Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Archív dokumentov / Firma Racing pripravuje ďalší ročník Rallye Matador Tatry

Firma Racing pripravuje ďalší ročník Rallye Matador Tatry

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 19.02.2006 02:19 obu-zp-pb
Kategorie: ,
OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V POVAŽSKEJ BYSTRICI Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica_______________________tel: 042/4300180 č.j. OÚŽP-2006/00206-2-Ba EA 18 A -10                                        Pov. Bystrica 27.1.2006 Oznámenie o začatí konania podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, pozvanie na ústne konanie a výzva na doplnenie podania a zaplatenie správneho poplatku Racing, s.r.o., Novonosická 1480, Púchov požiadal podaním zo dňa 25.1.2006 tunajší úrad o súhlasné stanovisko k uskutočneniu 37. ročníka RALLYE MATADOR TATRY v dňoch 27.4 -1.5.2006, ktoré sa uskutoční po štátnych cestách II. a III triedy v okresoch Považská Bystrica a Púchov podľa situácie priloženej k žiadosti. Územím s II. stupňom ochrany prechádza trať po štátnej ceste 111/06510 v úseku od odbočky na Praznov - po odbočku na Zemiansku Závadu a v úseku od odbočky na Ďurďové po odbočku na Podskalie /dňa 30.4.2006/. V obidvoch úsekoch sa jedná o prejazd vozidiel. Všetky rýchlostné skúšky sú situované v území s I. stupňom ochrany. Prejazd vozidiel ochranným pásmom Prírodnej pamiatky Briestenské skaly /územie s III. stupňom ochrany/ nie je predmetom tohto konania. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, odbor zložiek životného prostredia a ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súčinnosti s § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje známych účastníkov konania, organizáciu OPaK a dotknuté občianske združenia o začatí konania vo veci žiadosti Racing, s.r.o., Novonosická 1480, Púchov o vydanie súhlasu na zorganizovanie verejného športového podujatia v okrese Považská Bystrica v území s II. stupňom ochrany (CHKO Strážovské vrchy) - 37. ročník RALLYE MATADOR TATRY dňa 30.4.2006 a súčasne podľa § 21 zákona č. 71/67 Zb. nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie na deň 22. februára 2006 /streda/ o 10.00 hodine so stretnutím účastníkov na Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici, Centrum 1/1 /budova ABŠO, 13 poschodie/. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo na tomto pojednávaní. Telefón                                    Fax                                E-mail                                                          Internet                       IČO 042/4300180                            042/4300199                  kardos.emil@pb.ouzp.sk                                www.pb.ouzp.sk          37916351 -2- V prípade, že sa niekto z účastníkov konania dá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca na ústnom pojednávaní preukázal písomným splnomocnením. Tunajší orgán ochrany prírody súčasne vyzýva žiadateľa na doplnenie podania v súlade s § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. a na zaplatenie správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia tejto písomnej výzvy. V prípade, že žiadateľ podanie nedoplní najneskoršie na ústnom pojednávaní, orgán ochrany prírody konanie zastaví podľa ustanovenia § 82 ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zároveň žiadateľa upozorňujeme na právne následky nezaplatenia správneho poplatku. Podľa § 9 zákona o správnych poplatkoch správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci zastaví, ak správny poplatok nebol zaplatený ani v 15-dňovej lehote odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na zaplatenie správneho poplatku. mfe^ Ing. Pavel Petrík prednosta Doručuje sa: 1/ Racing, s.r.o., Novonosická 1480, 020 01 Púchov 2/ Skupina pre výskum a ochranu dravcov a sov, Hanulova 5/D, 944 40 Bratislava 3/ Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica 4/ ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, 017 01 Považská Bystrica - Orlové č. 189 5/ Krajský úrad ŽP v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, odbor OPaK Sken dokumentu je uložený na adrese http://archiv.pb.otvorene.sk/skeny/obu-zp-pb_20060127_01.jpg a http://archiv.pb.otvorene.sk/skeny/obu-zp-pb_20060127_02.jpg Dokument vo formáte PDF je uložený na adrese http://archiv.pb.otvorene.sk/vyruby/pdf/obu-zp-pb_20060127.pdf

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359