Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Archív dokumentov / Dokument: Návrh novelizovanej Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27.6.2006

Dokument: Návrh novelizovanej Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27.6.2006

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Sobota 06.10.2012 15:11
[2012-10-06] Konsolidované znenie - tzn. do textu platnej zmluvy sú modrou kurzívou odlíšené navrhované dodatky. Návrhom sa bude zaoberať najbližšie mestské zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 11. októbra 2012. Návrh bol odporučený dopravnou komisiou hlasovaním v pomere 10 ZA, 2 PROTI, 1 ZDRŽ. Platnosť doterajšej zmluvy sa končí o dva roky. Navrhnuté dodatky chcú predĺžiť zmluvu do roku 2019.
ZMLUVA
o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone
 vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave
 na území mesta Považská Bystrica
 
 
I.         Zmluvné strany
 
Obchodné meno:  Mesto Považská Bystrica
Sídlo:                     Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
IČO:                      317 667
DIČ:                      202 0684732
 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Považská Bystrica
Číslo účtu:             19627-372/5600
 
Telefón/Fax:          0424305200/ 0424326613
Email:                    primator@povazska-bystrica.sk
 
Zastúpený:            doc. PhDr. PaedDr. Karolom Janasom, PhD.
( ďalej len „Mesto“ )
 
a
 
Obchodné meno:   Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Sídlo:                     Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica
 
IČO:                      36 611 131
Obch. register:       Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10418/R
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Považská Bystrica
Číslo účtu:             284 240 1002/5600
Štatutárny orgán: predstavenstvo
                              Ing. Ján Oravík – podpredseda predstavenstva
                              Ing. Jozef Keruľ – predseda predstavenstva
                              Radovan Čmelo – člen predstavenstva
( ďalej len „Dopravca“ )
 
 
            Zmluvné strany uzatvárajú podľa ust. § 15 zák. č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 168/1996 Z. z.“), podľa ustanovenia § 2 ods. 6 zák. č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica a v súvisiacich oblastiach (ďalej len „Zmluva“) v nasledovnom znení:
 
Zmluvné strany uzatvárajú podľa ust. § 21 a nasl. zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (ďalej len ,,zák. č. 56/2012“), podľa ustanovenia § 2 ods. 6 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní v nadväznosti na článok 4 ods. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (ďalej len ,,nariadenie (ES) č. 1370/2007“), zákona č. 158/2011 o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta považská Bystrica a v súvisiacich oblastiach (ďalej len ,,Zmluva“) v nasledovnom znení:
 
 
PREAMBULA
 
            Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov bol na jednotky územnej samosprávy prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy, ktorým sa zveruje do pôsobnosti jednotiek územnej samosprávy uzatváranie zmlúv s dopravcom o výkone vo verejnom záujme a poskytovanie náhrady preukázanej straty dopravcovi, za účelom zabezpečenia prepravných potrieb osôb a služieb v prospech verejnosti. Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu vedené záujmom o dlhodobú spoluprácu pri zabezpečovaní dopravy a zámerom upraviť právne a finančné vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré pri výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave vznikajú.
 
            Táto Zmluva je uzatváraná za účelom skvalitnenia dopravy na území mesta Považská Bystrica, zabezpečenia dopravnej obslužnosti a zlepšenia podmienok pre cestujúcich, vrátane zvýšenia kultúry cestovania. Zmluvné strany prejavujú vôľu spolupracovať tak, aby sa podarilo zabezpečiť výkon dopravy vo verejnom záujme v dostatočnom rozsahu, obnovu a modernizáciu vozového parku, zníženie nákladovosti dopravy vo verejnom záujme, optimalizáciu dopravy.
 
I.         Predmet zmluvy
 
 1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dopravcu vykonávať výkon vo verejnom záujme, ktorý by z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonával vôbec alebo nevykonával v požadovanom rozsahu pre jeho ekonomickú nevýhodnosť, ďalej záväzok splniť prepravný, prevádzkový a tarifný záväzok špecifikovaný v Zmluve v období jej platnosti a účinnosti (ďalej len „dopravné výkony“) a záväzok Mesta uhradiť Dopravcovi za podmienok uvedených v Zmluve preukázanú stratu. Predmetom tejto Zmluvy je tiež záväzok zmluvných strán spolupracovať pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Považská Bystrica v rozsahu v nej uvedenom.
 
 1. Preukázanou stratou sa rozumie v súlade s ust. vyhlášky MDVaRR SR č. 151/2003 Z. z. o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave (ďalej len „vyhláška č. 151/2003 Z. z.“) suma, ktorá tvorí rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi vynaloženými Dopravcom na splnenie záväzku z tejto Zmluvy, vrátane primeraného zisku a tržbami a ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať dopravné výkony podľa tejto Zmluvy Dopravcom.
 
Preukázanou stratou sa rozumie suma, ktorá tvorí rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi vynaloženými Dopravcom na splnenie záväzku z tejto Zmluvy, vrátane primeraného zisku a tržbami a ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať dopravné výkony podľa tejto Zmluvy Dopravcom.
 
 
 1. Mestská autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako pravidelne opakovaná preprava vopred nevymedzeného okruhu cestujúcich alebo vopred vymedzeného okruhu cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zástavkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify. Súčasťou mestskej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny, domácich zvierat.
 
 1. Dopravca je povinný vykonávať dopravné výkony špecifikované v tejto Zmluve podľa platnej dopravnej licencie na mestskú autobusovú dopravu udelenú Mestom, ktorá tvorí prílohu č. 1 Zmluvy, podľa prepravného poriadku, ktorý tvorí prílohu č.2 Zmluvy, podľa platného cestovného poriadku schváleného Mestom, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy a podľa tarify, ktorá tvorí prílohu č. 4 Zmluvy. Prílohy číslo: 1, 2, 3 a 4 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
 
Dopravca je povinný vykonávať dopravné výkony špecifikované v tejto Zmluve podľa platnej dopravnej licencie na mestskú autobusovú dopravu udelenú Mestom, ktorá tvorí prílohu č. 1 Zmluvy, podľa prepravného poriadku, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy, podľa platného cestovného poriadku schváleného Mestom, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy a podľa tarify, ktorá tvorí prílohu č. 4 Zmluvy. Prílohy číslo: 1, 2, 3, 4 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
 
 1. Príloha č. 5 k Zmluve upravuje definíciu a spôsob preukazovania predpokladanej straty v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007. Príloha č. 6 k Zmluve upravuje formu a obsahové náležitosti mesačného výkazu o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej doprave v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 
 
II.        Práva a povinnosti Dopravcu
 
 1. Dopravca je povinný vykonávať mestskú autobusovú dopravu v rozsahu uvedenom v Zmluve, v súlade s ust. zák. č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou dopravnou licenciou, prepravovať cestujúcich podľa tarify určenej v tejto Zmluve a vydať každému cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok.
 
Dopravca je povinný vykonávať mestskú autobusovú dopravu v rozsahu uvedenom v Zmluve, v súlade s ust. zák. č. 56/2012 a nariadenia (ES) 1370/2007 a v súlade s platnou dopravnou licenciou, prepravovať cestujúcich podľa tarify určenej v tejto Zmluve a vydať každému cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok.
 
 1. Dopravca je povinný starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich, v prípade, ak sú cestujúci účastníkmi dopravnej nehody postarať sa o ich bezpečnosť a zdravie, zabezpečiť prvú pomoc príp. náhradnú prepravu dbať na zvyšovanie kultúry cestovania.
 
 1. Dopravca je povinný označiť každý autobus na autobusovej linke viditeľným údajom o východiskovej, cieľovej zástavke, a číslom linky. Zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť prepravného poriadku, tarify a iných prevádzkových údajov a informácií pre cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti a podľa technických možností aj na zastávkach a v autobusoch. V prípade zmeny informácií pre cestujúcich uvedených v predchádzajúcej vete alebo v prípade ich znehodnotenia je Dopravca povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelnú obnovu.
 
 1. Dopravca je povinný udržiavať zástavku, čakáreň a prístrešok pre cestujúcich a iné priestory a zariadenia určené pre cestujúcich, ktoré zriadil v prevádzkyschopnom stave a v čistote, zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie, názov zastávky, číslo alebo iné označenie autobusovej linky a uverejnenie údajov o odchode jednotlivých spojov a ich trvalé udržiavanie.
 
 1. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby Dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností, priebehu prepravy, výšky cestovného, možností prestupu a iných informácií týkajúcich sa prepravy cestujúcich.
 
 1. Dopravca sa zaväzuje v spolupráci s Mestom utvárať podmienky na prepravu telesne a zrakovo postihnutých osôb, zabezpečiť zvýšenie pohodlia prepravy starých ľudí, tehotných žien a matiek s malými deťmi.
 
 1. Dopravca sa zaväzuje vykonávať dopravné služby vyhovujúce základným požiadavkám plynulosti, pravidelnosti, kapacity, kvality, bezpečnosti prepravy cestujúcich, zabezpečovať služby súvisiace s verejnou prepravou osôb za ceny za dohodnuté dopravné výkony (vrátane dopravných výkonov za regulované ceny) a v objeme dopravy určenom v platnom cestovnom poriadku, ktorý je schválený Mestom, príp. v znení jeho zmien a dodatkov.
 
 1. Dopravca je povinný zapracovať prípadné požiadavky na zmenu cestovného poriadku na žiadosť Mesta najneskôr v lehote 30 dní od dňa doručenia písomnej požiadavky na zmenu. Zmeny budú platné a účinné od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dni uplynutia lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete.
 
 1. Dopravca sa zaväzuje prepravovať cestujúcich za cestovné podľa tarify v súlade s platným Cenovým výmerom vydaným Mestom, alebo ostatnými právnymi predpismi platnými v SR na základe prepravného poriadku Dopravcu, platného cestovného poriadku a tarify pre pravidelnú autobusovú dopravu cestujúcich a ich batožiny.
 
 1. Dopravca je povinný zabezpečiť vydanie knižného cestovného poriadku všetkých svojich schválených autobusových liniek v mestskej autobusovej doprave v zmysle platnej dopravnej licencie a cestovného poriadku na území Mesta, a zabezpečiť zverejnenie cestovného poriadku.
 
 1. Dopravca je povinný predkladať Mestu v písomnej a elektronickej forme vždy najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného obdobia, mesačný prehľad a jedenkrát štvrťročne štvrťročný prehľad o výkonoch, nákladoch a tržbách v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 151/2003 Z. z. a prehľad o počtoch prepravených cestujúcich na jednotlivých linkách v mestskej doprave, ktorých sa táto zmluva týka.
 
Dopravca je povinný predkladať Mestu v písomnej a elektronickej forme vždy najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného obdobia, mesačný prehľad a jeden krát štvrťročne štvrťročný prehľad o výkonoch, nákladoch a tržbách podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 5 a 6 tejto Zmluvy a prehľad o počtoch prepravených cestujúcich na jednotlivých linkách v mestskej doprave, ktorých sa táto Zmluva týka. Prílohy číslo 5. a 6. sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
 
 1. Dopravca sa zaväzuje optimalizovať v súčinnosti s Mestom a príslušnými orgánmi miestnej samosprávy linkové spoje v dotknutom území Mesta s cieľom ich efektívnejšieho využitia, zníženia oprávnených nákladov na ich prevádzku pri zachovaní vzájomne odsúhlasenej dostatočnej obslužnosti dotknutého územia. Na základe návrhu Dopravcu doručeného do sídla Mesta, je po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán možné v súvislosti s optimalizáciou linkových spojov v dotknutom území Mesta, znížiť objem dopravných výkonov na obdobie jedného kalendárneho roka dohodnutých v tejto Zmluve. Dopravca sa zaväzuje na požiadanie mesta konzultovať prípadné zmeny platných cestovných poriadkov a platných taríf, poskytnúť Mestu akékoľvek informácie potrebné na posúdenie navrhovaných zmien a poskytnúť svoje odborné kapacity.
 
 1. Dopravca je povinný umožniť Mestu kontrolovať správnosť údajov poskytnutých Mestu v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy, za týmto účelom sa Dopravca zaväzuje umožniť prístup písomne povereným zástupcom Mesta ku všetkým informáciám a dokladom týkajúcich sa predmetu Zmluvy, umožniť nahliadanie do účtovných záznamov z dôvodu kontroly opodstatnenosti vykazovanej straty a inú súčinnosť potrebnú na splnenie predmetu tejto Zmluvy.
 
Dopravca je povinný viesť evidenciu nákladov a výnosov z plnenia záväzku oddelene od evidencie nákladov a výnosov z ostatných poskytovaných dopravných služieb. Účtom, na ktorý budú finančné prostriedky z rozpočtu Mesta, určené v tejto Zmluve zasielané je účet spoločnosti označený v písomnom oznámení zaslanom mestu.
 
 1. Dopravca, ktorému sa poskytujú finančné prostriedky z rozpočtu Mesta je povinný tieto evidovať na samostatnom účte v banke a uhrádzať zo samostatného účtu výdavky na účely stanovené v tejto Zmluve. Účtom, na ktorý budú finančné prostriedky z rozpočtu Mesta, určené v tejto Zmluve zasielané je 284 240 1002/5600.
 
 1. Dopravca sa zaväzuje najneskôr do 15. marca nasledujúceho roku, preukázať Mestu vo forme písomného potvrdenia splnenie si povinnosti za predchádzajúci rok vyplývajúcich mu zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, odvodových povinností vyplývajúcich zo zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení a zákona č. 5/2004 Z . z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 
 1. Dopravca sa zaväzuje použiť peňažné prostriedky prijaté od Mesta ako náhradu preukázanej straty len na vykrytie strát vzniknutých v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
 
 1. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou zo strany Mesta sa zmluvné strany dohodli, že Mesto je oprávnené uzavrieť zmluvu s rovnakým alebo podobným predmetom plnenia na území, na ktoré sa vzťahujú dopravné výkony podľa tejto zmluvy iba s dopravcom, ktorý bude vybratý vo verejnom výberovom konaní (tendri) organizovanom Mestom. Dopravca má právo zúčastniť sa akéhokoľvek nového výberového konania na činnosti, ktoré sú čo aj len z časti predmetom tejto zmluvy. Postup podľa tohto bude použitý len v tom prípade, ak nebude v rozpore s platnou legislatívou.
 
 
III.      Práva a povinnosti Mesta
 
 1. Mesto sa zaväzuje uhradiť preukázanú stratu vzniknutú v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy Dopravcovi a preddavkové platby určené v tejto Zmluve za podmienok určených v tejto Zmluve.
 
 1. Mesto má právo v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve meniť a upravovať cestovný a prepravný poriadok, tarifu, výšku a rozsah poskytovaných zliav pre cestujúcich v mestskej doprave na území mesta Považská Bystrica na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 30. 10. aktuálneho roka. Spôsob a postup pri poskytovaní zliav sa upravia v osobitnej dohode. Pre rok 2006 sa zmluvné strany dohodli, že budú akceptovať vzájomne odsúhlasené zmeny podľa tohto článku priebežne.
 
 1. Mesto má právo kontrolovať výšku nákladových položiek Dopravcu a má právo navrhovať Dopravcovi ich výšku. V prípade rozporu pri preukázaní opodstatnenosti nákladových položiek sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzniknutý spor vzájomným rokovaním a pokiaľ nedôjde k dohode rokovaním, výšku spornej nákladovej položky určí nezávislý audítor alebo audítorská spoločnosť zapísaná v zozname audítorov alebo audítorských spoločnosti vedenom Slovenskou komorou audítorov a súčasne má oprávnenie na poskytovanie audítorských služieb. Mesto má právo na výkon kontroly platných cestovných lístkov u cestujúcich prepravovaných v rámci dopravných výkonov dohodnutých v tejto Zmluve.
 
 1. Mesto je ďalej oprávnené kontrolovať správnosť údajov poskytnutých Dopravcom na základe, ktorých bola vyčíslená preukázateľná celková strata a tiež parciálne straty na jednotlivých linkových spojoch, vzniknuté z titulu z poskytovania zliav z cestovného a zabezpečenia obslužnosti územia Mesta pri výkone dopravných služieb Dopravcu podľa tejto Zmluvy a jej prípadných dodatkov.
 
 1. V prípade, ak kontrola Mesta zistí, že dopravca použije poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu Mesta v rozpore s touto Zmluvou je Dopravca povinný tieto vrátiť na účet Mesta a zároveň zaplatiť penále vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov, v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 
 1. Dopravca na základe výzvy Mesta vykoná ročne zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta za hodnotený rok vždy najneskôr do 28. februára nasledujúceho roku, ktorý sa zaväzuje Mesto schváliť a Dopravcovi schválenie doručiť vždy do 15 dní od predloženia ročného zúčtovania zo strany Dopravcu.
 
 1. Mesto je oprávnené uplatniť voči Dopravcovi prípadné sankcie dohodnuté v tejto Zmluve v prípade porušenia jeho povinnosti uvedených v tejto Zmluve.
 
 
IV.      Spôsob výpočtu podmienky úhrady preukázanej straty Dopravcu
 
 1. Mesto sa zaväzuje uhrádzať Dopravcovi jedenkrát mesačne, najneskôr do 20. dňa mesiaca, v ktorom sa dopravné výkony vykonávajú (aktuálny mesiac) počas platnosti tejto Zmluvy preddavok na predpokladanú stratu z poskytovania výkonu vo verejnom záujme podľa tejto Zmluvy vo výške 1/12 z celkovej predpokladanej straty určenej podľa vyhlášky č. 151/2003 Z. z. na rok, v ktorom sa dopravné výkony vykonávajú (ďalej len „preddavková platba“). V roku 2006 bude Mesto uhrádzať preddavok na predpokladanú stratu z poskytovania výkonu vo verejnom záujme vo výške 1/12 z čiastky schválenej v rozpočte Mesta na rok 2006.
 
Mesto sa zaväzuje uhrádzať Dopravcovi jeden krát mesačne, najneskôr do 20. dňa mesiaca, v ktorom sa dopravné výkony vykonávajú (aktuálny mesiac) počas platnosti tejto Zmluvy preddavok na predpokladanú stratu z poskytovania výkonu vo verejnom záujme podľa tejto Zmluvy vo výške 1/12 z celkovej predpokladanej straty určenej podľa výkazov predložených podľa prílohy 5. a 6 tejto Zmluvy.
 
 1. Za účelom určenia výšky straty Dopravcu si zmluvné strany vzájomne odsúhlasili spôsob výpočtu preukázanej straty tak, že opodstatnená preukázateľná strata pravidelnej autobusovej doprave bude chápaná ako rozdiel medzi súčtom ekonomicky oprávnených nákladov vynaložených Dopravcom pri plnení záväzkov výkonov vo verejnom záujme, primeraného zisku vzťahujúcemu sa k týmto oprávneným nákladom a medzi tržbami a výnosmi očakávanými dopravcom pri plnení záväzkov výkonov vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy.
 
 1. Výška primeraného zisku Dopravcu bolo zmluvnými stranami pre účely tejto Zmluvy dohodnutá vo výške 6 %. Tento primeraný zisk je zakomponovaný vo výške kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov na jeden ubehnutý kilometer, určených podľa vyhlášky MDVaRR SR č. 151/2003 Z. z. o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na objem prepravných výkonov vo verejnom záujme na dobu od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006 v predpokladanej výške 47,26 SK/km pri predpokladanom počte Dopravcom ubehnutých 424 000 kilometrov.
 
Výška primeraného zisku Dopravcu bola zmluvnými stranami pre účely tejto zmluvy dohodnutá vo výške 6 %. Tento primeraný zisk je zakomponovaný vo výške kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov na jeden ubehnutý kilometer, určených podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z. MF SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a nariadením (ES) č. 1370/2007.
 
 1. Dopravca je povinný každoročne počas platnosti Zmluvy najneskôr do 30. novembra aktuálneho roku predložiť Mestu predpokladanú výšku kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov na jeden kilometer určenú podľa ustanovení vyhlášky č. 151/2003 Z. z. na nasledujúci kalendárny rok a na základe zistenia výšky kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov celkovú predpokladanú výšku straty pri objeme dopravných výkonov dohodnutých v tejto Zmluve na nasledujúci kalendárny rok.
 
Dopravca je povinný každoročne počas platnosti Zmluvy najneskôr do 30. novembra aktuálneho roku predložiť Mestu predpokladanú výšku kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov na jeden kilometer určenú podľa prílohy č. 5 a 6. na nasledujúci kalendárny rok a na základe zistenia výšky kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov celkovú predpokladanú výšku straty pri objeme dopravných výkonov dohodnutých v tejto Zmluve na nasledujúci kalendárny rok.
 
 1. Mesto sa zaväzuje najneskôr v lehote jedného mesiaca od doručenia podkladov uvedených v článku IV. 4. predbežne odsúhlasiť výšku predpokladanej straty pri objeme dopravných výkonov vo verejnom záujme dohodnutých v Zmluve na nasledujúci kalendárny rok alebo navrhnúť zmenu výšky nákladových položiek Dopravcu v súlade s touto Zmluvou alebo znížiť objem dopravných výkonov v súlade s touto Zmluvou.
 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Dopravca zistí a preukáže Mestu, že dohodnutá výška preddavkových platieb nepostačuje na úhradu predpokladanej straty Dopravcu za aktuálny rok, je Mesto povinné takto zistený rozdiel uhradiť, najneskôr v lehote 3 mesiacov od skončenia aktuálneho roku, v ktorom rozdiel výšky preddavkových platieb a skutočnej straty vznikol.
 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde počas trvania Zmluvy k rastu alebo zníženiu akýchkoľvek nákladov, ktoré sú súčasťou kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov o viac ako 5 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku aktuálneho roka, sú zmluvné strany povinné rokovať o úprave výšky preddavkových platieb s účinnosťou od prvého mesiaca štvrťroku nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom došlo k zvýšeniu alebo zníženiu ceny akýchkoľvek nákladov o viac ako 5 %, ktoré sú súčasťou kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov najmenej o hodnotu akou sa zmena nákladov prejaví v kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú upravenú výšku preddavkovej platby je Mesto povinné platiť Dopravcovi od prvého mesiaca štvrťroku nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom došlo k zvýšeniu ceny akýchkoľvek nákladov, ktoré sú súčasťou kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov. Mestu bola predložená kópia kolektívnej zmluvy za účelom jednoznačnej špecifikácie možného nárastu mzdových nákladov a Dopravca je povinný každoročne písomne oboznámiť Mesto s novým znením kolektívnej zmluvy v časti týkajúcej sa zmeny výšky miezd.
 
 1. Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že pri podpise tejto Zmluvy dopravné výkony na obdobie jedného kalendárneho roka predstavujú objem 1 272 000 ubehnutých kilometrov. Zmluvné strany sa dohodli, že Mesto je oprávnené znížiť objem dopravných výkonov vyjadrený v počte kilometrov počas platnosti tejto Zmluvy jednostranným vyhlásením doručeným do sídla Dopravcu maximálne o 5 % (slovom päť percent) oproti počtu kilometrov dopravných výkonov na obdobie jedného kalendárneho roka, jednostranným vyhlásením doručeným do sídla Dopravcu v lehote minimálne 30 dní pred ich znížením.
 
Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že pri podpise tejto Zmluvy dopravné výkony na obdobie jedného kalendárneho roka predstavujú objem 1.210.000 ubehnutých kilometrov. Zmluvné strany sa dohodli, že Mesto je oprávnené znížiť objem dopravných výkonov vyjadrený v počte kilometrov počas platnosti tejto Zmluvy dvakrát ročne, a to jednorazovo maximálne do 5 % (slovom do päť percent) oproti počtu kilometrov dopravných výkonov na obdobie jedného kalendárneho roka, jednostranným vyhlásením doručeným do sídla Dopravcu v lehote minimálne 30 dní pred ich znížením.
 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavková platba sa považuje za uhradenú, ak je v lehote splatnosti pripísaná na bankový účet Dopravcu. Zmluvné strany sa dohodli, že Dopravca je oprávnený vyúčtovať Mestu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so splnením povinnosti uhradiť preddavkovú platbu za vykonané dopravné výkony alebo akékoľvek iné peňažné plnenie podľa tejto Zmluvy.
 
 1. Dopravca si vyhradzuje právo v prípade, ak Mesto neuhradí dohodnutú preddavkovú platbu v plnej výške a dostane sa do omeškania viac ako 30 dní, obmedziť alebo pozastaviť plnenie dopravných výkonov určených v tejto Zmluve podľa svojho uváženia, až do dňa uhradenia meškajúcich preddavkových platieb. Dopravca je povinný postupovať tak, aby bola obslužnosť územia, na ktorom sa dopravné výkony vykonávajú, čo najmenej obmedzená.
 
 1. V prípade, ak Dopravca nevykonáva dopravné výkony, je Mesto oprávnené pozastaviť úhrady preddavkových platieb do okamihu, keď Dopravca začne vykonávať dopravné výkony.
 
 1. Dopravca berie na vedomie, že v prípade použitia poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta v rozpore s touto Zmluvou, je povinný tieto vrátiť na účet Mesta a zároveň zaplatiť penále z neoprávnenej použitej sumy za každý aj začatý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov Mesta, v súlade s ustanovením § 31 zák. č. 523/2004 Z, z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Mesto je oprávnené vyúčtovať Dopravcovi zmluvnú pokutu do výšky 2 % výšky preukázanej straty Dopravcu v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy v prípade, ak Dopravca bude aj po dvoch písomných upozorneniach Mesta, doručených do jeho sídla s primeranou dobou na nápravu, opakovane porušovať podstatným spôsobom svoje zmluvné povinnosti.
 
 
V.        Zánik zmluvy
 
 1. Zmluva sa skončí uplynutím dohodnutého obdobia uvedeného v článku VII. 1.
 
 1. Zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán.
 
Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou s 12 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po jej doručení druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí obsahovať dôvody, ktoré sú príčinou ukončenia zmluvy.
 
 1. Dopravca je oprávnený odstúpiť o tejto Zmluvy v prípade, ak:
  1. Mesto nesplní zmluvný záväzok nahradiť preukázanú stratu Dopravcu
  2. došlo k zrušeniu Dopravcu likvidáciou
  3. Mesto bez písomnej dohody s Dopravcom znížil objem dopravných výkonov vyjadrených v počte kilometrov na obdobie jedného kalendárneho roka o väčšiu hodnotu vyjadrenú v percentách ako je zmluvnými stranami dohodnuté v čl. IV. bod 8. tejto Zmluvy
  4. ak sa Mesto dostane do omeškania s úhradou dohodnutej preddavkovej platby o viac ako 60 dní.
 
 1. Mesto je oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
  1. nie je schopné splniť zmluvný záväzok nahradiť preukázanú stratu
  2. zo strany Dopravcu k zavinenému opakovanému podstatnému porušovaniu záväzkov tejto Zmluvy, a to vynechávanie spojov (viac ako 5 % z celkového počtu spojov), nedodržiavanie cenového výmeru, pričom Mesto je povinné porušenie Zmluvy spoľahlivo preukázať.
 
 1. V prípade, ak vznikla Dopravcovi škoda, alebo akékoľvek náklady v súvislosti s ukončením platnosti tejto Zmluvy najmä, nie však výlučne tým, že jeho investície a náklady do plnenia výkonu vo verejnom záujme sa nedajú po odstúpení od Zmluvy použiť v celom rozsahu pri plnení výkonu vo verejnom záujme, Mesto je povinné škodu ako aj všetky súvisiace náklady (napr. zostávajúca výška odpisov obstaraných autobusov, leasingové splátky, akékoľvek iné záväzky súvisiace s obstaranými autobusmi) v celom rozsahu nahradiť, a to na základe písomnej výzvy Dopravcu. Výška vynaložených investícií a nákladov súvisiacich s plnením predmetu tejto Zmluvy sa určí podľa ekonomických a audítorských štandardov platných v SR a EU. Ustanovenia tohto bodu sa nepoužijú v prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku V. bodu 5. písm. b).
 
 
VI.      Osobitné dojednania o vzájomnej spolupráci
 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že je ich spoločným záujmom zlepšovať bezpečnosť a kultúru prepravy cestujúcich. Z uvedeného dôvodu uzatvárajú tieto osobitné dojednania o vzájomnej spolupráci, na obdobie určené v tejto Zmluve, aby bola zabezpečená právna istota a ochránené investície oboch zmluvných strán.
 
 1. Za účelom naplnenia vyhlásení zmluvných strán uvedených v tejto Zmluve sa Dopravca zaväzuje, že v roku 2006 v spolupráci s Mestom obnoví vozový park autobusov, ktorý slúži na vykonávanie dopravných výkonov podľa tejto Zmluvy tak, že všetky autobusy budú nahradené novými do 3. 9. 2006.
 
 1. Dopravca sa zaväzuje konzultovať s Mestom zamýšľaný rozsah a štruktúru obnovy vozového parku. Dopravca písomným návrhom doručeným do sídla Mesta navrhne linky a spoje, na ktorých majú byť nové autobusy umiestnené. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Mesto nedoručí v lehote 30 dní odo dňa prevzatia návrhu Dopravcu týkajúceho sa umiestnenia nových autobusov vlastný návrh na umiestnenie nových autobusov, považuje sa konanie Mesta za súhlas s návrhom Dopravcu.
 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak by Mesto jednostranne znížilo zmluvne zakotvený objem dopravných výkonov vyjadrených v počte kilometrov počas trvania Zmluvy o väčšiu hodnotu vyjadrenú v percentách, ako je zmluvnými stranami dohodnuté v článku IV. bod 8. tejto Zmluvy alebo jednostranne znížil dohodnutú výšku preddavkových platieb z dôvodu zníženia objemu dopravných výkonov zo strany Mesta, je Dopravca oprávnený uplatniť si u Mesta zmluvnú pokutu vo výške určenej v tejto Zmluve. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Mesto neuhradí dohodnutú preddavkovú platbu najmenej za dva po sebe nasledujúce mesiace alebo neuhradí akékoľvek najmenej tri preddavkové platby počas platnosti tejto Zmluvy je Dopravca oprávnený uplatniť si u Mesta zmluvnú pokutu vo výške hodnoty sankcií, zmluvných pokút, penále alebo iných nákladov (napr. vo vzťahu k leasingovej spoločnosti), ktoré vzniknú Dopravcovi v súvislosti s omeškaním sa Mesta s úhradou preddavkových platieb. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. Postup podľa tohto bodu sa nepoužije v prípade uvedenom v článku IV. bod 11.
 
 1. Dopravca sa zaväzuje, že v dobe do 31. 12. 2007 zavedie v spoločnosti, ktorá vykonáva dopravné výkony podľa tejto Zmluvy systém riadenia ISO 9001.
 
Dopravca sa zaväzuje , že počas účinnosti tejto Zmluvy bude viesť v spoločnosti systém ISO 9001.
 
 1. Dopravca sa zaväzuje na obdobie platnosti tejto Zmluvy poskytnúť bezodplatne Mestu v interiéri autobusov vykonávajúcich dopravné výkony podľa tejto Zmluvy miesto o výmere minimálne 50 x 50 cm za účelom prezentácie Mesta a jeho aktivít.
 
 1. Dopravca sa zaväzuje udržať po dobu trvania Zmluvy priemernú spotrebu pohonných hmôt autobusov vykonávajúcich dopravné výkony podľa tejto Zmluvy, ktorá je súčasťou výpočtu kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov oproti priemernej spotrebe autobusov zistenej pri podpise tejto Zmluvy tak, aby nebola vyššia o viac ako 5 %. Dopravca sa zaväzuje udržať rozsah opráv autobusov vykonávajúcich dopravné výkony podľa tejto Zmluvy, ktorý je súčasťou výpočtu kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov oproti stavu zistenému pri podpise tejto Zmluvy tak, aby nebola vyššia o viac ako 5 %.
 
 1. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy súhlasne vyhlasujú, že sú si vedomé výšky zmluvných pokút dohodnutých v tejto Zmluve, dohodnuté zmluvné pokuty nepovažujú, vzhľadom na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti za neprimerane vysoké.
 
 
VII.     Záverečné ustanovenia
 
 1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 09. 2006 do 31. 12. 2014. Dodatkom č. 1 sa platnosť zmluvy predlžuje do 28. 02. 2019 v súlade s čl. 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že na každý nasledovný rok uzatvoria za podmienok určených v tejto Zmluve dodatok k tejto „Zmluve“ najneskôr vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka, zohľadňujúci zastupiteľstvom Mesta schválený objem finančných prostriedkov pre Dopravcu z rozpočtu Mesta. V Dodatku zmluvy sa upresní objem objednávaného výkonu vo verejnom záujme, výška preukázanej straty Dopravcovi a výška preddavkovej platby na ďalší rok.
 
 1. Až do uzatvorenia dodatku zmluvy v zmysle článku VII. bod 2. s presnou špecifikáciou objemu výkonov vo verejnom záujme a na ďalší rok vzniká Dopravcovi oprávnenie postupovať podľa tejto Zmluvy s tým, že medzi zmluvnými stranami platí za dojednaný dopravný výkon dohodnutý v predchádzajúcom kalendárnom roku v rozsahu 1/12 na každý mesiac predĺženého trvania zmluvy. Pre ostatné náležitosti zmluvného vzťahu sa použijú ustanovenia tejto „Zmluvy“ primerane, vrátane stanovenia ekonomicky oprávnených nákladov Dopravcu.
 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zníženia objemu dopravných výkonov o väčšiu hodnotu vyjadrenú v percentách, ako je zmluvnými stranami dohodnuté v tejto Zmluve alebo jednostranného zníženia dohodnutej výšky preddavkových platieb z dôvodu zníženia objemu dopravných výkonov zo strany Mesta, má Dopravca právo na zmluvnú pokutu vo výške všetkých nesplatených záväzkov Dopravcu vyplývajúcich z leasingových zmlúv a iných zmlúv, ktoré oprávňujú Dopravcu užívať autobusy, ktoré Dopravca používal na dopravné výkony podľa tejto Zmluvy, a ktoré nebude môcť používať na plnenie predmetu tejto Zmluvy z dôvodu zníženia objemu dopravných výkonov o väčšiu hodnotu vyjadrené v percentách, ako je zmluvnými stranami dohodnuté v tejto Zmluve, alebo z dôvodu jednostranného zníženia dohodnutej výšky preddavkových platieb z dôvodu zníženia objemu dopravných výkonov zo strany Mesta. Právo na náhradu škody tým nie dotknuté.
 
 1. Akékoľvek záväzky z tejto Zmluvy sú záväzné i pre právnych nástupcov zmluvných strán. Akékoľvek sumy uvedené v tejto Zmluve predstavujú sumy bez DPH.
 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomnosti podľa tejto Zmluvy platia obdobne ustanovenia § 45 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
 
 1. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
 
 1. Zmluvou neupravené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona číslo 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ostatných platných právnych predpisov SR. Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo neplatné alebo by sa takým stalo neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných jej ustanovení.
 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa strany zaväzujú riešiť predovšetkým cestou vzájomnej dohody a iba v prípade neúspechu takéhoto spôsobu súdnou cestou.
 
 1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.
 
 1. Zmluvné strany prehlasujú, že túto „Zmluvu“ uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase jej podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu Zmluvy rozumejú a na znak súhlasu s ňou a vôle byť ňou viazané ju podpisujú.
 
 
 
 
 
V Považskej Bystrici dňa
 
 
 
 
 
 
Za zmluvné strany:
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................
Mesto Považská Bystrica
zastúpené
doc. PhDr. PaedDr. Karolom Janasom, PhD.
Primátor
 
 
 
 
 
..............................                             .................................                          .................................
 
Mestská dopravná spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
 
Ing. Ján Oravík                                  Ing. Jozef Keruľ                                Radovan Čmelo
podpredseda predstavenstva             predseda predstavenstva                   člen predstavenstva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:
 
 1. Dopravná licencia
 2. Prepravný poriadok
 3. Platný cestovný poriadok
 4. Tarifa mestskej autobusovej dopravy
 5. Všeobecné podmienky preukazovania predpokladanej straty z poskytovania výkonu vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave pre Mesto Považská Bystrica
 6. Vzor výkazov o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej doprave pre Mesto Považská Bystrica

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359