Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zasadnutie komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu dňa 8. 6. 2010

Zasadnutie komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu dňa 8. 6. 2010

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Sobota 05.06.2010 11:33
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN mesta Považská Bystrica - Návrh VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby
Čas 08.06.2010
od 14:00 do 17:00
Místo Zasadačka MsÚ v Pov. Bystrici č. dv. 517 na 1. poschodí
Účastníci Rokovania komisie sú prístupné verejnosti a médiám
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 Podrobnosti o návrhu zmien a doplnkou ÚPN č. 2 nájdete na stránke

http://www.povazska-bystrica.sk/oznamy.phtml?id6=51&module_action__0__id_info=19981


 

Návrh VZN o taxislužbách:  

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18a zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov schvaľuje toto Všeobecne záväzné nariadenie o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Považská Bystrica (ďalej len nariadenie).

 
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto nariadenie upravuje podmienky zriaďovania a užívania stanovíšť taxislužby 1) na území mesta Považská Bystrica (ďalej len “mesto”) na miestnych komunikáciách, 2) prípadne iných verejných priestranstvách vo vlastníctve alebo v užívaní mesta.

 
(2) Stanovište vozidiel taxislužby (ďalej len “stanovište TAXI”) je jedno alebo viac vyhradených parkovacích miest,3) ktoré sa zriaďujú pre ponúkanie prepravy cestujúcich osobným autom taxislužby.

 
§ 2
Zriaďovanie stanovíšť TAXI
(1) Určenie stanovišťa TAXI na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich súčastiach v územnom obvode mesta na základe žiadosti vykonávateľa taxislužby alebo ním poverenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydáva mesto zastúpené primátorom (ďalej len “primátor”).

 
(2) Určenie stanovišťa TAXI na iných priestranstvách, ktoré v územnom obvode mesta sú vo vlastníctve alebo držbe právnických alebo fyzických osôb okrem vlastných priestorov dopravcov, na základe žiadosti vykonávateľa taxislužby alebo ním poverenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydáva primátor. V takomto prípade je vykonávateľ taxislužby povinný s podaním žiadosti predložiť písomný súhlas vlastníka komunikácie alebo plochy, resp. zmluvu o ich prenájme.

 
(3) Zriadenie stanovišťa TAXI a jeho označenie príslušnými dopravnými značkami zabezpečuje prostredníctvom správcu miestnych komunikácií na svoje náklady ten, ktorému bolo zriadenie stanovišťa povolené.

 
(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo zriadenie stanovišťa TAXI povolené, je povinná zabezpečovať trvalú údržbu a výmenu dopravných značiek označujúcich stanovište TAXI počas celej doby jeho trvania a do 48 hodín po skončení platnosti povolenia zabezpečiť odstránenie týchto dopravných značiek.

 
(5) Mesto Považská Bystrica vo svojom územnom obvode vymedzuje na miestnych komunikáciách tieto lokality pre stanovištia TAXI :
a) ulica - maximálne parkovacích miest
b) ulica - maximálne parkovacie miesta
c) ulica - maximálne parkovacie miesta
d) ulica - maximálne parkovacie miesta

 
spolu maximálne parkovacích miest

 
§ 3
Užívanie stanovíšť TAXI
(1) Na stanovišti TAXI môže stáť vozidlo taxislužby, ktorého vodič je oprávnený vykonávať taxislužbu na území mesta, pre ktorého je stanovište TAXI vyhradené a ktorý sa vie preukázať platným dokladom o zaplatení miestneho poplatku za užívanie verejného priestranstva vyhradeného ako parkovacie miesto vozidiel taxislužby. 4)

 
(2) Na stanovišti TAXI môžu stáť iba vozidlá taxislužby ponúkajúce prepravu cestujúcich, pričom cestujúci má právo vybrať si ktorékoľvek z nich. Pri státí na stanovišti je vodič povinný zdržovať sa vo vozidle alebo jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť prepravu. 3)

 
(3) Na stanovišti TAXI a v jeho bezprostrednom okolí môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na stanovišti vyznačených parkovacích miest.

 
(4) Vozidlo taxislužby s viac ako piatimi miestami na sedenie vo vozidle môže stáť iba na stanovišti TAXI, ktoré je určené a vyhradené pre tento druh vozidla.

 
(5) Vodič taxislužby na stanovišti TAXI nesmie neprimerane, najmä v čase nočného pokoja od 22.00 do 06.00 h, obťažovať okolie svojim správaním, používaním zvukových výstražných znamení, rádiostaníc a rozhlasových prijímačov.

 
(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo zriadenie stanovišťa TAXI povolené, je povinná zabezpečiť na svoje náklady na stanovišti TAXI poriadok a čistotu. Vodič taxislužby nesmie úmyselným spôsobom znečisťovať stanovište TAXI a jeho okolie, odhadzovaním odpadkov, vylepovaním reklamných oznamov .Je zakázané vylepovanie reklamných nálepok taxislužby na verejnoprospešných zariadeniach a mimo plôch určených mestom na vylepovanie reklamných oznamov.

 
(7) Užívatelia stanovišťa TAXI sú povinní z naliehavých dôvodov verejného záujmu vo výnimočných prípadoch krátkodobo uvoľniť podľa požiadaviek správcu komunikácie (najmä pri zimnej údržbe) alebo pokynov polície vyhradené parkovacie miesta na stanovišti TAXI.

 
(8) Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií môže vozidlo taxislužby v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky stáť aj mimo vyznačených stanovíšť.

 
(9) Užívatelia stanovíšť TAXI sú povinní dodržiavať Prevádzkový poriadok pre stanovištia TAXI v meste Považská Bystrica, ktorý je prílohou č. 1 tohto nariadenia.

 
(10) Vykonávateľ taxislužby v meste Považská Bystrica je povinný vypracovať Prepravný poriadok taxislužby podľa ustanovení § 5 ods. 3 zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 3 ods. 3 Vyhlášky MDPT SR č. 363/1996 Z.z. Prepravný poriadok musí byť viditeľne umiestnený v každom vozidle taxislužby.

 
§ 4
Kontrola ustanovení
Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Považská Bystrica a poverení zamestnanci Mesta Považská Bystrica.

 

 

 

 

 
§ 5
Sankcie
Primátor mesta môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie uložiť pokutu až do výšky 6638,-€ v zmysle ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 
§ 6
Záverečné ustanovenia
(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.

 
(2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. dňa a nadobúda účinnosť dňom .

 

 
MUDr.Miroslav Adame
primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 
1) § 18 ods. 1 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

 
2) § 4a, § 4b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

 
3) § 12 ods. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave

 
4) Článok 6. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Považská Bystrica o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta Považská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P R E V Á D Z K O V Ý P O R I A D O K
p r e s t a n o v i š t i a T A X I
v meste P o v a ž s k á B y s t r i c a

 

 

 

 

 

 
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
pre stanovištia osobnej taxislužby v meste Považská Bystrica

 
Prevádzkový poriadok pre stanovištia osobnej taxislužby je vypracovaný v súlade s VZN Mesta Považská Bystrica č , s ustanoveniami § 18a ods. 2 zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MDPT SR č. 9/2009 Z.z., vyhlášky MDPT SR č. 363/1996 Z.z., zákona č. 105/1995 Z.z. o živnostenskom podnikaní, zákona 126/1998 Z.z. o Slovenskej živnostenskej komore v znení neskorších predpisov, Občianskym a Obchodným zákonníkom.

 
Čl. I
Úvodné ustanovenia
(1) Prevádzkový poriadok pre stanovištia osobnej taxislužby v meste Považská Bystrica upravuje podmienky pre vykonávanie osobnej taxislužby v meste Považská Bystrica na miestach k tomuto účelu určených Mestom Považská Bystrica.

 
(2) Prevádzkový poriadok pre stanovištia osobnej taxislužby v meste Považská Bystrica je záväzný pre všetkých dopravcov, ktorí v meste Považská Bystrica ponúkajú služby osobnej taxislužby na stanovištiach v územnom obvode mesta Považská Bystrica.

 
Čl. II
Taxislužba
(1) Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná, pohotová individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje zo stanovišťa osobnej taxislužby v meste Považská Bystrica do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy uzavretej s taxislužbou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.

 
(2) Osobná taxislužba v meste Považská Bystrica môže byť ponúkaná len zo stanovíšť určených k tomuto účelu mestom, alebo na telefonické zavolanie.

 
Čl. III
Dopravca
(1) V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická alebo fyzická osoba (ďalej len „dopravca“), ktorý je držiteľom koncesnej listiny na výkon taxislužby a spĺňa podmienky osvedčenia v odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku.

 

 
(2) Ak je podnikateľom v taxislužbe právnická osoba, je povinná k prevádzke taxislužby stanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať odbornú spôsobilosť a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Odbornú spôsobilosť vydáva Krajský úrad pre dopravu a cestné hospodárstvo.

 
Čl. IV
Všeobecné povinnosti dopravcu
Dopravca v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom je povinný :
(1) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel osobnej taxislužby a činnosťou osádok vozidiel voči cestujúcim, prepravovaným veciam a tretím osobám.
(2) Označiť každé vozidlo osobnej taxislužby na obidvoch predných dverách obchodným menom dopravcu, nápisom TAXI, telefónnym číslom objednávkovej služby a na karosérii údajmi o základných sadzbách cestovného.
a) Súčasťou označenia môže byť logo dopravcu,
b) Označenie môže byť uskutočnené nezmazateľne písmomaliarsky na karosériu vozidla alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou,
c) Magnetické, pneumagnetické , alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky alebo tabuľky je prípustné.

 
(3) Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný, úradne ociachovaný a zaplombovaný taxameter schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v interiéri vozidla.

 
(4) Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.

 
(5) Pri preprave osobným vozidlom taxislužby je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa zák. NR SR č. 8/2009 Z.z. v znení vyhlášky 9/2009 z.z.

 
Čl. V
Osobitné povinnosti dopravcu
(1) Dopravca je povinný :
a) Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku.
b) Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a cestujúcemu na požiadanie vydať potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.
c) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

 
(2) Ak sú splnené podmienky tohto prevádzkového poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať (ďalej len „prepravná povinnosť").

 
(3) Výkonom taxislužby dopravca môže poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má :
a) Oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla,
b) Platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby,
c) Absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné školenie v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 
(4) Pri výkone taxislužby je dopravca povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady :
a) Osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,
b) Doklad o zaplatení posledného splatného zákonného poistného,
c) Doklad o zaplatení cestnej dane,
d) Overenú kópiu koncesnej listiny,
e) Tlačivá potvrdeniek o zaplatení cestovného,
f) Doklad o zaplatení miestneho poplatku za stanovište, ak vozidlo stojí na stanovišti TAXI
g) Doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách,
h) Protokol o vykonanej technickej prehliadke vozidla nie starší ako šesť mesiacov,
i) Vierohodné poverenie prevádzkovateľa osobe vykonávajúcej taxislužbu príslušným vozidlom na výkon taxislužby,
j) Preukaz totožnosti.

 
Čl. VI
Vozidlo taxislužby
  1. Na výkon osobnej taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné motorové vozidlo, ktoré :
a) Je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
b) Má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
c) Je najmenej štvormiestne a najviac deväťmiestne, vrátane miesta pre vodiča,
d) Je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu, nápisom
TAXI a telefónnym číslom objednávkovej taxislužby,
e) Je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
f) Je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu a s neporušenou plombou,
g) Na viditeľnom mieste na vonkajšej strane karosérie vozidla a tiež v interiéri vozidla má uvedené základné sadzby cestovného,
h) Je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom.

 
Čl. VII
Stanovište taxislužby
(1) Stanovište vozidiel osobnej taxislužby (ďalej len „stanovište“) je jedno alebo viac vyhradených parkovacích miest určených Mestom Považská Bystrica na ponúkanie prepravy cestujúcim osobnými autami taxislužby.

 
(2) Stanovište je označené :
a) Vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace osobné autá taxislužby pripravené na prepravu,
b) Zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov taxislužby.

 
(3) Na stanovišti môže stáť iba vozidlo taxislužby toho dopravcu, ktorý v zmysle ustanovenia § 30 písm. b) zákona č. 168/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov má od mesta Považská Bystrica rozhodnutím toto miesto určené ako stanovište dopravcu v obci a ktorý má toto miesto prenajaté ako vyhradené parkovisko.

 
(4) Na stanovišti môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na ňom vyznačených miest pre jednotlivých dopravcov.

 
(5) Na stanovišti môžu stáť iba vozidlá taxislužby, ktoré sú bezprostredne pripravené na prepravu cestujúcich.

 
(6) Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým vozidlom taxislužby, ktoré stojí na stanovišti, pričom vodič je povinný zdržiavať sa vo vozidle, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť taxislužbu.

 
(7) Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií môže vozidlo osobnej taxislužby, v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky, stáť aj mimo vyznačených stanovíšť.

 
Čl. VIII
Výkon taxislužby
(1) Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek. Prednostne môže dopravca alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave s cestujúcim alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávali cez dispečing taxislužby vopred, jednorázovo alebo opakovane.

 
(2) Osobné auto taxislužby pripravené na prepravu (na stanovišti alebo mimo neho) musí mať rozsvietené strešné svietidlo s nápisom TAXI.
  1. Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté,
  2. Osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, musí mať strešné svietidlo zakryté nepriehľadnou prikrývkou alebo odmontované.

 
(3) Taxameter vozidla taxislužby je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcim počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom, pričom taxameter je zapnutý od začatia prepravy až do jej skončenia.Za začatie prepravy sa považuje nastúpenie zákazníka do vozidla.

 
(4) Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky z dispečingu taxislužby a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie.

 
(5) Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky a priamo uzatvára zmluvu o preprave s cestujúcim.

 
(6) Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

 
(7) Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá. Cestujúcemu na prednom sedadle je zakázané manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie auta taxislužby.

 
(8) V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

 
(9) Cestovnú batožinu, vozíčky pre nepohyblivé osoby, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiči. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič taxislužby.

 
(10) Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest
podľa technického preukazu. Nad tento počet možno vziať na zadné sedadlá najviac dve deti vo veku do 12 rokov alebo domáce zviera, ktoré neohrozuje vodiča ani cestujúcich.

 
(11) Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm. To neplatí, ak také osoby používajú schválený a pre ne určený bezpečnostný systém. Ak je vozidlo taxislužby vybavené takým bezpečnostným systémom aj na iných sedadlách, musia ich také osoby pri preprave prednostne použiť.

 
(12) O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
a) Číslo dokladu,
b) Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ),
c) Dátum jazdy,
d) Poradové číslo vozidla dopravcu,
e) Východiskové a cieľové miesto prepravy,
f) Zaplatené cestovné,
g) Podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

 
Čl. IX
Odmietnutie prepravy
(1) Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak :
a) Trasa dopravnej cesty alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť alebo zdravie alebo má podozrenie, že cestujúci nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia,
b) Cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
c) Cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča,
d) Cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečenstvom pre ľudí, tvarom alebo hmotnosťou nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby,
e) Cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, agresivitu, početnosť alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

 
Čl. X
Nakladanie s nájdenými vecami
(1) Stratou veci sa zásadne vlastníctvo k veci nestráca.

 
(2) Vodič taxislužby je povinný, ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby, ju vydať vlastníkovi.

 
(3) Ak vlastník stratenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.

 
(4) Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia.

 
(5) Ak sa vlastník veci do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu (napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci, ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do vlastníctva štátu.

 
Čl. XI
Zmluva o preprave osôb
(1) Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“). Zmluva o preprave osôb v taxislužbe medzi dopravcom a cestujúcim je ústna, t.j. nemá písomnú formu.

 
(2) Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu.

 
(3) Rozhodným okamihom k uzavretiu zmluvného vzťahu bude nastúpenie cestujúceho do osobného auta taxislužby s úmyslom použiť prepravu taxislužbou.

 
(4) Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.

 
(5) Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

 
(6) Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok, ktoré má konkrétne uvedené v prepravnom poriadku.

 
(7) Uskutočnenie prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

 
Čl. XII
Odstúpenie od zmluvy
(1) Dopravca a c estujúci môžu od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

 
(2) Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

 
  1. Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

 
Čl. XIII
Zodpovednosť
(1) Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 
(2) V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu.
a) Náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom,
b) Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.

 
(3) Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

 
(4) Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až 431 Občianskeho zákonníka.

 
(5) Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených dopravca povinne podľa § 4 odst.1 písm. f/ zákona č. 168/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov musí byť poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel taxislužby.

 
Čl. XIV
Riešenie škôd
(1) Škody vzniknuté z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby rieši dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.

 
(2) V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti alebo uplatneniu škody medzi cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom súde.

 
(3) Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy došlo ku škode, alebo do 30 dní, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

 

 

 
Čl. XV
Záverečné ustanovenia
Tento Prevádzkový poriadok pre stanovištia TAXI v meste Banská Bystrica tvorí Prílohu č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Považská Bystrica č. , ktoré nadobudlo účinnosť dňom .
MUDr. Miroslav Adame
primátor mesta
Anonym píše:
Úterý 08.06.2010 05:35
Bol som zvedavý, ako si nový prepravný poriadok poradí s taxikárskymi nálepkami, ktorými je zamorené mesto. No, nič moc: "Je zakázané vylepovanie reklamných nálepok taxislužby na verejnoprospešných zariadeniach a mimo plôch určených mestom na vylepovanie reklamných oznamov."

 

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359