Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Archív dokumentov / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 20. augusta 2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 20. augusta 2008

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pátek 05.09.2008 17:04
[2008-08-20] Petícia obyvateľov SNP proti snahe firmy Povbyt zabrať im parkovacie miesta - problém polyfunkčného objektu na sídlisku SNP - bez problémov odporučený zámer bytoviek v lokalite Záprevratie (Rozkvet)...
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 20. augusta 2008

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
 
 
Program:
 

1/ Otvorenie

2/ Kontrola plnenia uznesení

3/ Petícia obyvateľov sídliska Rozkvet

4/ Prerokovanie požiadaviek občanov a organizácií

5/ Rôzne

6/ Diskusia

7/ Záver

 
 
 
 

1/ Zasadnutie komisie otvoril viceprimátor Ing. Stanislav Haviar, člen komisie, ktorý bol poverený Ing. Jurajom Pekárom, predsedom komisie vedením tohto zasadnutia. Na úvod ospravedlnil predsedu komisie, ktorý mal neodkladné pracovné záležitosti, privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.

.

            2/ Kontrola plnenia uznesení

            Plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach komisie zhodnotila tajomníčka komisie. Uviedla, že v tomto roku boli prijaté 4 uznesenia, z ktorých 3 boli splnené a štvrté uznesenie je v štádiu riešenia. Ide o nasledovné uznesenia.

 

Uznesenie KpŽP,VaD č. 1/2008

Komisia odporúča náčelníkovi MsP zabezpečiť zvýšenú kontrolu dodržiavania rýchlosti na Podhorskej komunikácii až po odbočku na Podmanín.

- uznesenie splnené
 

Uznesenie KpŽP,VaD č. 2/2008

Komisia prerokovala a berie na vedomie informáciu o súčasnom stave riešenia fasád bytových domov v meste Považská Bystrica a ukladá:

a/ útvaru stratégie výstavby a rozvoja mesta spracovať štúdiu farebného riešenia bytových domov v obytných súboroch Stred, Hliny, SNP, Lány, Zakvášov a Rozkvet s prihliadnutím na požiadavky uvedené v návrhu ÚPN mesta,

 b/ spracovať návrh VZN o usmerňovaní riešenia vzhľadu fasád bytových domov pri rekonštrukciách a zatepľovaní,

c/ navrhnúť systém sledovania a povoľovania úprav vzhľadu fasád bytových domov do schválenia horeuvedenej štúdie a VZN.

- uznesenie splnené, po rokovaní s p. primátorom sa upustilo od vypracovania VZN, situáciu v riešení fasád sledujú a usmerňujú zamestnanci úseku architekta a územného plánovania.

 

Uznesenie KpŽP,VaD č. 3/2008

Komisia odporúča vedúcemu príslušného útvaru MsÚ pripraviť návrh opatrení na zvýšenie bezpečnosti na št. ceste I/61 na jej celej dĺžke v meste Považská Bystrica, najmä však na úseku od kostola po hlavnú križovatku a na hranici mesta umiestniť DZ zaradenie do pruhu.

- uznesenie splnené
 

Uznesenie KpŽP,VaD č. 4/2008

Komisia žiada príslušný útvar MsÚ vykonať inšpekciu stavu striech garáží na sídlisku Rozkvet a spracovať statický posudok striech radových garáží.

- uznesenie nesplnené, komisia predĺžila termín pre splnenie do jej ďalšieho riadneho zasadnutia.

 

Požiadavka  umiestnenia stánkov v CMZ

Komisia odporučila dopracovať Štúdiu umiestnenia stánkov o umiestnenie stánkov pri MsÚ, Priore a OD BANCO (jarmoky, vianočné trhy, Susedské dni, tradičné príležitostné podujatia, atď).

- termín pre splnenie úlohy je predĺžený do ďalšieho riadneho zasadnutia komisie.

 
3/ Petícia obyvateľov sídliska Rozkvet

            Ing. Stanislav Haviar informoval o petícii obyvateľov sídl. Rozkvet, ktorá bola doručená na MsÚ pod č. 18 236/dp/2008 a vyjadruje protest proti vyhradeniu parkovacích miest pre automobily zamestnancov POV BYT-u pri energobloku EG6 na sídl. Rozkvet.

Stanovisko KpŽP,VaD: 

  1. Komisia ukladá útvaru správy, údržby majetku, SM a ŽP prešetriť spôsob vyčlenenia parkovacích miest pre POV BYT s. r. o. na sídlisku Rozkvet pri energobloku EG6.
  2. Komisia berie petíciu obyvateľov sídl. Rozkvet na vedomie, súhlasí s ňou a neodporúča vyčlenenie 7 parkovacích miest pri uvedenom objekte na verejnom priestranstve, ale odporúča využiť voľné parkovacie miesta v okolí.  
  3. Odporúča vedeniu mesta rokovať s POV BYT-om o perspektívnom vybudovaní ďalších parkovacích miest v bližšom okolí budovy s požiadavkou finančnej participácie na vybudovaní nových parkovacích miest.
           
 
4/ Prerokovanie požiadaviek občanov a organizácií
1/

Písomnosť 13689/dp/2008 – žiadosť Ing. Ivana Kvaššaya o odkúpenie pozemku na sídlisku SNP parc. č. 6102/14 a 2636/25, tieto parcely susedia s jeho parcelami 2638/3 a 2636/42, na ktorých má rodinný dom súp. č. 1434/21. Pozemok chce zakúpiť za účelom vybudovania odstavnej plochy, ktorá bude slúžiť pre jeho súkromné osobné automobily a pre automobily jeho návštev.

 Stanovisko KpŽP,VaD

Komisia odporúča vyžiadať stanovisko VMČ SNP k odkúpeniu predmetného pozemku a následne zaujme stanovisko.

8:0:0
 
2/

Písomnosť 14004/dp/2008 – žiadosť Ing. F. Salaja o záväzné stanovisko k umiestneniu stavby polyfunkčného objektu s 18-timi b. j. podľa priloženej štúdie.

Stanovisko KpŽP,VaD: zo dňa 17. júna 2008 

Komisia odporúča zámer na výstavbu stavby polyfunkčného objektu s 18-timi b. j. na sídl. SNP prerokovať vo výbore mestskej časti SNP za účasti zástupcu ÚSVaRM a investora.

Stanovisko VMČ – sídl. SNP : VMČ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 02. 07. 2008 na základe predložených argumentov a podkladov výstavbu polyfunkčného objektu na parc. č. 2418/1 zamietol a odporúča uvedenú parcelu využiť na vybudovanie kvalitného detského ihriska a doplniť ju vyššou stromovou zeleňou, ktorá by plnila funkciu protihlukovej a protiprachovej bariéry, keďže v súvislosti s prevádzkou OD Tesco sa na priľahlej ceste výrazne zvýšila automobilová premávka.

 

Stanovisko KpŽP,VaD: 

Komisia odporúča na najbližšie zasadnutie prizvať investora na bližšie vysvetlenie zámeru.

7:0:1
 
3/

Písomnosť 16263dp/2008 žiadosť MGM, s. r. o. o vydanie stanoviska k zámeru výstavby bytových domov v lokalite Záprevratie na parc. č. 3825/2 v k. ú. Považská Bystrica.

Stanovisko KpŽP,VaD: 

Komisia odporúča schváliť výstavbubytových domov v lokalite Záprevratie na parc. č. 3825/2 v k. ú. Považská Bystrica.

8:0:0
 
4/

Písomnosť 18119/2008 žiadosť fy Vaše domy, s.r.o. o stanovisko k urbanistickej štúdii IBV Pov. Bystrica, miestna časť Horný Moštenec, lokalita Kruhy.

Stanovisko KpŽP,VaD: 

Komisia odporúča schváliť predloženúurbanistickú štúdiu IBV Pov. Bystrica, miestna časť Horný Moštenec, lokalita Kruhy.

7:0:1
 
 
            5/6/ Rôzne + Diskusia

P. Matušík predniesol požiadavky občanov sídl. Rozkvet a uviedol, že v písomnej forme boli doručené do podateľne MsÚ.

  1. Prepojiť chodníky okolo bytoviek na Novomeského ulici na sídlisku Rozkvet I tak, aby bolo možné obísť túto lokalitu do kruhu, čo sa v súčasnosti nedá.
  2. Vytvoriť parkovaciu plochu na parkovanie po ľavej strane prvej križovatky na sídl. Rozkvet smerom k blokom H.
  3. Upozornil, že na chodníku okolo štátneho archívu nesvieti verejné osvetlenie.
  4. Požiadal o možnosť poskytovania kopírovacej služby pre obyvateľov mesta na MsÚ.
  5. Požaduje informáciu ako je zabezpečená zimná údržba na sídlisku Rozkvet.
  6. Požaduje informáciu o CMZ, aká je predstava jej riešenia a čo bude realizované.
 

P. Janco upozornil na zlú situáciu čo sa týka bezpečnosti pohybu žiakov z Moyzesovej ulice, ktorí navštevujú ZŠ Stred. Nemajú vybudovaný chodník a chodia krížom cez cestu, čo je nebezpečné.

 

            Mgr. Smatana požiadal o zaradenie do programu budúcej komisie projekt revitalizácie Domanižanky.

 

            P. Uherek informoval o cudzích kamiónoch, ktoré stoja na území mesta, zaberajú parkovacie miesta a obmedzujú výhľad.

 

            Ing. Appel uviedol, že existuje VZN, ktoré zakazuje parkovanie kamiónov v meste.

            Ing. Haviar prisľúbil, že upozorníme MsP, aby kontrolovali dodržiavanie tohto VZN.

 

P. Matušík navrhuje, aby sa realizovalo záchytné parkovisko pre kamióny mimo mesta.

 

Ing. Kručay oznámil, že v krátkej dobe bude na MsÚ doručený POV (plán organizácie výstavby) diaľnice D1 – I. úsek a keďže sa mení technológia výstavby objektu mosta, komisia by sa mala týmto zaoberať, pretože zmena bude mať dopad na dopravnú situáciu v meste.

 

            Ing. Haviar odporučil zvolať mimoriadne zasadnutie komisie za účelom prerokovania POV a prizvať menežéra stavby.

 

            Ing. Ješík upozornil, že sa na Okružnej komunikácii pod mostom zdvihol asfaltový koberec čím sa znížila podjazdná výška a treba tam uviesť, aká je, aby sa nestalo, že tam zostane zaseknutý kamión.

 
7/

Po vyčerpaní programu Ing. Haviar poďakoval prítomným za účasť, racionálnu diskusiu a ukončil zasadnutie.

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár
 
 
 

Zapísala: Bc. Jana Lingešová

 
 
 
 

Kópiu zápisnice obdržali:

 
Sekretariát primátora     ..........................................
 

Útvar správy, ÚM,SM a ŽP        ..........................................

 
MsP                                         ..........................................
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 15.09.2008 19:09

Konečne sa začnú stavať byty aj v P.B.,aj keď v Moštenci, ale to nie je až tak ďaleko.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 15.09.2008 22:41
Zdá sa, že byty sa dajú stavať aj bez toho, aby sa museli vyrúbavať parčíky v meste :-)

Inak okrem IBV v Moštenci komisia odporučila aj HBV na Rozkvete:

"Komisia odporúča schváliť výstavbu bytových domov v lokalite Záprevratie na parc. č. 3825/2 v k. ú. Považská Bystrica."
Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 16.09.2008 21:31

Konečne sa začína stavať aj tam kde je to normálne a nie , kde Haviar zobchoduje pozemok a ohrozí životný priestor starousadlíkov postavením otrasnej opachy.

« listopad 2020 »
listopad
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359