Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Archív dokumentov / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 23. januára 2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 23. januára 2008

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pátek 03.04.2009 01:00
[2008-01-23]

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 23. januára 2008Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie štúdie rozšírenia cintorína Jelšové

 3. Informácia o stave zabezpečenia a o koncepcii vývozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu a o stave skládky odpadu vo Sverepci

 4. Návrh na modernizáciu a rekonštrukciu Základnej školy Slovenských partizánov

 5. Informatívna správa o zámeroch využitia letného kina a centrálnej  mestskej zóny v Považskej Bystrici v priestore medzi bývalým hotelom Manín a budovou Slovenskej pošty

 6. Požiadavky občanov a organizácií o predaj, kúpu a ostatné

 7. Rôzne, aktuálne problémy mesta

 8. UkončeniePredseda komisie Ing. Juraj Pekár privítal prítomných, poprial im veľa zdravia, radosti, optimizmu a chuti do ďalšej práce v roku 2008 a oboznámil ich s programom zasadnutia.


2. Prerokovanie štúdie rozšírenia cintorína Jelšové


Ing. arch. Čierniková oboznámila prítomných s vypracovanou Štúdiou rozšírenia cintorína Jelšové. Po jej prerokovaní prijali členov komisie nasledovné stanovisko.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť Štúdiu rozšírenia cintorína Jelšové bez pripomienok a súčasne odporúča odborným útvarom MsÚ preveriť a doplniť platné VZN O VÝSTAVBE, SPRÁVE, ÚDRŽBE A PREVÁDZKOVANÍ POHREBÍSK NA ÚZEMÍ MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA v súlade so zámermi a odporúčaniami predloženej štúdie s cieľom sprísniť podmienky pre budovanie hrobových miest a zvýšiť kultúru a estetiku výstavby a úpravy hrobov na pohrebiskách.

13:0:0


3. Informácia o stave zabezpečenia a o koncepcii vývozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu a o stave skládky odpadu vo Sverepci

Informáciu o stave zabezpečenia a o koncepcii vývozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu a o stave skládky odpadu vo Sverepci predložil Ing. Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta a životného prostredia. Vysvetlil ako funguje a ako bude fungovať vývoz a likvidácia KO a drobného stavebného odpadu. Uviedol tiež, že Mesto Pov. Bystrica požiada o predĺženie životnosti skládky TKO vo Sveprepci.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia zobrala na vedomie správu o stave zabezpečenia a o koncepcii vývozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu a o stave skládky odpadu vo Sverepci.

12:0:1


4. Návrh na modernizáciu a rekonštrukciu Základnej školy Slovenských partizánov


Písomný návrh na modernizáciu a rekonštrukciu Základnej školy Slovenských partizánov dostali všetci členovia komisie, zároveň je prílohou originálu zápisnice. Po jeho prerokovaní prijali členovia komisie nasledovné stanovisko:

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť Návrh na modernizáciu a rekonštrukciu Základnej školy Slovenských partizánov.

13:0:0


5. Informatívna správa o zámeroch využitia letného kina a centrálnej  mestskej zóny v Považskej Bystrici v priestore medzi bývalým hotelom Manín a budovou Slovenskej pošty


Informatívnu správu predložil Ing. Appel, vedúci útvaru stratégie výstavby a rozvoja mesta, správa je prílohou originálu zápisnice. Po prerokovaní uvedenej správy bolo prijaté nasledovné stanovisko:

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie Informatívna správa o zámeroch využitia letného kina a centrálnej  mestskej zóny v Považskej Bystrici v priestore medzi bývalým hotelom Manín a budovou Slovenskej pošty.

11:1:1


6. Požiadavky občanov a organizácií o predaj, kúpu a ostatné

1/

Podnet z mestskej polície na zmenu dopravného značenia a prípadného riešenia dopravnej situácie na cestnej komunikácii Partizánska oproti SOU stavebnému a komunikácii Štefánikova smerom ku križovatke a cestnej komunikácii od Hypernovy smerom ku križovatke. Situácia na uvedených komunikáciách bola prerokovaná 27. 11. 2007 s dopravným inžinierom ODI, OR PZ SR Pov. Bystrica.

Odporúčané riešenie z uvedeného rokovania:

 1. Vodorovné a zvislé dopravné značenie je odsúhlasené ODI a je v súlade so zabezpečením, aby si návštevníci parkoviska mohli zakúpiť parkovací lístok v blízkom automate. V uvedenom prípade je potrebné v smere od hotela Manín doplniť k zvislej DZ B31 súvislú vodorovnú DZ V12b.

 2. Odbočovacie pruhy na ul. Štefánikovej a Lánskej nie je možné vytvoriť z dôvodu nedostatočnej šírky vozovky pri dodržaní platných STN.

 3. ODI žiada správcu komunikácie, aby zo smeru od sídl. Lánska na ul. Kuzmányho bola osadená dopravná značka B 23b (zákaz odbočenia doľava) doplnená vodorovným DZ V1a (plná súvislá čiara) z dôvodu, že v uvedenom úseku, na základe analýzy dopravnej nehodovosti, stúpol počet dopravných nehôd. Nepriamym dôvodom dopravných nehôd je práve odbočovanie k obchodnému domu Hypernova, pričom vozidlá zostávajú v jazdnom pruhu, ostatné vozidlá ich nemajú ako obísť, čím vznikajú kolóny vozidiel za horizontom ul. Kuzmányho. Jedným z dôvodov je aj hustota cestnej premávky v úseku ul. Okružná, ul. Jánska, ul. Kuzmányho a späť. Príjazd k obchodnému domu od sídl. Lánska je v dostatočnej miere zabezpečený cez ul. Lánsku.

Vzhľadom k závažnosti navrhovaného riešenia, sú predložené závery z pracovného rokovania na posúdenie komisie.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie konštatovanie uvedené v bodoch č. 1. a 2., v bode č. 3. odporúča príslušným odborným pracovníkom MsÚ zabezpečiť realizáciu zákazu odbočenia doľava na Kuzmányho ulici v smere od sídliska Lány k hypermarketu Hypernova s následným značením v teréne.

13:0:0


2/

Písomnosť 308/dp/2008 – žiadosť SVB DUKLA, Lánska 962 o stanovisko k architektonickej štúdii – Rekonštrukcia hospodárskeho podkrovia bytového domu na byty.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť architektonickú štúdiu - Rekonštrukcia hospodárskeho podkrovia bytového domu na byty s podmienkou zachovania charakteristických architektonických čŕt obytného súboru sídliska Lány.

13:0:0


3/

Písomnosť 224/dp/2008 – žiadosť fy LUIKA, s. r. o. o stanovisko k umiestneniu stavby 13 prízemných garáží na pozemku p. č. 5758/7.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia neodporúča schváliť žiadosť firmy LUIKA - umiestnenie stavby 13 prízemných garáží na pozemku p. č. 5758/7.

13:0:0


4/

Písomnosť 1015/dp/2008 – žiadosť fy Carvalet Slovakia s. r. o. o stanovisko k umiestneniu prevádzky – ručná autoumyváreň. Prevádzka bude umiestnená na Komenského ul. č. 3868, druh stavby – samostatne stojaca garáž. Prevádzka bude pracovať formou objednávok na čas bez čakania.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia neodporúča schváliť umiestnenie prevádzky – ručná autoumyváreň na Komenského ul. č. 3868 vzhľadom na nesúlad zámeru s územným plánom mesta.

13:0:0


5/

Písomnosť 1017/dp/2008 – žiadosť Zdenky Bielovej, Rozkvet o záväzné stanovisko k umiestneniu stánku na rýchle občerstvenie na autobusovej stanici, na pozemku parc. č. 547/106.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia neodporúča schváliť umiestnenie stánku rýchleho občerstvenia na autobusovej stanici, na pozemku parc. č. 547/106 z dôvodu rozporu požiadavky s budúcimi zámermi SAD - rekonštrukcie autobusového nástupišťa.

13:0:0


6/

Písomnosť 20751/dp/2007 – žiadosť fy Kopek, Púchov o umiestnenie pojazdnej predajne v priestore medzi OD PRIOR a OD Banco (vedľa Pipi-grilu).

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia žiadosť odkladá do doby spracovania štúdie stabilných a prenosných exteriérových sedení a prenajímateľných stabilných a prenosných stánkov v CMZ a ostatných lokalitách mesta, zároveň ukladá zodpovedným pracovníkom MsÚ zabezpečiť spracovanie štúdie do konca marca 2008.

13:0:07. Rôzne, aktuálne problémy mesta


Pani Strašíková opätovne požadovala vypracovanie štúdie parkovania na sídl. SNP, ďalej navrhovala zníženie rýchlosti na Podhorskej komunikácii až po odbočku na Podmanín.

Ing. Appel informoval, že vypracovanie štúdie je zadané Ing. Edite Cmarkovej.Uznesenie KpŽP,VaD č. 1/2008

Komisia odporúča náčelníkovi MsP zabezpečiť zvýšenú kontrolu dodržiavania rýchlosti na Podhorskej komunikácii až po odbočku na Podmanín.
K bodu 8. Po vyčerpaní všetkých bodov programu Ing. Juraj Pekár zhodnotil ročné pôsobenie komisie pre ŽP, výstavbu a dopravu a poďakoval prítomným za aktívnu účasť, podnetné pripomienky a ukončil zasadnutie komisie.


Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár
Zapísala: Jana Lingešová

« listopad 2020 »
listopad
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359