Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Diaľnica a preložky / Proces EIA na úseku diaľnice D1 Sverepec- Hričovské Podhradie.

Proces EIA na úseku diaľnice D1 Sverepec- Hričovské Podhradie.

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 26.10.2014 20:15
Článok Juraja Smatanu, uverejnený v časopise DAPHNE č. 1/1997

 

Proces EIA na úseku diaľnice D1 Sverepec- Hričovské Podhradie.

Stopy, fakty, svedectvá.

Juraj Smatana, Občianske združenie “Diaľnica a príroda”

Process of EIA Applied on the Part of the Highway D1 Sverepec - Hričovské Podhradie

The article summarises in chronological order the procedure Environmental Impact Assessment using as an example bilding the higway D1 throuhg Považie region in its part Sverepec - Hričovské Podhradie. One proposal is to bild highway directly throug the Považská Bystrica town. The focus is given on the participation of local people from Považská Bystrica in the decission-making processs.

 

Tento článok je asi nevyhnutným spojovníkom medzi predchádzajúcim a nasledujúcim textom. Ilustruje Paľom Žilinčíkom popisované procesy "na živom modeli" a dokladá Dunajovu retrospektívu a introspekciu - či krajšie: Jarove rozšafné a prenikavé pohľady "dozadu" a "dovnútra" faktografiou potrebnou pre odborný časopis.

Ale pozor, nemienim sa tváriť objektívne a pritom pracovať k vopred určenému zavŕšeniu - to sa mi dostatočne zbridilo už z čítania Správy o hodnotení (PEDOHYG, 1996) a zápisnice z jej verejného prerokovania (Ragulová, 1996). Dopredu hovorím, že sa zameriam najmä na tie vyjadrenia profesionálov, ktoré nezvládli. Nezaškodí im pripomenúť, že profesionál síce môže byť za výkon svojho povolania platený, ale nemusí sa nechať kúpiť. Naopak, občanov citujem najmä v ich najsvetlejších prejavoch. Snáď tak napomôžem uvedomovaniu, že občanmi sú preto, že im záleží na obci, v ktorej obcujú, a nie preto, že musia pod hrozbou pokuty nosiť občiansky preukaz.

Rok 1995. Pre navrhovateľa - Slovenskú správu ciest (SSC) vypracovala návrh zámeru firma PEDOHYG. Navrhovala v ňom dva varianty riešenia úseku diaľnice D1 Sverepec-Višnové.

Pri stanovení rozsahu hodnotenia Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) uprednostnilo tzv. Považský variant (Sverepec, Plevník, Hričovské Podhradie, Višňové) pred Rajeckým (Sverepec, Rajec, Poluvsie, Višňové). “Pre ďalšie hodnotenie vplyvu diaľnice počas výstavby a prevádzky sa uvažuje okrem nulového variantu nasledovný variant:- považský, vedený mimo mesta Pov. Bystrica v zmysle mapových príloh zámeru." (List MŽP SR Slovenskej správe ciest, 3.10.1995)

Toto rozhodnutie okrem dopravných a politických dôvodov (je napríklad výhodnejšie pre Žilinu) zohľadňuje aj environmentálne dôvody.

“ …, z ochranárskeho hľadiska je najhoršie hnať trasu cez Prečín na Rajec - tu by došlo k likvidácii cenných potokov a nivných mokradí. A tiež k zničeniu okolia cenných obcí.” (Z osobného listu Pavla Devána vznikajúcej občianskej iniciatíve)

Slovenská správa ciest si dala vypracovať firme Dopravoprojekt varianty riešenia najproblematickejšej časti úseku - zhruba od Sverepca po Plevník. Dopravoprojekt dospel k nasledovným variantom:

V1 - tzv. jednotunelový - je vedený v bezpečnej vzdialenosti od päty vrchu Žiar (časté zosuny), preto zasahuje okrajové časti Považských strojární. Pokračuje mostom ponad Váh a tunelom za obcou Orlové. Náklady - 11 396,53 mil.Sk.

V2 - mestský - prechádza estakádou ponad centrum mesta. Náklady - 4 080,15 mil. Sk.

V3 - dedovecký - premosťuje estakádou sídlisko Dedovec, dotýka sa areálu nemocnice, tunelom cez vrch Ondrejová,pokračuje v blízkosti vrchu Veľký Manín. Náklady - 8 249,25 mil. Sk.

V4 - podmanínsky - Premosťuje východný okraj mesta, tunelom cez vrch Ondrejová, ďalej ako V3. Náklady - 9 628,06 mil. Sk.

Dodatočne bol vypracovaný variant V1a - tzv. dvojtunelový. Prechádza tunelom cez vrch Žiar a mostom ponad Váh do tunela za obcou Orlové. Náklady - 12 732,35 mil. Sk.

Podozrenie, že už v tejto etape nebolo niečo úplne v poriadku, potvrdzuje aj Správa o hodnotení (viď ďalej) "Varianty č. 1,2,3,4 (všetky sa dotýkajú Považskej Bystrice alebo jej mestských častí - pozn. J.S.) boli vypracované Dopravoprojektom a.s. na základe stanovísk dotknutých obcí a orgánov a na základe výsledkov posudzovania v etape zámer. V priebehu hodnotenia vplyvov na základe stanoveného Rozsahu hodnotenia vplyvov z 3.10.1995, v ktorom MŽP SR ukladá úlohu hľadať možnosti riešenia obchvatu Považskej Bystrice, sa vytvoril doplnkový variant 1a."(PEDOHYG,1996, s.2).

Teda stanovenému rozsahu hodnotenia zodpovedá vlastne len jediný variant! Alebo inak - Správa o hodnotení sa zaoberá prinajmenej dvoma variantmi, ktoré sú v priamom rozpore s Rozsahom hodnotenia - a jeden z nich je nakoniec Správou o hodnotení odporúčaný!

Na vypracovanie Správy o hodnotení týchto variantov si najala SSC firmu PEDOHYG. (Zhotoviteľom bol RNDr. Anton Mocik, CSc., zodpovedným riešiteľom a koordinátorom úlohy - prof. RNDr. Ján Drdoš, DrSc. a Mgr. Katarína Butkovská. Riešiteľom multikriteriálneho hodnotenia variantov bol Ing. Vladislav Schimek.) Správa bola dokončená v septembri 1996, SSC ju predložila MŽP SR. To ju uznalo za úplnú a rozoslalo ju dotknutým úradom a obciam. Takmer tristostranová správa považuje za podmienečne prijateľný variant V2. (Podmienky - mierna smerová a výšková úprava trasy, zasklenie estakády a protihlukové opatrenia na objektoch v zóne vplyvu diaľnice, clona vysokej zelene, nadštandardné architektonické prevedenie diaľnice.)

Kľúčová časť správy- multikriteriálne hodnotenie variantov- je natoľko zaujímavá, že odcitujem jej podstatnú časť:

" V multikriteriálnom hodnotení postupovala skupina expertov podľa metódy Analytical Hierarchy Process, základom ktorej je váhovanie súborov kritérií a v ich rámci jednotlivých kritérií. Výsledkom bol nasledovný výpočet váh:

1. skupina kritérií "doprava": 12,5 %

2. skupina kritérií "obyvateľstvo": 34,8 %

3. skupina kritérií " abiotické zložky": 7,2 %

4. skupina kritérií " biotické zložky": 32,4 %

5. skupina kritérií "urbánny komplex": 8,1 %

6. skupina technicko-ekonomických kritérií: 5,1 %

A. Poradie variantov podľa týchto váh je :

Variant 1a  (27,5%)

Variant 1  (20,3 %)

Variant 2  (18,2 %)

Variant 4  (17,7%)

Variant 3  (16,3%)

Predpokladom posudzovania vplyvov zámerov činnosti na životné prostredie a najmä multikriteriálneho hodnotenia je rovnocennosť variantov. V prípade úseku diaľnice D1 Sverepec-Hričovské Podhradie varianty nie sú rovnocenné a najmä nie z hľadiska technicko-ekonomických charakteristík (technická náročnosť, investičné náklady, prevádzkové náklady, ekonomika dopravy), čo je podmienené špecifickým charakterom využívania územia. Z pohľadu tejto skupiny kritérií je veľký rozdiel medzi variantom 2 a variantom 1a (312%).

Preto sa pokúsime túto nerovnomernosť korigovať zvýšením váhy technicko-ekonomických kritérií pomocou metódy citlivosti na úroveň, ktorá zmení poradie variantov (je ňou úroveň 25,1%). (podčiarkol J.S.)

V tomto prípade je poradie nasledovné:

Variant 2 ( 23,6%)

Variant 1a ( 22,7%)

Variant 1 ( 18,9%)

Variant 3 ( 18,2%)

Variant 4 ( 16,6%)" (PEDOHYG,1996, s.226-7)

No comment.

Okolo 11. októbra považskobystrický Mestský úrad umiestnil na jednom z najfrekventovanejších miest pešej zóny mapu jednotlivých variantov (mierka 1:10 000), ich grafické simulácie a informáciu, kde a kedy možno do Správy nahliadať. Občania so záujmom identifikovali na mape svoje obydlia, uvažovali, čo znamená pojem "ochranné pásmo diaľnice", v ktorom väčšina z nich býva a odchádzali s konštatovaním "o tom je aj tak dávno rozhodnuté". Na mestskom úrade štyridsaťdvatisícového mesta boli zaznamenané asi dva pokusy občanov nahliadnuť do Správy. Jej úctyhodný rozsah, pospolitému ľudu takmer nezrozumiteľný obsah a najmä neznalosť procesu EIA väčšinou triumfovali nad občianskou angažovanosťou. Skupina inžinierov z mestského úradu zatiaľ pilne pracovala na Stanovisku mesta, neváhajúc zapojiť aj rodinných príslušníkov.

V druhý novembrový týždeň sa v centre mesta objavilo niekoľko pútačov pozývajúcich občanov na verejné prerokovanie trasy diaľnice.

12. novembra vyšiel v okresnom týždenníku rozhovor s primátorom, ktorý vyložil karty na stôl - jeho úrad je ochotný akceptovať len dvojtunelový variant (V1a).

13. novembra sa jeden z budúcich aktivistov odhodlal nazrieť do správy, odkopíroval si jej "všeobecne zrozumiteľnú časť" a prvýkrát v živote pozornejšie nahliadol do zákona EIA (127/1994 Z.z). Asi o štyri hodiny nato vznikla "občianska iniciatíva" a bol sformulovaný text petície “Diaľnica.pre ľudí, nie ľudia pre diaľnicu”.

14. novembra od rána prebiehala v kine Mier (budúcom "bojisku") konferencia o životnom prostredí a diaľniciach organizovaná okresným úradom. Dalo sa tu získať mnoho cenných údajov, ale ešte viac "perličiek". Za viac ako 6 hodín nezaznelo nič, čo by hlasnejšie pripomínalo limitovanosť neobnoviteľných zdrojov alebo možnosť vpravenia automobilizmu do rozumnejších medzí.

Po 16. hodine primátor Ing. Lackovič neotvoril verejné prerokovanie Správy, ale mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva s jediným bodom programu - verejné prerokovanie Stanoviska mesta k Správe o hodnotení. Pozor, to nebola len nejaká úradnícka formalitka ! Podľa zákona o obecnom zriadení primátor riadil diskusiu a odoznelo stanovisko mesta. (Samozrejme šlo o stanovisko mesta ako právneho subjektu, nie jednotlivých občanov.) Primátor odolal návrhu prítomného zástupcu SSC, aby bolo Stanovisko mesta odsúhlasené až na záver verejného prerokovania a preplnená kinosála mohla vidieť, ako poslanci Mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili 22-stranový materiál, dôkladne bod po bode kritizujúci Správu o hodnotení a odmietajúci jej závery. Naviac pri požiadaní o slovo mali prednosť poslanci MZ pred hosťami i ostatnými účastníkmi.

Aj vďaka týmto opatreniam hrali bystričania "na vlastnom ihrisku". Zápas trval 5 hodín a pri podrobnom preštudovaní zápisnice sa dá nájsť celkove jedna poznámka zo strany občanov, ktorú je možné interpretovať ako náznak podpory mestských variantov diaľnice. Vyberám niekoľko zaujímavých vyjadrení zo zápisnice (Ragulová, 1996):

Občan Grašík, sídl.Stred: “Ja ako laik môžem povedať, že keď si zoberieme jednu vec z toho, posudzovanie scenérie mesta variantu 1a a 2 je hodnotené rovnakým poradím. Kto mal aké okuliare, keď sa takto na to díval?”

Občan Pekar: ”Netreba podceňovať estetické kritérium, toho viaduktu cez mesto. Lebo keď si naše deti zvyknú, že škaredé je normálne, tak oni si už niečo škaredé vymyslia.”

Prof. Drdoš, PEDOHYG: “Každá stavba sa dá realizovať rôznym spôsobom. Nie som zástancom variantu 2, sú rôzne typy stavieb, či už vo Francúzsku, alebo Monte Carlo. Pozrite sa, je to vrchol estetického zážitku.”

Ing. Ďurčanská, PEDOHYG: “Tým, že diaľnica pôjde variantom Považským tým si tak isto nepomôžeme, pokiaľ nedostaneme dopravu z mesta. A to sú zase iné otázky a iné vzťahy. Skúste si pomyslieť, že by ste nechali auto doma a vonku prší a išli by ste do roboty autobusom. Alebo nedajbože pešo. Koľko je nás takých čo túto alternatívu neprijíma.”

Ing .Ďurčanská, PEDOHYG: “Hluk, áno to je argument, ktorý vás od diaľnice poškodí. Ale množstvo emisií nie je argument od diaľnice. Práve diaľnica vám množstvo emisií zníži. ... Argumentujte tým, že to ide cez mesto a my to cez mesto nechceme ale neargumentujte tým, že cez mesto nám to ide a preto bude viac exhalátov. Pretože to pravda nie je.”

Ing. Lackovič : “Jednu jednoduchú otázku... Na jednej a tej istej diaľnici, pri rovnakej výške exhalátov, je rozdiel pri dopade na obyvateľstvo ak vedie v bezprostrednej blízkosti človeka alebo ak 3 km ďaleko?”

Ing. Ďurčanská : “Odpoveď je nasledovná. Pokiaľ by sme to brali takto oddelene, tak sa to nedá povedať. Pokiaľ berieme do úvahy klimatické vplyvy (...) Z tohto pohľadu sa dá jednoznačne povedať, že áno, tá V1 je lepšia, ale nemôžeme to vytrhnúť z kontextu.”

Ing. Záhradník, SSC: “Riešenie mestského variantu je za predpokladu určitých technických opatrení. Či už nejakou rúrou umelou s odvetraním.”

Občan: “Pán o tom odvetraní, kde to budete odvetrávať, na mesiac?”

Občan Ďurica : “Ľahšie vydáte 50 miliárd slovenských korún, ako zmeníte Listinu ľudských práv. Akokoľvek rozhodne stavebný úrad, je to proti nášmu právu, zákonnému právu. Ako viete, postupuje petícia na to. Čo sa týka tých emócií, keď hovoria o emócii, hovoria to obyčajne ľudia, ktorí by mali ľudí najradšej hluchých, slepých a blbých. Toto presadzujú vtedy, keď oni chcú byť neľudsky krutí voči tým ostatným.”

Občan Panák - “bývam v bytovke”... “Variant 2 keby sa postavil čo sa mňa až moc dotýka, ten most mňa by vlastne postavil do polohy žobráka a tuláka, pretože odjakživa pod mostami bývali tuláci a žobráci.”

Občianka Vatolíková: “Bývam na sídlisku Rozkvet. Predstavte si, že by ste mali obývačku a teraz by vám niekto povedal, keď tam nemáte zavedenú vodu, že my vám tam vodu zavedieme ale ... rúra pôjde stredom (miestnosti). Tiež by ste nesúhlasili.”

Ing. Záhradník, SSC: “Potvrdili sme tu už niekoľko krát za obstarávateľa, tak isto ako pán riaditeľ Daňo za MŽP, že sme vám neprišli nanucovať žiadnu variantu.” (...) “Nikto z nás nepreferuje alebo nepresadzuje V2.”

Ing. Lackovič: Ja som rád, že SSC nepretláča V2, iba podotýkam, že ho pretláča tá správa.

Občianka Tvrdá: “Ja tam nemienim bývať, keď budú smogy na mňa padať a hluk a decibely.”

Ing. Záhradník, SSC: To sú detailné otázky, ktoré sa riešia odborne, hluk sa rieši protihlukovými clonami. Domy (...) sa riešia taktiež aj vykupovaním.”

Poslanec Ing. Bačík: “Kedysi nám rozprávali na základnej škole, že istý ruský cár konštruoval železnicu medzi Moskvou a Peterburgom. Že zobral pravítko, urobil rovnú čiaru a tam kde mal palec akosi bola tá odbočka. Tak aj tuto sa tá odbočka rysuje, ale nie je tu ten palec, ale stojí tu tých 40 tisíc občanov mesta Považskej Bystrice.”

Aktivita občanov neskončila, ako to býva obvyklé, vyrozprávaním sa na prerokúvaní. Zistilo sa, že na efektívne zapojenie verejnosti do zložitého procesu posudzovania - naviac v značnom časovom strese - by bola organizácia klasického typu (so stálou členskou základňou, schôdzujúca a hlasujúca) priveľmi ťažkopádnou. Ďalej popisované občianske počiny iniciovali v podstate traja aktivisti. Asi 30 občanov sa zapojilo do zbierania podpisov.

28. novembra bola na Ministerstvo vnútra SR podaná žiadosť o registráciu dvoch občianskych združení - "Diaľnica a ľudia" a "Diaľnica a príroda". Občania využili svoje ústavné právo - obe združenia majú spoločných zakladateľov a s výnimkou mierne odlišného cieľa činnosti aj totožné stanovy. Totiž dve občianske združenia, ktoré majú aspoň 250 členov, môžu poslať do správneho konania viac zástupcov, než jedno združenie s akoukoľvek veľkou členskou základňou.(Dovolím si drobnú radu budúcim aktivistom. V prípade, že “naskočíte” do procesu posudzovania tak neskoro ako my, až tesne pred verejným prerokúvaním Správy o hodnotení, čo  najskôr podajte žiadosť o registráciu občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR. Stačia na to traja ľudia ako prípravný výbor,  kolky v hodnote 300 Sk a stanovy. (Viď predchádzajúci článok, zákon č. 83/1990 Zb. a zákon 127/1994 Zb.) Tie odporúčam nejakého “osvedčeného typu”, teda podložené precedensom registrácie. Prieťahy spojené s prípadným vrátením neobvyklých stanov na prepracovanie a pod. by vás mohli prísť draho. Stanovy môžete veľmi jednoducho neskôr novelizovať (kolok v hodnote 200 Sk), avšak keby združenie nebolo  zaregistrované a neodoslalo by svoje pripomienky do zákonom stanovenej lehoty, nedostalo by sa do správneho konania.)

10. decembra sa v zasadačke mestského úradu (ďalší "objav" - najrôznejším občianskym spolkom poskytujú mestské úrady takéto priestory spravidla bez problémov a zdarma) - konalo prvé Valné zhromaždenie oboch združení. Najmä vďaka tomu, že prípravný výbor prijal tézu "účel nesvätí prostriedky" a informačné plagáty rozmiestnil len na miestach na to určených, zúčastnilo sa ho asi 20 ľudí. Svoj postoj k doterajšej činnosti troch aktivistov prejavili demokratickejšou formou než je väčšinové hlasovanie, základný kameň boľševického "demokratického centralizmu": Z nákladov, (ktoré si podľa stanov združení aktivisti hradia zásadne z vlastného vrecka), im preplatili takmer 100 %. V prípade, že by sa anonymnou a dobrovoľnou zbierkou získalo viac peňazí, než boli výdavky aktivistov, prebytok by tzv. "kontrolná čata" (losovaná z účastníkov valného zhromaždenia) poukázala na charitu alebo na účely ochrany životného prostredia.

10. decembra vyšiel v okresnom týždenníku rozhovor s jedným z aktivistov. Jeho cieľom bolo najmä bojovať proti najčastejším postojom, paralyzujúcim zapojenie sa do "vecí verejných": neinformovanosť, ľahostajnosť, strach, presvedčenie o vlastnej nemohúcnosti a delegovanie osobnej zodpovednosti.

"Druhým prekvapením bola prevládajúca neinformovanosť. Ľudia majú presné správy o tom, ako zaútočila opozícia na koalíciu alebo koalícia na opozíciu, avšak o osudy vlastného mesta sa zaujíma málokto. Stále však nie je neskoro... Častokrát počujeme porazenecké výroky typu:" O tom je aj tak dávno rozhodnuté, to ja nezmením..." Treba si uvedomiť, že keby na našom hlase nezáležalo, neunúvali by sa do kina Mier ani páni projektanti, ani zástupcovia investora, ani vedúci pracovníci z Ministerstva životného prostredia."

"Veľmi nepríjemné bolo zistenie, že niektorí ľudia nechcú petíciu podpísať - zo strachu. Zrejme po zlých skúsenostiach a petičných kauzách z veľkej politiky si myslia, že ide o niečo podobné. Naša petícia je nepolitická, ide v nej naozaj "len" o život a zdravie Považskobystričanov..." "V prvom rade počet signatárov dáva veľmi jasne najavo, aký odpor voči stavbe možno od obyvateľstva očakávať. Je to veľmi dôležitý signál aj pre investora, ktorý musí s takouto skutočnosťou počítať prinajmenšom rovnako, ako napríklad s nevhodným geologickým podložím." (Podmaník, 1996)

13. december. Keďže verdikt Správy o hodnotení bol založený na štatistických metódach, manželka jedného z aktivistov požiadala o nezávislý posudok bývalého konzultanta svojej diplomovej práce - RNDr. Jána Šeffera, CSc. (Počas celej doterajšej činnosti občianskych iniciatív sa vždy znova a znova potvrdzovalo, že komunikácia na báze osobných vzťahov je neporovnateľne efektívnejšia, než najprešpekulovanejšie informačné technológie. Ba čo viac, vďaka nezištnej, altruistickej spolupráci na dobrom diele vzniklo už niekoľko nových pekných vzťahov.)

15. december - počas striebornonedeľného dopoludnia rozložili dvaja aktivisti kempingový stolík pred obchodným domom Prior - za chrbtom výklad s modelmi variantov, asi 200 m od nich plánovaná trasa V2. Občania zväčša využívali svoje ústavné právo a vstupovali do oboch združení. Šlo to rýchlo - jeden podpis na petíciu, jeden na "ľudí" a jeden na "prírodu". 250 členov za 4 hodiny.

17. december (deň uzávierky pripomienok občanov k Správe) - na MŽP boli odoslané tri obálky. Jedna obsahovala stanovisko občianskej iniciatívy a petičné hárky s približne 1600 podpismi, druhé dve stanoviská občianskych združení. Prvýkrát sa preukázala výhoda viacerých združení - umožnilo to "diferencovanú intervenciu"(slovníkom konateľa združenia "Diaľnica a príroda") alebo "vyvažovanie" (slovníkom konateľa združenia "Diaľnica a ľudia".)

Z pripomienok združenia “Diaľnica a príroda”:

Aby sme sa vyhli obvineniu z diletantstva, požiadali sme o podrobné preštudovanie a zhodnotenie spomínanej Správy nezávislou odbornou inštitúciou. (Viď Stanovisko DAPHNE, Nadácie pre aplikovaný environmentálny výskum.) Na základe uvedených materiálov žiadame MŽP o vysvetlenie, prečo nevrátilo predloženú Správu bez zbytočného odkladu navrhovateľovi (zákon č. 127/1994, paragr. 15, ods. 3) napriek tomu, že bola neúplná - napr. v časti II., kap.4 -Hluk a vibrácie hodnotí len hluk. Pokiaľ je povinnosťou MŽP len formálne skontrolovanie, či názvy kapitol v Správe kolidujú s Prílohou č.3 citovaného zákona, považujeme to za zbytočné zaťažovanie vysokokvalifikovaných pracovníkov ministerstva. (...) Za primerané považujeme vyvinutie iniciatívy z vašej strany, aby zo zákona vyplynula povinnosť pre navrhovateľa poskytovať doplňujúce informácie nielen MŽP a spracovateľovi posudku, ale aj občanom, zástupcom obč. iniciatív a obč. združení. Bez tohoto práva zákon odsúva obyvateľov len do pozície nekvalifikovaných pripomienkovateľov obskúrnych materiálov. (...)

Stanovisko DAPHNE k “Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie diaľnice D1 Sverepec - Višňové”:

“Po preštudovaní Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie diaľnice D1 Sverepec - Višňové je zrejmé, že nemalé prostriedky investované na vypracovanie takejto štúdie sa míňajú svojím účelom, pokiaľ spracovávatelia ľubovolne manipulujú s procedúrou tak, aby získali vopred určený výsledok.

Doklady takejto manipulácie možno nájsť  vo vylepšovaní pozície preferovaného variantu 2 (a v podhodnocovaní variantov 1a a 1) v kapitole "III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov činnosti na životné prostredie". Najkrikľavejšie je to v preferovaní variantu 2 pri vplyve na prírodné prostredie a na krajinu, ale objavuje sa to aj v ďalších prípadoch. 

Správa obsahuje minimálne údaje o biote zasiahnutého územia. Kapitola "1.5 Fauna, flóra a vegetácia" je slabou kompiláciou publikovaných údajov, ktoré sú pre účely takejto štúdie absolútne nedostatočné.  Tým sú potom ovplyvnené evaluácie v ďalších častiach Správy.

Vyvrcholením každej štúdie o hodnotení vplyvov na životné prostredie je záverečná syntéza a multikriteriálne hodnotenie variantov. Použitá metóda bola "Analytical Hierarchy process" a napriek už zmieneným manipuláciám vyšiel najlepšie variant 1a. Tu prikročili spracovávatelia  k bezprecedentnej "úprave" výsledku pomocou tzv. metódy citlivosti. Táto metóda v praxi znamená, že budeme zvyšovať váhu preferovaného kritéria dovtedy, kým nezískame požadovaný výsledok.

"Metódu citlivosti" možno v tomto prípade porovnať s dobre známou "bulharskou konštantou" - čo je konštanta, ktorou prenásobíme neželateľný výsledok, tak aby sme získali "správny" ("konštanta" sa pochopiteľne mení podľa potreby).

Akceptácia takýmto spôsobom zmanipulovanej štúdie znamená vytvoriť precedens, podľa ktorého sa hodnotenie vplyvov na životné prostredie stane zdrapom papiera.
Z tohto dôvodu neodporúčam prijatie záverov "Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie diaľnice D1 Sverepec - Višňové”.

RNDr. Ján Šeffer, CSc

expert na numerickú ekológiu a štatistiku

Z pripomienok združenia “Diaľnica a ľudia”

Vážení páni,

týmto Vás upozorňujeme na to, že sme tu. Odteraz už viete, že máte s nami rátať pri tom, čo budete robiť. Nezabudnite nám dopredu povedať, čo sa chystá a aspoň pol mesiaca dopredu o tom všetkom napísať. Držte sa zákonov. Robte tak, aby sme sa nemuseli na Vás hnevať, ale aby sme Vás mohli všade pochváliť ako to viete, a že vám to ide dobre. Pamätajte si, že čo kto seje, to aj zožne.

Sú zákony ľudské a sú zákony Božie. Na tých Božích nám záleží viacej. Pretože to ešte neznamená, že nám nezáleží aj na ľudských, držíme sa zákona EIA (č. 127/1994). Preto nech nie ste prekvapení, že sme Vám pribalili k tomuto listu aj „Stanovisko k správe o hodnotení“ (§18).

A keď je pred sviatkami, vinšujeme Vám požehnaný čas s rodinami, pokoj v srdciach a mysliach, radosť zo života a poznanie skutočnej Božej lásky.

Pocitové hodnotenie

Keď zámery dozrejú, nedajú sa ďalej tajiť.

"Správa  je podľa nás zavádzajúca.  Ten kto urobil takúto robotu nemyslel na ľudí, ale na seba. Chce sa páčiť, tak aby mu dobre zaplatili.

Kto platí, vyzerá byť čistý, lebo Správu neurobil on. Prezradilo ho výsledné hodnotenie v správe. Keby s ním nesúhlasil, nedovolil by ju predložiť.

Komu ide o peniaze, ten to vždy nejak povie a pritom koná. Vrana k vrane sadá. Nazvime podvod spoluprácou, klamanie a zavádzanie vedou, zlodejstvo podnikaním, učiňme napchávanie už tučných brúch nutnosťou a diaľnica môže ísť aj stredom mesta... Kde sa títo ľudia hľadali? Pri koryte. Odhadujem, že Správa  nie je ich jediným spoločným divadlom.

Vážení páni, ku komu patríte vy na Ministerstve životného prostredia? Pekný je, kto pekne koná..” (Nasleduje kapitola rýdzo technických pripomienok ku Správe o hodnotení).

Za Občianske združenie “Diaľnica a ľudia”

Ing. Jaroslav Dunaj ml.

Dňom 17.12. sa vlastne skončila štandardná činnosť občianskej iniciatívy a združení. MŽP SR odoslalo Správu o hodnotení, záznam z verejného prejednávania a všetky stanoviská nezávislému spracovateľovi oponentského posudku. Ministerstvo sa rozhodlo pre  RNDr. Antona Auxta z Banskej Bystrice.

Aktivisti však zistili, že jestvujú aj nadštandardné možnosti 2. januára 1997 ďalší nezávislý odborník, Doc.RNDr. Ľudovít Mičian, DrSc. (vedúci oddelenia geoekológie a plánovania krajiny Katedry fyzickej geografie a geoekológie, PriF UK, Bratislava) odovzdal zástupcovi združení svoje stanovisko k Správe o hodnotení, ktoré je veľmi podrobné, so zvláštnym zreteľom na prírodné prostredie.

"Celkove správa o hodnotení formálne pôsobí veľmi dobre, obsahuje veľké množstvo práce a hodnotenie obrovského množstva rôznych parametrov a javov. Má široký profesný záber. Celkový výsledok však nepovažujem za úmerný vynaloženej práci."

" S vysoko profesionálne napísanými časťami 1.1.1 až 1.1.3 (Geol. stavba, geodynamické javy, ložiská nerast. surovín - pozn.J.S.) - ostro kontrastuje partia 1.1.4 - Geomorfologické pomery. Predstavuje nesúvislú zmesku rôznych prebraných fragmentárnych informácií, ktoré vo svojom celku nemajú žiadny význam. Je evidentné, že autor nie je geomorfológom."

“Pôdy sú napísané stručne, ale na veľmi dobrej odbornej úrovni.”

“1.5. Fauna, flóra a vegetácia. Na rozdiel od geolog., hydrolog, a pedolog. pomerov je písaná neodborne (podobne ako geomorfolog. a klimat. pomery).”…” Spomeňme len, že si zamieňajú vegetáciu a flóru. Nie nadarmo dr. Šeffer, CSc. vo svojom Stanovisku ... kriticky poukázal práve na túto kapitolu.” “Podstatná časť informácií o biote je pre dané účely nedostatočná.”

“Str. 90. Časť 3.1 - nemá prakticky žiadny vzťah k riešenej problematike. Charakteristika obyvateľstva nie je na potrebnej úrovni ani z hľadiska demografickej ani demogeografickej analýzy.”

“Časť 3.2 pôsobí ako populárno-odborný text v turistickom sprievodcovi. Sídelnogeografická analýza absentuje.” (...) “Aj táto časť je prakticky nefunkčná.”

" Plne sa stotožňujem so Stanoviskom mesta Pov. Bystrica, ktoré je v niektorých pasážach odbornejšie ako niektoré časti posudzovanej Správy o hodnotení."

" Diaľnice sú na to, aby zrýchľovali dopravu a vyhýbali sa sídlam! Navrhovať trasu diaľnice ponad stred mesta - hoci aj v zasklenej estakáde - je mierne povedané neúnosné."

" Keď sa zamyslíme nad celou situáciou zo širšieho hľadiska, rodí sa podozrenie, že "niečo je v pozadí".

“Vyjadrujem počudovanie, že Správa o hodnotení takejto úrovne vôbec bola Ministerstvom ŽP SR prijatá. Predpokladám však, že sa to stalo v dôsledku mimoriadneho zaťaženia pracovníkov ministerstva množstvom posudzovaných projektov v súvislosti s len nedávnym prijatím zákona č. 127 v roku 1994. Očakávam, že príslušní pracovníci MŽP SR budú venovať o to vyššiu pozornosť vypracovaniu záverečného stanoviska.” (Mičian, 1996).

15. januára bola táto expertíza doručená na MŽP SR. Zodpovedný pracovník Ing. Luciak sa vyjadril, že budú zohľadnené aj stanoviská, ktoré prišli po stanovenej lehote - zákon to umožňuje. Občianske združenie expertízu zaslalo aj priamo spracovateľovi posudku RNDr. Antonovi Auxtovi. Sprievodný list obsahoval aj stručný popis doterajších občianskych aktivít, náčrt plánovaných, pozvanie "priamo na tvár miesta", žiadosť o sprostredkovanie doplňujúcich údajov od spracovateľa a v závere apel na jeho odbornú česť i ľudskosť srdca.

V dňoch písania tohto príspevku občianske združenia zistili cenové relácie za posudky u organizácií, ktoré sa takejto činnosti venujú komerčne (obe vyššie citované expertízy boli vypracované zdarma!) a dodali potrebné informácie miestnym orgánom.

Informácie pre občanov - výveska v centre mesta na OD Prior je priebežne aktualizovaná.

21.1. 1997 - v nadregionálnych médiách sa objavila prvá správa o dianí v Považskej Bystrici. Časť textu, v ktorej konatelia občianskych združení ponúkajú pomoc a spoluprácu obciam v podobnej situácii, nebola uverejnená. Pripravuje sa stručná správa pre tlačové agentúry.

Vážený čitateľ,

ak si sa prepracoval siahodlhým textom až sem, môže to mať len dva dôvody:

n     ideš nám po krku

n     chceš sa k nám pridať.

Prvé je pochopiteľné, druhé vítané. Budeme potrebovať najmä odbornú pomoc- a sami sme už nadobudli isté skúsenosti, ktoré by mohli pomôcť Tebe. Vďaka tomu, že tentoraz ide o ľudí a nie "len o akúsi prírodu", nechýba nám podpora laickej verejnosti ani štátnych úradníkov. (Okresný úrad ŽP dňa 19.12.96 predĺžil Slovenskej správe ciest stavebnú uzáveru len na varianty 1 a 1a!). Pre ochranára veľmi neobvyklá situácia. Dokedy to vydrží?

V budúcnosti môže nastať aj situácia, v ktorej bude načim jemnejšieho pochopenia vecí. Stále sa objavujú úvahy o Rajeckom variante. Čo ak pôjde SSC do správneho konania s V2 aj napriek očakávanému negatívnemu stanovisku MŽP SR ? Čo ak diaľnica skončí pri Sverepci a pokračovať bude niekde od Hričovského Podhradia? A vraj v prípade drobných úprav variantov (napr. že trasa nepovedie tunelom, ale zárezom vo vrchu) nemusí prebehnúť opäť celý proces EIA. Vec sa dá ľahko zneužiť na výrobu politickej kauzy. Ide o viac, než o 8 miliárd korún…

Skončím úryvkom z listu, v ktorom P. Deván vlastne vyjadril náš vnútorný pocit:

Teda! Skúste svoju kampaň, ale nebuďte od toho závislí, nenechajte sa zjesť smútkom, keď to dopadne zle - podpisové akcie majú význam v demokracii ... - tu nemá význam vôbec nič- samozrejme len pred byrokratmi. To čo má význam pred Bohom a z prírodovedeckého hľadiska, to význam bude mať aj naďalej!


Literatúra


Mičian, Ľ., 1996: Stanovisko k Správe o hodnotení vplyvov na ŽP, Diaľnica D1 Sverepec - Višňové, časť 1 - Sverepec - Hričovské Podhradie, Bratislava.

PEDOHYG, 1996: Správa o hodnotení, Diaľnica D1 Sverepec - Višňové, Časť 1 - Sverepec - Hričovské Podhradie, Bratislava, september 1996.

Podmaník, M., 1996: Považskobystričania prebuďte sa! In: Obzor, Považská Bystrica, 10. 12.

Ragulová, 1996: Zápisnica napísaná na 16. -  mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, 14.11.,Považská Bystrica.

 

Kontaktná adresa: Občianske združenie “Dialnica a príroda”, Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica.

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359