Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu konaného dňa 12. októbra 2010

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu konaného dňa 12. októbra 2010

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Středa 20.10.2010 17:34
Žiadosť Ing. Jágrika a Ing. Mitošinku o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby „IBV Lúčky“- Prerokovanie Návrhu VZN, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Považská Bystrica“

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa  12. októbra  2010

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program zasadnutia

 

1/ Požiadavky občanov a organizácií

2/ Prerokovanie Návrhu VZN, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Zmien

    a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Považská Bystrica“

3/ Diskusia

4/ Záver

 

 

Predseda komisie privítal prítomných vrátane zástupcov médií na poslednom zasadnutí komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý členovia schválili.

 

 

K jednotlivým bodom boli prijaté nasledovné stanoviská.

 

1/ Požiadavky občanov a organizácií

 

a/ písomnosť 21995/2010 – žiadosť  Ing. Jágrika a Ing. Mitošinku o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby „IBV Lúčky“ na pozemkoch KN-C 1953 a 1981/1 v k. ú. Považská Bystrica.

Stanovisko KpŽP,VaD: 

Komisia odporúča vydať súhlasné záväzné stanovisko k umiestneniu stavby „IBV Lúčky“ na pozemkoch KN-C 1953 a 1981/1 v k. ú. Považská Bystrica.

8:0:2 

2/ Prerokovanie Návrhu VZN, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Zmien

    a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Považská Bystrica“

 

O zmenách a doplnkoch č. 2 ÚPN mesta Považská Bystrica informovala Ing. arch. Šešová. Uvedený materiál bol zverejnený na webovej stránke mesta a členovia komisie ho dostali v elektronickej forme.

Stanovisko KpŽP,VaD: 

Komisia odporúča MsZ schváliť:

a/ Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Považská Bystrica,

b/ návrh vyhodnotenia pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Považská Bystrica,

c/ návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného

    plánu mesta Považská Bystrica“.

8:0:1 

3/ Diskusia

 

            P. Matušík sa informoval na dôvod, prečo sa predal chodník pre peších na sídl. Lánska, ktorý spája sídl. Rozkvet s NsP na Lánskej a prečo na kontrolnom dni na sídl. Rozkvet ohľadne modernizácie centrálneho zdroja tepla neboli zástupcovia mesta.

            Na prvú otázku odpovedal prednosta MsÚ, ktorý uviedol, že na rokovaní MsZ bol jediný poslanec proti, a to bol Ing. Juraj Pekár a preto bol predložený návrh schválený.

Čo sa týka druhej otázky, pripojila sa i p. Strašíková, ktorá uviedla, že sídl. SNP je po rozkopávkach spojených s modernizáciou CZT v katastrofálnom stave a chcela vedieť dokedy sa sídlisko uvedie do pôvodného stavu. Na kontrolný deň investor neprizval Mesto Pov. Bystrica, stavebný úrad, ale vykonal kontrolu rozkopávok ciest a chodníkov, pričom tieto budú podľa rozkopávkových povolení dané do pôvodného stavu do 30. 10. 2010. Čo sa týka rozkopávok zelene, tie kontroluje úsek životného prostredia.

4/ Záver

            Vzhľadom na skutočnosť, že zasadnutie komisie bolo posledné v súčasnom volebnom období, predseda na záver rokovania komisie stručne zhrnul jej pôsobenie. Uviedol, že členovia komisie boli účastníkmi schvaľovania dôležitých rozvojových dokumentov mesta a súputníkmi mnohých významných investícií v meste ako výstavba mostnej estakády diaľnice D1, vyvolaných cestných investícií (kruhové objazdy, preložka štátnej cesty II/517 Čierne háje, Jánska ulica), výstavby nových mestských bytových domov, či schvaľovania Územného plánu mesta Považská Bystrica vrátane jeho doplnkov č. 1 a č. 2, Generelu dopravy, Generelu zelene, projektu revitalizácie Domanižanky, vypracovania a realizácie projektu riešenia predstaničného priestoru, štúdie pevných a prenosných stánkov v CMZ a i. Komisia prerokovala a pripomienkovala desiatky ďalších projektov stavieb, bytových domov a obytných súborov, z ktorých časť sa vplyvom hospodárskej a finančnej krízy zatiaľ nerealizovala. Predseda poďakoval za štvorročný aktívny prístup členom komisie, za spoluprácu odborných útvarov MsÚ a aj médiám, že si vydobyli účasť na zasadnutiach komisie a za korektné zverejňovanie informácií. Týmto ukončil zasadnutie poslednej komisie v tomto volebnom období.

Predseda komisie:  Ing. Juraj Pekár

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Lingešová

 

Kópiu zápisnice obdržali:

 

Sekretariát primátora:                zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu:               zaslané v elektronickej forme

Útvar správy, ÚM,SM a ŽP:      zaslané v elektronickej forme

 
Anonym píše:
Středa 20.10.2010 19:56
Škoda priestoru zaoberať sa jeho činnosťou - katastrófa!!!
Anonym píše:
Středa 20.10.2010 20:06
Sú tam aj podstatne horší. On aspoň nekradne. A nepredáva chodníky.
Anonym píše:
Středa 20.10.2010 21:19
Aj Gottwald bol horší ako Fico ale aj ten nás osral dostatočne.Tak nejako je to aj s Pekárom.Zadarmo na Lúčky budú žiadať ctení podnikatelia Jágrik a Mitošinka dotiahnuť ing.siete a oni budú len kasírovať tučné obnosy za pozemky.
Anonym píše:
Pátek 22.10.2010 07:32
ty si vôl
Anonym píše:
Pátek 22.10.2010 09:22
Iba prieskum a počas prieskumu sa pripravy na IBV zdemoluju aj tu biednu cestu.

http://povazska-bystrica.ot[…]tavat?searchterm=lu%C4%8Dky

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359