Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Archív dokumentov / Dokument: Účasť poslancov mestského zastupiteľstva na verejných zákazkách

Dokument: Účasť poslancov mestského zastupiteľstva na verejných zákazkách

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Čtvrtek 06.08.2009 14:58
Tento materiál v marci 2009 spracoval prednosta mestského úradu v Považskej Bystrici v reakcii na nedávne zverejnenie zoznamov mestských faktúr. Keďže dokument nebol dostupný na webovej stránke mesta, na základe informačného zákona sme si ho vyžiadali a zverejňujeme ho. Dokument obsahuje aj prehľad účasť poslancov na verejných zákazkách v minulom volebnom období, a stanovisko komisie na ochranu verejného záujmu. Nie je bez zaujímavosti, že najväčší objem aj počet verejných zákazok mal práve poslanec - predseda tejto komisie :-) A to, že medzi úspešnými podnikateľmi nájdeme nielen koaličných, ale aj opozičných poslancov/kyne.

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Považskej BystriciPredkladá: Ing. Milan Novák, prednosta MsÚ

 

 


K bodu: Účasť poslancov mestského zastupiteľstva na verejných zákazkách


 

 

 

Materiál obsahuje: - návrh na uznesenie

- účasť poslancov mestského zastupiteľstva na verejných

zákazkách

- stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici


V Považskej Bystrici 26. 3. 2009
Návrh na uznesenieMestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici na svojom zasadnutí konanom 26. marca 2009 prerokovalo správu Účasť poslancov mestského zastupiteľstva na verejných zákazkách
Mestské zastupiteľstvoA/ berie na vedomie

správu Účasť poslancov mestského zastupiteľstva na verejných zákazkách,


B/ súhlasí / nesúhlasí

so začatím konania vo veci mediálneho podnetu na možné porušenie Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslancami mestského zastupiteľstva, ktorí v rokoch 2007 a 2008 vykonávali zákazky pre mesto Považská Bystrica,


C/ ukladá

Ing. Milanovi Novákovi, prednostovi mestského úradu, zabezpečiť, aby pri zadávaní verejných zákaziek bol striktne dodržiavaný zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Považská Bystrica pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami č. 01 – SMR – 08, Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,ako aj ďalšie súvisiace právne predpisy.

Termín: trvalý


 

 

 


Účasť poslancov mestského zastupiteľstva na verejných zákazkáchÚstavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nadobudol účinnosť dňom 1. októbra 2004. V súlade s týmto ústavným zákonom bola dňa 31. 3. 2005 zriadená Mestským zastupiteľstvom v Považskej Bystrici komisia na ochranu verejného záujmu, ktorej predsedom bol Ing. Jozef Keruľ a členmi Ing. Pavel Jurčík, PhD., Jozef Kostelanský, František Matušík, Vladimír Mihálik a Amália Ondičová.

Za obdobie od nadobudnutia platnosti tohto ústavného zákona do konca volebného obdobia t. j. do 29. 12. 2006 (I. zasadnutie novozvoleného MZ) mali zákazky od Mesta Považská Bystrica títo poslanci bývalého MZ:


Rok 2005

 • pán poslanec Ján Bednár, č. živnostenského registra 306-2964, 1 zákazka v hodnote 70 050,50 -,Sk,

 • pán poslanec Ing. Marián Papšo, obchodné meno MP STAV SLOVAKIA, s.r.o. (konateľ a spoločník), 2 zákazky v hodnote 189 252 -, Sk ,

 • pán poslanec Jozef Kostelanský, č. živnostenského registra 306-2986, 10 zákaziek v hodnote 2 563 479 -, Sk,


Rok 2006

 • pán poslanec Ján Bednár, č. živnostenského registra 306-2964, 1 zákazka v hodnote 72 874 -, Sk,

 • pán poslanec Ing. Marián Papšo, obchodné meno MP STAV SLOVAKIA, s.r.o. (konateľ a spoločník), 7 zákaziek v hodnote 1 122 143 -,Sk,

 • pán poslanec Jozef Kostelanský, č. živnostenského registra 306-2986, 7 zákaziek v hodnote 6 284 425 -, Sk,


Komisia na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici sa týmito zákazkami poslancov MZ nezaoberala.Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici dňa 29. 12. 2006 bolo uznesením MZ zriadená komisia na ochranu verejného záujmu a za predsedu komisie bol schválený Ing. Jozef Babušík. Na zasadnutí MZ dňa 17. 1. 2007 boli schválení členovia tejto komisie v zložení: Jozef Kostelanský, MUDr. Marta Kaveckého, Ing. Stanislav Haviar, Ing. Ľubomír Kubovič, Ing. Pavol Korbaš a Jaroslav Petrík.


V roku 2007 mali zákazky od mesta títo poslanci mestského zastupiteľstva:

 • pán poslanec Ing. J. Babušík, PANTHER s.r.o. – spoločník, 18 zákaziek v hodnote 4 072 783 -, Sk,

 • pán poslanec Milan Štábel, č. živnostenského registra: 306-4690, 3 zákazky v hodnote 425 524 -, Sk,

 • pán poslanec Mgr. Marcel Péli, advokát, zapísaný v zozname advokátov SAK pod číslom 1313, 3 prípady v hodnote 144 483 -, Sk,

 • pán poslanec Jozef Kostelanský, č. živnostenského registra 306-2986, 1 zákazka v hodnote 62 374 -, Sk.


roku 2008 mali zákazky od mesta títo poslanci MZ:

 • pán poslanec Ing. J. Babušík, PANTHER s.r.o. – spoločník, 33 zákaziek v hodnote 5 185 990 -, Sk,

 • pán poslanec Milan Štábel, č. živnostenského registra: 306-4690, 6 zákaziek v hodnote 1 170 178 -, Sk,

 • pán poslanec Mgr. Marcel Péli, advokát, zapísaný v zozname advokátov SAK pod číslom 1313, 2 prípady v hodnote 175 688 -, Sk. Advokát Mgr. Marcel Péli sa stal poslancom mestského zastupiteľstva 27. 4. 2007, kedy nastúpil na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 3. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci medzi advokátom Mgr. Marcelom Pélim a klientom Mestom Považská Bystrica bola podpísaná dňa 10. 1. 2007, teda predtým ako sa tento stal poslancom mestského zastupiteľstva. Vzhľadom na neukončené súdne spory by nebolo správne túto zmluvu vypovedať. Za poskytovanie poradenských právnych služieb je advokátovi poskytovaná paušálna odmena vo výške 10 000 -, Sk (332 €) mesačne.

 • pani poslankyňa Božena Fortuníková sprostredkovala pre Generali poisťovňu, a. s. v roku 2008 zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MsÚ v celkovej výške 77 996 -, Sk. Výška jej odmeny od Generali poisťovne, a. s. mestskému úradu nie je známa.


V článku „Kto robil v minulom roku práce pre mesto“ uverejnenom v týždenníku MY NOVINY STREDNÉHO POVAŽIA č. 6/2009 sú uvedené nasledovné firmy a živnostníci: SADESTAV, STAVEA, Pavol Kunert-Kurt, DK TRADE, s.r.o., CESTAVING, s.r.o., DZ MAT-SLOVAKIA, s.r.o.


Preverením údajov o týchto spoločnostiach a podnikateľoch v obchodnom registri SR, ako i v živnostenskom registri SR bolo zistené, že spoločníkmi, konateľmi, resp. fyzickými osobami podnikajúcimi na základe živnostenského oprávnenia nie sú poslanci mestského zastupiteľstva.


Podľa výpisu z OR SR Trenčín v Mestskej dopravnej spoločnosti, a. s. Považská Bystrica, kde Mesto Považská Bystrica vlastní 34% základného imania spoločnosti, je predsedom predstavenstva poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Jozef Keruľ od 12. 3. 2007. Zákaz byť štatutárnym orgánom alebo členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze podľa čl. 5 ods. 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, sa v zmysle čl. 5 ods. 6 nevzťahuje na poslancov mestských zastupiteľstiev.

 

 

 Stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej BystriciNa zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu dňa 11. 3. 2009 komisia prerokovala možnosť porušenia čl. 4 ods. 2 písm. c) Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. V súlade s rokovacím poriadkom tejto komisie rokovanie komisie viedol poverený člen komisie Ing. Ľ. Kubovič. Predseda komisie, Ing. Jozef Babušík a člen komisie, Jozef Kostelanský sa rokovania v tejto veci zúčastnili len v rámci podania vysvetlenia a o veci nehlasovali.


Komisia na ochranu verejného záujmu v zložení Ing. Ľubomír Kubovič, Ing. Stanislav Haviar, Jaroslav Petrík a MUDr. Marta Kavecká hlasovaním rozhodla navrhnúť mestskému zastupiteľstvu nezačínať voči poslancom Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici: Ing. Jozefovi Babušíkovi, Mgr. Marcelovi Pélimu, Jozefovi Kostelanskému a Milanovi Štábelovi konanie vo veci možného porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, pretože má za to, že vykonávaním zákaziek pre mesto Považská Bystrica nebol porušený citovaný ústavný zákon.

 

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 06.08.2009 14:52

že vykonávaním zákaziek (poslancami) pre mesto Považská Bystrica nebol porušený citovaný ústavný zákon. A zloženie komisie? Ing. Ľubomír Kubovič, Ing. Stanislav Haviar, Jaroslav Petrík a MUDr. Marta Kavecká. Tí prví dvaja zrežírovali a tí druhí zdvihli paprčky? Len tak ďalej súdruhovia!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 06.08.2009 18:30

je jedna veľká hanba. Nečudujem sa , že chcela Belásová Petríka vyraziť keď odhlasoval takúto pičovinu a prečo ho potom viceStando s viceĽubom podporili keď ho chcela odvolať. Toto je najväčšie farizejstvo aké sa v tomto meste udialo, keď dvaja najväčší vicezlodeji sú členmi komisie na odhalenie zlodejstva.Bŕŕŕ

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 06.08.2009 19:24

A nechcela tam Belásová namiesto Petríka dosadiť Fortuníkovú, ktorá síce nehlasovala, ale zato tiež mala mestskú zákazku, ako pozerám?

Keby tam namiesto Smeru sedela SNS tak nám predvedú ako to robia Slotovci.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 06.08.2009 20:39

nehnevaj sa,ale porovnávať Fortuníkovej pár drobných z poistenia s miliónovými kšeftami viceStandu a jeho famílie a s %-tami ktoré berie z každej ms zákazky viceKubo +krčma v kinemier a snaha o štajger je naozaj smiešne.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 06.08.2009 20:54

Veď ja neporovnávam Fortuníkovú s Haviarom, to nie je iný svet, ale úplne iný finančný vesmír. Ja porovnávam Petríka s Fortuníkovou.

A stiahnuť Petríka, lebo hlasoval za správu, a nahradiť ho Fortuníkovou, ktorá je v tej správe uvedená... to nebolo presvedčivé odôvodnenie, pani B.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 06.08.2009 22:30

presvedčivé odôvodnenie čo to trepeš??? ako vôbec mohli zriadiť takúto komisiu zloženú z takých skorumpovaných hajzlov čo priviedli toto mesto do takej riti v akej teraz sme

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 06.08.2009 22:46

že tí hajzli si sami zriaďujú komisie, aké im pasuje...

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 06.08.2009 23:18
Komisia na ochranu verejného záujmu bola zriadená hneď po voľbách, ešte pred tým, než začala časť jej členov... ehm... takto podnikať. Jej úlohou je hlavne zbierať majetkové priznania poslancov a prípadne riešiť nejaké nejasnosti s konfliktom záujmu (či poslanec pred hlasovaním upozornil na svoj konflikt záujmov atď.).

Ešte by som chcel poprosiť diskutujúcich, aby na svoje hodnotiace súdy nepoužívali výrazové prostriedky, súvisiace s vylučovaním a rozmnožovaním. Nech to nemusím hádzať do septiku.

Slovenčina je dostatočne bohatý jazyk na to, aby ste mohli vyjadriť odsúdenie konania verejného funkcionára, ktoré považujete za nevhodné. A tam, kde už nestačí, prijala pojmy z iných, skúsenejších jazykov.

Niekoľko príkladov, ktoré ukazujú, že aj bez vulgarizmov môžeme vyjadriť celé negatívne politické spektrum. Fiškus. Šibal. Prešibanec. Potmehúd. Beťár. Vybíjanec. Pľuha. Koťuha. Galgan. Dráč. Papľuh. Podchvostník. Pačrev. Hrabivec. Lapikurkár. Chmaták. Zbojník. Nenažranec. Skývraživec. Bzdocha. Pusipajtáš. Zákerník. Krivák. Pijavica nenacicaná. Parazit. Odroň. Chrapúň. Upír. Bandita. Mafián. Bolševik. Výsledok koaličných dohôd.

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359