Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Archív dokumentov / Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer variant V2a/I

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer variant V2a/I

Autor: redakcia Poslední změna: Čtvrtek 04.01.2007 16:21

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA

017 01 Považská Bystrica, Centrum 2/3


číslo: RM – 10289/2003 – TS11 – A/10

V Považskej Bystrici

11. 01. 2005

R O Z H O D N U T I E

o umiestnení stavbyMesto Považská Bystrica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ”stavebný zákon”), zastúpené v správnom konaní primátorom mesta podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva


ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

Diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer variant V2a/I


navrhovateľovi: Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, Bratislava (ďalej len navrhovateľ). Líniová stavba diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer variant V2a/I bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnych územiach Sverepec, Dolný Moštenec, Považská Bystrica, Orlové, Považské Podhradie, Považská Teplá, Šebešťanová, podľa zakreslenia v situačnom výkrese M 1 : 10000, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia, dokumentácie pre územné rozhodnutie, vypracovanej Dopravoprojektom, a. s., Kominárska 2,4, Bratislava v termíne 03/2003 doplnenej 06/2004, číslo zákazky 6548-00 doplnenej 6548-09, arch. č. 7060.


Popis stavby:

Navrhovaná stavba v úseku Sverepec – Vrtižer je súčasťou základného diaľničného ťahu D1 v Slovenskej republike v smere západ – východ. Po dobudovaní bude zároveň aj súčasťou európskej cesty E 50, ktorá prechádza na území SR v trase Trenčín – Žilina – Poprad – Košice – Užhorod. Súčasne je trasou európskeho ťahu E 75 v trase Žilina – Bratislava a zároveň súčasťou transeurópskej magistrály (TEM) sever – juh.

Priestorové vedenie trasy diaľnice vychádza z daných územných, geologických a terénnych možností, pričom nevybočuje pre diaľnicu z bežných zásad alebo normových ukazovateľov. V rámci stavby sú navrhnuté tri mimoúrovňové križovatky Sverepec, Centrum a Vrtižer, pričom tretia z nich je len dobudovaním križovatky navrhnutej v nasledujúcej stavbe. Súčasťou stavby sú nevyhnutné, stavbou vyvolané preložky ciest, inžinierskych sietí, mostné objekty na diaľnici ako aj na prekladaných cestách, drobná úprava potoka. V blízkosti križovatky Sverepec bude vybudované Stredisko správy a údržby diaľnic Považská Bystrica, ktorého význam presahuje rámec tejto stavby, nakoľko bude slúžiť aj pre nadväzujúce úseky diaľnice od Nemšovej po Hričovské Podhradie. Súčasťou diaľničnej vybavenosti bude veľké ľavostranné odpočívadlo Považská Bystrica s možnosťou dobudovania čerpacej stanice pohonných hmôt so stravovacím zariadením.

Začiatok predmetného úseku diaľnice je na konci predchádzajúceho úseku diaľnice D1 Ladce – Sverepec. Medzi touto križovatkou a vstupom nad zastavané územie intravilánu Považskej Bystrice vedie diaľnica členitým terénom Podmanínskej pahorkatiny. Po jej prekonaní diaľnica prekonáva súbežné línie železnice, hrádze Váhu a samotného Váhu, v ktorého inundácii je situovaná v súbehu s Hričovským kanálom. V pravostrannom inundačnom priestore je situovaná križovatka Centrum. Až po ďalšom prekonaní toku Váhu sa trasa úseku D1 napája na ďalší, rozostavaný úsek D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie.

Príspevkom stavby diaľnice k riešeniu zložitej dopravnej situácie v dnešnej križovatke ciest I/61 a II/517 pri pošte je návrh preložky cesty II/517. Jej začiatok je situovaný v dnešnej križovatke cesty I/61 s cestou III/06156 na Dolný Moštenec. Navrhovaná styková križovatka na začiatku úseku preložky cesty prispeje v tomto zložitom dopravnom uzle k sprehľadneniu dopravnej situácie. Preložka je v podstatnej časti vedená horským terénom cez hrebeň Dušianice s primeranými technickými parametrami a končí okružnou križovatkouna existujúcej ceste II/517 na ulici Slovenských partizánov smerom na Rajec a bude realizovaná v rámci 1. úseku stavby D1 s termínom začatia 08/2005 a ukončenia 11/2006.

Preložka cesty II/517 je doplnená o úsek prepojenia preložky s Ul. M. Benku. Je vedená v horskom teréne v podobných podmienkach a parametroch ako samotná cesta II/517. Navrhovaný úsek prepojenia odľahčí Ulicu Slov. partizánov (dnešnú cestu II/517) a križovatku pri ČS PHM ESSO od dopravy v smere Rajec – sídlisko Rozkvet. Samotná Ul. Slovenských partizánov od križovatky pri SATES po križovatku ČS PHM ESSO prejde v rámci stavby diaľnice rekonštrukciou vozoviek, chodníkov a verejného osvetlenia v existujúcom šírkovom usporiadaní. V  tej súvislosti bude prebudovaná aj dnes svetelne riadená križovatka pri ČS PHM ESSO na veľkú okružnú križovatku a bude realizovaná v rámci 1. úseku stavby D1 s termínom začatia 08/2005 a ukončenia 11/2006.

Veľkou rekonštrukciou prejde Kuzmányho a Jánska ulica v úseku od areálu IV. ZŠ po napojenie na ulicu Lánska, kde dôjde k šírkovej a miernej výškovej úprave súvisiacich inžinierskych sietí (vrátane verejného osvetlenia) a bude realizovaná v rámci 1. úseku stavby D1 s termínom začatia 08/2005 a ukončenia 11/2006.

Navrhované technické riešenie uvedených objektov a zariadení stavby spĺňa všetky kritériá umožňujúce ich priaznivé začlenenie do predmetného územia v rámci vymedzených podmienok územia.

Celková dĺžka navrhovaného diaľničného úseku je 9 595 m. Bude vybudovaná v kategórii D 26,5/100 a bude prepojovať rozostavané úseky diaľničného ťahu D1 Ladce - Sverepec a Vrtižer – Hričovské Podhradie.

Preložka cesty II/517 je navrhnutá v dĺžke 1 808,12 m v kategórii C 7,5/30, 50, modifikovaná. S ňou súvisí aj prepojenie tejto komunikácie s Ul. M. Benku (so sídliskom Rozkvet).

Okrem týchto komunikácií sa budú rekonštruovať miestne komunikácie Ul. Slov. partizánov (súčasná II/517) v dĺžke 1 889 m a Jánska a Kuzmányho ulica v dĺžke 930 m.


Ministerstvo ŽP SR Bratislava svojim rozhodnutím č. 3066/04-1.6/ml zo dňa 02. 11. 2004 rozhodlo, že preložka štátnej cesty I/61 bude posudzovaná podľa zákona č. 127/1994 Zb. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Preložka štátnej cesty I/61 a s ňou súvisiace objekty a prevádzkové súbory nie sú predmetom tohoto rozhodnutia.Kapacitné údaje stavby:


Navrhované kapacity:

- diaľnica D1 kategória D 26,5/100, dĺžka 9,595 km

 • mostné objekty 19 ks

 • z toho na diaľnici 9 ks

- na vetvách križovatky Centrum 6 ks

- na vetve F križovatky Vrtižer 1 ks

- nad diaľnicou 2 ks

- na preložke cesty II/517 1 ks

- veľké ľavostranné odpočívadlo 1 ks

- križovatka Centrum 1 ks

- doplnenie križovatky Vrtižer

 • ostatné súvisiace objekty podľa objektovej skladby

 • preložka cesty II/517 1763 m

 • účelové komunikácie 125 m

 • rekonštrukcia Ul. Slovenských partizánov 1889 m

 • veľká okružná križovatka pri ČS PHM ESSO 1 ks

 • rekonštrukcia Jánskej a Kuzmányho ulice 930 m

 • okružná križovatka pri pripojení preložky cesty II/517 1ks

 • prepojenie II/517 s Ul. M. Benku 515 m

 • poľné cesty 4395 m

 • lesná cesta 375 m

 • oporné a zárubné múry 888 m

 • protihlukové opatrenia - steny - vpravo 4705 m

 • protihlukové opatrenia - steny - vľavo 3195 m

 • fasádne úpravy

 • informačný systém diaľnice

 • úpravy a preložky vyvolaných investícií VVN, VN, NN, VO, VVTL, VTL,

STL, NTL, DK, DKK, DOK ST,

DOK VET, MK ST, DK Orange,

DK ŽSR a ďalšie objekty podľa

objektovej skladby


Stavebné objekty stavby:

ČLENENIE STAVBY

V ďalej uvedenom členení stavby sú zahrnuté všetky stavebné objekty aj prevádzkové súbory, ktoré sú obsahom Dokumentácie pre územné rozhodnutie z roku 2003 a doplnku Dokumentácie na územné rozhodnutie z roku 2004. Z dôvodu etapizácie výstavby je vytvorená objektová skladba 1. a 2. úseku stavby D1 Sverepec - Vrtižer, tak aby umožnila plynulé spojazdnenie zrealizovaných úsekov a doriešeniedopravy v meste počas a po realizácii diaľnice D1 cez intravilán mesta.


objektová skladba 1. úseku (km 0,00 - 0,580 D1)


026-00 Demolácia prístrešku SAD v križovatke Sverepec
038-00 Demolácia priemyselného objektu v km 0,275 prel.c.II/517 vpravo
050-01 Spätná rekultivácia manipulačných pásov – 1.úsek
050-02 Spätná rekultivácia manipulačných pásov – 2.úsek
061-00 Rekultivácia lesnej cesty na Z.Ú
062-00 Rekultivácia poľnej cesty v km 0,575 D1
064-00 Rekultivácia opusteného úseku Dušianickej ulice
070-01 Vegetačné úpravy diaľnice – 1.úsek
070-02 Vegetačné úpravy diaľnice – 2.úsek
071-00 Vegetačné úpravy v križovatke Sverepec
073-00 Vegetačné úpravy prel.c.II/517
075-00 Vegetačné úpravy prepojenia c.II/517 s Ul. M. Benku

080-00 Náhradná výsadba zelene v katastri Dolný Moštenec
101-01 Diaľnica D1 – 1.úsek km 0,000-0,560
125-00 Preložka cesty II/517
127-00 Veľká okružná križovatka pri ČS PHM ESSO

128-00 Prepojenie prel.c.II/517 s Ul. M. Benku

134-00 Chodníky pri Okružnej križovatke pri ČS PHM ESSO

135-00 Chodníky pri Ul. Slovenských partizánov

141-00 Lesná cesta v km 0,024 D1
155-00 Rekonštrukcia ul. Slovenských partizánov

156-00 Rekonštrukcia Jánskej a Kuzmányho ul.

201-00 Most na diaľnici nad poľnou cestou v km 0,024
202-00 Most na diaľnici v križovatke Sverepec v km 0,380
215-00 Most na prel.c.II/517 nad potokom Mošteník v km 0,088
232-00 Oporný múr v km 0,715-0,820 prel.c.II/517 vpravo
233-00 Oporný múr v km 1,305-1,395 prel.c.II/517 vpravo
234-00 Zárubný múr v km 1,395-1,495 prel.c.II/517 vľavo
235-00 Oporný múr v km 1,525-1,575 prel.c.II/517 vľavo
236-00 Zárubný múr v km 1,615-1,775 prel.c.II/517 vpravo
237-00 Oporný múr na Prepojení prel.c.II/517 s Ul. M. Benku

301-01 Oplotenie diaľnice –1.úsek
313-00 Náhradné oplotenia pri prel.c.II/517 v km 1,160-1,210 vpravo
314-00 Náhradné oplotenia pri prel.c.II/517 v km 1,555-1,595 vľavo
316-00 Náhradné oplotenie Kuzmányho ul.

540-00 Katodická ochrana vodovodu DN 500 v km 1,222 prel.c.II/517
541-00 Katodická ochrana vodovodu DN 300 v km 1,594 a 1,800 prel.c.II/517
561-00 Preložka bezmenného potoka pri prel.c.II/517
601-00 Ochrana 1x400 kV vedenia l.č.495 v km 0,342 prel.c.I/61
611-00 Preložka vzdušného vedenia VN - 22 kV l.č.200 v križovatke Sverepec
616-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV l.č.100 v km 0,200

prel.c.II/517
619-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV, prípojka Kunovec
626-00 Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV l.č.132 v križovatke pri ČS PHM

ESSO

632-00 Preložka NN vedenia v km 0,200 prel.c.II/517
633-00 Preložka NN vedenia v km 1,200-1,500 prel.c.II/517
633-01 Preložka NN vedenia v km 1,200-1,500 prel.c.II/517
634-00 Preložka kábelového vedenia NN pre RSP v km 1,800 prel.c.II/517
641-00 Rekonštrukcia VO cesty I/61 v križovatke s prel.c.II/517
641-01 Preložka VO cesty I/61 v križovatke s prel.c.II/517
642-00 Verejné osvetlenie prel.c.II/517 v km 0,000-0,600
643-00 Preložka VO na ceste III/06156
651-00 Rekonštrukcia VO ul. Slovenských partizánov v križovatke s prel.c.II/517
652-00 Verejné osvetlenie prel.c.II/517 v km 1,400 – K.Ú.
653-00 Rekonštrukcia VO príjazdovej komunikácie – garáže
656-00 Preložka NN vedenia v križovatke pri ČS PHM ESSO

657-00 Prípojka NN pre VO Ul. Kuzmányho

658-00 Preložka prípojky NN pre VO ul. Slovenských partizánov
661-00 Prípojka NN pre VO prel.c.II/517 v km 0,300
667-00 Prípojka NN pre VO prel.c.II/517 v km 1,800
671-00 Verejné osvetlenie prepojenia prel.c.II/517 s Ul. M. Benku

672-00 Preložka verejného osvetlenia Ul. Kuzmányho

673-00 Preložka verejného osvetlenia v križovatke pri ČS PHM ESSO

674-00 Preložka verejného osvetlenia Ul. Slovenských partizánov

701-00 Preložka VVTL plynovodu DN 500/6,4 v križovatke Sverepec
706-00 Preložka STL plynovodu DN 200 v km 1,774 prel.c.II/517
707-00 Preložka VTL plynovodu DN 300/2,5 v km 0,066 prel.c.II/517
708-00 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 0,620 prel.c.II/517
709-00 Preložka STL plynovodu DN 200 v Okružnej križovatke pri ČS PHM

ESSO

710-00 Preložka NTL plynovodu DN 300 na Kuzmányho ul.

711-00 Preložka STL plynovodu DN 150 na Kuzmányho ul.

750-00 Preložka DK ST v križovatke Sverepec
750-01 Preložka DK ST v križovatke Sverepec

751-00 Preložka DKK ST v križovatke Sverepec
751-01 Preložka DKK ST v križovatke Sverepec

752-00 Preložka DOK ST v križovatke Sverepec
752-01 Preložka DOK ST v križovatke Sverepec

753-00 Preložka DOK VET v križovatke Sverepec
753-01 Preložka DOK VET v križovatke Sverepec

754-00 Preložka DOK Orange v križovatke Sverepec
754-01 Preložka DOK Orange v križovatke Sverepec

755-00 Preložka MK ST v križovatke Sverepec
755-01 Preložka MK ST v križovatke Sverepec

756-00 Kábelovod v križovatke Sverepec
757-00 Preložka DK ST v križovatke ciest I/61 a II/517
758-00 Preložka DOK ST v križovatke ciest I/61 a II/517
759-00 Preložka DOK VET v križovatke ciest I/61 a II/517
760-00 Preložka DOK Orange v križovatke ciest I/61 a II/517
761-00 Preložka MK ST v križovatke ciest I/61 a II/517
762-00 Preložka MK ST v km 1,800 prel.c.II/517
774-00 Úprava DK ST na Ul. Slovenských partizánov

775-00 Úprava MK ST na Ul. Slovenských partizánov

777-00 Úprava MK ST na Kuzmányho ul.
790-01 Informačný systém diaľnice, 1.úsek – stavebná časť
801-10 Úprava existujúcich komunikácií v Považskej Bystrici
801-11 Úprava existujúcich komunikácií v Považskej Bystrici (doplnok)


Prevádzkové súbory stavby

790-01.11 Informačný systém diaľnice, 1.úsek – technologická časť


objektová skladba 2. úseku (km 0,580 - 9,595 D1)


001-00 Demolácia záhradného domčeka bez č. s. v km 3,217 D1 vpravo
002-00 Demolácia záhradného domčeka bez č. s. v km 3,595 D1 vpravo
003-00 Demolácia skleníka bez č. s. v km 3,610 D1 vpravo
004-00 Demolácia záhradnej chatky bez č. s. v km 3,625 D1 vpravo
005-00 Demolácia svahovej pivnice bez č. s. v km 3,635 D1 vpravo
006-00 Demolácia záhradného domčeka bez č. s. v km 3,685 D1 vpravo
007-00 Demolácia svahovej pivnice bez č. s. v km 3,725 D1 vpravo
008-00 Demolácia skleníka bez č. s. v km 3,760 D1 vpravo
009-00 Demolácia záhradnej chaty s pivnicou bez č. s. v km 3,765 D1 vpravo
010-00 Demolácia skleníka bez č. s. v km 3,775 D1 vpravo
011-00 Demolácia hospodárskych objektov bez č. s. v km 3,775 D1 vpravo
012-00 Demolácia svahovej pivnice bez č. s. v km 3,804 D1 vpravo
013-00 Demolácia rodinného domu Kukučínova ul. č.2/187
014-00 Demolácia Autoservisu Kukučínova ul. č. 27/212
015-00 Demolácia budovy polície Štefánikova ul. č. 18/168
016-00 Demolácia budovy polície Hviezdoslavova ul.č.28/631
017-00 Demolácia prevádzkovej budovy Hviezdoslavova ul.č30/632
018-00 Demolácia obytného domu Železničná ul.č.21/84
019-00 Demolácia rodinného domu s prevádzkou Železničná ul.č.38/103
020-00 Demolácia rodinného domu Železničná ul.č.40/104
021-00 Demolácia skupinových garáží Železničná ul.
022-00 Demolácia prístreškov v areáli bývalého bitúnku (výkup kovov)
023-00 Demolácia sociálnych zariadení v areáli bývalého bitúnku
024-00 Demolácia prístrešku v areáli bývalého bitúnku
025-00 Demolácia limnigrafu v km 7,723 D1
050-03 Spätná rekultivácia manipulačných pásov – križovatka Centrum

051-00 Spätná rekultivácia stavebných dvorov
081-00 Náhradná výsadba zelene v katastri Považská Bystrica
081-01 Náhradná výsadba zelene v katastri Považská Bystrica (križovatka

Centrum)

081-02 Náhradná výsadba zelene v katastri Považská Bystrica (doplnok)

082-00 Náhradná výsadba zelene v katastri Orlové
083-00 Náhradná výsadba zelene v katastri Považské Podhradie
084-00 Náhradná výsadba zelene v katastri Považská Teplá
085-00 Náhradná výsadba zelene v katastri Šebešťanová
090-00 Sanácia územia v km 1,600-1,780 D1

101-02 Diaľnica D1 – 2.úsek km 0,560-9,595
112-00 Križovatka Vrtižer – vetva ”F”
113-00 Križovatka Centrum

114-00 Privádzač Centrum

133-00 Chodníky pri privádzači Centrum

142-00 Poľná cesta v km 0,673 D1
143-00 Poľná cesta v km 1,082 D1
144-00 Poľná cesta v km 2,366 D1

145-00 Poľná cesta v km 3,150-3,870 D1
146-00 Poľná cesta v km 5,355-6,589 D1
147-00 Poľná cesta v km 6,589-7,154 D1
148-00 Účelová komunikácia v km 7,170 -7,935 D1
149-00 Poľná cesta v km 5,000 D1

150-00 Prístupová komunikácia k ORL 9

151-00 Vjazd do inundácie pri privádzači Centrum

203-00 Most na diaľnici ”Kunovec” v km 0,978
204-00 Most na diaľnici ”Galanovec” v km 1,579
205-00 Most na diaľnici nad údolím ”Matúšky” v km 2,044
206-01b Most na diaľnici ”Mestská estakáda”, dilatačný celok 1 (variant 2004)

206-02b Most na diaľnici ”Mestská estakáda”, dilatačný celok 2 (variant 2004)

207-00 Most na diaľnici ”Hričovský kanál” v km 7,974
208-00 Most na diaľnici cez Váh v km 9,030
209-00 Most na vetve ”F” križovatky Vrtižer v km 0,320
210-00 Most nad diaľnicou na poľnej ceste v km 0,673 D1
211-00 Most nad diaľnicou na poľnej ceste v km 2,366 D1
217-01 Most na vetve 1 v križovatke Centrum

217-02 Most na vetve 2 v križovatke Centrum

217-03 Most na vetve 3 v križovatke Centrum

217-04 Most na vetve 4 v križovatke Centrum

218-00 Most na privádzači Centrum cez Váh

219-00 Most na privádzači Centrum nad potokom Mošteník

231-00 Oporný múr v km 3,840-3,946 70 D1
251-00b Protihluková stena v km 3,000-3,350 D1 vľavo
252-00 Protihluková stena v km 3,050-3,350 D1 vpravo
253-00 Protihluková stena v km 3,900-4,500 D1 vľavo
254-00 Protihluková stena v km 3,900-4,650 D1 vpravo
271-01 Fasádne úpravy objektov Galanovec č.1612
272-01 Fasádne úpravy objektov Chodnický Laz č.1624
273-01 Fasádne úpravy objektu Chodnický Laz – parcela 5074/2
273-02 Fasádne úpravy objektu Chodnický Laz – parcela 5074/3
276-01 Fasádne úpravy objektu Štefánikova ul.č.26
276-02 Fasádne úpravy objektu Štefánikova ul.č.28
277-01 Fasádne úpravy objektu Nová ul.č.129
278-01 Fasádne úpravy objektu Železničná ul. č. 36
278-02 Fasádne úpravy objektu Železničná ul. č. 19
279-01 Fasádne úpravy objektu Hviezdoslavova ul. č. 55
280-01 Fasádne úpravy objektu Sídl. Stred č. 52 a 53
280-02 Fasádne úpravy objektu Sídl. Stred č. 50 a 51
280-03 Fasádne úpravy objektu Sídl. Stred č. 31
280-04 Fasádne úpravy objektu Sídl. Stred č. 18 a 19
280-05 Fasádne úpravy objektu Sídl. Stred č. 16 a 17
280-06 Fasádne úpravy objektu Sídl. Stred č. 14 a 15
281-01 Fasádne úpravy objektu IV. Základná škola
301-02 Oplotenie diaľnice –2.úsek
302-00 Náhradné oplotenia v km 2,460-2,480 D1 vpravo
303-00 Náhradné oplotenia v km 3,150-3,170 D1 vpravo
304-00 Náhradné oplotenia v km 3,225-3,375 D1 vľavo
305-00 Náhradné oplotenia v km 3,340-3,870 D1 vpravo
306-00 Náhradné oplotenia v km 4,510-4,540 D1 vpravo
307-00 Náhradné oplotenia v km 4,540-4,625 D1
vpravo (variant 2004)

317-00 Náhradné oplotenie na privádzači Centrum


Veľké ľavostranné odpočívadlo Považská Bystrica320-01 Terénne úpravy
320-02 Sadovnícke úpravy
320-11 Komunikácie a spevnené plochy
320-21 Oporný múr
320-31 Drobná architektúra
320-51 Dažďová kanalizácia a odlučovač RL
320-52 Splašková kanalizácia
320-53 Vonkajší vodovod pitný
320-54 Vodovodná prípojka pre odpočívadlo
320-61 Vonkajšie osvetlenie
320-62 Kiosková trafostanica
320-63 Prípojka VN pre kioskovú trafostanicu na odpočívadle
340-00 Limnigraf v rkm 221,79 Váhu – stavebná časť
340-61 Limnigraf v rkm 221,79 Váhu – NN prípojka
340-62 Limnigraf v rkm 221,79 Váhu – telefónna prípojka
501-01 Kanalizácia diaľnice – 1.úsek
501-02 Kanalizácia diaľnice – 2.úsek
502-00 Kanalizácia vetiev križovatky Sverepec
503-00 Kanalizácia vetvy ”F” križovatky Vrtižer
504-00 Kanalizácia pre hĺbkový drén z km 2,170-2,470 D1
509-00 Vyústenie kanalizácie Dušianickej ulice
510-00 Preložka kanalizačného zberača ”DA”
511-00 Kanalizácia križovatky Centrum

512-00 Kanalizácia privádzača Centrum

525-00 Preložka vodovodu DN 100 v km 0,112 prel.c.II/517
526-00 Preložka vodovodu DN 100 v km 0,207 prel.c.II/517
527-00 Preložka vodovodu DN 500 v km 1,222 prel.c.II/517
528-00 Preložka vodovodu DN 300 v km 1,594 a 1,800 prel.c.II/517
530-00 Preložka vodovodu DN 300 na Kuzmányho ul.

531-00 Preložka vodovodu DN 400 pri Okružnej križovatke pri ČS PHM ESSO

535-00 Studňa a čerpacia stanica úžitkovej vody ZO Jelšové – stavebná časť

562-00 Pravostranné brehové opevnenie Váhu v rkm 221,350-222,570
570-00 Preložka horúcovodu v km 4,490 D1
602-00 Ochrana 1x110 kV vedenia l. č. 7779 v km 0,757 D1
603-00 Ochrana 2x110 kV vedenia l. č. 7774 a 7771 v km 0,787 D1
604-00 Ochrana 2x220 kV vedenia l. č. 270 a 275 v km 0,830 D1
605-00 Ochrana 2x110 kV vedenia l. č. 7774 a 7771 v km 2,752 D1
606-00 Preložka 2x110 kV vedenia l. č. 7779 a 7702 v km 2,808 D1
607-00 Preložka 2x110 kV vedenia l. č. 7804 a 7803 v km 2,863 D1
608-00 Preložka 2x110 kV vedenia l. č. 7806 a 7807 v km 2,917 D1
609-00 Preložka 2x220 kV vedenia l. č. 270 a 275 v km 2,995 D1
610-00 Preložka 2x110 kV vedenia l.č.7806 a 7807 v km 6,035 D1
612-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV l. č. 100 v km 3,000 D1
613-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV l. č. 200 v km 3,000 D1
614-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV l. č. 223 v km 3,000 D1
615-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV l. č. 100 v km 6,500 D1
620-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV, prípojka Krekáčov laz
621-00 Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV l. č. 280 v km 3,250 D1
622-00 Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV l. č. 281 v km 3,250 D1
623-00 Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV l. č. 132 z TS 702

Sládkovičova

624-00 Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV l. č.1 31 Železničná ul.
625-00 Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV l. č.2 86 Železničná ul.
631-00 Preložka NN vedení z TS 702
636-00 Preložka NN vedení na Železničnej ul.
637-00 Preložka NN kábelovej prípojky pre ČSPH ÖMV
640-00 Preložka NN rozvodov z TS - bitúnok
654-00 Iluminácia podpier mosta ”Mestská estakáda”
655-00 Iluminácia mosta ”Mestská estakáda” a nosných lán
668-00 Prípojka NN pre ilumináciu mosta ”Mestská estakáda”
670-00 Prípojka NN pre ISD v km 3,500 D1 – Odpočívadlo
675-00 Preložka verejného osvetlenia na privádzači Centrum

676-00 Prípojka NN pre CSS v križovatke c.II/517 – privádzač Centrum

677-00 Prípojka NN pre čerpaciu stanicu úžitkovej vody ZO Jelšové

702-01 Preložka VTL plynovodu DN 200/2,5 do Považských strojární, 1úsek
702-02 Preložka VTL plynovodu DN 200/2,5 do Považských strojární, 2.úsek
703-00 Preložka NTL plynovodu v km 0,182 prel.c.I/61 - úsek ”B”
704-00 Preložka STL plynovodu DN 200 v km 7,260-7,500 D1
772-00 Preložka DK VET v km 5,100 – 5,650 D1
772-01 Preložka DK VET v km 5,100-5,650 D1 a na privádzači Centrum
773-00 Preložka DK VET v km 6,870 – 7,250 D1
776-00 Úprava MK ST na privádzači Centrum

790-02 Informačný systém diaľnice, 2.úsek – stavebná časť
801-20 Provizórny most cez Váh v rkm 217,500 – zriadenie
801-21 Provizórny most cez Váh v rkm 217,500 – zrušenie
801-31 Rekonštrukcia žel. priecestia na vlečke s. r. o. MIRO-ZK – žel. spodok
801-32 Rekonštrukcia žel. priecestia na vlečke s. r. o. MIRO-ZK – žel. zvršok
801-33 Rekonštrukcia žel. priecestia na vlečke lesného závodu – žel. spodok
801-34 Rekonštrukcia žel. priecestia na vlečke lesného závodu – žel. zvršok
802-11 Úprava existujúcich komunikácií do inundácie Váhu
802-12 Prístupová komunikácia do inundácie Váhu – zriadenie
802-13 Prístupová komunikácia do inundácie Váhu – zrušenie
802-20 Provizórny most cez Váh v rkm 218,810 - zriadenie
802-21 Provizórny most cez Váh v rkm 218,810 – zrušenie
802-31 Rekonštrukcia žel. priecestia žkm 172,677 – žel. spodok
802-32 Rekonštrukcia žel. priecestia žkm 172,677 – žel. zvršok
802-61 Úprava zabezpečovacieho zariadenia žel. priecestia žkm 172,677

Prevádzkové súbory stavby

Limnigraf v rkm 221,79 Váhu

340-00.11 Limnigraf v rkm 221,79 Váhu – technologická časť

Čerpacie stanice

535-00.11 Studňa a čerpacia stanica úžitkovej vody ZO Jelšové – technologická časť


Cestná svetelná signalizácia

680-00.11 Cestná svetelná signalizácia v križovatke c.II/517 – privádzač Centrum

Informačný systém diaľnice

790-02.11 Informačný systém diaľnice, 2.úsek – technologická časťPlánované termíny začatia a ukončenia stavby:

 1. úsek stavby km 0,0 - 0,580 D1

začatie stavby: 08/2005

spojazdnenie stavby: 11/2006

ukončenie stavby: 10/2007


 1. úsek stavby km 0,560 - 9,595 D1

začatie stavby: 11/2005

spojazdnenie stavby: 11/2006

ukončenie stavby: 10/2008Podmienky pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu:


1. Stavba diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, úsek km 0,000 – 9,595 a s ňou súvisiace objekty (preložky ciest, úpravy komunikácií a pod.) budú umiestnené podľa situačného výkresu overeného v konaní o umiestnení stavby v rozsahu objektovej sústavy dokumentácie pre územné rozhodnutie (výkres č. 2, č. zákazky 6548-00 a 6548-09 Dopravoprojekt Bratislava, DÚR 03/2003 a doplnku DÚR 06/2004, M = 1 : 10 000), doplnené o úpravu jestvujúcej komunikácie od novovybudovanej svetelnej križovatky pre napojenie križovatky CENTRUM po križovanie s cestou II/507 (pôvodná časť Orlovského mosta cez Váh).

2. Výškové osadenie stavby bude podľa výkresu pozdĺžneho profilu (výkres č. 4.1, DÚR 03/2003 a doplnku 06/2004, M = 1 : 10 000).

3. Ochranné pásmo diaľnice sa stanovuje v šírke 100 m obojstranne od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice. Cestné ochranné pásmo vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. V projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie budú dodržané všetky platné TN a súvisiace predpisy z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, z oblasti bezpečnosti práce a  ochrany zdravia v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

5. Dodržať stanovisko Obce Sverepec, v ktorom súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na diaľnicu D1 Sverepec – Vrtižer, prekládku inžinierskych sietí a na novonavrhované IS súvisiace s týmto úsekom diaľnice podľa schváleného doplnku č. 7 územného plánu obce Sverepec, schváleného uznesením č. 3/2004 zo dňa 26. 03. 2004.

6. Dodržať stanovisko Mesta Považská Bystrica, v ktorom súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu diaľnice D – 1 Sverepec – Vrtižer variant V2a/I v súlade so schváleným doplnkom k územnému plánu “Zmeny a doplnky k ÚPN SÚ Považská Bystrica – vedenie diaľnice D1 (variant 2a/I) územím mesta a nová bytová výstavba, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 64/2004 dňa 10. 12. 2004 pri splnení požadovaných podmienok zo Záväzného stanoviska Mesta Pov. Bystrica k DÚR a podmienok, ktoré je potrebné riešiť v prvej etape výstavby diaľnice:

- preložku cesty II/517 s okružnou križovatkou na ulici Slovenských partizánov, spolu s prepojením sídliska Rozkvet (Benkovou ulicou),

- rekonštrukcia ul. Slovenských partizánov od ČS PHM ESSO (veľká okružná križovatka) po križovatku SATES

- rekonštrukcia Kuzmányho a Jánskej ulice (od IV. ZŠ po križovatku s Ul. Lánska).

7. Súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na výstavbu diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer vydal Krajský pozemkový úrad v Trenčíne dňa 21. 06. 2004 pod č. j. H/2004/001442. Je potrebné dodržať podmienky pre zábery pozemkov, použitia ornice, zabezpečenia vstupov na poľnohospodárske pozemky, dodržania stavebnej disciplíny a zahladenia stavebných zásahov do poľnohospodárskej krajiny. Dodržať podmienky stanovené týmto rozhodnutím.

8. Vykonať podrobný inžiniersko-geologický prieskum s dôrazom na miesta zakladania mostných objektov.

9. Environmentálny dozor a koordináciu v súvislosti so zásahmi do vegetácie najmä v oblasti prechodov preložiek tokov je potrebné prerokovať s príslušným úradom ŽP.

10. Zabezpečiť revitalizáciu brehových porastov a vegetačné úpravy v celom úseku diaľnice. Vegetačné úpravy svahov diaľnice realizovať tak, aby došlo k zjemneniu tvrdej stavebnej línie stavby.

11. Výstavbou narušené hydromelioračné zariadenia uviesť na vlastné náklady do pôvodného stavu.

12. Dodržať stanovisko (bývalého OÚ v Pov. Bystrici, ŠOH) teraz Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Pov. Bystrici č. A/2004/2452-HŽP zo dňa 27. 07. 2004, v ktorom žiada dodržanie hladiny hluku podľa Nariadenia vlády SR č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v celom úseku diaľnice.

13. Na úseku diaľnice, ktorý prechádza ochranným pásmom II. stupňa prírodných liečivých zdrojov kúpeľného miesta Nimnica bude v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie dodržaná podmienka odkanalizovania povrchu vozovky (vrátane mostných objektov a príslušných vetiev križovatky) so zabezpečením kvality vypúšťaných vôd do recipientov prostredníctvom odlučovačov ropných látok. Ak sa na úseku podľa bodu 1 bude vykonávať ďalší geologický prieskum, je pred jeho realizáciou potrebný súhlas ministerstva zdravotníctva v súlade s § 66 ods. 3 zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Pred vydaním stavebného povolenia bude predložená Inšpektorátu kúpeľov a žriediel ministerstva zdravotníctva k posúdeniu a vydaniu záväzného posudku projektová dokumentácia stavby.

14. Dodržať stanovisko Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, aby pri preťatí terestrického biocentra alebo koridoru boli vybudované podľa metodickej príručky ”Ochrana živočíchov na pozemných komunikáciách” priechody pre živočíchy a úsek diaľnice vhodne oplotiť. Výruby brehových porastov je potrebné realizovať podľa § 47 a § 48 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Zabezpečiť protieróznu a protiexhalačnú ochranu vegetačnými úpravami.

15. Nevyhnutné výruby riešiť náhradou podľa zákona.

16. Dodržať stanovisko Pamiatkového úradu SR zo dňa 08. 07. 2003 pod č. OVŠS-03/954-6/7703/Kat, predovšetkým vykonať predstihový plošný terénny archeologický výskum na dvoch plochách súbežne: 1. lokalita 3 v km D – 1 cca 2,9 – 4 km (začiatok objektu 206); 2. lokalita 5 v km D – 1 cca 5,3 – 6,5 km. S jeho realizáciou sa začne hneď po vydaní stavebného povolenia a po výbere zhotoviteľa stavby. V lokalite 6 v km D – 1 cca 7,0 – 8,3 km (zakladanie mostného objektu 207 – 00) sa bude realizovať výskum formou vyhľadávania, identifikácie, dokumentácie a záchrany archeologických nálezov v priebehu stavby. V prípade narušenia archeologických nálezových situácií sa zrealizuje plošný výskum.

17. Krajský pamiatkový úrad Trenčín vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality požaduje písomné ohlásenie výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, kancelária Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica najmenej s dvojtýždenným predstihom.

18. Podľa § 40 ods. 4 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 229/1997 Z. z. v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca ohlásiť ihneď nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín a príslušnému stavebnému úradu priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlok nálezu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

19. Vypracovať havarijný plán pre výstavbu a prevádzku diaľnice, ktorý bude riešiť zanášanie vodných tokov a plôch stavebným materiálom a materiálom zo zemných prác a únik ropných látok a iných znečisťujúcich a nebezpečných látok. Do havarijného plánu zapracovať zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odsúhlasiť ho s príslušným úradom ŽP.

20. V dokumentácii pre stavebné povolenie rešpektovať požiadavky vo vyjadreniach SVP š. p. Piešťany zo dňa 16. 06. 2003 a Vodohospodárskej výstavby Bratislava PS Žilina zo dňa 26. 08. 2003 predovšetkým pri zakladaní pilierov a možnosti poškodenia svahov hrádze. Ďalej vyjadrenie SVP š. p. Povodie Váhu Púchov zo dňa 21. 03. 2003, v ktorom sú stanovené podmienky na prekládku bezmenného potoka pri preložke cesty II/517 a vyjadrenie zo dňa 24. 03. 2003 k navrhovanému limnigrafu v r. km 221,79 toku Váhu v Považskom Podhradí doplnené na územnom konaní. Z dôvodu, že križovatka je navrhnutá v inundácii Váhu budeme v ďalšom stupni PD požadovať hydrotechnickým výpočtom zdokumentovať priebeh hladiny Q100. Pripomienky k DUR z roku 2002 a 2003 zostávajú v platnosti (záznam z pracovného rokovania na OÚ z 9. 7. 2002, na Dopravoprojekte Bratislava zo 6. 12. 2002, prerokovanie DUR na OÚ zo 4. 3. 2003, vyjadrenia č. j. 1029/210/2003 z 3. 4. 2003 a vyjadrenie VV TBD Žilina č. j. 233/03 z 26. 8. 2003).

21. Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava dáva stanovisko ku objektom 206, 207 a 208 predmetnej stavby. Predmetom našej činnosti je technicko - bezpečnostný dohľad na VD Hričov - Mikšová - Považská Bystrica, vyjadrujeme sa len k projektovej dokumentácii č. 207, ktorá rieši diaľnicu D1 v bezprostrednej blízkosti ľavej kanálovej hrádze VD Považská Bystrica. V uvedenom úseku na ľavostrannej hrádzi sú situované tri profily pozorovacích sond (km 22,700, km 23,395 a km 23,800 ľavostrannej hrádze, pričom pre orientáciu lávka cez kanál v Považskom Podhradí je situovaná v km 23,761 hrádze a staničenie je v smere toku vody), v ktorých sú pravidelne merané hladiny podzemných vôd. V sondách situovaných na päte hrádze boli za obdobie ostatných 6 rokov namerané charakteristické hladiny uvedené v tabuľke. Z uvedeného prehľadu vyplýva, že založenie dosky pod piliermi môže byť pod hladinou podzemnej vody a nie ako je to uvedené v zaslanej projektovej dokumentácii. Pri zakladaní a budovaní pilierov je potrebné zabezpečiť stabilitu ľavostrannej hrádze prívodného kanála. Uvedené sondy situované na päte ľavostrannej hrádze (km 22,700, km 23,395 a km 23,800) požadujeme zachovať, v prípade poškodenia v bezprostrednej možnej blízkosti vybudovať nové. V úseku, kde diaľnica je situovaná v bezprostrednej blízkosti ľavostrannej hrádze môže svojou konštrukciou zatieňovať vzdušné svahy hrádze, a tým môže poškodiť trávnatý porast. V prípade poškodeného trávnatého porastu môže pri zrážkach dochádzať k erózii vzdušného svahu až k prípadnému porušeniu hrádze. Na päte kanálovej hrádze je potrebné zachovať, v prípade zničenia vybudovať prístupovú obslužnú komunikáciu pre pracovníkov SVP PV”.

22. Odsúhlasiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie mostných objektov SO 206-00, SO 208-00, vrátane stavebných mechanizmov (žeriavov) použitých pri výstavbe a objektov preložiek vzdušných vedení 110 a 220 KV – SO 606-00, SO 607-00, SO 608-00, SO 609-00 s Leteckým úradom SR, odborom letísk v Bratislave, k vydaniu stavebných povolení jednotlivých objektov.

23. Dodržať stanovisko Železníc SR, generálneho riaditeľstva zo dňa 15. 08. 2003, predovšetkým koordinovať ďalšie stupne PD s projektantom Reming Consult, a. s. Bratislava a SUDOP Trade Košice, rešpektovať súčasné zariadenia ŽSR, pri súbehu diaľnice resp. preložiek ciest so železničnou traťou vykonať opatrenia zabraňujúce vzájomnému oslneniu cestných a železničných vozidiel.

24. Dodržať stanovisko ŽSR Bratislava, Správy železničných tratí a stavieb Trenčín pri úprave železničného spodku žel. priecestia v km 172,682, ktorý bude slúžiť ako prístupová komunikácia pri výstavbe diaľnice.

25. Dodržať stanovisko ŽSR, Správy oznamovacej a zabezpečovacej techniky v Žiline zo dňa 15. 01. 2002 k úprave zabezpečovacieho zariadenia priecestia v žkm 172,677 a k preložke DK ŽSR v žkm 171,8 – 172,6.

26. Rešpektovať stanovisko Obvodného úradu v Považskej Bystrici odboru krízového riadenia, ktorá súvisí s demoláciou objektu budovy polície, na ktorej je umiestnená elektromotorická siréna slúžiaca na varovanie obyvateľstva mesta Považská Bystrica pri vzniku mimoriadnych udalostí. Je potrebné doriešiť preloženie a zachovanie sirény v uvedenej lokalite pri zachovaní vlastností výstražného zvukového signálu sirény v podľa Vyhlášky MV SR č. 348/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27. Dodržať ochranné pásma elektro VVN liniek, VN liniek, NN liniek podľa platných TN a podmienky Stredoslovenskej energetiky a. s. Žilina stanovené pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie jednotlivých objektov prekládok vedení, prípojok rozvodov, trafostaníc a vonkajších osvetlení.

28. Rešpektovať stanovisko SeVaK š. p. Žilina teraz SVS a. s. Žilina zo dňa 14. 03. 2003 k jednotlivým prekládkam vodovodov a kanalizácií a navrhovaným objektom v rámci stavby D1 Sverepec – Vrtižer. Prípravu a výstavbu diaľnice koordinovať s realizáciou stavby “Pov. Bystrica – ČOV a kanalizačný systém” (v úseku Jelšové, Salaš – Dolný Moštenec).

29. Dodržať stanoviská SPP a. s. Žilina k jednotlivým objektom VTL, STL a NTL plynovodom. Ďalšie stupne PD predložiť na odsúhlasenie.

30. Dodržať stanovisko Slovenských elektrární, a. s. Vodných elektrární Trenčín zo dňa 22. 08. 2003.

31. Dodržať stanoviská všetkých správcov telekomunikačných a inžinierskych sietí. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie odsúhlasiť jednotlivými správcami telekomunikačných a inžinierskych sietí.

32. Slovak Telecom, a. s. CSI Považská Bystrica nemá pripomienky k začatiu územného konania stavby ”Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer”, na pozemku parc. č. líniová stavba, v katastrálnom území Sverepec a Považská Bystrica, žiadateľa Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava. V prípade ak si žiadateľ tejto stavby nevyžiadal od ST, a. s., CSI Pov. Bystrica vyjadrenie o existencii podzemných telekomunikačných vedení a zariadení, ktoré sa v priestoroch staveniska nachádzajú, toto si osobne vyžiada a zakresli na CSI Pov. Bystrica, Prístupová 2087/190 - Technická dokumentácia 042/4326483. V prípade, ak bolo takéto vyjadrenie zo strany ST, a. s., CSI Pov. Bystrica vydané, dodržať podmienky, ktoré v ňom boli stanovené. Ďalej žiadame, aby žiadateľ pred a pri realizácii stavby zabezpečil ochranu telekomunikačných zariadení a podzemných telekomunikačných vedení pred ich poškodením v zmysle ustanovení Zákona č. 195/2000 Z. z. Zákona o telekomunikáciach a Zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciach.

33. Riešiť odvodnenie staveniska tak, aby sa zamedzilo úniku splachov do recipientov a horninového prostredia. Spracovať návrh havarijných opatrení na ochranu vodných zdrojov a prevádzkových poriadkov vodohospodárskych objektov.

34. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, v Považskej Bystrici, ako cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu pre cesty II. a III. tr. na území okresov Považská Bystrica, Púchov požaduje projektovať navrhované signalizačné zariadenie na križovatke cesty II/517 s privádzačom k diaľničnej križovatke Centrum v koordinácii s jestvujúcimi priľahlými signalizačnými zariadeniami na križovatkách cesty II/517 (507, 5171).

35. Štátna plavebná správa - pobočka Žilina. Projektovaná trasa úseku diaľnice ”D1 Sverepec - Vrtižer” neprechádza cez vodnú cestu určenú na splavnenie (výhľadovo sledovanú), t. j. energetický kanál rieky Váh ani sa jej bezprostredne nedotýka, nemá ŠPS pobočka Žilina pripomienky k uvedenému projektu a jeho realizácii. V prípade vyvolaných ďalších stavieb však ŠPS žiada o prísne dodržanie ustanovení vyhlášky MDPaT SR č. 22/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest. Každú ďalšiu zmenu žiadame konzultovať so ŠPS.

36. SEPS, a. s. Bratislava. Z hľadiska prevádzky el. vedení v správe Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a. s. nemáme námietky k trase D1 Sverepec - Vrtižer za dodržania podmienok určených v predošlých listov SEPS a. s. Bratislava, t. j. (preložky a ochrany objektov SO 601, 604 a 609 uskutočniť v zmysle dokumentácie pre územné rozhodnutie objektov 601, 604 a 609 spracovanej pre SSC, Ba spoločnosťou Stamcon, Ing. J. Horečný, Bratislava) arch. č. STC-102-9 z 01/2003.),

37. V ďalšom stupni PD vyriešiť nový vodný zdroj aj s rozvodmi, prípadne s prípojkou vodovodu a el. energie, ak bude potrebný pre nádrž s vodou pre Záhradkársku osadu č. 12 v Jelšovom.

38. Obchádzkové trasy komunikácií ako aj dočasne využívané plochy po ukončení výstavby uviesť do pôvodného stavu, prípadne rekultivovať.

39. Zabezpečiť nerušené vstupy na poľnohospodársku pôdu, aby nevznikli poľnohospodársky nevyužiteľné medziplochy.

40. Riešiť rekultiváciu dočasne odňatej pôdy. Poľnohospodársku a lesnú pôdu použiť na nepoľnohospodárske účely len na základe právoplatného rozhodnutia podľa zákona o ochrane PPF a zákona o ochrane lesov.

41. Vypracovať plán organizácie výstavby tak, aby sa na minimum obmedzili negatívne zásahy do krajiny pri realizácii stavby. V maximálnej miere dodržať príslušné zákonné ustanovenia pri nakladaní s odpadom. V ďalšom stupni PD odsúhlasiť s príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy a mestom.

42. Stanoviská a pripomienky k dokumentácii pre územné rozhodnutie zohľadniť pri vypracovaní dokumentácie pre stavebné povolenie. Ak pri spracovaní PD pre stavebné povolenie vzniknú skutočnosti, ktoré v riešení DÚR nebolo možné predpokladať, musia byť tieto prerokované so všetkými účastníkmi tohto konania.

43. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Kmeťova 2, 017 01 Považská Bystrica žiada v ďalšom stupni dokumentácie pre stavebné povolenie doplniť dokumentáciu o riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.

44. V dokumentácii pre stavebné konanie prehodnotiť riešenie protihlukových opatrení na kritických miestach v blízkosti obydlí pred výstavbou a po ukončení výstavby a navrhnúť opatrenia na zníženie hlukových hladín podľa platných predpisov o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií (monitoring ŽP).

45. Dexia banka Slovensko, a. s., pobočka Považská Bystrica, sa ako dotknutí (zámer investora odkúpiť viac ako 500 m2) v tomto štádiu konania dožaduje nasledovných podmienok pri realizácii uvedeného zámeru:

- počas celej doby výstavby zabezpečiť plynulý chod banky a to hlavne z dôvodu prístupových komunikácií, neohrozenia z dôvodu hluku a otrasov...,

- oplotenie súčasného pozemku aj v prípade odkúpenia ponechať v pôvodnom stave čo najdlhšie a to hlavne z dôvodu prípadného neoprávneného vstupu na nevykúpený pozemok, znečistenie parkoviska z priľahlého staveniska a pod.,

- vykúpený pozemok v prípade použitia odhradiť (od existujúceho),

- prípade nutnej zmeny súčasného vstupu z verejnej komunikácie na parkovisko banky požadujeme súhlas vo forme vecného bremena na prechod cez odpredané pozemky, prípadne súhlas aj k využitiu tohto priestoru na parkovacie účely banky,

- kompenzovať všetky vyvolané náklady spojené s úpravou stávajúceho stavu do reálnej funkčnej podoby - hlavne časť parkovacích a iných plôch, oplotenie, prekládky stávajúcich sietí...”.

46. Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie Okresného úradu v Považskej Bystrici odboru životného prostredia č. ŽP 01804/97-FV4/V-10 zo 16. 02. 1998, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13. 03. 1998 o stavebnej uzávere na trasu diaľnice D – 1 Sverepec – Plevník – Drienové v k. ú. Sverepec, Dolný Moštenec, Považská Bystrica, Orlové, Pov. Podhradie, Pov. Teplá, Šebešťanová variant I A (tunel Žiar a tunel Orlové) a II (tzv. mestský).Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:


A. PRIPOMIENKY K HLADINE HLUKU A EMISIÍ A K VIBRÁCIAM, POŽIADAVKY NA KOMPENZÁCIE


 1. Mária Lechnerová, Oľga Brhlíková a manž. Pavel, Jesenského 265/12, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 3: ”Touto cestou Vás žiadame o posúdenie:

 • hladiny hluku na ulici Jesenského pre náš rodinný dom číslo 265/12 na parcele č. 446/2 v katastrálnom území Považská Bystrica,

 • ďalej žiadame kompenzáciu za hluk a vibrácie, prípadne iné rušivé vplyvy vzniknuté výstavbou a prevádzkou diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer”.

2. Viktor Valentovič a manž. Mária, Jesenského 256/3, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 4: ”Touto cestou Vás žiadame o:

 • posúdenie hladiny hluku na ulici Jesenského pre náš rodinný dom číslo 256/3 na parcele č. 434/1 v katastrálnom území Považská Bystrica,

 • kompenzáciu za hluk a vibrácie, prípadne iné rušivé vplyvy vzniknuté výstavbou a prevádzkou diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer”.

3. Ing. Jozef Daniž a manž. Zuzana, Jesenského 255/2, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 8: ”Touto cestou Vás žiadame o:

 • posúdenie hladiny hluku na ulici Jesenského pre náš rodinný dom číslo 255/2 na parcele č. 432/1 v katastrálnom území Považská Bystrica,

 • kompenzáciu za hluk a vibrácie, prípadne iné rušivé vplyvy vzniknuté výstavbou a prevádzkou diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer”.

4. Ing. Vanda Dunajová, Ing. Michal Dunaj, Ing. Jaroslav Dunaj, Stred 43/20, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 10: ”...v súlade s uvedenou skutočnosťou žiadame:

 • vypracovanie novej hlukovo - emisnej štúdie s vyznačenými izofónami a pásmami podľa platných slovenských a aj podľa platných EU noriem,

 • v prípade, že tieto štúdie preukážu zhoršenie alebo poškodenie životného prostredia, podľa predpokladanej miery vznášame požiadavku majetkovej kompenzácie újmy na hodnote bytu a narušenia v zmysle ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľov”.

5. Viliam Húdek, M. R. Štefánika 173/28, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 13:

 • ”Protihlukové bariéry diaľnica, prelož. cesta.

 • Ochrana proti hluku a prachu - kruhový objazd”.

6. Ing. Zdeno Rýpal, Melánia Rýpalová, rodina Čelková, Hviezdoslavova 125/11, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 15:

 • ”Ako zabezpečíte prekrytie cesty kompletné a odhlučnenie.

 • Ako bude zabezpečená ochranná stena (minimálne 2,5 metra) + výsadba pásu zelene k obytným zónam, naša požiadavka, lebo cesta + diaľnica pôjde blízko nášho domu č. 125/11, a hlavný projektant vraj s tým nepočítal.

 • Opláštenie domu + kompletná výmena plastových okien na celom našom dome.

 • Ak bude preložená aj cesta 61/1 žiadame odhlučniť aj plechovú strechu”.

7. Bohumil Kucharík a manž., Jesenského 266/13, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 18: ”Touto cestou Vás žiadame o:

 • posúdenie hladiny hluku na ulici Jesenského pre náš rodinný dom číslo 266/1 na parcele č. 448/1 v katastrálnom území Považská Bystrica,

 • kompenzáciu za hluk a vibrácie, prípadne iné rušivé vplyvy vzniknuté výstavbou a prevádzkou diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer”.

8. Otília Fraňová, Rozkvet 2044/89-72, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 19: ”Na základe nahliadnutia do projektovej dokumentácie týkajúcej sa preložky cesty I/61 vznášam nasledujúce námietky týkajúce sa projektovej dokumentácie v zmysle § 36 stavebného zákona č. 50/1976:

 • Bezodkladne žiadam o riešenie protihlukovej a protiprašnej otázky v okolí domu č. 640 po umiestnení preložky cesty I/61 nakoľko v projektovej dokumentácii nie je riešenie tohto problému v dostatočnej miere zabezpečené”.

9. Anna Pavúková, Železničná 78/9, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 23:

 • ”Nakoľko RD č. 78/9 je v tesnej blízkosti plánovanej trasy D1, žiadam o zaradenie do zoznamu kompenzácie, príp. osadenie izolačných okien RD”.

10.Ing. Jaroslav Ševčík, Stred 48/10-5, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 32:

 • ”Ako obyvateľ sídl. Stred a spolumajiteľ bytu na tomto sídlisku nesúhlasím s variantom diaľnice V2A vedúcim cez stred mesta. V prípade, že by tento variant bol platný a MsZ schválilo zmenu územ. plánu v tomto zmysle, žiadam, aby bola dôkladne odhlučnená št. cesta - preložka cesty 1/61 (súčasná Okružná cesta), kde už prítomnosť blízkej železnice spôsobuje nadmerný hluk, presahujúci únosnosť. Okrem zvukovej bariéry žiadam, aby pre všetkých majiteľov a obyvateľov bytov sídliska Stred bola zdarma urobená výmena okien so zvýšenou zvukovou izoláciou”.

11.Marta Hausnerová, Komenského 113/9, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 36:

 • ”Už v súčasnej dobe je hlučnosť na ul. Komenského veľmi zhoršená a prevedením diaľnice a preložením hlavnej cesty sa poškodí naše životné prostredie, dôjde k ohrozeniu zdravia a poškodeniu obytnej funkcie nášho domu”.

12.Alojz Michalec, M. R. Štefánika 173/28, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 40: ”...ak mestské zastupiteľstvo z nejakých príčin predsa mesto obetuje, žiadam nasledovné kompenzácie:

 • daňové prázdniny na dom,

 • odhlučniť strechu + okná,

 • vrátenie 2/3 sumy za pozemky,

 • odhlučniť záhradky na olovené halušky,

 • vzduchotechniku v byte, pretože v lete sa nebude dať otvoriť okno ani na jednu stranu,

 • povolenia na garáže”.

13.Ing. Stanislav Hošták, ul. Odborov 243/5-6, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 45:

 • ”Ako občan bývajúci na ulici Odborov (vzdušnou čiarou cca 300 - 500 m od budúceho telesa diaľnice) požadujem výmenu okien, ktoré zabezpečia zvýšenú zvukovú izoláciu z vých. strany na dome 243/4-5 na uvedenej ulici”.

14.Mária Kostková, Žilinská 778/5, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 7743/04:

 • ”Týmto Vás žiadam o prehodnotenie predĺženia protihlukovej steny v úseku preložky štátnej cesty I/61 - úsek ”C” od kilometra 0,49 v smere na Žilinu (Hluková mapa 4b). Jedná sa o výpočtové body 89 a 90, kde je prekročená prípustná hladina hluku. Týmto chcem upozorniť aj na skutočnosť, že v mojom susedstve sú ešte dva rodinné domy a z druhej strany Žilinskej ulice je vyhotovený nový bytový dom - 98 b. j., ktorý bude v tomto mesiaci skolaudovaný a v tomto mieste neboli realizované žiadne merania, okrem výpočtového bodu č. 91 pri rodinnom dome”.

15.Bytové spoločenstvo Bytovka 149, M. R. Štefánika 149/29-37, 017 01 Považská

Bystrica

Pripomienka č. 9:

 • ”Naša bytovka č. 149 je na ulici M. R. Štefánika vo vzdialenosti menej ako 100 m od stavby diaľnice - D1 - mestská estakáda, ktorá bude mať nepriaznivý vplyv na naše bývanie (hlučnosť, vizuálny kontakt, emisie a pod.). Nakoľko v predloženej dokumentácii nie je naša bytovka zaradená medzi objekty s fasádnymi úpravami, žiadame o prehodnotenie a zaradenie do programu fasádnych úprav bytovku č. 149. (výmena okien s izolačným dvojsklom, odhlučnenie, prípadne ďalšie úpravy objektu podľa návrhov odborníkov). Dúfame, že na úkor nášho ŽP nebude investor presadzovať stavbu D1 bez kompenzácií na jestvujúce objekty v jej bezprostrednom okolí. Dúfame, že našej oprávnenej požiadavke bude vyhovené”.

16.Spoločenstvo vlastníkov bytov Bytovka 58

kont. adr.: JUDr. Emil Michálek, predseda spoločenstva, Stred 58/52-17, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 7744/04:

 • ”...Vzhľadom na nesúlad navrhovanej stavby s vyhláškou č. 532/2002 Z. z., rozporné výsledky hlukovej štúdie k DÚR a aktualizovanej hlukovej štúdie, technické obmedzenia, najmä nevyhnutné prerušenie hlukových stien na križovatke pred obytným domom č. s. 58, ale s prihliadnutím na verejnú prospešnosť navrhovanej stavby, súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia za podmienky výmeny okien za okná akustické so zvukovo izolovanými vetrákmi na všetkých obytných podlažiach domu zo strany od preložky štátnej cesty I/61, celkom 56 okien z toho 28 balkónových, na náklady investora stavby ”Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer”. Podmienku žiadame zahrnúť do územného rozhodnutia s termínom realizácie najneskôr do vydania užívacieho rozhodnutia stavby ”Diaľnica D1 Sverepec- Vrtižer”.

17.Spoločenstvo domu 264/11, Jesenského ul., 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 7745/04: ”Na základe výstavby diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer, ktorej trasa vedie pred našou bytovkou, žiadame o kompenzáciu rozsiahleho zhoršenia životného prostredia a kvality bývania (hluk, vibrácie a exhaláty). Na miernenie nepriaznivých vplyvov, ktoré spôsobí výstavba a prevádzka diaľnice, žiadame nasledovné kompenzácie:

 • Oslobodenie od daní z nehnuteľnosti na 20 rokov.

 • Odhlučnenie celého domu:

 1. opláštenie stien,

 2. výmena okien za také, ktoré znižujú hluk a prašnosť.

Realizáciu našich požiadaviek žiadame uskutočniť do zahájenia výstavby diaľnice”.

 1. Petičný výbor za bezprostredne dotknutých občanov ulíc Štefánikova, Hviezdoslavova, Železničná, časť Stredu, Nová,

p. Rýpalová, p. Pastorek, p. Panák (všetci bez uvedenej kontaktnej adresy)

Pripomienka č. 28:

 • ”Požadujeme ako budú dotknutí občania riešení elimináciou živ. prostredia, sociálne otázky a v prípade výstavby riešenia náhradného bývania a ďalšie súvislosti s tým spojené (finančné kompenzácie, opláštenie domov, odhlučnenie, plast. okná atď.)”.

19. Dexia banka Slovensko, a. s., pobočka Považská Bystrica,

M. R. Štefánika 171/24, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 11: ”Na základe zvolaného územného konania mestom Považská Bystrica ako príslušného stavebného úradu na deň 22. júla 2004 v súvislosti s vydaním rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer na pozemkoch v katastrálnom území Považská Bystrica sa ako dotknutí /zámer investora odkúpiť viac ako 500 m2/ v tomto štádiu konania dožadujeme nasledovných podmienok pri realizácii uvedeného zámeru:

 • nárokujeme si na primerané protihlukové kompenzačné opatrenia”.

20.MM Fin Real, spol. s r. o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 27: ”Z dôvodu výstavby diaľničného úseku ”Sverepec - Vrtižer” v zmysle varianty V2A, žiadame posudzovať:

 • súbor protihlukových opatrení v zmysle vypracovanej ”hlukovej štúdie” k dokumentácii pre územné konanie z r. 2003, t. j. protihlukovú bariéru v sklennom prevedení aby nedošlo k zatieneniu pozemku za ubytovňou parc. č.

 • výmena zvukoizolačných okien z dôvodu eliminácie zvýšenej hladiny hluku, podľa hlukovej štúdie - opatrenia 41., 41.b”.


Pripomienky na posúdenie rodinných domov a objektov na uliciach v meste Považská Bystrica – Jesenského, obytné domy sídliska Stred, Ul. M. R. Štefánika, Hviezdoslavova ul., Sládkovičova ul., Želzničná ul., Komenského ul., Ul. Odborov, Žilinská ul., Nová ul. budú riešené investorom na základe požiadavky Mesta Považská Bystrica na zameranie hlukuv dnešnom štádiu t. j. pred výstavbou diaľnice, ktorébude podkladom pre Hlukovú štúdiu – podrobnejšiu spracovanú v rámci DSP a na základe jej výsledkov bude zhodnotený vplyv hluku v súčasnej dobe pred výstavbou / to býva súčasťou Monitoringu vplyvov na ŽP / a následne bude vypočítaný vplyv výstavby diaľnice na to budú stanovené hlukové opatrenia jednak protihlukové clony a jednak fasádne úpravy na rodinných domoch a obytných domov – ale len tam, kde budú vychádzať nad povolené limity v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Tiež bude aktualizovaná imisná štúdia, ktorá už v DÚR preukazuje (odsúhlasil aj regionálny hygienik), že po vybudovaní diaľnice dôjde k zlepšeniu imisnej situácie

Iné kompenzácie ako vyplynú z hlukovej a imisnej štúdie nie je možné vykonať (majetková kompenzácia ujmy na hodnote bytu), prekrytie diaľnice nebude, pretože odhlučnenie sa zabezpečí hlukovými opatreniami. Riešenie daňových prázdnin alebo oslobodenie od daní z nehnuteľností na 20 rokov, vrátenie 2/3 sumy za pozemky nie je v kompetencii stavebného úradu.

Zvukovo-izolačné okná sú aj s riešením vetrania – so zvukovo-izolovaným vetrákom s núteným privetrávaním, ktorý zabezpečí regulovateľnú výmenu vzduchu pri rôznych tlakových pomeroch , pričom požadovaný index nepriezvučnosti okna zostane nezmenený – okná na rodinných domoch doporučuje hluková štúdia vymeniť za okná akustické II. kategórie so vzduchovou nepriezvučnosťou 34 dB a na administratívnych budovách okná I. kategórie so vzduchovou nepriezvučnosťou 29 dB.

Náhradné bývanie bude riešené pri majetko-právnom usporiadaní pozemkov a nehnuteľností (po vydaní územného rozhodnutia) na základe znaleckých posudkov a podľa platných predpisov v čase výkupu.

Protihlukové opatrenia – clony sú navrhnuté z priehľadného materiálu metakrylát.

Pripomienkam sa vyhovuje v podmienke č. 44 tohto rozhodnutia.


B. PRIPOMIENKY K OCHRANE BUDOV A MAJETKU


 1. Milan Hochla, Rozkvet 2026/48-19, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 1: ”Som vlastníkom stavby fotoslužby č. 214/29 na parcele č. 5919/6 pod Šibeničným vŕškom v Pov. Bystrici. Ako dotknutý subjekt vznášam nasledovné pripomienky a požiadavky:

 • Chodník medzi kruhovým objazdom a mojou stavbou viesť tak, aby nedošlo k porušeniu stavby ani schodišťa”.

 1. Viliam Húdek, M. R. Štefánika 173/28, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 13:

 • ”Oprava poškodených budov pri výstavbe”.

 1. Otília Fraňová, Rozkvet 2044/89-72, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 19: ”Na základe nahliadnutia do projektovej dokumentácie týkajúcej sa preložky cesty I/61 vznášam nasledujúce námietky týkajúce sa projektovej dokumentácie v zmysle § 36 stavebného zákona č. 50/1976:

 • Nesúhlasím a odmietam asanáciu domu na Sládkovičovej ulici č. 640 a trvám na splnení požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii o preložke cesty I/61 t. j. ponechania nehnuteľnosti v terajšom stave ak vlastník nehnuteľnosti nebude s asanáciou súhlasiť.

 • Pri ponechaní nehnuteľnosti trvám na splnení požiadaviek týkajúcich sa opravenia tých častí domu č. 640 ktoré by boli poškodené prípadnými asanačnými zásahmi na vedľajšom dome č. 639 (dobudovanie strechy a múrov) na náklady investora stavby.

 • Žiadam o dobudovanie oplotenia okolo domu č. 640 ak by bolo prípadnými stavebnými prácami poškodené alebo odstránené”.

4. Helena Ševčíková, Sládkovičova 638/8, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 22: ”Na základe nahliadnutia do projektovej dokumentácie týkajúcej sa preložky cesty I/61 vznášam nasledujúcu námietku týkajúcu sa projektovej dokumentácie v zmysle § 36 stavebného zákona č. 50/1976:

 • Nesúhlasím a odmietam asanáciu rodinného domu na Sládkovičovej ulici č. 638/8 a trvám na splnení požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii o preložke cesty I/61 t. j. ponechania nehnuteľnosti v terajšom stave, ak vlastník nehnuteľnosti nebude s asanáciou súhlasiť. Zároveň žiadam, aby som bola prizvaná na všetky zasadnutia, ktoré sa budú týkať môjho rodinného domu”.

5. Ing. Stanislav Hošták, ul. Odborov 243/5-6, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 45: ”Trasa diaľnice navrhovaná cez pozemky v kat. území Orlové v časti ”Sigôtka a pole” zasahuje aj do pozemkov par. č. 1057, 1046, 997, 998-9, ktoré sú v mojom vlastníctve. S ich záberom súhlasím avšak za týchto podmienok:

 • pozemky dočasne užívané počas výstavby požadujem uviesť do pôvodného stavu po ukončení prác”.

6. Ing. Jozef Hošták, Orlové 218, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 46: ”Trasa diaľnice je navrhovaná cez pozemky par. č. 1057 až 1170 v katastrálnom území ”Orlové”, t. j. od brehu Váh smerom na Žilinu, ktoré boli pokladané a stále sú pokladané za ”najúrodnejšie”. Vzhľadom na uvedený návrh, zasahujúci aj cez môj pozemok, par. č. 1057 a 1044, dávam k tomuto záberu súhlas za nasledovných podmienok:

 • pozemky dočasne užívané požadujem po ukončení stavby dať do pôvodného stavu”.

7. Dexia banka Slovensko, a. s., pobočka Považská Bystrica,

M. R. Štefánika 171/24, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 11: ”Na základe zvolaného územného konania mestom Považská Bystrica ako príslušného stavebného úradu na deň 22. júla 2004 v súvislosti s vydaním rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer na pozemkoch v katastrálnom území Považská Bystrica sa ako dotknutí /zámer investora odkúpiť viac ako 500 m2/ v tomto štádiu konania dožadujeme nasledovných podmienok pri realizácii uvedeného zámeru:

 • počas celej doby výstavby zabezpečiť plynulý chod banky a to hlavne z dôvodu prístupových komunikácií, neohrozenia z dôvodu hluku a otrasov...,

 • oplotenie súčasného pozemku aj v prípade odkúpenia ponechať v pôvodnom stave čo najdlhšie a to hlavne z dôvodu prípadného neoprávneného vstupu na nevykúpený pozemok, znečistenie parkoviska z priľahlého staveniska a pod.,

 • vykúpený pozemok v prípade použitia odhradiť (od existujúceho)”.

8. MM Fin Real, spol. s r. o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 27: ”Z dôvodu výstavby diaľničného úseku ”Sverepec - Vrtižer” v zmysle varianty V2A, žiadame posudzovať:

 • pri trvalom alebo dočasnom zábere pozemkov pre realizáciu preložky cesty 1/61, žiadame jednať s vlastníkom pozemkov, spoločnosťou ”MM Fin Real spol. s r. o., Stred 60/50, 017 01 Považská Bystrica”.


Pripomienky týkajúce sa ochrany budov a majetku z dôvodu preložky št. cesty I/61 sa zamietajú, nakoľko preložka cesty I/61 nie je predmetom tohto rozhodnutia.

Pripomienky k náhradám škôd spôsobených výstavbou budú zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

Ostatné pripomienky sú riešené v podmienkach č. 7 a 45 tohto povolenia.


C. PRIPOMIENKY K VEDENIU TRASY DIAĽNICE A PRAKLÁDKAM ŠTÁTNYCH CIEST, K RIEŠENIU KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV


 1. Ing. Zdeno Rýpal, Melánia Rýpalová, rodina Čelková, Hviezdoslavov 125/11, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 15:

 • ”V prípade prekládky cesty I/61 nech sú vybudované aj prechody pre chodcov (veľa nebezpečných nehôd) a na druhej strane sú všetky školy atď.”

 1. Otília Fraňová, Rozkvet 2044/89-72, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 19: ”Na základe nahliadnutia do projektovej dokumentácie týkajúcej sa preložky cesty I/61 vznášam nasledujúce námietky týkajúce sa projektovej dokumentácie v zmysle § 36 stavebného zákona č. 50/1976:

 • Nesúhlasím s umiestnením chodníka pozdĺž líniovej stavby I/61 v danej šírke 2 metre vedľa domu č. 640, žiadam posunúť chodník až od hranice pozemku 5296/2”.

 1. Daniel Palko ml., Kpt. Nálepku 565, 017 01 Považská Bystrica

Daniel Palko st., Kpt. Nálepku 566, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 35: ”Navrhovaná cesta cez kpt. Nálepku je smiešne vyriešená:

 • a) V začiatku cesty je široká 20 m ale povedľa Ravenu už je len 10 m nie je to smiešne?

 • b) Celý tento ceremonial považujem za plytvanie so štátnymi financiami ktoré v konečnom dôsledku zaplatia občania ale aj vození poslanci”.

 1. Marta Hausnerová, Komenského 113/9, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 36:

 • ”Podávam námietku, že z hľadiska dopravného preťaženia ciest v Pov. Bystrici, nie sú tieto prekládky ciest posúdené z hľadiska zvýhodnenia súčasnej dopravnej situácie a ani nie je vypracovaný dopravný generel mesta”.

 1. Ján Gaža, Dedovec 1026, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 38:

 • ”Podávam námietku voči výberu varianty V2a, ktorá bola uskutočnená na základe neúplných údajov. Chýbajú vzájomné porovnania vplyvu na životné a zdravotné prostredie jednotlivých variant. P. B. má zlé rozptylové podmienky. Zvýšenie výfukových plynov poškodí životné prostredie, dôjde k ohrozeniu zdravia (dýchanie, rakovina). V okolí Žiaru N/H je neplodných 90 % mužov. Je snaha toho dosiahnuť v P. B. pomocou výfukových plynov. Fašisti zabíjali výfukovými plynmi. Záverečné stanovisko MŽP uvádza, stanovuje poradie environmentálnej vhodnosti variantov 7a, V1a, V2a/II, prípadne ich variantov. Namietam proti výberu najmenej vhodnej varianty. Posúdenie trasovanie cez Phare ”najmenej nepriaznivá trasa je V1a” (str. 15). Prečo sa vyhadzujú peniaze EÚ a doporučenie nie je rešpektované. Žiadam nerealizovať V2a, ale budovať V1a”.

 1. RNDr. Ľudmila Kostková, Nálepkova 561/3, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 39:

 • ”Na tomto konaní som sa vôbec nedozvedela, prečo má byť Nálepkova ulica asanovaná, prečo je pre štát výhodnejšie zbúrať štrnásť domov, ako zabrať voľný pozemok pod bývalou škôlkou. Cesta má byť široká a viesť súbežne so Štefánikovou vo vzdialenosti zhruba 70 m. Načo to bude? A ak mesto 27 rokov vedelo, že javí sa ulica ako problém rozšírenia alebo prekládky, nemalo si pozemok škôlky predať a cestu I/61 preložiť aj krížom cez pozemok škôlky. Je prekládka nepotrebná, zbytočne drahá a vnucuje myšlienku na iné, než záujmy Pov. Bystrice. Návrh asanácie je od mesta, ale riešiť nás má SSC? Prečo? Kto a kedy mi to vysvetlí?”.

 1. Ing. Jozef Babušík, ul. Kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 44: ”Namietam:

 • posúdenie ul. Nálepkova ako asanačné pásmo, ktorá bola mestom ponúknutá SSC na prekládku cesty I/61. Týmto mesto bránilo občanom a podnikateľom investovať do nehnuteľností a takto rozširovať svoje podnikateľské aktivity,

 • doplnenie križovatky Centrum, tretej diaľničnej križovatky pre mesto s cca. 45 tisíc obyvateľmi, kde veľkú časť tvoria obyvatelia mestských častí. Túto križovatku nebudú využívať určite obce Šebešťanová, Podvažie, Pov. Teplá, Milochov, atď.”

 1. Slovenský záhradkársky zväz, Záhradková osada č. 12 Jelšové Považská Bystrica

kont. adr.: Štefan Majtán, Mierova 312/19, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 5: ”Po Výročnej členskej schôdzi ZO SZZ č. 12 Jelšové Považská Bystrica Vám predkladáme návrh alternatívneho riešenia vedenia osi diaľnice D-1 varianta V 2A/2 v časti záhradkovej osady č. 12 Jelšové. Z hľadiska ekologického ale i finančného by bolo výhodnejšie viesť os diaľnice v tejto časti po opačnej strane odstavného parkoviska a uvažovanej výstavbe čerpacej stanice pohonných hmôt, kde je dosť miesta a priestoru pre takúto výstavbu. Diaľnica totižto v týchto miestach tvorí oblúk do našej osady a potom sa vracia späť do pôvodného smeru. Pri nami navrhovanom riešení by sa dalo parkovisko posunúť bližšie k vonkajšiemu oploteniu osady pričom by zostalo na hrebeni, nezmenila by sa zastavaná plocha ani výhľad na Považská Bystricu a okolie. Naše dôvody pre takéto riešenie sú nasledovné:

 • Diaľnica by v tomto prípade nezasiahla našu osadu čím by sa odbúrali nasledovné práce:

 1. finančné vysporiadanie s majiteľmi záhradiek, ktorých sa budú zásahy týkať,

 2. premiestňovanie nádrže na vodu na polievanie záhradiek,

 3. premiestňovanie rozvodov vody a elektrickej energie v osade,

 4. premiestňovanie vonkajšieho a vnútorného oplotenia osady,

 5. budovanie novej prístupovej cesty do osady.

 • lacnejšia výstavba energetických sietí pre sprievodné stavby súvisiace s diaľnicou, nakoľko ich nebude treba viesť cez diaľnicu,

 • ekologické hľadisko vidíme v tom, že diaľnica bude vedená po druhej strane a tým plodiny z motorových vozidiel nezasiahnu osadu ani bytové jednotky a rodinné domy nachádzajúce sa pod našou osadou, tak ako ich zasiahnu pri Vami navrhovanom riešení.

Veríme, že toto naše alternatívne riešenie prehodnotíte a budete s touto možnosťou uvažovať pri vedení osi diaľnice v týchto miestach”.

 1. Petičný výbor za bezprostredne dotknutých občanov ulíc Štefánikova, Hviezdoslavova, Železničná, časť Stredu, Nová,

p. Rýpalová, p. Pastorek, p. Panák (všetci bez uvedenej kontaktnej adresy)

Pripomienka č. 28:

 • ”Protestujeme voči navrhovanému riešeniu diaľnice aj prekládky cesty I/61.

 • Z tohto dôvodu je potrebné zastaviť stavebné konanie a riešiť diaľnicu obchvatom, t. j. druhou variantou, nie ktorú schválilo mesto”.


Pripomienky týkajúce sa vedenia trasy preložky št. cesty I/61 sa zamietajú, nakoľko vedenie trasy preložky cesty I/61 nie je predmetom tohto rozhodnutia.

Pripomienky týkajúce sa vedenia trasy diaľnice sa zamietajú, z dôvodu, že MŽP SR v Bratislave vo svojom záverečnom stanovisku č. 2212/1996-4.2 zo dňa 23. 10. 2001 nestanovilo jednoznačné výsledné poradie environmentálne najvýhodnejšieho variantu, ale pre realizáciu stanovilo poradie environmentálnej vhodnosti variantov V7a, V1a, V2a/II, prípadne ich modifikácie a v novembri 2001 MDPaT SR rozhodlo vybudovanie diaľnice cez Považskú Bystricu vo variante V2a/II. Po ďalších rokovaniach s Mestom Považská Bystrica bolo dohodnuté (ako jedna z náhrad za vybudovanie tohto variantu) vybudovanie križovatky Centrum t. j. V2a/I (odvedenie nákladnej dopravy smerujúcej do zóny ľahkého priemyslu Pov. Podhradie a do bývalých Pov. strojární mimo centra mesta).

Pripomienka k návrhu zmeny vedenia osi diaľnice v priestore ľavostranného odpočívadla nad záhradkárskou osadou č. 12 v Jelšovom sa zamieta. Trasu diaľnice ani súvisiacich objektov nie je možné posúvať a ani vyrovnať z dôvodu nepriaznivých geologických podmienok (zosuvné územie) a tiež z dôvodu smerových a výškových parametrov diaľnice nadväzujúcich na most Mestská estakáda.

D. PRIPOMIENKY K INŽINIERSKYM SIEŤAM


 1. Milan Hochla, Rozkvet 2026/48-19, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 1: ”Som vlastníkom stavby fotoslužby č. 214/29 na parcele č. 5919/6 pod Šibeničným vŕškom v Pov. Bystrici. Ako dotknutý subjekt vznášam nasledovné pripomienky a požiadavky:

 • Zachovať jestvujúce prípojky na vodu, elektro a odpadové potrubie alebo naprojektovať a postaviť nové”.

 1. Otília Fraňová, Rozkvet 2044/89-72, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 19: ”Na základe nahliadnutia do projektovej dokumentácie týkajúcej sa preložky cesty I/61 vznášam nasledujúce námietky týkajúce sa projektovej dokumentácie v zmysle § 36 stavebného zákona č. 50/1976:

 • Žiadam taktiež o vyriešenie vodovodnej prípojky k nehnuteľnosti č. 640 nakoľko jej riešenie nie je zahrnuté v projektovej dokumentácii preložky cesty I/61”.

 1. Ľudmila Brigantová, Sládkovičova 642/16, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 37:

 • ”Ďalej pripomínam aby bolo uvažované zo štátnej cesty odkanalizovanie v zmysle platných noriem”.

 1. Ján Tucík, Dedovec 1030/28, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 42:

 • ”...Ďalej Vás upozorňujeme, že v objektovej sústave vyvolaných investícii nie je zahrnutá prekládka vzdušného VN vedenia prípojky do trafostanice Bitúnok z linky 195 z dôvodu križovania s diaľničným privádzačom a v prípade navýšenia pozemku i prekládka vodovodu DN 200 prívod Orlové”.

 1. POV BYT, spol. s r. o., Kuzmányho 903/3, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 14:

 • ”POV BYT s. r. o. Pov. Bystrica ”súhlasí” s vydaním územného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu. Prekládku horúcovodného potrubia žiadame riešiť v súlade s našim vyjadrením č. 299/2003-1 zo dňa 19. 3. 2003 adresovanom Dopravoprojektu a. s. Bratislava, prípadne po ďalšej dohode s POV BYT-om s. r. o. Pov. Bystrica”.

Pripomienky týkajúce sa preložky cesty I/61 a objektov s ňou spojených sa zamietajú, preložka cesty a s ňou súvisiace objekty nie sú predmetom tohto rozhodnutia.

Pripomienka pod bodom 4. sa zamieta, uvedené objekty nie sú vyvolanými investíciami diaľnice, ani jej pripojenia.

Pripomienka pod bodom 5. je riešená v DÚR a bude riešená aj v DSP.


E. PRIPOMIENKY K RIEŠENIU PRÍSTUPOV NA POZEMKY


 1. Milan Hochla, Rozkvet 2026/48-19, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 1: ”Som vlastníkom stavby fotoslužby č. 214/29 na parcele č. 5919/6 pod Šibeničným vŕškom v Pov. Bystrici. Ako dotknutý subjekt vznášam nasledovné pripomienky a požiadavky:

 • umožniť vstup a vjazd na nezastavanú časť pozemku aby bolo možné využitie celej jeho plochy”.

 1. Otília Fraňová, Rozkvet 2044/89-72, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 19: ”Na základe nahliadnutia do projektovej dokumentácie týkajúcej sa preložky cesty I/61 vznášam nasledujúce námietky týkajúce sa projektovej dokumentácie v zmysle § 36 stavebného zákona č. 50/1976:

 • Žiadam o doriešenie prístupovej cesty pre osobné vozidlá z domu č. 640 na cestu I/61 nakoľko z projektovej dokumentácie nie je zrejmé riešenie tohoto problému v celom jeho rozsahu”.

 1. Ľudmila Brigantová, Sládkovičova 642/16, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 37:

 • ”Dolupodpísaná pripomínam, aby bola pri výstavbe diaľnice a napájaní úseku cesty na Sládkovičovu cestu uvažované príjazdové cesty z z čísla parcele 5291/1, 5920/3 a 5920/7 nakoľko táto cesta je prístupová k obytným domom č. 642/16 a 642/14”.

 1. Ján Tucík, Dedovec 1030/28, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 42:

 • ”V roku 2000 som odkúpil od mesta Považská Bystrica pozemok č. KN-C 5684/8 zast. plocha o výmere 4790 m2 v kat. území Pov. Bystrica za účelom vybudovania STK osobných a nákladných vozidiel... …po prehodnotení dokumentácie diaľničného privádzača Centrum pre ÚR náš investičný zámer z dôvodu vyriešenia dopravného pohybu nákladných vozidiel pri výjazde a vjazde nie je možné realizovať, iba za podmienky navýšenia pozemku vo vzťahu k diaľničnému privádzaču minimálne o 1,8 m na výšku 284,8 BALT po vyrovnaní, čím by bol odstránený i trvalý záber časti pozemku. Žiadam Vás, aby do objektovej sústavy vyvolaných investícii bol zaradený štrkový závoz zhutnený na 1,5 kPa pozemku č. KN-C 5684/8 na niveletu 284,8 BALT po vyrovnaní /budeme pod úrovňou 1,12 v mieste vstupu/”.

 1. Ing. Stanislav Hošták, ul. Odborov 243/5-6, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 45: ”Trasa diaľnice navrhovaná cez pozemky v kat. území Orlové v časti ”Sigôtka a pole” zasahuje aj do pozemkov par. č. 1057, 1046, 997, 998-9, ktoré sú v mojom vlastníctve. S ich záberom súhlasím avšak za týchto podmienok:

 • k zostávajúcim pozemkom požadujem zabezpečiť prístup k ich ďalšiemu využívaniu”.

 1. Ing. Jozef Hošták, Orlové 218, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 46: ”Trasa diaľnice je navrhovaná cez pozemky par. č. 1057 až 1170 v katastrálnom území ”Orlové”, t. j. od brehu Váh smerom na Žilinu, ktoré boli pokladané a stále sú pokladané za ”najúrodnejšie”. Vzhľadom na uvedený návrh, zasahujúci aj cez môj pozemok, par. č. 1057 a 1044, dávam k tomuto záberu súhlas za nasledovných podmienok:

 • k zostávajúcim pozemkom požadujem zabezpečiť prístup k ich ďalšiemu využívaniu”.

 1. Jozef Ondrášik, Orlové 127, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 7820/04: ”...S navrhovanou výstavbou i trasou diaľnice súhlasím za nasledovných podmienok:

 • Požadujem zabezpečiť prístup ku všetkým pozemkom a parcelám na trase Pole, Sigôtka v kat. území Orlové i po výstavbe diaľnice, nakoľko toho času cez Hydroelektráreň Pov. Podhradie nie vždy a ochotne uvoľňujú cestu k týmto pozemkom”.

 1. Dexia banka Slovensko, a. s., pobočka Považská Bystrica, M. R. Štefánika 171/24, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 11: ”Na základe zvolaného územného konania mestom Považská Bystrica ako príslušného stavebného úradu na deň 22. júla 2004 v súvislosti s vydaním rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer na pozemkoch v katastrálnom území Považská Bystrica sa ako dotknutí (zámer investora odkúpiť viac ako 500 m2) v tomto štádiu konania dožadujeme nasledovných podmienok pri realizácii uvedeného zámeru:

 • v prípade nutnej zmeny súčasného vstupu z verejnej komunikácie na parkovisko banky požadujeme súhlas vo forme vecného bremena na prechod cez odpredané pozemky, prípadne súhlas aj k využitiu tohto priestoru na parkovacie účely banky,

 • kompenzovať všetky vyvolané náklady spojené s úpravou stávajúceho stavu do reálnej funkčnej podoby - hlavne časť parkovacích a iných plôch, oplotenie, prekládky stávajúcich sietí...”.


Pripomienky týkajúce sa preložky cesty I/61 a objektov s ňou spojených sa zamietajú, preložka cesty I/61 a s ňou súvisiace objekty nie sú predmetom tohto rozhodnutia.

Pripomienka č. 4 sa zamieta, prístup je zabezpečený, trvalý záber pozemkov je odstránený oporným múrom a tým nebudú potrebné požadované naviac činnosti.

Prístupy na ostatné poľnohospodárske pozemky sú zohľadnené v podmienke č. 7 tohto rozhodnutia.

Pripomienka č. 8 týkajúca sa ochrany budovy a majetku banky, ktorá vyplýva z výstavby diaľnice bude riešená v DSP pre variant V2a/I.


F. PRIPOMIENKY K PROCESU EIA A K PROCESU SCHVAĽOVANIE ÚPD


 1. Ing. Vanda Dunajová, Ing. Michal Dunaj, Ing. Jaroslav Dunaj, Stred 43/20, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 10:

 • ”Podávame námietku nedodržania podmienok záverečného stanoviska k EIA - nevypracovania technicko - environmentálnych ukazovateľov a geologicko - inžiniersky prieskum s následným porovnaním variant.

 • Podávame námietku nedodržania procesu posudzovania EIA ministerstvom životného prostredia”.

 1. Ing. Ján Panák, M. R. Štefánika 173/28, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 34: ”Na základe informácii podaných p. Jurajom Smatanom a JUDr. Evou Kovačechovou dňa 22. 7. 2004 na ústnom prejednaní v rámci územného konania, žiadam:

 • zastavenie územného konania,

 • doplnenie údajov ku územnému konaniu,

 • organizovanie nového územného konania”.

 1. Daniel Palko ml., Kpt. Nálepku 565, 017 01 Považská Bystrica, Daniel Palko st., Kpt. Nálepku 566, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 35:

 • ”Preložka štátnej cesty 1/61 je v rozpore s platným územným plánom mesta a nie sú vypracované štúdie ktoré stanovuje zákon.

 • Navrhujem aby páni poslanci predkladaný návrh územného konania s výstavbou diaľnice a prekládku štátnej cesty 1/61 v takomto znení neschválili!”

 1. Silvia Babušíková, Rozkvet 2060/127, 017 01 Považská Bystrica

(v zastúpení: Eva Kovačechová, advokátka, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica)

Pripomienka č. 43: ”Ako dotknutí obyvatelia ul. Nálepkova podávame zásadné pripomienky k predkladanému návrhu:

 • Predkladaný návrh je v rozpore s platným územným plánom mesta Pov. Bystrica. V zmysle platného územného plánu je plánovaná prekládka cesty I/61 vedená inou trasou, nie cez ulicu Nálepkova. Toto je dôvod na to, aby konanie bolo zastavené, lebo predkladaný návrh je v rozpore s § 39a stavebného zákona.

 • V zmysle stavebného zákona a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 127/1994 Z. z. sú cesty I. a II. triedy posudzované z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, ak majú dĺžku min. 10 km. Ak majú dĺžku menej ako 10 km, musia byť výstavby, prestavby alebo rozšírenie týchto ciest minimálne predmetom zisťovacieho konania na Ministerstve životného prostredia SR v zmysle zákona č. 127/94. Zamýšľaná prekládka cesty I/61 a II/517 nebola nikdy predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ani predmetom zisťovacieho konania. Z uvedeného je zrejmé, že navrhovateľ nepredložil všetky zákonom vyžadované podklady k územnému konaniu. Z tohto dôvodu tiež žiadame o zastavenie územného konania.

 • Navyše, sme presvedčení o absolútne nevhodnom trasovaní diaľnice cez mesto Pov. Bystrica. Je to dôsledkom nedostatočného zohľadnenia Záverečného stanoviska procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľ tiež nikdy nevysvetlil, prečo je prekládka cesty I/61 a II/517 súvisiaca s výstavbou diaľnice”.

 1. Ing. Jozef Babušík, ul. Kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 44: ”Namietam:

 • nesúlad vypracovanej projektovej dokumentácie k zmenám a doplnkom ÚPN - SÚ s doteraz platným územným plánom,

 • že v procese EIA nebolo vykonané zisťovacie konanie pre preložky ciest I. a II. triedy pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie”.

 1. Občianske združenie Diaľnica a ľudia

kont. adr.: Ing. Jaroslav Dunaj, Stred 43/20, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 21: ”Námietka:

 • Na základe porušenia zákona nemôže vzniknúť právny stav. Investor predložil zámer na základe nezákonného postupu - nedodržania spôsobu výberu variantu. Nedopracoval projekty podľa záverečného stanoviska (EIA) MŽP. Nedošlo k ich opätovnému odbornému posúdeniu a pod kontrolou verejnosti (vypracovanie techn. environm. ukaz. + inž. geolog. prieskumu).

 • Námietka porušenia zákona MŽP v záverečnom stanovisku EIA - mal byť určený víťazný variant nie poradie.

 • Námietka neoprávnenosti zvolania Územného konania k projektu ktorý nie je v súlade s územným plánom.

 • Námietka nedodržania zisťovania EIA k preložkám ciest v PB”.

7. Občianske združenie Diaľnica a príroda, Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 41: ”Žiadame o zastavenie územného konania kvôli nedostatočným podkladom, a po doplnení zvolanie nového ústneho konania. Chýbajúce podklady:

 • Súlad s územným plánom (v deň prerokovania platný územný plán je v rozpore s predkladanými návrhmi).

 • Podrobné technické a environmentálne ukazovatele, najmä podrobný inžiniersko - geologický prieskum pre varianty V7a a V1a, tak ako to požaduje záverečné stanovisko MŽPSR + MDP a T zo dňa 23. 10. 2001, a na ich základe jednoznačne určiť výsledný variant”.


Pripomienky k procesu EIA, sa zamietajú. Proces posudzovania podľa zákona 127/94 Z. z. bol ukončený záverečným stanoviskom ministerstva ŽP SR dňa 23. 10. 2001 pod č. 2212/96-4.2.

Pripomienky k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie preložiek ciest I/61 a II/517 sa zamietajú. MŽP SR rozhodnutím č. 3066/04-1.6/ml zo dňa 02. 11. 2004 rozhodlo, že preložka cesty II/517 sa podľa zák. č. 127/1994 Z. z. posudzovať nebude a preložka cesty I/61 sa posudzovať bude. Preložka cesty I/61 a s ňou súvisiace objekty nie sú predmetom tohto rozhodnutia.

Pripomienky týkajúce sa súladu DÚR s platnou ÚPD sa zamietajú, doplnok územného plánu Zmien a doplnkov ÚPN SÚ Považská Bystrica – vedenie trasy diaľnice D1 (variant 2a/I) územím mesta a nová bytová výstavba bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 64/2004 dňa 10. 12. 2004.G. RÔZNE PRIPOMIENKY


 1. Viliam Húdek, M. R. Štefánika 173/28, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 13:

 • ”Daňové prázdniny na 20 rokov”.

 1. Eduard Bednár, Pribinova 965/13, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 20:

 • ”Máme pozemky pod budúcu diaľnicu D1 Sverepec - Vrtižer, Mestský variant V 2a/1. Sú to nasledovné parcele: v lokalite Dušianica vl. č. 1032, parc. č. 3587 - ter. č. 3859/1, 3859/16, 3859/17, parc. č. 3591 - ter. č. 3859/7, 3859/16, 3859/17, parc. č. 3592 - ter. č. 3859/16, v lokalite Mašková vl. č. 1030, parc. č. 3480, parc. č. 3485”.

 1. Dušan Biňas, Kpt. Nálepku 568/10, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 25: obsahuje rôzne postrehy a podnety

 1. Vojtech Kallo, Železničná 89/10, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 31:

 • ”Po prehliadke trasy diaľnice na Šibeničný vŕšok, som majiteľom jedného zasiahnutého pozemku pod diaľnicu. Jedná sa o parcelu č. 5345 o výmere 1074 m2. Z tejto parcele pod diaľnicu ide o 50 m2 menej (t. j. 1024 m2). Dávam pripomienku, či pri odkupovaní parcele mohlo sa odkúpiť celé bez zbytku t. j. 1074 m2”.

 1. Karol Rybárik, Nálepkova 567/9, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 33:

 • ”Nálepkova ulica nebola určená k asanácii. Na asanáciu prekládky cesta bola určená Štefánikova ulica. Prekládka má slúžiť len kvôli stavebným zámerom mesta na parkovisku pri pošte. Za štátne peniaze si realizovať osobné záujmy”.

 1. Daniel Palko ml., Kpt. Nálepku 565, 017 01 Považská Bystrica

Daniel Palko st., Kpt. Nálepku 566, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 35:

 • ”Celé toto územné konanie považujem za nezákonné a ponižujúce dotknutých občanov výstavbou preložky štátnej cesty 1/61 cez ul. kpt. Nálepku.

 • Považujem túto preložku cesty 1/61 za lobistickú a slúžiacu len niektorým funkcionárom mesta!

 • Navrhovaný plán výstavby diaľnice V2A/2 je podľa môjho hľadiska s podmienkami mesta k navrhovanému variantu bude drahší v konečnom dôsledku ako variant V1A”.

 1. Ing. Jozef Babušík, ul. Kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 44: ”Žiadam:

 • oddelenie územného konania diaľnice od ”kompenzačných prekládok” a zmien dopravy v meste,

 • plánovanú výstavbu Kauflandu medzi ul. Štefánikova (asanačné pásmo) a ul. Nálepkova, ktorá je predpokladaným dôvodom preložky cesty I/61 cez ul. Nálepkova”.

 1. Ing. Stanislav Hošták, ul. Odborov 243/5-6, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 45: ”Trasa diaľnice navrhovaná cez pozemky v kat. území Orlové v časti ”Sigôtka a pole” zasahuje aj do pozemkov par. č. 1057, 1046, 997, 998-9, ktoré sú v mojom vlastníctve. S ich záberom súhlasím avšak za týchto podmienok:

 • požadujem za zabrané pozemky úhradu v trhovej cene”.

 1. Ing. Jozef Hošták, Orlové 218, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 46: ”Trasa diaľnice je navrhovaná cez pozemky par. č. 1057 až 1170 v katastrálnom území ”Orlové”, t. j. od brehu Váh smerom na Žilinu, ktoré boli pokladané a stále sú pokladané za ”najúrodnejšie”. Vzhľadom na uvedený návrh, zasahujúci aj cez môj pozemok, par. č. 1057 a 1044, dávam k tomuto záberu súhlas za nasledovných podmienok:

 • požadujem za zabraté pozemku úhradu v trhovej cene”.

 1. Občianske združenie Diaľnica a ľudia

kont. adr.: Ing. Jaroslav Dunaj, Stred 43/20, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 21: ”Námietka:

 • Námietka nehospodárnosti postupu - žiadame prešetrenie a vyčíslenie finančných strát spôsobených štátu na základe nekompetentných postupov (šetrenie NKÚ)”.

11.Dexia banka Slovensko, a. s., pobočka Považská Bystrica,

M. R. Štefánika 171/24, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 11: ”Na základe zvolaného územného konania mestom Považská Bystrica ako príslušného stavebného úradu na deň 22. júla 2004 v súvislosti s vydaním rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer na pozemkoch v katastrálnom území Považská Bystrica sa ako dotknutí /zámer investora odkúpiť viac ako 500 m2/ v tomto štádiu konania dožadujeme nasledovných podmienok pri realizácii uvedeného zámeru:

 • žiadame prezentovať časový harmonogram výstavby, jeho etapy a nadväzne prípadné náhradné a potom aj konečné riešenie vstupu do areálu parkoviska, ale aj samotnej banky,

 • vykúpenie pozemkov podmieňujeme cenovou reláciou minimálne na úrovni účtovnej ceny, čo predstavuje sumu 575.-Sk/m2”.

 1. Jozef Ondrášik, Orlové 127, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 7820/04: ”...S navrhovanou výstavbou i trasou diaľnice súhlasím za nasledovných podmienok:

 • Pozemky v uvedenej časti sú veľmi kvalitné - úrodné a preto požadujem za zobraté pozemky úhradu v trhovej cene.

 • Pozemky dočasne užívané počas výstavby diaľnice žiadam uviesť do pôvodného stavu a zobratú ornicu z mojej parcele č. 1147 previezť na menej úrodnú pôdu na parcelu č. 612 v kat. území Orlové (za kaštieľom Orlové, Kopanice - Laz - Hrábie)”.

13.Mária Ondrášiková, Orlové 127, 017 01 Považská Bystrica

Pripomienka č. 7832/04:

 • ”Pri výstavbe diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer, bude prevedená demolácia obytného domu na Železničnej ulici číslo popisné 84/21 v katastrálnom území Pov. Bystrica parcelné číslo 481/1. Na demolačnej fotodokumentácii č. 018-00 Demolácia obytného domu Železničná ulica č. 21/84 str. 19 - je nesprávne uvedený vlastník - Lecákova Margita r. Teplanová ul. Šoltésovej č. 422/6 P. B. V uvedenom bytovom dome je celkom 8 bytových jednotiek a na liste vlastníctva z 13. 2. 1998 č 383 sa horeuvedené meno nenachádza a ani tam nikdy nebývala. Spoluvlastníkov je tam viac a pre pravdivosť môjho tvrdenia Vám v prílohe prikladám LV č. 383. Upozorňujem, že niektorí vlastníci medzi časom zomreli a podľa dedičských konaní , dedičmi sa stali iní vlastníci /je ich viac a nachádza sa tam i moje meno/. Ak teda dôjde k demolácii uvedeného obytného domu, kde som ja vedená ako čiastková vlastníčka, je potrebné vyžiadať si najnovšie listy vlastníctva a priznať vlastnícke právo právoplatným vlastníkom”.


Riešenie pripomienok pod bodom G rôzne pripomienky nespadajú do kompetencie stavebného úradu.

Toto územné rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.


Správny poplatok sa podľa § 4 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nevyrubuje.


O d ô v o d n e n i e:


Navrhovateľ, Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, podala 19. 11. 2003, na základe určenia Mesta Považská Bystrica, ako príslušného stavebného úradu, Krajským úradom v Trenčíne, odborom životného prostredia dňa 14. 11. 2003 pod č. j. OŽP 2003/8840-2/Pa, Mestu Považská Bystrica návrh na začatie územného konania a na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby diaľnice D – 1 Sverepec - Vrtižer, variant V2a/II. Nakoľko návrh neobsahoval predpísané náležitosti bolo konanie rozhodnutím Mesta Považská Bystrica č. RM – 10289/2003 – TS11 - A/10 z 11. 12. 2003 a 1. 03. 2004 prerušené. Po rokovaniach v mesiacoch január, február a marec 2004, na ktorých boli dohodnuté požiadavky a spresnené kritériá k DÚR vyplývajúce zo Záväzného stanoviska Mesta Považská Bystrica, bola dopracovaná DÚR a dňa 28. 06. 2004 bola predložená stavebnému úradu. Začatie územného konania bolo oznámené dňa 30. 06. 2004 podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou spôsobom v mieste obvyklým (vyvesením vo všetkých mestských častiach) a bolo oznámené dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov. Ústne konanie bolo zvolané na 22. júla 2004.

Z dôvodu, že pri ústnom konaní bolo zistené, že na preložky ciest I/61 a II/517, ktoré sú stavebnými objektmi diaľnice, nebolo vykonané zisťovacie konanie podľa zákona 127/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, bolo stavebným úradom dňa 09. 08. 2004 územné konanie prerušené až do doby predloženia právoplatného rozhodnutia MŽP SR Bratislava. Dňa 02. 11. 2004 bolo pod č. 3066/04-1.6/ml vydané rozhodnutie MŽP SR, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 11. 2004,v ktorom bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť “Preložka cesty I/61” uvedená v predloženom zámere sa posudzovať bude podľa zákona č. 127/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a navrhovaná činnosť “Preložka cesty II/517” uvedená v predloženom zámere sa posudzovať nebude podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Navrhovateľ predložil dokumentáciu pre územné rozhodnutie, vypracovanú Dopravoprojektom Bratislava, ktorá je v súlade so Záverečným stanoviskom vydaným MŽP SR a MDP a T SR č. 2212/96-4.2 zo dňa 23. 10. 2001 ktoré odporúča realizáciu navrhovanej činnosti ”Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer” a stanovuje poradie environmentálnej vhodnosti hodnotených variantov, medzi ktorými je aj variant V2a/II. Pre výber tohto variantu, ktorý bol východzí pre spracovanie dokumentácie v roku 2003, bolo rozhodujúce, že mal s odstupom najvýhodnejšie technicko-ekonomické parametre, pričom negatíva, ktoré sa dali kvalifikovať, neboli zásadnou prekážkou pre návrh diaľnice. Na základe dosiahnutých parametrov MDP a T SR listom č. 1526/310-01 z 28. 11. 2001 požiadalo Slovenskú správu ciest o zabezpečenie ďalších stupňov projektovej dokumentácie pre variant V2a/II.

Po ukončení prác na DÚR prebehli v prvých mesiacoch roku 2004 rokovania medzi zástupcami SSC,  Mesta Pov. Bystrica a ďalšími zainteresovanými organizáciami, ktorých výsledkom bolo dopracovanie DÚR, kde výsledným variantom bola trasa D1 variant 2a/I.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby je schválený doplnok ÚPN SÚ Považská Bystrica pod názvom ”Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Považská Bystrica, vedenie diaľnice D1 (variant 2a/I) územím mesta a nová bytová výstavba”, schválený Mestským zastupiteľstvom 10. 12. 2004 uznesením č. 64/2004, ktorý ja v súlade s vyššími územnoplánovacími dokumentami.

Z uvedeného vyplýva zmena pri rozhodovaní o návrhu na vydanie územného rozhodnutia, keď v návrhu je uvedený variant 2a/II a v rozhodnutí je variant 2a/I.

Ďalším podkladom pre vydanie rozhodnutia je doplnok č. 7 územného plánu obce Sverepec, ktorý bol schválený uznesením č. 3/2004 z 26. 03. 2004.

Z vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad nerozhodoval v tomto konaní o umiestnení stavby preložky cesty I/61 a s ňou súvisiacimi objektmi.

Stavebný úrad v konaní o umiestnení líniovej stavby diaľnice D1 variant 2a/I Sverepec – Vrtižer v katastrálnom území Sverepec, Dolný Moštenec, Považská Bystrica, Orlové, Považské Podhradie, Považská Teplá a Šebešťanová nenašiel dôvody, ktoré by neprimerane ohrozovali práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad posúdil lehotu platnosti územného rozhodnutia a vzhľadom na majetkové usporiadanie pozemkov pod výstavbu diaľnice určil lehotu platnosti v súlade so zákonom tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stanoviská k DÚR predložili: Mesto Považská Bystrica, Obec Sverepec, Krajský úrad ŽP, odbor ochrany prírody a krajiny Trenčín, Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, odbor dopravy Trenčín, Krajský pozemkový úrad Trenčín, Krajské riaditeľstvo HaZZ Trenčín, Pamiatkový úrad SR Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, ŠDÚ Bratislava, Obvodný banský úrad Prievidza, SPF Bratislava, SPF Považská Bystrica, Slovenská elektrizačná prenosová sústava Bratislava, ŽSR Bratislava, ŽSR Trenčín, ŽSR Žilina, Vodné elektrárne Trenčín, MZ SR inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava, Letecký úrad SR Bratislava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, SCHKO Strážovské vrchy Považská Bystrica, Lesy SR Považská Bystrica, Obvodný úrad ŽP Považská Bystrica, ObÚ CDaPK Považská Bystrica, ObÚ OKR Považská Bystrica, ORH HZZ Považská Bystrica, OR PZ SR ODI Považská Bystrica, SVS Považská Bystrica, SVS Žilina, Slovak telecom Žilina, SSE Považská Bystrica, SSE Žilina, SPP Žilina, SVP Povodie Váhu Piešťany, Vodohospodárska výstavba Bratislava, Štátna plavebná správa Bratislava, SSC Považská Bystrica, TKB Žilina, Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v SR Banská Bystrica, REMING CONZULT Žilina, Eurotel a. s. Bratislava, Globtel GSM Bratislava, Orange Slovakia Bratislava, UPC Slovensko Banská Bystrica, Slovenský zväz záhradkárov, Dexia banka Považská Bystrica.


Toto rozhodnutie sa podľa § 42 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň je dňom doručenia.


P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Krajský stavebný úrad v Trenčíne, prostredníctvom Mesta Považská Bystrica.

Po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Ing. Ľuboš Lackovič

primátor mesta
Rozdeľovník:


 1. Slovenská správa ciest, úsek dopravného plánovania a technického rozvoja, útvar 2120, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

 2. Slovenská správa ciest, úsek investičnej prípravy a výstavby, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

 3. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

 4. Dopravoprojekt, a. s., Kominárska 2, 832 03 Bratislava

 5. Krajský úrad ŽP, odbor ochrany prírody a tvorby krajiny, Hviezdoslavova ul. č. 3, 911 49 Trenčín

 6. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Hviezdoslavova ul. č. 3, 911 49 Trenčín

 7. Trenčiansky samosprávny kraj, odbor dopravy, Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín

 8. Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Nám. sv. Anny č. 7, 911 49 Trenčín

 9. Krajské riaditeľstvo hasič. a záchranného zboru, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín

 10. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

 11. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

 12. Štátny dráhový úrad, Klemensova 8, 812 12 Bratislava

 13. Obvodný banský úrad Prievidza, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza

 14. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

 15. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny úrad Trenčín, pracovisko PB, Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica

 16. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Miletičova 5, 826 19 Bratislava

 17. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor stratégie, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

 18. ŽSR stredisko hospodárenia s majetkom, regionálne pracovisko Trenčín, Sadová 1, 911 44 Trenčín

 19. ŽSR, správa železničných tratí a stavieb Trenčín, Sadová 1, 911 44 Trenčín

 20. ŽSR, správa oznamovacej a zabezpečovacej techniky 1. Mája 34,010 01 Žilina

 21. Vodné elektrárne o. z. odbor automatizovaných systémov dispečerského riadenia, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín

 22. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava

 23. Letecký úrad SR, odbor letísk, oddelenie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení, Letisko M. R. Štefánika 823 05 Bratislava

 24. Slovenská agentúra ŽP, Stredisko Žilina, Nám. A. Hlinku, 017 01 Považská Bystrica

 25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

 26. SAD Trenčín - OZ P. Bystrica, Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica

 27. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

 28. Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Pov. Bystrica, Orlové 278, 017 22 Považská Bystrica

 29. Obvodný úrad ŽP, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 30. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 31. Obvodný úrad - odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 32. Obvodný pozemkový úrad, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 33. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko PB, Centrum 1/1 017 01 Považská Bystrica

 34. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Kmeťova 2, 017 01 Považská Bystrica

 35. Okresné riaditeľstvo PZ SR - Okresný dopravný inšpektorát, 017 01 Považská Bystrica

 36. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová ul. 133, 017 46 Považská Bystrica


 1. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

Ing. Jana Kvaššayová

 1. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

 2. Slovak Telecom a. s., P. O. BOX 9, 010 08 Žilina

 3. Stredoslovenská energetika a. s., Centrum 8/13, 017 01 Považská Bystrica

 4. Stredoslovenská energetika a. s., Ul. Republiky 5, 010 47 Žilina

 5. Slovenský plynárenský priemysel a. s., Regionálne centrum Sever, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

 6. Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu, š. p., Náber. Ivana Krásku 3, 921 80 Piešťany

 7. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Povodie Váhu, závod Púchov, 020 71 Nimnica

 8. Vodohospodárska výstavba, š. p. Bratislava, TBD PS, Osloboditeľov 21, 010 01 Žilina

 9. Štátna plavebná správa, Prístavná 10, P.O. BOX 5, 810 11 Bratislava 111

 10. Slovenská správa ciest, TSK, Považské Podhradie, 017 25 Považská Bystrica

 11. VOM Jaroslav Maček, Žilinská ul., 017 01 Považská Bystrica

 12. TKB, a. s., oddelenie prevádzky a sieťovej infraštruktúry, Poštová 1, 010 01 Žilina

 13. Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v SR, J. Kráľa 6, 974 00 Banská Bystrica

 14. Združenie podnikateľov Slovenska, A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica

 15. SLOVRYB a. s., 038 42 Príbovce 258

 16. REMING CONSULT , a. s., Sasinkova 26, 010 01 Žilina

 17. Klub Strážov, Juraj Smatana Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica

 18. Občianske združenie Diaľnica a príroda, Juraj Smatana Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica

 19. Občianske združenie Diaľnica a ľudia, Ing. Jaroslav Dunaj, Stred 43/20-c5, 017 01 Považská Bystrica

 20. EUROTEL a. s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava

 21. Globtel GSM, a. s., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

 22. Orange Slovakia a. s., Prievozská 6/AS, 821 09 Bratislava

 23. UPC Slovensko s. r. o., Kyjevské nám. 6, 974 05 Banská Bystrica

 24. Milk s. r. o., Ing. Šimík, Sverepec VKK , 017 01 Sverepec

 25. POVBYT , Kuzmányho 903/3, 017 01 Považská Bystrica

 26. Agrorozkvet s. r. o., Farma Praznov 1365, P. O. BOX 142 Ing. Šimík, Praznov, 017 01 Považská Bystrica

 27. FYTOS Plevník s. r. o., ul. Kukučínova 209/24 - 304, 017 01 Považská Bystrica

 28. Mária Šlapková - SHR, Zakvašov 1552/64, 017 01 Považská Bystrica

 29. AG - FYTO, s. r. o. Kukučínova 209/24-304, 017 01 Považská Bystrica

 30. Jozef Belás - SHR, Hliny 1238/108, 017 01 Považská Bystrica

 31. Združenie lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo, 017 01 Sverepec, Ing. Ján Hošták

 32. Obec Sverepec, 017 01 Sverepec

 33. Obec Visolaje, 018 61 Visolaje

 34. Obec, Plevník - Drieňové, 018 26 Plevník - Drieňové

 35. Slovenský zväz záhradkárov, Záhradková osada č. 12, Štefan Majtán, Mierova 312/19, 017 01 Považská Bystrica


« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359