Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Archív dokumentov / MŽP SR rozhodlo, že zámer "Považská Teplá - vodná plocha" sa nebude posudzovať

MŽP SR rozhodlo, že zámer "Považská Teplá - vodná plocha" sa nebude posudzovať

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 12.03.2006 23:52
Kategorie: ,
Navrhovateľ činnosti - firma LIM, Trenčín - teda nebude povinný rozpracovať zámer do ďalších detailov a prerokovať ho s verejnosťou.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Bratislava 27. 2. 2006 í: 4025/05-1.6/mv

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva podľa § 10 ods.1 a § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov na základe zámeru činnosti „Považská Teplá - Vodná plocha", predloženého spoločnosťou LIM, v. o. s., Trenčín, v zastúpení navrhovateľa -Doprastav, a. s., Bratislava, a po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť, „Považská Teplá - Vodná plocha", uvedená v predloženom zámere

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č.127/1994 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, spoločnosť LIM, v. o. s., Trenčín, v zastúpení spoločnosti Doprastav a. s., Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR") podľa § 7 zákona NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej !en „zákon") zámeru „Považská Teplá - Vodná plocha" za účelom vykonania zisťovacieho konania podľa § 10 a § 11 zákona.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie vodnej plochy na katastrálnom území Považská Teplá, Považská Bystrica, v lokalite Za štrekou, Dúbrava.

Záujmové územie sa nachádza v inundačnom území rieky Váh.

Vodná plocha vznikne vyťažením štrkov a bude určená na extenzívny chov rýb a rekreačné účely. Celková vodná plocha bude 9,99 ha.

Realizácia navrhovanej činnosti je rozdelená na tri etapy.

V rámci prvej etapy budú realizované stavebné objekty - SO-02 Vtokový objekt medzi vodnou plochou a jestvujúcim rybníkom, SO-03 Výtokový objekt z vodnej plochy do rieky Váh, SO-04 Utesnenie priestoru medzi vodnou plochou a jestvujúcimi rybníkmi č. 1 a č.2.

V druhej etape bude realizovaná vodná plocha a v tretej etape rekonštrukcia jestvujúceho vtokového objektu na Manínskom potoku.

Zámer je vypracovaný v jednom variante nakoľko MŽP SR na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa upustilo od variantného riešenia zámeru listom č. 4025/05 - 1.6/mv zo dňa 21. 12. 2005

Zámer bol podľa § 8 ods. 1 zákona predložený na zaujatie stanoviska príslušnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obcí.

MŽP SK v rámci zisťovacieho konania posúdilo navrhovanú činnosť z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, stavu využitia územia a únosnosti prírodného prostredia, povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania, vrátane občanov žijúcich v záujmovom území. V rámci zisťovacieho konania MŽP SR nezistilo žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so všeobecne záväzným právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo zisťovacieho procesu vyplynuli nasledovné požiadavky a odporúčania, ktoré je nutné zohľadniť v rámci ďalšieho konania podľa osobitných predpisov

•    Prehodnotiť účel využitia vodnej plochy, resp. vodného útvaru vzniknutého ťažbou štrku.

•   V prípade využitia predmetnej stavby na extenzívny chov rýb zabezpečiť opatrenia na reguláciu výšky vodnej hladiny v celom vodnom stĺpci.

•   Zosúladiť navrhovanú činnosť so zámerom ŽSR: Modernizácia železničnej trate Púchov -Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod, úsek Puchov - hranica krajov Trenčín a Žilina.

•   Zabezpečiť minimálny zostatkový prietok v Manínskom potoku.

•   Zosúladiť postup prípravy a realizácie stavby s ustanoveniami zákona Č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

•    Dodržať podmienky stanovené Obvodným banským úradom v Prievidzi pre dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v predmetnom území (doba platnosti do 31.12.2009)

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Husková

Ing. Viera Husková

riaditeľka odboru

posudzovania vplyvov na ŽP

Doručuje sa :

1 Doprastav, a. s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 2. LIM, v. o. s., Pod Juhom 33, 911 01 Trenčín


Sken dokumentu je uložený na adrese http://archiv.pb.otvorene.sk/eia/skeny/mzpsr-opv_rozhodnutie-o-neposudzovani-povazska-tepla-vodna-plocha_2006-02-27.jpg

Dokument vo formáte PDF je uložený na adrese http://archiv.pb.otvorene.sk/eia/pdf/mzpsr-opv_rozhodnutie-o-neposudzovani-povazska-tepla-vodna-plocha_2006-02-27.pdf


« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359