Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Archív dokumentov / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica konaného dňa 6. mája 2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica konaného dňa 6. mája 2008

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Sobota 07.09.2013 11:27
[2008-05-06]

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica konaného dňa 6. mája 2008


Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:


 1. Informácia z exkurzie v zariadeniach zberu a likvidácie komunálneho odpadu v meste Hodonín a jeho okolí

 2. Súčasný stav pri obnove a zatepľovaní fasád bytových domov v meste Považská Bystrica

 3. Informácia o stave riešenia pripomienok a úprav návrhu ÚPN mesta

 4. Zámer Mesta Považská Bystrica na realizáciu bytovej výstavby na roky 2008 - 2020

 5. Požiadavky občanov a organizácií

 6. Rôzne

 7. Diskusia

 8. Ukončenie


Predseda komisie Ing. Juraj Pekár privítal prítomných na májovom zasadnutí, oboznámil ich s programom zasadnutia a dal o ňom hlasovať. Členovia súhlasili s navrhovaným programom, jeden člen sa zdržal hlasovania.

7:0:1


1. Informácia z exkurzie poslancov a pracovníkov MsÚ v zariadeniach zberu a likvidácie komunálneho odpadu v meste Hodonín a jeho okolí

Ing. Pekár vizuálnou formou oboznámil prítomných s poznatkami z exkurzie v zariadeniach zberu a likvidácie komunálneho odpadu v meste Hodonín a jeho okolí. V rámci exkurzie boli navštívené riadené skládky KO v Těmiciach a Mutěniciach, zberné dvory v Hodoníne a Vracove a kompostáreň v Kyjove. Zber, separácia a likvidácia komunálneho odpadu sú v tejto lokalite ČR na veľmi vysokej technickej a ekologickej úrovni a technické riešenia jednotlivých zariadení sú inšpirujúce pre výstavbu obdobného systému v meste Považská Bystrica.


2. Súčasný stav pri obnove a zatepľovaní fasád bytových domov v meste Považská Bystrica

Ing. Pekár zhodnotil situáciu v meste pri obnove a zatepľovaní fasád bytových domov. Modernizácia bytových domov v meste prebieha z hľadiska technického a farebného riešenia fasád budov nekoordinovane, bez akéhokoľvek zjednocujúceho koncepčného zámeru, čo môže z dlhodobého pohľadu výrazne narušiť jednotný vzhľad obytných súborov sídlisk. Uviedol, že mesto by malo mať vypracovanú štúdiu farebného riešenia bytových domov, a tú v záujme udržania vizuálu mesta popularizovať a v rámci možností stavebného konania uvádzať do života.


Uznesenie KpŽP,VaD č. 2/2008

Komisia prerokovala a berie na vedomie informáciu o súčasnom stave riešenia fasád bytových domov v meste Považská Bystrica a ukladá:

a/ útvaru stratégie výstavby a rozvoja mesta spracovať štúdiu farebného riešenia bytových domov v obytných súboroch Stred, Hliny, SNP, Zakvášov a Rozkvet s prihliadnutím na požiadavky uvedené v návrhu ÚPN mesta,

b/ spracovať návrh VZN o usmerňovaní riešenia vzhľadu fasád bytových domov pri rekonštrukciách a zatepľovaní,

c/ navrhnúť systém sledovania a povoľovania úprav vzhľadu fasád bytových domov do schválenia horeuvedenej štúdie a VZN.

9:0:0


3. Informácia o stave riešenia pripomienok a úprav návrhu ÚPN mesta

Ing. arch. Šešová informovala o priebehu riešenia pripomienok a úprav ÚPN mesta. ÚPN bude prerokovaný a schválený na júnovom zasadnutí MZ.


4. Zámer Mesta Považská Bystrica na realizáciu bytovej výstavby na roky 2008 - 2020

Ing. Appel informoval prítomných o zámere mesta na realizáciu bytovej výstavby na roky 2008 – 2020. Zámer dostali prítomní v elektronickej forme.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča MZ schváliť Zámer Mesta Považská Bystrica na realizáciu bytovej výstavby na roky 2008 – 2020.

10:0:0


5. Požiadavky občanov a organizácií


1/

Písomnosť 5676/dp/2008 - žiadosť Róberta Salajku o odkúpenie pozemku: ½ parcely č. 3825/98 o výmere 50 m2 na sídlisku Rozkvet v k. ú. Považská Bystrica. Ide o nezastavanú plochu medzi obytným domom č. 2064 a 2065. Na uvedenej parcele chce žiadateľ vybudovať garáž pre osobné auto.

(Takáto žiadosť už bola na MsÚ doručená v r. 2006, na ktorú bolo odpovedané, že z hľadiska urbanistickej štúdie danej lokality výstavba garáže nie je možná a zároveň mu bola ponúknutá možnosť odkúpenia garáže v obytnom dome s. č. 2068 na sídl. Rozkvet.)

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia neodporúča odpredaj pozemku z dôvodu potreby zachovania únikového požiarneho východu (priechodu) v danej lokalite.

10:0:0


2/

Písomnosť 5677/dp/2007 – žiadosť Miroslava Hrenáka o odkúpenie pozemku: ½ parcely č. 3825/98 o výmere 50 m2 na sídlisku Rozkvet v k. ú. Považská Bystrica. Ide o nezastavanú plochu medzi obytným domom č. 2064 a 2065. Na uvedenej parcele chce žiadateľ vybudovať garáž pre osobné auto.

(Takáto žiadosť už bola na MsÚ doručená v r. 2006, na ktorú bolo odpovedané, že z hľadiska urbanistickej štúdie danej lokality výstavba garáže nie je možná a zároveň mu bola ponúknutá možnosť odkúpenia garáže v obytnom dome s. č. 2068 na sídl. Rozkvet.)

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia neodporúča odpredaj pozemku z dôvodu potreby zachovania únikového požiarneho východu (priechodu) v danej lokalite.

10:0:0


3/

Písomnosť 7728/dp/2008 – žiadosť Jozefa Priedhorského o vyjadrenie k plánovanej prístavbe, v ktorej by bola umiestnená vzorková predajňa kuchýň a druhú časť by tvorila výroba kuchýň.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia navrhuje odklad prerokovania žiadosti do doby ukončenia výstavby diaľnice.

10:0:0


4/

Písomnosť 8816/dp/2008 – žiadosť TESCO STORES SR a. s. o vydanie záväzného stanoviska k predloženej štúdii „Prístavba Hypermarketu TESCO Považská Bystrica“, ktorej predmetom je rozšírenie predajnej plochy existujúceho hypermarketu.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča vydať súhlasné záväzné stanovisko k predloženej štúdii „Prístavba Hypermarketu TESCO Považská Bystrica“.

10:0:0


5/

Písomnosť 8859/dp/2008 – žiadosť M. Broju o stanovisko k umiestneniu stavby parkoviska podľa predloženého architektonického návrhu na parc. č. 5471/1 zapísanej na LV č. 2455 v k.ú. Pov. Bystrica (Tatranská ul.)

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča vydať súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby parkoviska podľa predloženého architektonického návrhu na parc. č. 5471/1 zapísanej na LV č. 2455 v k.ú. Pov. Bystrica.

8:1:1


6/

Písomnosť 9294/dp/2008 – žiadosť M. Jakubčíka o stanovisko k umiestneniu stavby „Kancelária mediátora, archív a garáž na parcele č. 3825/99 v k. ú. Pov. Bystrica, sídl. Rozkvet, priestor medzi blokmi 3825/104 a 3825/97.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia neodporúča odpredaj pozemku z dôvodu potreby zachovania únikového požiarneho východu (priechodu) v danej lokalite.

10:0:0


7/

Písomnosť 9293/dp/2008 – žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Pov. Bystrica o stanovisko k zámeru výstavby Farského centra na sídl. Rozkvet v priestore okolo kaplnky sv. Heleny.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť zámer výstavby Farského centra na sídl. Rozkvet v priestore okolo kaplnky sv. Heleny s podmienkou predloženia:

 • podrobnej zastavovacej štúdie,

 • vizualizácie objektov,

 • dopravného riešenia a pešieho napojenia priestoru na jestvujúce komunikácie,

 • zachovania dominantnosti objektu jestvujúcej kaplnky,

 • zachovania vzácnych drevín a zelene,

 • dodržanie zásad ochrany kultúrnohistorickej pamiatky.

10:0:0


8/ SM

Písomnosť 8007/dp/2008 – žiadosť Ing. Š. Mlynára o odkúpenie a  vysporiadanie pozemkov:

 • odkúpenie časti parciel č. 2240/7 a 2240/8 vo výmere cca 900 m2 za rodinným domom súp. č. 1040/66 v lokalite Dedovec,

 • vysporiadanie a náhradu plochy 124 m2, ktorá podľa šetrenia Správy katastra bola žiadateľovi zabratá pre účely prístupovej cesty k rodinným domom.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča žiadosť odložiť do najbližšieho zasadnutia komisie, pripraviť všetky predchádzajúce žiadosti týkajúce sa uvedeného problému a vykonať miestne šetrenie s prizvaním dotknutých žiadateľov.

10:0:0

9/

Písomnosť 9522/dp/2008 – žiadosť fy LUIKA, s. r. o. o stanovisko k umiestneniu stavby 14 prízemných garáží na pozemku parc. č. 5758/121. Garáže budú slúžiť pre obyvateľov Strojárenskej štvrti.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť žiadosť o umiestnenie stavby 14 prízemných garáží na pozemku parc. č. 5758/121.

8:0:2


10/

Písomnosť 9859/dp/2008 – žiadosť Petra Králika o stanovisko k umiestneniu nadkrytia externého sedenia – Tri veže, Café Pietro podľa priloženej fotografie. Terasa by bola v prevádzke v mesiacoch máj – september.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia súhlasí s nadkrytím externého sedenia – Tri veže, Café Pietro ako s dočasným zariadením s podmienkou konzultácie technického riešenia nadkrytia s autorom projektu stavby Tri veže.

9:0:1


11/

Písomnosť 8457/dp/2008 – žiadosť Miloša Ráca o odkúpenie pozemku parc. č.145/9 za účelom zriadenia výkupu kovového odpadu.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia neodporúča odpredaj pozemku z dôvodu nesúladu zámeru s ÚPN mesta.

10:0:0


12/

Informácia – písomnosť 7211/dp/08 – nákupné stredisko Family Center

Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie obchodných priestorov s predajom nepotravinového sortimentu (obuv, textil, drogéria, hračkárstvo, detský tovar a iný značkový tovar) ako doplnku k hypermarketu TESCO, ktorý sa nachádza v jeho tesnej blízkosti.

Navrhovaný zámer bude súčasťou rozšírenia už jestvujúcej stredoeurópskej obchodnej siete Family Center s expanziou na Slovensko. Riešené územie je v súčasnosti nevyužívané.

Mesto Pov. Bystrica súhlasí s realizáciou navrhovaného zámeru s podmienkou, že bude rešpektovať pripravovanú akciu „Revitalizácia vodného toku Domanižanka a priľahlého urbánneho priestoru v meste Považská Bystrica“

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie informáciu o zámere výstavby nákupného strediska Family Center a o postupe MsÚ k žiadosti.

10:0:0


6. Rôzne

V bode Rôzne vystúpil člen komisie p. F. Matušík s otázkou, prečo nebol ním vopred požadovaný bod zaradený do programu rokovania komisie. Z diskusie postupne vyplynulo, že požiadavka p. Matušíka sa týkala nespokojnosti s písomným stanoviskom mesta k problematike prístupu do priestorov jeho prevádzky. Požiadavka pána F. Matušíka nebola zaradená do programu komisie, pretože predseda komisie nemal pri zostavovaní programu pred začiatkom zasadnutia komisie list p. Matušíka k dispozícií.7. Diskusia

V diskusii sa Ing. Haviar informoval o stave riešenia štúdie rozmiestnenia mobilných predajných stánkov v CMZ, nakoľko je po nich stále dopyt.


Komisia poveruje Ing. arch. Balušíka informovať na budúcom zasadnutí komisie o stave riešenia štúdie rozmiestnenia mobilných stánkov v centrálnej mestskej zóne.


Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť, podnetné pripomienky a ukončil zasadnutie.


Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár
Zapísala: Jana Lingešová

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 14.05.2008 22:38

Ahojte. Chcela by som sa spytat co presne znamena : „Revitalizácia vodného toku Domanižanka a priľahlého urbánneho priestoru v meste Považská Bystrica“ Nejak sa tomu nerozumiem a znie to zaujimavo :)

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 14.05.2008 23:42
Zatiaľ tá štúdia podľa údajov od vedenia mesta nie je hotová, ešte sa len vypracúva. Vraj má ísť hlavne o vytvorenie lepšej pešej a cyklistickej línie pozdĺž toku Domanižanky. Dúfam že nedôjde k nejakým nevhodným zásahom do samotného vodného toku, alebo brehových porastov. Možno sa dokonca konečne nájde architekt, ktorý dokáže Domanižanku do svojich zámerov začleniť, a nie proti nej bojovať, tak ako tí čo chceli nadkryť rieku v centre, za minulého vedenia...
Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 15.05.2008 00:09

Je neuveritelne ako sa chovate voci obcanom.dnes som bol na pohrebe kamarata na novom cintorine,kose plne,okolo kosov plno odpadu!!!Naco ste tam!!!!len mudrujete a skutek-utek,chodte za Chudovskym na poradu!!!zacinam tomu verit,ze si vedel rychlejsie poradit a mal tu poriadok,vy len rozpravate a klamete nas!HANBA,BORDEL!to som mal za myslienky ked som to videl taky smutny den.Fuj s Vami.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 15.05.2008 10:18

Ale keď sa tento príspevok objavil, nedá mi, aby som sa nepridala. Na sídlisku Hliny v celom roku 2007 a samozrejme ani v tomto roku nebolo vyhrabané lístie spod stromov a teda ani kosená tráva. Nie je to komu oznámiť, keďže na oficiálnej stránke mesta nie je žiadny mailový kontakt pre pripomienky a "fórum" dlhodobo nefunguje. A všeobecne je stránka veľmi biedna, preto chcem poďakovať p. Smatanovi za to, čo robí pre to, aby sa aj obyčajný občan mesta dozvedel, čo sa deje. Snáď aj takéto postrehy posunie tam, kde treba.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 15.05.2008 10:43

zeber hrabľe a vyhrab to, zakedy si totok napísal už to mohľo bic vyhrabané

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 15.05.2008 12:23

nikomu nedávaj a choď hrabať Ty!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 15.05.2008 17:41

Myslím, že dotyčný prispievateľ platí dane poctivo, a tak si zasúži mať za to upravené okolie svojho bydliska. A nie sa starať na úkor vlastného času o mestské pozemky. Mashin

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 15.05.2008 17:56

preto chcem mať každé ráno vytretý zadok a pekne dosucha! Sa preber truľo, dane sú pre pánov na recepcie, milenky, autá a nie na zábavu poddaných. Tak to bolo, je a aj bude.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 16.05.2008 23:15

No práve, keď nechceme, aby to tak bolo aj naďalej, nesmieme rezignovať na akúkoľvek snahu o nápravu. Vašou filozofiou - "je mi jedno, čo so mnou robia... ja im platím rád a nič za to nepotrebujem" určite žiadne zlepšenie nedosiahnete. A práve preto, že väčšina slovákov zmýšľa ako Vy to potom tak u nás vyzerá. Neberte to v zlom, ale máte nevhodný slovník a zlý prístup k veci. Mashin

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 17.05.2008 08:03
"dane sú pre pánov" - to je typická poddanská mentalita.

Prispievateľ "aj ja platím dane" má pravdu, že zneužívanie verejných zdrojov tu vždy bolo aj bude. Lenže tu ide o mieru toho zneužívania. Platy si nadelili slušné, autá si môžu kúpiť parádne, tak za to očakávame nejaké služby. (Mimochodom, aj stredovekí králi a feudáli uznávali, že to čo robia, je SLUŽBA).
Ja sa k tomu kameňovaniu kvôli smetiam zatiaľ nepridávam. Ad 1 preto, lebo ledávno urobili veľkú zmenu, odstrihli monopolného dodávateľa - to chvíľu trvá kým sa zabehne nový systém. To je ako keď robíte prestavbu bytu: budete sa rozčuľovať, že pred prestavbu ste nemali po zemi omietku a nerušil vás hluk vŕtačky...

Ad 2 preto, lebo za najpodstatnejšie nepovažujem to, či je plastový obal pohodený na trávniku, alebo pekne "niekde" odvezený. Podstatné je, čo sa s tým odpadom stane. Ak budeme mať síce vzorne vyzametané priestranstvá mesta a čisté smetiaky, ale komunálny odpad sa bude spaľovať v našej blízkosti, tak ďakujem pekne za takú "čistotu". Ale to len na upozornenie, že sú veci detailné, ktoré vidia všetci, a veci oveľa podstatnejšie, kvôli ktorým sa ľudia zďaleka toľko neozývajú. Koľko tu bolo príspevkov o tom, že je niekde preplnený kontajner, a koľko o tom, že po zaplnení skládky Sverepec sa tu ticho plánuje rozbehnutie spaľovne nadregionálneho významu?
Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 18.05.2008 19:10

Odvolávať primátora kôli nevysypanému košu a nepohrabanému lístu je asi hlúposť, ale na druhú stranu sa treba ozývať pokiaľ to nefunguje ako má. Aby potom to zabehávanie nového systému netrvalo nejako príliš dlho. Väčšina ľudí sa riadi ľudovou múdrosťou: "čo ťa nepáli, to nehas" a tak treba občas prihodiť polienko. No inak zaujímavé informácie s tou spaľovňou. Mashin

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 20.05.2008 07:28

Nikto nepochybuje o tom, ze Lackovic prostrednictvom nastrcenych firiem typu Chudovsky tuneloval mesto.

Problem je v tom, ze to isté robi aj táto garnitura (fy. HAST vo velkom, ine v mensom a pod., podivné priebehy výberových konaní,.../ Aj samotný výber firmy na likv. odpadu MEGAWAST bol tomu ukazkou. Dana firma ani strojovým zariadenim, ani ľudským potencialom nemala potrebné kapacity.

pisete: "to chvíľu trvá kým sa zabehne nový systém". Ja dodam, ze ale dlho trva, potom tie pijavice od tela odtrhnut.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 20.05.2008 10:50
Nedávno som viceprimátorovi Haviarovi povedal - keď opozícia útočila na vedenie mesta kvôli odstaveniu Chudovského: Každý monopol je škodlivý, a ak ste odstavili monopolistu, stojí to za prechodné nedostatky. Odstavenie Chudovského bolo veľmi bolestivé. Či tú výmenu urobíte dobre, sa spozná podľa toho, ako ľahko sa bude dať v prípade potreby odstaviť MEGAWASTE.

Na toto by sa mali zamerať opoziční poslanci, a médiá. Namiesto vyťahovania, kde je kedy preplnený kôš, by mali skúmať zmluvy s novou odpadárskou firmou.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 15.05.2008 11:09
Kontakty na vedenie mesta sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke mesta:
http://www.povazska-bystrica.sk/kontakt.phtml?id3=2258&id2=0

Za neodpratané smeti nezodpovedajú poslanci, tí na ne môžu len upozorňovať (čo mnohí pravidelne robia).

Viem že vedenie mesta vyčlenilo človeka, ktorý má na starosti len tú zmenu firmy zabezpečujúcej likvidáciu odpadu v meste (jeho meno som si nezapamätal). Ale keď napíšete alebo zavoláte sem

ÚTVAR SPRÁVY, ÚDRŽBY MAJETKU, SLUŽIEB MESTA A ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
vedúci útvaru: Ing. Peter Adam
tel: 042/4305310
e-mail: peteradam@povazska-bystrica.sk

tak sa váš podnet určite dostane tam kam má.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 15.05.2008 12:19

Ked nie ste schopný zariadiť okolo odpadu čo treba a vidím ako ľudia reagujú a sťažujú sa či na nový cintorín v P.B.,v Z.Kvášove pri cintoríne ,pri popolniciach na dedinách,na sídliskách,tak Vás mi občania žiadame odstupte a prenechajte miesto takým,čo sa o odpad a náš poriadok postarajú.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 15.05.2008 14:04
Preto, že ich anonym vyzve?
Funkcia šéfa oddelenia na mestskom úrade nie je volená, nezodpovedá sa občanom, ale primátorovi a poslancom.

Z radnice sú pre politika len tri cesty: voľbami, v želiezkach alebo nohami dopredu.
Neviem o jedinom prípade, kedy by sa niekto vzdal moci len tak, že "nestačím na to".

Takže buď si počkajte na nové voľby, alebo rozbehnite petíciu za vypísanie referenda o odvolaní starostu, viď §11a Zákona o obecnom zriadení.

Ale mne keby neodviezli odpad ako treba, zdvihol by som ten telefón, je to rýchlejšie a účinnejšie ako vypisovať výzvy na odstúpenie.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 15.05.2008 18:25

je uplne iná,nejde o to kto vyzve ,či anonym-neanonym,ale nech robia tak ,aby nikto nevyzíval a Vy p.Smatana,ste na koho strane,neviem prečo si ich zastávate?ste falošný,už som nato prišiel,"dobráčisko"

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 23.05.2008 23:41

Ty debil, v Portugalsku padol most preto že nebol v poriadku a odstupil minister dopravi preto, že to patrilo do jeho právomocí. Fakt si všedko, ale tat pre deti do škôlky.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 15.05.2008 14:09

aj tomu neomalenému Strašíkovi. Minulý týždeň som mu volala, tak ma sprdol, že až.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 15.05.2008 14:17

tiez by som nebol proti keby odstupi .... keby sa viaceri obcania zhromadime a napyseme daco ako peticiu tak by to mozno malo nejaku odozvu...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 15.05.2008 14:18
 • napiseme :)
Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 15.05.2008 15:19

Strašík,Apel a neviem ktorý sú zato platený!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 17.05.2008 05:58

5/

Písomnosť 8859/dp/2008 – žiadosť M. Broju o stanovisko k umiestneniu stavby parkoviska podľa predloženého architektonického návrhu na parc. č. 5471/1 zapísanej na LV č. 2455 v k.ú. Pov. Bystrica (Tatranská ul.)

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča vydať súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby parkoviska podľa predloženého architektonického návrhu na parc. č. 5471/1 zapísanej na LV č. 2455 v k.ú. Pov. Bystrica.

-To znamená, že ďalší parčík sa vyrúbe, aby bolo parkovisko p. Smatana? Kto za to hlasoval?

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 17.05.2008 08:28
K otázke kto ako hlasoval: v zápisnici nie sú uvedené konkrétne mená. Je tam len výsledok hlasovania: 8:1:1
Ten 1 hlas "proti" je môj. Hlasoval som tak z princípu: nikdy nezdvihnem ruku za rozhodnutie, ktoré znamená likvidáciu mestskej zelene. Ale vnimal som to dosť ako symbolický vzdor, skôr gesto z mojej strany, lebo mi bolo jasné, že veci sú už príliš ďaleko.

Dôvody:
1. Umiestnenie parkoviska je v súlade s platným územným plánom (ktorý neprijímali súčasní členovia komisie)
2. Pozemok je v súkromnom vlastníctve (parcela, na ktorej je parčík, sa predávala naraz so Spolákom, a p. Brojo ju odkúpil od majiteľa - tuším Považských strojární - už pred rokmi).
3. Súčasný majiteľ vychádza v ústrety požiadavkám mesta - na územie bola spracovaná architektonická štúdia, p.Brojo je ochotný zachovať časť stromov aj vysadiť nové - parkovisko bude po celom obvode obkľúčené stromoradím.

Čiže nie je to jednoduchá kauza. Áno, parčík je vstupnou bránou do mesta, pre ľudí ktorí prišli do PB vlakom. Áno, je v hroznom stave, ale možno nútiť súkromného vlastníka, aby na vlastné náklady prevádzkoval verejný park s lavičkami? V situácii kedy mu chýbajú parkovacie miesta pre návštevníkov jeho podniku? Klasická dilema rozporu medzi ochranou životného prostredia a ochranou ústavného práva na užívanie súkromného vlastníctva. Ak sa chce niekto rozčuľovať, tak nech najprv prosím oznámi, na ktorý z pozemkov v jeho vlastníctve si môžem prísť sadnúť na lavičku a on ešte po mne pozametá.

Za jediné systematické riešenie by som považoval, keby mesto ponúklo súčasnému vlastníkovi odkúpenie pozemku za trhovú cenu, ktorá by mu nahradila majetkovú ujmu. Plus pomoc pri riešení parkovania v tomto území. Plus následnú investíciu do údržby parčíka.

Jednu vec nemám zistenú: ako bol pozemok klasifikovaný v dobe, kedy ho súčasný majiteľ kupoval. Ak to bola verejná zeleň, tak to považujem za špekuláciu a nemám problém s tým, keby majiteľ nemohol používať ten pozemok ako len chce. Ale ak to bola klasická "zeleň a občianska vybavenosť", tak nikto z nás nemá právo vyčítať podnikateľovi, že zmení pomer tej zelene a vybavenosti.Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 17.05.2008 08:39
Prvýkrát som sa osobne stretol s pánom Brojom v časoch, kedy sa riešilo trasovanie diaľnice. Mestský variant V2a, ktorý sa nakoniec betonárom podarilo presadiť, nakoniec pôjde v tesnej blízkosti domu, ktorý p. Brojo zdedil po rodičoch, stará pekáreň naproti policajtom. Tá diaľničná estakáda - "verejný záujem" mu citeľne znížila cenu majetku. "Väčšina" sa rozhodla, že to musí strpieť - spolu s ostatnými obyvateľmi na Štefánikovej. Jednoznačne na to doplatia. A teraz má ešte na svojom pozemku prevádzkovať verejný park?
Moje hlasovanie proti projektu bolo iba gesto, lebo z diskusie bolo zrejmé, ako to dopadne.
Nič proti tomuto projektu nebudem robiť (ak sa neobjavia nejaké informácie, o ktorých som nevedel).
Tam, kde došlo k predaju pozemkov a je tam súlad s územným plánom, je to vyplytvaná energia.
Efektívnejšie je sústrediť sa na kontrolu nového ÚP a predaje pozemkov. Lebo každý výrub začína predajom.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 17.05.2008 09:24

Neviem prečo, ale je to také nemastné-neslané, teda tie argumenty.

-„ale (súdruhovia) možno nútiť súkromného vlastníka, aby na vlastné náklady prevádzkoval verejný park s lavičkami? V situácii kedy mu chýbajú parkovacie miesta pre návštevníkov jeho podniku?“

Takmer súdružsky položená otázka, až sa mi všetky chlpy zježili

Odpoveď: Nútil niekto p. Podnikateľa kúpiť verejný park? A keď ho kúpil, tak už to nie je verejný, ale súkromný park, takže logicky nebude prevádzkovať verejný, ale svoj súkromný park. A prečo by tam malo byť parkovisko? Veď hneď vedľa pred kultúrnym domom je obrovské parkovisko, ktoré je cca. 350 dní v roku nevyužité. Neverím, že by sa nedalo dohodnúť s majiteľom o jeho využívaní aj pre potreby Broja. Dal niekto na komisií taký argument, alebo to bolo so Standom Haviarech dopredu dohodnuté? To keď si každý kto si zmyslí, bude mať svoje parkovisko? A prečo potom hovoríme o chýbajúcich parkovacích miestach? Veď pokiaľ viem, primátor chce plochu medzi h. Manín a poštou, kde sa taktiež nachádza frekventované parkovisko a ďalší park zastavať!!! Biznis je biznis. Tak potom celú túto posratú maríkovskú kotlinu zalejme betónom a hotovo!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 17.05.2008 10:08

Brojo veľmo dobre vedzel, čo kupuje, kej to kupoval od daňového úradu ako (daňový nedoplatek)pohladávku daňového úradu voči Považským strojárňam za pakacel. A Standa Haviarovie pochádzajúc z toho istého rodokmeňa(aj kej nie moc úspešného), je tam dosadzený od nih nato, aby im tieto(mnohokrát nezmyselné-ul pribinova a bytovka) zámery presadzúval. A Brojo je jedným z nih. A kej sme pri Brojovi, ták kej už rížuje na tých mladých ožraloch celú noc, každý piatek a sobotu a staré baby nemóžu spávac, tak nech spraví aspom ten priester pred tú predajňu. Je to tam ako v chlieve.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 17.05.2008 10:57
Anonym píše: "A prečo by tam malo byť parkovisko? Veď hneď vedľa pred kultúrnym domom je obrovské parkovisko, ktoré je cca. 350 dní v roku nevyužité. Neverím, že by sa nedalo dohodnúť s majiteľom o jeho využívaní."

Pokiaľ viem existuje urbanistická štúdia riešenia problému parkovania v priestore od železničnej stanice po Dom kultúry (boli tam aj problémy s parkovaním taxíkov atď.)

Celá vec je ešte len v štádiu poradného hlasu komisie pre ŽP dopravu a výstavbu. Zastupiteľstvo sa tým ešte len bude zaoberať. Ak vám na záchrane parčíka záleží, obehnite si poslancov a presvedčte ich o lepšom riešení. Presvedčte ich, aby priestor mesto vykúpilo a majiteľovi dali primeranú náhradu napr. aj za projekty ktoré dal vypracovať. Mne sa nepodarilo presvedčiť žiadneho z poslancov ani z ostatných členov komisie. Diskusia trvala veľmi dlho, ale nakoniec som bol "proti" sám, a iba jeden hlas sa zdržal, ako vidíte zo zápisnice.

Možno bude niekto sklamaný, že Klub Strážov neťahá z ohňa každý považskobystrický horúci zemiak, ale naše kapacity sú obmedzené. Ideme do toho, kde vidíme šancu niečomu pomôcť. Na záchrane parčíku ktorý mal padnúť kvôli bytovke na Pribinovej záležalo 700 ľuďom. Parčík zostane zachovaný. Keď bude záležať podobnému počtu ľudí na záchrane parčíka pred železničnou stanicou...

Naše združenie sa tomu nebude ďalej venovať. Momentálne musíme riešiť koncepčnejšiu vec - treba ovplyvniť návrh zákona o ochrane prírody. Chceme - spolu s ďalšími organizáciami - doňho presadiť systematickú ochranu mestskej zelene. Keď sa nám toto podarí, nebudeme musieť riešiť jeden parčík za druhým, a vždy len chytať problém za chvost.

Ak chcete podporiť predstavu, že každé mesto by malo mať vyčlenené nezmeniteľné plochy verejnej zelene, (zmeniť takýto park na stavebnú parcelu by sa dalo iba obecným referendom), podporte túto petíciu - či už vlastným podpisom, alebo zberom podpisov na hárok medzi svojimi známymi.

Petícia "Stromy o ktoré sa nemusíme báť" je na http://www.ekoforum.sk
Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 17.05.2008 22:08

,,Ideme do toho, kde vidíme šancu niečomu pomôcť.” HA HA HA, ak tak sebe! Vid: 2004 - projekt Obcianska bezdrotová sieť, dotacia 520000, - Sk od vzd. nadacie Jana Husa 2005 - projekt Obcianska bezdrotová sieť, dotacia 150000, - Sk od vzd. nadacie Jana Husa 2006 – projekt Otvorene, podpora kampane kandidatov - aktivistov v komunálkach 2007 – projekt Otvorene 2, matky s detmi - podpora skejtistov, a dalsie Kolkoze to bolo spolu od NOS ky? lepsie nehovorit Priste to bude projekt Otvorene 3 - lezenie do prdele a nikde nic!

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Neděle 18.05.2008 21:51
Vy asi neviete, koľko veci stoja. Projekt Občianska bezdrôtová sieť: Funguje už 4 roky, členovia nášho združenia majú lacné pripojenie k internetu (ak máte záujem - nech sa páči, www.e-region.net), prevádzkujeme vlastný mailserver, webserver, wi-fi sieť. Väčšina peňazí šla na techniku, a aj vďaka tomuto projektu beží nielen webová stránka na ktorej nám nadávate, ale mnoho ďalších občianskych webov po celom Slovensku. Vstupná čiastka bola veľká, ale vybudovaná infraštruktúra nám umožňuje trvalú udržateľnosť, aj v podmienkach, že sme pre obvyklých donorov "nepohodlní". O zvládnutých technológiách nehovoriac. Projekt Otvorene - pred komunálnymi voľbami: noviny v náklade 8000 výtlačkov, plnofarebné, zdarma, roznesené po celom meste, to niečo stojí. Noviny si môžete pozrieť tu: http://povazska-bystrica.otvorene.sk/archiv-dokumentov/pbo-2006-1.pdf/view
Žiadna podpora "kandidátov - aktivistov" tam nebola, mimochodom. Celé je to o pomenovaní problémov v meste. Za tou prácou si stále stojíme, tie materiály obstoja aj s viac ako ročným odstupom. Projekt PB Otvorene 2 ešte len prebieha, v najbližšej dobe uvidíte výsledky.
Fámy o výške honorárov za tieto aktivity nemienim vyvracať, keď si ľudia myslia že máte veľký príjem, berú vás vážnejšie.
Všetky uvedené údaje sú transparentne zverejnené na stránke nadácie, a každý si môže prepočítať, či je 150 000 Sk primeraná čiastka za vydanie novín PB Otvorene, zorganizovanie Fóra kandidátov, vydanie Katalógu kandidátov a rozbehnutie webovej stránky. A to sú prosím pekne peniaze súkromných darcov.
Keby ste si chceli prerátať, za koľko sa vydávajú napríklad také Považskobystrické novinky, tak sa nedozviete, hoci to ide z našich daní.
Ale o čom sme sa to bavili? O parčíku pred železničnou stanicou? Záleží vám na ňom? Tak si založte občianske združenie, pokúste sa ho zachrániť uvidíte ako sa dá na takýchto veciach "napakovať".
Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 18.05.2008 22:18

nájdete skryté v rozpočte mesta: Stačí vylúskať mzdy redaktorov s odvodmi, mzdy grafikov a pomocného personálu pre komunikáciu, honoráry prispievateľov a dopisovateľov cez rôzne dohody, pravidelné náklady na tlač, fototechniku,spotrebný materiál - všetko už 10 rokov sofistikovane rozpustené do rôznych nákladových položie.A čudujsasvetereklamaainzercia kde se sa podeli? Že by šikovné bartričky alebo mesto má kapitole príjem aj tržby za podnikateľskú činnosť? Alealealeale... Už desať rokovo tu niekto podniká aj keď nesmie?Len to ma zaujíma ako je to so živnostenským listom a povolením Ministerstva kultúry a s platením daní z podnikateľskej činnosti. Že to nie je podnikania ale PR? No ešte horšie - lebo tím čo v tomto biznise podnikajú financujú konkurenciu všetci bystričania-aj tí čo tie smeti s názvom PB novinky kupujú na šupy od krumpel.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 18.05.2008 23:15

nevieme ,iba Ty vieš.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 18.05.2008 23:28

čítam zadnú stranu, sestry Javorské, Jakúbková a Petríková. Slovenské novinky a vedúca je češka? nechápačka samoška potom je to plátek na krumple

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 19.05.2008 08:17

prd sestry, matka a dcéra

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 19.05.2008 12:46

a to je co zase? dalsie rodinkarenie na urade? manka s dcerou este vnucka chyba.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 19.05.2008 14:00
Či sú redaktorky Češky alebo Nemky, sestry alebo sesternice, je mi pomerne jedno.
Ale podľa údajov na stránke Úradu priemyselného vlastníctva je ešte stále "v konaní" žiadosť p. Šporíkovej o registráciu ochrannej známky "Považskobystrické novinky".

Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie
Prihláška: 2314-2006 / 19.12.2006 Číslo zápisu: Stav: v konaní Triedy ZTS: 16,35,39, ...
Majiteľ: Šporíková Eva, Ing.; Mierová 313/4; 017 01 Považská Bystrica; SK

Dúfam, že nové vedenie mesta nezabudlo na naše upozornenie ešte z decembra 2006 a podalo na ÚPV námietku.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 19.05.2008 15:16

prosím ťa, to je asi posledné, čo ich trápi.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 19.05.2008 16:50
len potom nech sa nečudujú. Mimochodom, až tak veľmi by som neplakal, keby prišli o značku a tým sa oslabila táto "hlásna trúba". Ako tu už napísal anonym predo mnou, vydávanie novín mestom deformuje trh v tejto oblasti, nehovoriac o nepretržitom konflikte záujmov (novinári majú byť objektívni, pritom stále píšu o svojom zamestnávateľovi).
Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 17.05.2008 12:15

Pri chamtivosti dotyčných bývalých spolusvazákov, to dopadne ako nezrealizovateľné riešenie. Predávajúci Brojo bude chcieť poriadne majetok za uplynulé roky zhodnotiť teda zarobiť, sprostredkovateľ maybe Standa tiež a následná cena bude taká, že to nik nevyplatí i keby mal v sebe 20 pív.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 19.05.2008 20:07

Dobrý deň pán Smatana. Myslím si, že čitatelia týchto stránok by kvitovali, keby tu bol zápis z komisie, ktorá nariadila zbúranie čierne stavby - drevený prístrešok baru v kine Mier.Je to stavba bez stavebného povolenia, ktorú vraj komisia a stavebný úrad nariadil demontovať. Mimochodom jedným z vlastníkov je Kubovič ml. Prečo iní občania nemajú možnosť si beztrestne a načierno stavať reštavrácie a terasy na mestských budovách a pozemkoch? Je Kubovič ml., syn víceprimátora viac???

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 19.05.2008 20:30

je tam toho,veď čo si myslíte,agent štb niečo predsa chce z toho mať.Už len čakáme kedy Mengele kúpi nemocnicu.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 19.05.2008 20:38

ale aké pekné holky tam chodia,ml.sa stará.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 20.05.2008 11:35

Keď sme pri tých výhodách, je to nepotvrdené oficiálne možno aj toto tá stavebná komisia rokovala. Už niekoľko rokov sa snažím na meste presadiť rekonštrukciu jednej ms komunikácie, býva nás tam asi 30 rodinných domov. Ako som bol prekvapený, keď mi nemenovaná pracovníčka ms úradu v oktobri minul rok povedala, že znova sme neuspeli a ako jednu z nemnoha investícií mi povedala inžinierske siete kdesi v orlovom, kde vraj kubovič býva. Bol som sa tam pozrieť a stretol som tam Duša Koleka ako jeho báger tam niečo hĺbil. Na moje prekvapenie sú tam až tri domy. Nie je toto tiež zvýhodňovanie? A je to stavba dlhá, dosť miliónov to muselo spapať. Ja viem , že je poslanec za Orlové, ale toto je už moc.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 20.05.2008 15:00
Na toto je jednoduché riešenie: Mesto by malo prevádzkovať tzv. investičnú mapu mesta. Štatistický prehľad, kedy sa koľko investovalo do ktorej mestskej časti. Orlové je známy príklad - domy tam majú zástupcovia minulej aj súčasnej garnitúry. (Mimochodom, tunelový variant v zlacnenej verzii, bez jedného zbytočného tunela, bol "odstrelený" účinným lobingom odtiaľto.)
S vhodným "lokalizovaním" investicí sa čachrovalo už za Lackoviča: napríklad Kolónia, kde bol jeden z jeho oponentov, p. poslanec Bačík, bola dlhodobo podfinancovaná, neinvestovalo sa tam NIČ. A tam kde boli tí správni poslanci, tam sa pred voľbami obnovovali cesty, otvárali kostoly...
V Banskej Bystrici to riešia tak, že každý poslanec, bez ohľadu na politickú stranu, má určenú istú čiastku, ktorú môže umiestniť do svojho volebného obvodu len podľa vlastného uváženia. Väčšinou to ide školám atď.
Ale aby sme to nezahovorili: investičná mapa mesta, silný to protikorupčný nástroj. Treba zaradiť do slovnej zásoby :-)
Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 20.05.2008 18:47

a isto neco káplo dlhodobo uvolnenému dôverníkovi, Dušo vie čo sa patrí a vždy to aj vedzel.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 21.05.2008 00:02

Ako je možné, že táto červená štb svorka stále vládne tomuto štátu, mestu. Za môjho života, títo ľudia nikdy nechceli nám pracujúcim dobre, iba donášali, konšpirovali a robili poctivým a pracujúcim ľudom zle. Klamanie zovňajškom však fungovalo skvelo, pretože navonok sa prezentovali ako veľmi priateľskí a sporiadaní ľudia. Bŕŕ

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 20.05.2008 01:26
Citát: "Myslím si, že čitatelia týchto stránok by kvitovali, keby tu bol zápis z komisie, ktorá nariadila zbúranie čierne stavby".

Vďaka za podnet, zavesím aj staršie zápisnice, od začiatku volebného obdobia, v priebehu pár dní.
Komisia je poradným orgánom, nemá právo niečo nariaďovať. Čo sa týka tej dočasnej prístavby ku kinu Mier, pokiaľ si dobre pamätám, komisia nenariaďovala jej zbúranie, ale pri jej schvaľovaní dala do podmienok dočasnosť, alebo sezónny charakter. Nepamätám si presne, - naozaj bude dobré pozrieť do starých záznamov. Podstatné však je, aké podmienky nakoniec určil úrad, alebo zastupiteľstvo.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 21.05.2008 09:25
 1. Adam je Jancov kon, ved on ho sem dotiahol z Kinexu.Ako by mohol odstupit??? Stratil jedneho priatela z baxu,tak hned si nasiel nahradu. samota je zla vec a bez laky zit je tazke.........................

« listopad 2020 »
listopad
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359