Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Archív dokumentov / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 7. októbra 2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 7. októbra 2008

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Středa 15.10.2008 19:48
Revitalizácia Domanižanky - polyfunkčný objekt vs. obytný dom pri Charitnom centre na sídlisku SNP - zámer Mgr. Divku na rozvoj časti mestskej štvrte (areál APC, bývalá škôlka pod Trenčanom) - žiadosť o zmenu stavby diaľnice D1 "pred dokončením".
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 7. októbra 2007

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


PROGRAM:

1/ Revitalizácia vodného toku Domanižanka a priľahlého urbárneho priestoru v meste Považská Bystrica
2/ Požiadavky občanov a organizácií
3/ Prerokovanie problematiky PD spevnené plochy Rozkvet 2082 – 2083
4/ Prerokovanie verejnej vyhlášky: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred
jej dokončením (D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek km 0,000 – 4,900)

Zasadnutie komisie otvoril Ing. Juraj Pekár – predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.

1/ Ing. Lišaníková informovala o štúdii Revitalizácia vodného toku Domanižanka a priľahlého urbárneho priestoru v meste Považská Bystrica.
Stanovisko KpŽP,VaD
Komisia odporúča MZ schváliť štúdiu Revitalizácia vodného toku Domanižanka a priľahlého urbárneho priestoru v meste Považská Bystrica.
Technické pripomienky vznesené k architektonickému riešeniu odporúča riešiť s autorkami štúdie a zapracovať do realizačného projektu.
Technické pripomienky:
– rozšíriť chodníky na širšiu spevnenú plochu, zvážiť prepojenie chodníka v CMZ pri hladine Domanižanky,
– prepojenie plochy pri Domanižanke priamo na plochu CMZ pred kinom Mier rampami (schodami),
– riešenie širšej lávky s umelým osvetlením ponad Domanižanku, ktorá prepojí pešiu zónu pri MsÚ s peším chodníkom na námestie A. Hlinku (objekty finančných ústavov a služieb),
– predĺženie chodníka v smere Domanižanky popod premostenú cestu I/61 a priľahlých plôch s vyústením do upraveného parkového priestoru pri objekte Tatran (na tejto trase využiť aj jestvujúce schodiská do koryta Domanižanky). Predĺženie tejto trasy umožní chodcom sídl. Stred ďalšiu možnosť bezkolízneho prechodu dopravne veľmi zaťaženej cesty I/61 mimoúrovňovo „vodným tunelom“. Táto navrhovaná trasa pešieho chodníka tesne nad hladinou Domanižanky môže prepájať CMZ popod železničný a cestný most ul. Okružnej až do lokality Vŕbie (rekreačné územie),
– rozšírenie vodného toku v CMZ neriešiť prírodným vegetačným ostrovom ale architektonicky stvárneným objektom doplneným výtvarným kinetickým dielom, ktoré bude akcentom celej úpravy vodného toku a svojou tématikou môže nadväzovať na okolité vodné prostredie (ekológia, život a pod.)

Komisia odporúča pri spracovávaní vyšších stupňov PD prioritne spracovať projekt revitalizácie v časti CMZ.
11:0:0

P. Matušík žiada do mestského zastupiteľstva predložiť stav prietoku rieky Domanižanky.


2/ Požiadavky občanov a organizácií
1/
Písomnosť 13689/dp/2008 – žiadosť Ing. Ivana Kvaššaya o odkúpenie pozemku na sídlisku SNP parc. č. 6102/14 a 2636/25, tieto parcely susedia s jeho parcelami 2638/3 a 2636/42, na ktorých má rodinný dom súp. č. 1434/21. Pozemok chce zakúpiť za účelom vybudovania odstavnej plochy, ktorá bude slúžiť pre jeho súkromné osobné automobily a pre automobily jeho návštev.
Stanovisko KpŽP,VaD
Komisia odporúča vyžiadať stanovisko VMČ SNP k odkúpeniu predmetného pozemku a následne zaujme stanovisko.

Stanovisko VMČ:
VMČ neodporúča odpredať p. Ivanovi Kvaššayovi pozemok na požadovanej parcele za účelom vybudovania parkoviska.

Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia neodporúča predaj pozemkov na sídlisku SNP parc. č. 6102/14 a 2636/25 na vybudovanie odstavnej plochy pre osobné motorové vozidlá, predmetná plocha je v ÚPN definovaná ako zeleň.
10:0:1

2/
Písomnosť 14004/dp/2008 – žiadosť Ing. F. Salaja o záväzné stanovisko k umiestneniu stavby polyfunkčného objektu s 18-timi b. j. podľa priloženej štúdie.
Stanovisko KpŽP,VaD: zo dňa 17. júna 2008
Komisia odporúča zámer na výstavbu stavby polyfunkčného objektu s 18-timi b. j. na sídl. SNP prerokovať vo výbore mestskej časti SNP za účasti zástupcu ÚSVaRM a investora.
Stanovisko VMČ – sídl. SNP : VMČ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 02. 07. 2008 na základe predložených argumentov a podkladov výstavbu polyfunkčného objektu na parc. č. 2418/1 zamietol a odporúča uvedenú parcelu využiť na vybudovanie kvalitného detského ihriska a doplniť ju vyššou stromovou zeleňou, ktorá by plnila funkciu protihlukovej a protiprachovej bariéry, keďže v súvislosti s prevádzkou OD Tesco sa na priľahlej ceste výrazne zýšila automobilová premávka.

Stanovisko KpŽP,VaD – 20. 08. 2008:
Komisia odporúča na najbližšie zasadnutie prizvať investora na bližšie vysvetlenie zámeru.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Nakoľko je Ing. Salaj pracovne mimo bydliska, jeho žiadosť sa odkladá na najbližšie zasadnutie.

3/
Písomnosť 21534/dp/2008 – žiadosť fy INSTAL o odkúpenie časti parcely 2418/1 v k. ú. Považská Bystrica, za účelom výstavby bytového domu, ktorý by spĺňal požiadavky platného územného plánu a všetky platné normy a predpisy. Zaväzujú sa nerealizovať polyfunkciu a v rámci projektu vybudovať:
– detské ihrisko,
– nové parkovacie miesta pre potreby majiteľov a užívateľov bytov v susedných bytových domoch,
– samotná stavba bude plniť požadovanú funkciu protipožiarnej a protiprachovej bariéry,
– doplniť stromovú zeleň,
– vybudovať nad rámec požiadaviek VMČ sídl. SNP chodník pre peších na prístupovej ceste v smere od športovej haly.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia príjme stanovisko k žiadosti po prezentácii zámeru, ktorý predloží Ing. Salaj na najbližšom zasadnutí.

4/
Písomnosť 19011/dp/2008 – žiadosť Mgr. D. Divku, M.B.A. o záväzné stanovisko k zámeru revitalizácie a rozvoja časti mestskej štvrte (APC, bývalá škôlka pod Trenčanom). Cieľom návrhu nového funkčného využitia riešenia územia je rozvoj a revitalizácia mestskej štvrte nachádzajúcej sa medzi ulicami M.R. Štefánika, Sládkovičovej, Kpt. Nálepku a Šoltésovej.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča odsúhlasiť zámer revitalizácie a rozvoja časti mestskej štvrte (areál APC, bývalá škôlka pod Trenčanom) v zmysle urbanisticko-architektonickej štúdie areál APC a súčasne odporúča štúdiu dopracovať a ďalšie riešenia zosúladiť s regulativami platného ÚPN a generelu dopravy mesta Považská Bystrica.
6:2:1

3/ Prerokovanie problematiky PD spevnené plochy Rozkvet 2082 – 2083.
Návrh riešenia spevnených plôch na sídlisku Rozkvet pri bytových domoch 2082 – 2083 predniesol Ing. arch. Balušík. Členovia komisie informáciu zobrali na vedomie a odporučili prioritne rozpracovať vykonávací projekt na rekonštrukciu vnútroblokových zón, predovšetkým v časti prepadnutých plôch detských ihrísk.

4/ Prerokovanie verejnej vyhlášky: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením (D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek km 0,000 – 4,900). S vyhláškou prítomných oboznámil Ing. Kručay.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu pri spracúvaní stanoviska mesta k Oznámeniu o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením (D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek km 0,000 – 4,900) trvať na pôvodnom architektonickom riešení stavby mestskej estakády.
11:0:0
Po vyčerpaní všetkých bodov programu Ing. Juraj Pekár poďakoval prítom-ným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie komisie.


Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár

Zapísala: Bc. Jana Lingešová

Kópiu zápisnice obdržali:

Sekretariát primátora ..........................................

Útvar správy, ÚM,SM a ŽP ..........................................
Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 15.10.2008 21:31

Záleží, či tam v tých projektoch p. hlavná kontrolórka nenajde nejaký zádrhel. Tú ženie závisť a nenávisť ku všetkým, nikomu nič nedopriať. Arogantnosť a panovačnosť najvyššieho stupňa. Tá sa riadí heslom - Však ja Vám ukážem všetkým ! A jej výklad zákonov je nad všetky zákony, len ona má pravdu. A Adame zrazí topane dohromady a spraví to čo mu bude poradené, akože pre jeho dobro. Strach má veľké oči a primátor sa vyzná v zákonoch a veciach podobných tak, ako ja v hebrejčine.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 16.10.2008 01:14

tu ste mali vyhodit a nie Podmanika,teraz tam mate same truby/v novinkach-sport/nerozumia sa tomu a pritom sa robia chytre,ze p.Javorska,nesiahate Podmanikovi ani po päty vo Vasej praci!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 17.10.2008 20:31

Ale zoberme to z druhej strany,tá mladá Javorská, čo sa týka do krásy? No Podmaník sa nechytá. Nie som na chlapov. Viem, to zo športom nemá nič spoločné, ale keby k tým športovým článkom v novinkách dala vždy nejaké pútavé foto zo svojich vnadov, tak by sme jej tie športové komentáre prepáčili.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 21.10.2008 18:35

neviem, či na tej osobe sú nejaké vnady, skôr vady, resp. závady. a k tým komentárom, také infantilné výroky by sa hodili skôr do ohníka alebo zorničky

redakcia
redakcia píše:
Sobota 18.10.2008 21:59
podpásové narážky ktoré by si skutočný gentleman mal voči dáme odpustiť :-)
Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 19.10.2008 11:06

Dá mi - či nedá mi? / Toť diléma !! /

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 21.10.2008 21:44

Preco sa vymazal komentar o Javorskej ?akym sposobom sa dostala k SEFREDAKTORKE? vraj nieco mala s panom s vedenia,tak na oplatku??ach tie techtle-mechtle,stare remeslo sa nezaprie p. SEFREDAKTORKA noviniek!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 22.10.2008 20:04

Počúvaj mladý. Ty tomu nerozumieš. Je predsa normálne , že každý bojuje takými zbrańami aké má. A Javorská zabojovala. Mala čím, tak ju nechaj na pokoji a netvár sa, ako by si bol z inej planéty. Je slobodná, tak čo ju okiedzaš. A novinky sú v pohode. Rád si ich prečítam.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 22.10.2008 20:26

to by aj mňa zaujímalo, ako sa dostala k takému fleku, ved tam mala kolegu s vysokoškolským vzdelaním a určite s väčšími novinárskymi skúsenosťami, ktorý radšej zdúchol ku konkurencii, než aby mu šefovala nejaká šťanda bez vzdelania

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 22.10.2008 20:56

S novinárskými skúsenosťami možno, ale s inými skúsenosťami isto nie. Každý má nejaké prednosti. Však výsledok o tom svedčí. Podmaník nie je šefredaktorom noviniek,alebo o tom aspoň neviem.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 22.10.2008 20:59

a podľa toho ten plátok aj vyzerá, že?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 22.10.2008 21:09

Redakcia tohto webu to vymazala preto, lebo - Pravda nieje hriech sa správne píše -Pravda nie je hriech. Teda "od seba". A Ty tu potom píšeš , že mladá Javorská s nadriadením niečo mala, teda boli niekde a niečo robili "spolu". To je nesprávne! Neboli spolu a nič spolu nemali. Teda správne je opäť -boli "od seba". Chápeš? Či je to na Teba moc zložité, Ty čo si taký nabrúsený na pani šéfredaktorku. Maj sa.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 22.10.2008 22:02

ty si nejaký premúdrelý, ak chceš poučovať, tak sa nauč pravopis. s nadriadením sa správne píše s nadriadeným.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 23.10.2008 14:57

Som rád, že si sa chytil. To bol zámer na pokračovanie. Nevedel som či ten nadriadený bol s mäkkým, alebo s tvrdým. Ty máš lepšie informácie,vieš viac-bol teda s tvrdým. V pohode, beriem. Každý sme na tom nejako./ nikoho sa tým nechcem dotknúť, kúsok humoru nezaškodí, lebo sa mi zdá, že niektorí by tu najradšej niektorých aj mailom zavraždili. /

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 23.10.2008 23:42

hu nepoznam Javorsku,no ani nepotrebujem.A co sa tyka Podmanika,toho poznam,z futbalu,hokeja,tenisu,hadzanej,stol.tenisu a roznych akcii sport.v ktorych mal on prsty!a Javorska a spol.???p.primator,chodte za Podmanikom a poziadajte ci by sa nevratil k novinkam!!!rad som ich cital,ale teraz,vsade Sebestanova a hokejbal zo Ziliny co nema s Bystricou nic spololocne,ale vraj ked tam ma jebaka ml.Javorska,tak sa to toci okolo neho,dakujeme za take novinky,CHODTE PROSIM VAS ZA TYM PODMANIKOM ?NECH TO MA UROVEN!!!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 23.10.2008 23:47

lebo je korektý a dotyčnú pozná aká je falošná.Tá si cez dieru všetko vybavila.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 24.10.2008 21:53

Píšte slušnejšie o dámach. Ak je to pravda, tak sa to dá napísať aj slušnejšie. A ináč Podmaník je v pohode, ale keď popil, tak vulgarizmy a opĺzle vtipy nemali konca kraja a bohužiaľ aj na verejnosti. A bývalý primátor z neho spravil Valašského kráľa a potom už nebolo nad neho. O tom by Vám vedeli porozprávať aj zamestnanci úradu. A korektný len k ľuďom ku ktorým chcel byť, a k ľuďom, ku ktorým musel byť. Myslím že za bývalého primátora by bol aj život položil a tvrdo razil jeho politiku. Kto bol v nemilosti bývalého, tak bol aj v nemilosti Podmaníka. Ale ako odborníka na šport ho uznávam.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 26.10.2008 23:34

omyle...tak toho teda dobre nepoznas a tipovanie ti nevyslo,/dal by zivot/Podmanik urobil vela pre sport lebo to ma v krvi,narideneho iba respektoval,to je predsa normalne,ale zivot?nebud smiesny,toho ozaj nepoznas,Valasskeho krala..skratka,ta bedac co robi v novinkach od sportu po sefredaktorku,strci so svojimi znalostami do ...a preto si uz ludia nekupuju novinky tak,ako v minulosti,jeto chabe rodinkarstvo.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 26.10.2008 23:36

sme rovnocenny,nech sa spravaju tak,aby nebol podnet pisat..

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 27.10.2008 10:43

ASI MÁš PRAVDU, UVIDÍME CO BUDE, AKÉ ZMENY, AK VOBEC NIECO BUDE.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 27.10.2008 15:32
Neslušnosť, vulgárnosť mnohých ľudí oprávnene odpudzuje.
Slušnosť je v prvom rade vecou formy. Aj nepríjemná vec sa dá povedať bez nadávok a urážok. Dokonca je o to účinnejšia, keď sa povie pokojne, bez peny na ústach.
Zriedkavejšie je slušnosť vecou obsahu. Môžeme byť nespokojní s prácou nejakej pracovníčky úradu, ale čo s tým má spoločné jej nadváha, alebo naopak atraktívna postava? Môžeme byť nespokojní s prácou politika, ale prečo do toho miešať jeho plešinu, alebo tvar nosa?

Redakcia tohoto webu presúva príspevky do septiku naozaj len výnimočne - je to práca, ktorá nás nebaví a vlastne ani nemáme povinnosť ju robiť. Za príspevky nesie trestnoprávnu aj etickú zodpovednosť ten, kto ich napísal. Ak to občas robíme, skôr kvôli udržiavaniu istých hraníc diskusie.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 27.10.2008 16:54
  1. Smatana /Klub Strážov /, keď nenesiete tresno-právnu zodpovednosť za túto stránku, ktorú prevádzkujete, tak prečo ste vymazali tie žumpové príspevky ohľadom Firmy Raven, Medeko Cast, Prima Zdroj Považská Bystrica, Sauer-Danfoss, PSL a Považská stavebná ? Prevádzkovateľ je vždy zodpovedný, pokiaľ sa jedná už o tresnoprávnu zodpovednosť a tieto firmy by sa s Vami nehrali,že? Je dobre, že je takáto stránka a je dobre,že ju aspoň trocha korigujete, ináč by Vám sem nikto normálny nepísal, a to asi nebolo zmyslom zriadenie stránky. To by ste si mohli zriadiť s prepáčením aj porno stránku, keď Vám sem budú písať len ľudia, ktorí sa odbavujú na iných. Ospravedlňujem sa za tento výraz, ale nenapadá ma iný, výstižný na niektoré príspevky niektorých prispievateľov. A nezabúdajte, že ste učiteľ a stránka je verejne prístupná aj Vaším žiakom, aj školopovinným deťom. Sú to veci spojené aj s etikou a morálkou. Aj s Vašou morálkou. Nemôžete sa zbavovať zodpovednosti.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 27.10.2008 18:56
Spomínaný príspevok nebol odstránený kvôli tomu, že hovoril o firmách, ale preto, lebo tam boli žalovateľné urážky na fyzické osoby.
Čo sa týka trestnoprávnej zodpovednosti: zodpovedný je autor výroku. Ako štatutár prevádzkovateľa webu som bol na polícii vypovedať len raz (ako svedok). Dal som polícii informácie, ako to funguje, a odvtedy sa polícia priamo obracia na firmu, ktorá nám robí hosting. Tam už majú vyrobený malý program na poskytnutie podkladov pre políciu - dátum odkedy dokedy chce polícia záznamy a rovno sa napáli CDčko :-). Za výroky diskutérov nesieme asi takú zodpovednosť, ako majiteľ krčmy za hosťov, ktorí tam debatujú pri stole.

Samozrejme, prevádzkovanie takéhoto webu je vždy balansovaním medzi slobodou prejavu a zodpovednosťou na strane druhej. Indikátorom nám je kvalita diskusie. Jedným kliknutím môžeme nastaviť povinnú registráciu diskutujúcich - ale je už diskutérske zázemie dostatočne silné, aby sa to neprejavilo negatívne?

Čo sa týka školopovinných dietok - tento web je naozaj to posledné, čo by ohrozovalo ich morálny vývoj. Choďte sa pozrieť o desiatej večer do ľubovoľnej krčmy, a spýtajte sa ich, čo budú robiť potom, aké filmy budú pozerať... naozaj sa nepotrebujú chodiť kaziť na teto web. Skôr by som povedal, že tá časť študentov, ktorí sem občas zablúdia, úroveň tohoto webu skôr dvíhajú. Čudovali by ste sa, od akých ľudí sa tu objavovali najšpinavšie príspevky.

(Je pre niektorého z čitateľov ešte novinkou, že polícia prešetrovala aj počítače na mestskom úrade?)

Pravidelne sa mi pokúšajú vstupovať do svedomia verejne činní ľudia, ktorí sa tu o sebe dočítali niečo, čo sa im nepáčilo. Po chvíli debaty si obvykle uvedomia, že technologický vývoj sa zastaviť nedá, a keby sme hoci okamžite vypli diskusie, ľudia by prešli na niektorý z alternatívnych webov.

Nebojte sa, dožijeme sa aj toho, že priama diskusie bude možná aj na webovej stránke mesta.
Ľudia sa demokracii a slobode učia pomaly. Za tých pár nadávok táto škola stojí.

Táto stránka má svoj význam, dôkazy zažívam takmer každý deň. Keby nič iné, je to vítaná pomoc pre novinárov, ktorí sem chodia pre tipy, alebo ako do archívu starých materiálov. Len si skúste spomenúť, na akej úrovni bol verejný diskurz za Lackoviča...

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359