvantitu a kvalitu produkovaných odpadov a porovnať ich s pôvodnými predpokladmi navrhovaného a realizovaného riešenia.
           Zabezpečiť vykonávanie poprojektovej analýzy ako interaktívneho procesu charakterizovaného spätnou väzbou a prispôsobujúceho sa meniacej situácii v súlade s dosiahnutými poznatkami v pravidelných intervaloch, najmenej však jedenkrát za dva roky.
           Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nie je požadovaný rozsah poprojektovej analýzy obmedzený určitou dobou trvania.
           Na základe operatívneho vyhodnocovania výsledkov monitorovania, podľa § 36 ods. 3 zákona, je navrhovateľ povinný v prípade, ak sa zistí, že skutočné vplyvy činnosti posudzovanej podľa tohto zákona sú horšie, než sa uvádza v zámere činnosti, zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti. V rozhodnutí o povolení na užívanie stavby podľa zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), by mal povoľujúci orgán na túto povinnosť navrhovateľa upozorniť.


VI. POTVRDENIE  SPRÁVNOSTI  ÚDAJOV

1. Spracovatelia záverečného stanoviska
    Ministerstvo životného prostredia SR
    odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
    Ing. Helena Ponecová
   
    Ministerstvo životného prostredia SR
    odbor odpadového hospodárstva
    Ing. Štefan Straňák

2. Potvrdenie správnosti údajov
Ing. Viera Husková
riaditeľka odboru posudzovania
vplyvov na životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia SR

3. Dátum vydania záverečného stanoviska
    14. 8. 2006


« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359