Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Jana Teleki / Blog Jany Teleki: Za oslobodzujúci rozsudok v kauze „ Básnička“ zaplatila TV Markíza

Blog Jany Teleki: Za oslobodzujúci rozsudok v kauze „ Básnička“ zaplatila TV Markíza

Autor: Jana Teleki Poslední změna: Neděle 18.05.2014 13:05
Pondelok 4.2. 2013 odvysielala televízia Markíza posledné ospravedlnenie JUDr. Loduhovej . Na základe rozhodnutia ÚS SR bola prinútená uhradiť JUDr. Loduhovej nemajetkovú ujmu za poškodenie dobrého mena. Keďže odvysielaná reportáž súvisela s trestným konaním vedeným voči mojej osobe považujem za nevyhnutné ………informovať verejnosť o klamstvách, JUDr. Loduhovej na základe, ktorých získala od televízie Markíza neoprávnený majetkový prospech. Televízia Markíza sa ospravedlnila za pravdivé tvrdenia, podložené listinami z trestného spisu!

Pondelok 4.2. 2013 odvysielala televízia Markíza posledné ospravedlnenie JUDr. Loduhovej .                       Na základe rozhodnutia ÚS SR bola prinútená uhradiť JUDr. Loduhovej nemajetkovú ujmu za poškodenie dobrého mena. Keďže odvysielaná reportáž súvisela s trestným konaním vedeným voči mojej osobe považujem za nevyhnutné ………informovať verejnosť o klamstvách, JUDr. Loduhovej na základe, ktorých získala od televízie Markíza neoprávnený majetkový prospech.

Televízia Markíza sa ospravedlnila za pravdivé tvrdenia, podložené listinami z trestného spisu!

MARKÍZA v spravodajskej relácii Televízne noviny dňa 12.5.2008 , v relácii Paľba dňa 12.5.2008, v relácii Paľba dňa 30.6.2008 a v relácii Paľba dňa 1.6.2009 odvysielala pravdivé informácie týkajúce sa osoby predsedkyne Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Heleny Loduhovej o tom, že:

1 – ona a jej manžel, inak právny zástupca Považská Bystrica, sa našli v dvoch vetách satirickej básničky, ktoré napísala a zverejnila vo svojom regionálnom týždenníku Aspekt novinárka Jana Teleki …

Pravdivosť informácie odvysielanej Markízou predovšetkým potvrdzuje písomnosť vydaná Mgr. Michalcom ako stanovisko k námietke zaujatosti, riadne žurnalizovaná v trestnom spise ČVS: OUV 146/PB – 2000. Mgr. Michalec: A/ Dňa 15.5.2000 mi bola na základe uznesenia Krajskej prokuratúry v Trenčíne, prikázaná na konanie vec podozrivej Jany Koleničovej, vzniesť Jane Koleničovej obvinenie pre trestné činy podľa §§ 206 ods. 1, ods. 2 a 156 ods.3 Trestného zákona, pre činy podľa bodu 1 / ďalej v texte iba báseň / a podľa bodu 4 a, b, c, /ďalej v texte iba anonymný text/ uznesenia o vznesení obvinenia vydaného v zmysle § 160 ods. 1. B/ Po preskúmaní pôvodného spisu dňa 16.5.2000 som dospel k záveru, že aj napriek tomu, že som mal vo veci začať konať na základe pokynu prokurátora pri čine uverejnenia básne …

2 – a že je až neuveriteľné, že títo sa nenašli v ostrých a kritických článkoch Jany Teleki, konkrétne popisovali ako sa obohacovali na úkor Mesta Považská Bystrica, ….

Teleki: Najkritickejšie texty publikované v Aspekte súviseli s privatizáciou Okresného stavebného podniku – po privatizácii Torus a.s., kde vlastníkom akcií bol Ing. Ľuboš Lackovič. Sprivatizovaný majetok v priebehu niekoľkých mesiacov bol prevedený do troch novozaložených spoločností : POVAK , Povastav , PSS. Po očistení Torus a.s od majetku, na základe návrhu spoločnosti POV – BYT s.r.o bol na spoločnosť Torus a.s vyhlásený konkurz. JUDr. Loduha bol právnym zástupcom Mesta PB – čiže navrhovateľa /POV-BYT prezentovali do roku 2007 ako spoločnosť Mesta PB/ , právnym zástupcom úpadcu a zároveň správcom konkurznej podstaty. Povak , Povastav a PSS realizovali väčšinu zákaziek Mesta PB – v čase keď primátorom bol Ing. Ľuboš Lackovič. Moje texty hovorili o nevhodnom nakladaní s majetkom Mesta PB. Ani jeden text, ktorého som bola autorom nebol napadnutý v trestnom konaní , ani žalobou v občiansko – právnom konaní.

3 – a vec bola pridelená sudkyni, ktorá je priateľkou JUDr. Heleny Loduhovej a je jej dobrá známa a roky sa poznajú,
Teleki: Pravdivosť tvrdenia TV Markíza potvrdzuje vyjadrenie JUDr. Porubenovej k námietke zaujatosti žurnalizovanej v spise. Vec bola pridelená Okresnému súdu v Bánovciach nad Bebravou. Predseda súdu JUDr. Jozef Oslej od 5. 10. 2000 v trestnej veci 1T/93/01 vyslovoval svoju zaujatosť na jej prejednanie, čo zdôvodnil tým, že JUDr. Helenu Loduhovú viac rokov osobne pozná, osobne sa stretávajú, a preto by nemohol rozhodnúť bez predpojatosti predmetnú trestnú vec. K zaujatosti v trestnej veci sa vyjadrovali sudkyne z uvedeného súdu, JUDr. Erika Zajacová a Tatiana Porubänová. Obe sudkyne vyjadrili, že s JUDr. Loduhovou sa osobne poznajú, absolvovali spoločne rôzne školenia, dokonca JUDr. Tatiana Porubänová absolvovala s JUDr. Loduhovou dlhšie trvajúci jazykový kurz, avšak ani jedna z nich sa necíti zaujatá. Pani JUDr. Porubänová snáď zabudla len na jednu vec, uviesť, že doposiaľ ako sudkyňa pojednávala iba občiansko-právne a nie trestné spory.

4 – pričom táto sudkyňa Janu Teleki skutočne odsúdila a potrestala za to, za čo už raz bola potrestaná v priestupkovom konaní v roku 1999 a teda mala pykať dvakrát to isté, …..

Teleki: Tvrdenie Markízy bolo pravdivé JUDr. Tatiana Porubänová vydala v januári 2003 -trestný rozkaz – rozsudok, v trestnej veci právoplatne skončenej 15.12. 1999. Rozsudok vydaný JUDr. Porubenovou nenadobudol právoplatnosť , nakoľko som podala odvolanie. Po jedenástich rokoch JUDr. Antala sudca Okresného súdu Trenčín zastavil jedenásťročné trestné konanie voči mojej osobe…s odôvodnením, že … Slovenský právny poriadok vylučuje dvojaké stíhanie a potrestanie v priestupkovom konaní, ak už bolo o tom istom skutku právoplatne rozhodnuté v priestupkovom konaní alebo trestnom konaní. JUDr. Antala sa odvolal na právoplatne ukončené konanie o žalovaných skutkoch z 15.12.1999

5 -….Loduhová ako predsedníčka Okresného súdu v Považskej Bystrici a sestra exprimátora Lackoviča ,opäť začala hon na Janu Teleki za už spomínanú básničku -
6 – … ďalej o tom, že kauza satirickej básničky odhalila oveľa viac, ako len partiu sudcov a prokurátorov, či policajtov, ktorí si vzájomne chránia spoločné kšefty a ktorí neváhajú porušiť ústavu, …
Teleki: V prvom rade je podstatné uviesť, že viesť jedenásť rokov trestné konanie vo veci právoplatne skončenej, nie je možné bez organizovanej trestnej činnosti polície a prokuratúry a súdov.                               V žalobe JUDr. Loduhovej prostredníctvom jej právneho zástupcu bolo zdôrazňované, čo všetko mohol a mal zistiť redaktor Ján Pasiar avšak jediným problémom televízie Markíza bolo, že Ján Pasiar zistil a odvysielal niekoľko zaujímavých dátumov majúcich zásadný vplyv na prebiehajúce trestné konanie. Ak som do odvysielania reportáže považovala za absurdnú, skutočnosť, že ma súdia za paragraf , ktorý bol zrušený v roku 2003 ,po odvysielaní som zistila, že oveľa väčšia blamáž slovenskej justície je súdne konanie v trestnej veci právoplatne skončenej v októbri v roku 1999.

Odvysielaním reportáže – prevalilo sa, že v jednej trestnej veci boli vedené dve trestné konania, pod dvomi rôznymi spisovými značkami – v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach.
Keďže v kauze rozhodovalo x sudcov a prokurátorov bolo jednoznačné, že sa nejedná o pochybenie , ale o zneužitie právomoci verejného činiteľa v organizovanej skupine – nezanedbateľná trestná sadzba – takže už to nebolo o talári ! „Nepresnosti“ v rozhodnutiach , v rôznych časových obdobiach jednoznačne hovorili o trestnej činnosti. Po odvysielaní reportáže GP SR vydala stanovisko, v ktorom mi oznámila, že uznesenie o zrušení obvinenia z prvého trestného konania nebolo cestou mimoriadneho opravného prostriedku zrušené. Na základe stanoviska GP SR bolo jedenásť ročné konanie zastavené… JUDr. Antala, ktorý trestné konanie zastavil vyhol sa všetkým skutočnostiam , súvisiacim s trestnou činnosťou sudcov a prokurátorov, ktorí jedenásť rokov konali. Odôvodnenie rozsudku paragrafmi, ktorými som jedenásť rokov argumentovala na pojednávaniach, vyvolávalo priam hrôzu. …                                                                                    Dvadsaťsedem prokurátorov a sudcov všetkých stupňov prokuratúr a súdov rozhodovalo v rozpore so zákonom… TV Markíza napriek predloženým dôkazom nemala voči JUDr. Loduhovej šancu . Výraz právo na spravodlivý proces, právo účastníka konania, či hodnotenie dôkazov predložených do konania sudcom Trenčianskeho kraja im spravidla nič nehovorí, ale ak Ústavný súd SR , sa prikloní na stranu sudcu napriek vážnym dôkazom protistrany, minimálne dá signál ….že …. stav slovenskej justície je katastrofálny.

7 – Odvysielaním pravdivých informácii o osobe JUDr. Heleny Loduhovej nedošlo k neoprávnenému zásahu do jej práva na ochranu osobnosti . Odvysielané reportáže neboli o JUDr. Loduhovej, ale o organizovanej trestnej činnosti prokurátorov a sudcov predovšetkým Trenčianskeho Kraja a o trestnej činnosti prokurátorov GP. JUDr. Loduhová   krivou svedeckou výpoveďou privodila mi niekoľko trestných konaní pre jeden skutok, ale Markíze nepravdivými  informáciami  uvedenými  v žalobe na ochranu osobnosti, podvodom spôsobila vážnu majetkovú ujmu.

Jana Teleki, v Nitre 13.2. 2013 /aby bolo jednoznačné, kto a kde trestný skutok napísaním blogu spáchal /

Nabudúce : Klamstvá JUDr … na pokračovanie ….

Anonym píše:
Čtvrtek 14.02.2013 11:33
Loduhovej prisúdili 30 000 € od TV Markíza.

Takže, pripomeňme si:

Mestečko malebné, má veľké špecifiká. Jedinec bežný, ten iba ťažko si zvyká.

 Chybička krásy a jeden malý fór poslanci nevládnu, vládne nám primátor.

 Majetok mesta rozkradol takmer celý, občania tvária sa akoby to nevideli.

 Objekty, pozemky, čachruje bez starostí. Chudákom bude, kto úradu po ňom sa zhostí.

 Blížia sa voľby, po veľkej estráde, odzvonia šéfovi, poslancom i mestskej rade.


Anonym píše:
Čtvrtek 14.02.2013 11:35
To je nejaké stále aktuálne, ako to tak čítam! Primátori sa menia, móresy zostávajú.
Anonym píše:
Pátek 15.02.2013 19:28
nadčasová báseň, jednoznačne :-)
Anonym píše:
Středa 20.02.2013 09:30
Dajte nejaku básničku až jej to finančne pomože.
Anonym píše:
Středa 20.02.2013 21:48
o pár týždňov rodinný rozpočet vylepší Lackovič za "básničku" ... od Markízy žiada 50000 eur - vraj za poškodenie dobrého mena ...
miroslav
miroslav píše:
Sobota 17.05.2014 21:16
Takže oni sú všetci /orgány činné v tr. konaní a justícia/ nie že prepojení až zrastení di seba, ale privarení zváračkou zn.zlodejstvo a to by už patrilo do vysokej peci, lebo bežne ich oddeliť je asi nemožné.
anonym z tesnej blizkosti
anonym z tesnej blizkosti píše:
Středa 22.04.2015 18:42
Poznám "Dr. zLoduchovu". Naše orgány činné v trestnom konaní sú preto činné 'V' lebo oni nekonajú proti tomuto konaniu ale sa podieľajú na tom najhoršom trstnom konaní. Problém dnešnej doby je v tom že beztrestne . Loduhova ala zLoduchova si myslí že kráľovnou lebo vyhrala a bude predsedníčka ďalších 5rokov. Tá ku... Nám bude diktovať čo je akí dohodnuté. Verte že situácia na súde v PB je kritická. Skur...ná a na podnikateľov naviazaná predsedníčka je v súdnictve zloduchom. Je riadená trtkošmi za ktorými denne odchádza cez pracovnú dobu. Jeden z nich má ná súde svoju dcéru. Ten ju chodí potešovať aj ku nej do Zakvašova. Dokonca sa vozí jeho autom veľkomožna. Veď za to že tu má dcéru musí niečo odrobiť. Pätolízač alebo aj niečo iné lízač. Je to .... A ona sa sťažuje ná svojho Pa...a. Veď ona je ako nočný hlásnik keď nám rozpráva o svojich priateľoch ..spoluponocovateľoch. Nech si ma nájde medzi svojimi. Ona by za svoje trestné konania mala ísť do basy a nie byť opäť menovaná. Ten Borec je Bl....c a nie borec. Mafia vládne spravodlivosti. Je nám z toho ná grc...nie. OS v PB riadi psch... at. Myslíte si ze tu nie sú lepší? Sú ale nie sú k.....y.
prac OS
prac OS píše:
Úterý 02.06.2015 18:52
naša Helka ku...a tenka všetkým sa nám chvalila že Palkovi nedala. Keď jej potom ušiel Palik dobrý jej bol každý kolík. Robko, Majko, Mirko len aby bol koko...ko. Teraz máme krutú dobu, donášača máme priamo u nej v rohu. Osobne má svojho úradníka ... Vraj pre všetkých . Ale mi vieme čo je cieľom. Všetkých nás mapuje a sleduje aj si svojim kolikom ...Miríkom. OS v PB je v kibli. Jeden mafian druhy podnakatel. Je tu toľko čakajúcich a ona má svoju hviezdu ktorá dáva všetkým ns javo že bude prva ns mieste sudcu ...veď len ona je krytá priami najvyššou. Kolektív ako celé súdnictvo. Zákerné priateľstvá a donášač.

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359