Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Archív dokumentov / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu a životné prostredie pri MZ Považská Bystrica, ktoré sa konalo dňa 03. 10. 2012

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu a životné prostredie pri MZ Považská Bystrica, ktoré sa konalo dňa 03. 10. 2012

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Sobota 06.10.2012 17:35
[2012-10-06] Ako sa prijímalo stanovisko dopravnej komisie k návrhu dodatkov k zmluve s MDS.
 
 
Zápisnica
 
zo zasadnutia Komisie pre dopravu a životné prostredie pri MZ Považská Bystrica, ktoré sa konalo dňa 03. 10. 2012 o 13,30 h na Mestskom úrade v Považskej Bystrici
___________________________________________________________________
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
 
Na zasadnutí komisie bolo prítomných 15 členov. 3 členovia komisie boli ospravedlnení.
 
            Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ing. Ľubomír Kubovič, ktorý privítal prítomných členov komisie, zástupcov Mestskej dopravnej spoločnosti a. s. Považská Bystrica, pracovníkov mesta  a  médiá.  
 
Predseda komisie oboznámil členov komisie s programom zasadnutia:
 
Program zasadnutia:
1.    Otvorenie
2.    Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 06. 2006
3.    Diskusia
4.    Záver
 
Viceprimátor mesta Mgr. Marián Sopčák požiadal o doplnenie bodu programu, kde bude informovať členov komisie o stanovisku TSK k pripomienke k rámcovému návrhu CP ŽSR 2012/2013.
 
Predseda komisie predložil program zasadnutia komisie doplnený o návrh viceprimátora mesta prítomným členom na odsúhlasenie. 
 
 
Hlasovanie:
Za:15             proti:0        zdržalo sa: 0
 
Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený.
 
 
2/  Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 06. 2006.
 
K uvedenému bodu Ing. Vladimír Podoliak, vlastník 66% akcií MDS a.s. Považská Bystrica uviedol: Prostriedky vynakladané na mestskú hromadnú dopravu sú podľa názoru vedenia mesta vysoké a požadovalo ich znížiť. Za účelom zlepšenia ekonomickej situácie Mesta Považská Bystrica vznikla dohoda medzi akcionármi Mestskej dopravnej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica, ktorá umožňuje znížiť objem poskytovaných finančných prostriedkov za regulované cestovné a dopravnú obslužnosť mesta. Na základe uvedenej dohody akcionári chcú uzatvoriť                         a  predložiť na schválenie Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 06. 2006. Uzatvorenie Dodatku č. 1 vyplynulo z potreby zosúladiť predmetnú zmluvu so zmenenou legislatívnou SR nadväzne na legislatívou EU. Jedná sa o zmenu Zákona č.168/1996 Z. z., ktorý bol nahradený Zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej preprave a Nariadenie ES                        č. 1370/2007, ktorým sa zrušila Vyhláška ministerstva dopravy č. 151/2003 Z. z. Uvedené zmeny zákonov nemajú vplyv na platnosť resp. neplatnosť uzatvorenej zmluvy. Ďalšou zmenou je predĺženie platnosti existujúcej Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica č. RM 181/2006 z 27. 06. 2006, ktorá sa predlžuje, v súlade s Nariadením ES č. 1370/2007, o 50% do 28. 02. 2019. Spoluprácou Mesta a MDS, a.s. Považská Bystrica sa v roku 2011 podarilo znížiť náklady a tým aj platby mesta voči roku 2010 o 143 tis. €. Predpokladaná úspora na platbách mesta do konca roku 2014 by pri súčasnom stave predstavovala sumu približne 572 tis. €. Uzatvorením Dodatku č. 1 by došlo k ďalšej výraznej ročnej úspore Mesta na platbách za objednanú dopravnú obslužnosť v meste.
 
 
Mgr. Marcel Péli sa ospravedlnil a služobne sa vzdialil.
Ing. Anton Kňažko sa ospravedlnil a zo zasadnutia komisie odišiel.
 
 
Diskusia k problematike:
Mgr. Semančík sa informoval, či úspory, s ktorými mesto uvažuje, počítajú so súčasnými prepravnými výkonmi. 
 
            Ing. Vladimír Podoliak skonštatoval, že sa počíta so súčasnými prepravnými výkonmi. Uvažuje sa okrem iného so zavedením mesačných lístkov a prestupných lístkov. Ďalej sa uvažuje s nákupom malých autobusov, čím sa ušetrí na spotrebe, pneumatikách atď.
            Mgr. Juraj Smatana navrhol, aby sa v dodatku zmluvy špecifikoval režim prístupu k informáciám v tej časti, ktorá sa týka mestských financií a mestskej dopravy.
K návrhu Ing. Jozef Keruľ uviedol, že doklady, ktoré predpisuje zákon sú predkladané Mestu Považská Bystrica. Nejde o spoločnosť, ktorú zriadilo mesto. Mesto si u Mestskej dopravnej spoločnosti objednáva služby, a tak je prirodzené, že musí za ne zaplatiť.
            Ing. Ladislav Bačík uviedol, že mesto nemusí dodatkom pôvodnú zmluvu predlžovať. Po ukončení platnosti pôvodnej zmluvy je možnosť uzatvoriť zmluvu s novým dodávateľom.
Ing. Anton Martauz vysvetlil prítomným, že mesto ušetrí uzatvorením dodatku k zmluve za dva roky cca 600 000 €. 
 
 
 
Návrh Mgr. Juraja Smatanu na uznesenie Komisie pre dopravu a životné prostredie:
 
Komisia pre dopravu a životné prostredie odporúča doplniť zmluvu o klauzulu zabezpečujúcu zverejňovanie údajov v stredisku MHD Mestskou dopravnou spoločnosťou a. s Považská Bystrica v rozsahu Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zákona o slobode informácií na Mestskom úrade Považská Bystrica.
 
Hlasovanie:
Za:3             proti:9        zdržalo sa: 1
 
Uznesenie nebolo členmi komisie prijaté.
 
Návrh Ing. Ladislava Bačíka na uznesenie Komisie pre dopravu a životné prostredie:
 
Komisia pre dopravu a životné prostredie odporúča, aby sa zmluva nepredĺžila skôr, než mesto nezistí ponuky ďalších firiem, ktoré zabezpečujú prepravu. Až po vyhodnotení týchto ponúk pristúpi k predĺženiu pôvodnej zmluvy.
 
Hlasovanie:
Za:3             proti:9        zdržalo sa: 1
 
Uznesenie nebolo členmi komisie prijaté.
 
 
 
Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 11/2012:
 
A/ Komisia pre dopravu a životné prostredie odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 06. 2006.
 
 
Hlasovanie:
Za:10             proti:2        zdržalo sa: 1
 
Uznesenie bolo prijaté.
 
 
3/ Informácie o stanovisku TSK k pripomienke k rámcovému návrhu CP ŽSR 2012/2013.
 
Viceprimátor mesta Mgr. Marián Sopčák informoval prítomných členov komisie o písomnom stanovisku Trenčianskeho samosprávneho kraja k  pripomienke k rámcovému návrhu CP ŽSR 2012/2013, ktoré mu bolo doručené.
 
 
 
4/ Diskusia
 Bolo dohodnuté, že stanovisko TSK bude zaslané členom komisie.
 
 
5/ Záver
 Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil   zasadnutie Komisie pre dopravu a životné prostredie.
 
 
 
 
Ing. Ľubomír Kubovič
                                                                                    predseda komisie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Ľudmila Jakubcová
 
Kópiu zápisnice obdržia:
Členovia komisie:                              zaslané v elektronickej forme
Sekretariát primátora:                          zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu:                         zaslané v elektronickej forme
Sekretariát viceprimátora:                   zaslané v elektronickej forme
MsÚ, odbor rozvoja mesta a služieb:  zaslané v elektronickej forme
MsP Považská Bystrica:                      zaslané v elektronickej forme

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359