Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Archív dokumentov / Regionálny úrad verejného zdravotníctva: Rozhodnutie vo veci územného konania stavby Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer

Regionálny úrad verejného zdravotníctva: Rozhodnutie vo veci územného konania stavby Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 14.05.2006 17:56
[dokument] [RÚVZ PB, 2004-07-27]
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1130/50, PSČ 017 01 Tel.: 042/4328139 FAX: 042/4321668 E-mail szupb@nextra.sk IČO: 00610941 Číslo: A72004/2452-HŽP Vybavuje: Pichlerová Považská Bystrica, 27.07.2004 ROZHODNUTIE Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici ako orgán príslušný podľa § 18 ods. 1 písm. c) v spojení s Prílohou č. 2 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 272/1994 Z. z. vo veci posúdenia návrhu účastníka konania Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328, vo veci územného konania stavby " Diaľnica D-l Sverepec - Vrtižer, doplnok ", podľa § 21 ods. 3 písm. a) a § 27 ods. 2 písm. a) zák. č. 272/1994 Z.z. a § 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva tento posudok: Súhlasí sa s návrhom účastníka konania Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328, vo veci územného konania stavby "Diaľnica D-l Sverepec - Vrtižer, doplnok " s tým, že v celom úseku diaľnice žiadam dodržať hladiny hluku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. Odôvodnenie Navrhovaná stavba v úseku Sverepec - Vrtižer je súčasťou základného diaľničného ťahu v Slovenskej republike v smere západ - východ. Po dobudovaní bude súčasťou európskej cesty E 50, európskeho ťahu E 75 a zároveň súčasťou transeurópskej magistrály TEM sever - juh. Predložený projekt nahrádza dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby z marca 2003, ktoré sú v predloženom doplnku 2004 rozvedené. Ostatné kapitoly ostávajú v platnosti. Okresný úrad - štátny okresný hygienik v Považskej Bystrica vydal k územnému konaniu stavby "Diaľnica Dl Sverepec - Vrtižer" súhlasný posudok pod Č. A-OH 03/21565/NH7/V-5 zo dňa 18.06.2003. Celková dĺžka navrhovaného diaľničného úseku je 9 595,14 m ( km 0,000 ~ 9,959 Dl ). Bude vybudovaná v kategórii D 26,5/100 a bude prepájať rozostavané úseky diaľničného ťahu Dl Ladce - Sverepec a Vrtižer - Hričovské Podhradie. V okrese Pov. Bystrica je trasa vedená nasledujúcimi obcami: Sverepec            km 0,000 - 0,164 D 1 km 0,000 - 0,725 prel. cesty I/6I v križovatke Sverepec Dolný Moštenec km 0.164 - 0,351 Dl km 0,964 - 1,002 prel. cesty I/61 v križovatke Sverepec km 0,000 - 0,190 prel. cesty II/517 Pov. Bystrica km 0,351 - 4,853 Dl km 0,725 - 0,964 prel. cesty I/61 v križovatke Sverepec km 1.002 - 1,565 prel. cesty I/61 v križovatke Sverepec prel.cesty 1/61, úsek križ. Sverepec-prel.cesty II/517 km 0,190 - 1,808 prel. cesty II/517 prepojenie pre.cesty II/517 s ul. M.Benku úseky A, B, C prel. cesty I/61 v Pov. Bystrici rekonštrukcia ul. Slov.partizánov a križovatkami rekonštrukcia Jánskej a Kuzmányho ul. Orlové               km 4.853 - 5,740 Dl Pov. Podhradie km 5.740 - 8,728 Dl Šebešťanová km 8.728 - 8,729 Dl Považská Teplá km 8,729 - 9,595 Dl - druhá strana rozhodnutia č. A/2004/2452-HŽP zo dňa 27.07.2004 Začiatok predmetného úseku diaľnice Dl je na konci predchádzajúcej stavby Dl Ladce -Sverepec. V križovatke Sverepec bude na začiatku zabezpečené prepojenie cesty I/61 a diaľnice. V priestore navrhovanej križovatky po pravej strane sa vybuduje stredisko údržby diaľnic (SSÚD 5 Považská Bystrica.) Diaľnica je vedená členeným terénom Podmanínskej pahorkatiny, ďalej je vedená nad zástavbou Považskej Bystrice za úpätím Šibeničníka. V km 3,5 je navrhované veľké ľavostranné odpočívadlo Považská Bystrica. Po prekonaní Šibeničného vrchu diaľnica prekonáva súbežné línie železnice, hrádze Váhu a samotného Váhu, v ktorého inundácii je situovaná v súbehu s Hričovským kanálom. Až po ďalšom prekonaní toku Váh sa trasa úseku Dl napája na ďalší, rozostavaný úsek Dl Vrtižer -Hričovské Podhradie.                  Významnou súčasťou stavby je preložka I/61 v Pov. Bystrici, ktorej koridor je vedený v počiatočnom úseku cez Nálepkovu ulicu, dnešnú križovatku ulíc Štefánikova, Kukučínova, Hviezdoslavova. V tomto mieste bude v súvislosti s preložkou cesty I/61 a celkovým riešením kríženia s ostatnými komunikáciami vybudovaná veľká okružná križovatka. V ďalšom vedení využíva preložka cesty I/61 priestor pod diaľničným mostom "Mestská kaskáda" a koridor Okružnej ulice. Z nej sa odkláňa pri vstupe k areálu rybného hospodárstva Slov - ryb, kde vedie súbežne so železnicou. Preložka cesty 1/61 je napojená na existujúcu trasu až na Žilinskej ulici v priestore OMV. Ťah cesty I/61 je dotknutý aj v ďalšom úseku a to v priestore za Sverepcom k Božej muke v súvislostí s križovatkou Sverepec. Cesta sa preloží do novej polohy juhovýchodným smerom. V zmysle predkladaného doplnku bude preložka cesty I/61 pokračovať od konca spomenutého úseku až po priestor, kde začína preložka cesty 11/507, čo prispeje k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v tomto úseku. Príspevkom stavby diaľnice k riešeniu zložitej dopravnej situácie v dnešnej križovatke ciest I/61 a II/517 pri pošte v Pov. Bystrici je návrh preložky II/517. Jej začiatok je situovaný v dnešnej križovatke cesty I/61 s cestou III/06156 na Dolný Moštenec. Preložka je vedená horským terénom  cez hrebeň Dušianice a končí na existujúcej ceste II/517 na ul. Slovenských partizánov na Rajec. Do pôvodného rozsahu stavby boli doplnené ďalšie komunikácie a dopravné uzly. V km cca 5,0 km diaľnice bola doplnená už vyššie spomenutá diaľničná križovatka Centrum, ktorá zabezpečí prepojenie všetkých dopravných smerov a prostredníctvom privádzača Centrum privedie diaľničnú dopravu priamo do centra Pov. Bystrice. Preložka cesty II/517 je doplnená o úsek prepojenia preložky s ul. M.Benku. je vedená v horskom teréne. Navrhovaný úsek prepojenia odľahčí ulicu Slov. partizánov (dnešnú cestu II/517) a križovatku pre ČS PHM ESSO od dopravy v smere Rajec - sídl. Rozkvet Samotná ul. Slov. partizánov od križovatky pri SATES po križovatku pri ČS PHM ESSO prejde rekonštrukciou vozoviek, chodníkov, a verejného osvetlenia. Prebudovaná bude aj dnes svetelne riadená križovatka pri ČS PHM ESSO na veľkú okružnú križovatku. Rekonštrukciou prejde Kuzmányho a Janská ulica v úseku od prel. cesty I/61 po napojenie na Lánsku ul., kde dôjde k šírkovej a miernej výškovej úprave s úpravou súvisiacich inžinierskych sietí. V rámci tohoto doplnku je prepracovaný aj návrh preložky cesty I/61 v Pov, Bystrici úsek A. V rámci aktualizácie sú vyhotovené hlukové pomery v okolí diaľnice Dl v úseku Sverepec -Vrtižer a mimoúrovňovej križovatky Centrum s priamym napojením centrálnej časti mesta, ako aj v okolí navrhovaných preložiek ciest I/61 a II/517 v Pov. Bystrici, na všetkých miestach, kde hladina hluku prekročila prípustné hladiny hluku, boli navrhnuté potrebné protihlukové opatrenia a to formou protihlukových stien alebo fasádnych úprav, ktoré spočívajú vo výmene okien za okná zvukovo izolačné. Protihlukové steny sú navrhnuté z priehľadného materiálu (metakrylát) po ľavej i pravej strane, výšky 2 - 4 m v rôznych dĺžkach (podľa nepriaznivých hlukových pomerov). Aktualizovaná bola i imisná štúdia, ktorá zohľadnila novú situáciu. Z výpočtov krátkodobej a dlhodobej koncentrácie CO a NOx vyplýva, že z hľadiska znečisťovania ovzdušia je jednoznačne výhodnejšie riešiť tranzit automobilovej dopravy cez Pov. Bystricu vybudovaním diaľnice D1, ako variant bez vybudovania diaľnice. Na základe predkladaného imisného zaťaženia v roku 2020 v okolí diaľnice D1 a okolí komunikačnej siete ovplyvnenej výstavbou diaľnice D1 možno konštatovať, že výstavbou križovatky Centrum na diaľnicu D1 nedôjde k prekročeniu prípustných tretia strana rozhodnutia č. A/2004/2452-HŹP zo dňa 27.07.2004 - hladín škodlivých látok od dopravy pred zástavbou v okolí diaľnice D1. Na znečisťovanie ovzdušia v centrálnej časti Pov. Bystrice budú mať väčší vplyv komunikácie vedené po povrchu v intraviláne mesta, čo spôsobuje aj ich okolitá zástavba. Po vybudovaní diaľnice by krátkodobé i dlhodobé znečistenie ovzdušia malo spĺňať hygienické imisné limity. Poučenie: Podľa § 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici. Toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.   MUDr. Viera Sirotná, MPH regionálny hygienik Rozhodnutie dostanú: SSC, Miletičova 19, Bratislava

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359