Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Diaľnica a preložky / Stavebné konanie Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer

Stavebné konanie Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer

Autor: redakcia Poslední změna: Středa 19.07.2006 14:44
Kategorie:
Dňa 12. 7. 2006 bola na úradnej tabuli Mestského úradu Považská Bystrica vyvesená verejná vyhláška o začatí stavebného konania a upustení od ústnehe konania. Dotknutí občania môžu svoje požiadavky odoslať do 31. 7. 2006
Čas 12.07.2006   14:40
31.07.2006   14:40
Místo MDPaT Bratislava
Jméno Vybavuje: Ing. Krhla, MDPaT
Kontaktní telefon 02/59494721
Účastníci Účastníkom stavebného konania je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej záujmy sú dotknuté. Za účastníka sa osoba považuje, pokiaľ jej úrad nedokáže opak. Úrad nemá povinnosť osobne vyrozumieť účastníkov - stačí, aby bol oznam o konaní zverejnený na úradnej tabuli!
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR(ďalej len „ministerstvo“), podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
oznamuje
začatie stavebného konania. Stavebník, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava podal dňa 6.2.2006 listom č. 3120/17400/2006 zo dňa 26.5.2006 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na objekty stavby Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, II. úsek km 4,900 – 9,595.
Uvedeným dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie začaté. Nakoľko ministerstvu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho konania.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr do 31.7.2006. Na neskoršie podané námietky a stanoviská sa neprihliadne. K pripomienkam a námietkam, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa neprihliada.
Účastníci konania majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, na odbore regulácie pozemných komunikácií, Nám. Slobody č. 6, 810 05 Bratislava, na 7. poschodí, č. dverí 703. Do podkladov skrátenej projektovej dokumentácie je možné nahliadnuť aj na príslušnom obecnom úrade.
Predmetná verejná vyhláška sa nachádza na úradnej tabuli mesta (s podrobným uvedením objektov stavby, katastrálnych území, účastníkov konania...).

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359