Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu konaného dňa 1. decembra 2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu konaného dňa 1. decembra 2009

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pátek 04.12.2009 14:36
Reinštalovanie pamätnej tabule z parčíka pred železničnou stanicou do parku pri pamätníku SNP - Obnova vnútrobloku na sílisku Stred - Prerokovanie Zámeru komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu na mimoriadnom zasadnutí v pondelok - Združenie BYSTRICYKEL iniciovala zriadenie pracovnej skupiny pre cyklistickú dopravu.

Z á p i s n i c a
zozasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 1. decembra 2009
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
 
 
PROGRAM:
1/ Prerokovanie problematiky pamätníka padlým zamestnancom Považských strojární v II. sv. vojne pred bývalým Spoločenským domom
2/ Návrh komplexnej obnovy vnútroblokového priestoru bytových domov č. 34 a 45 na sídlisku Stred
3/ Zámer komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania KO v meste Považská Bystrica v budúcom období
4/ Cyklistická doprava v meste Považská Bystrica
5/ Záver
 
 
 
Predseda komisie privítal prítomných na zasadnutí komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia. Do programu rokovania navrhol doplniť na základe požiadavky OZ Bystricykel bod: Cyklistická doprava v meste Považská Bystrica. Členovia komisie súhlasili s doplnením programu a rokovanie sa uskutočnilo podľa predloženého programu.
 
1/ Prerokovanie problematiky pamätníka padlým zamestnancom Považských strojární v II. sv. vojne pred bývalým Spoločenským domom
Mgr. Brigantová oboznámila prítomných s problematikou pamätníka padlým zamestnancom Považských strojární v II. sv. vojne v parku pred bývalým Spoločenským domom PS. Informovala o vzniku, histórii a súčasnom stave pamätníka a súčasne definovala charakter jeho súčasnej ochrany. Pamätník bol vyradený z evidencie pamiatkového fondu MK SR v roku 2001 a v súčasnosti je vedený ako vojnový hrob. Jeho prípadná rekonštrukcia, premiestnenie alebo zrušenie podliehajú odsúhlaseniu Ministerstvom vnútra. Uviedla, ževzhľadom na súčasný stav lokality, majetkovo-právny stav pozemku a ďalšie zámery majiteľa pozemku s jeho využitím by bolo vhodné premiestniť pamätník na iné, dôstojnejšie a vyhovujúce miesto. Ide o premiestnenie pamätnej tabule s menami obetí a nie celej stavby pamätníka.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča reinštalovať pamätnú tabuľu padlým zamestnancom Považských strojární v II. sv. vojne v lokalite parku SNP na Ulici M. R. Štefánika.
10:0:0
 
2/ Návrh komplexnej obnovy vnútroblokového priestoru bytových domov č. 34 a 45 na sídlisku Stred
Architektonickú štúdiu komplexnej obnovy vnútroblokového priestoru medzi bytovým domom č. 34 a 45 na sídlisku Stred predstavila Ing. Martinková. Štúdia rieši revitalizáciu priestoru medzi bytovými domami, vo vnútroblokovom priestore vytvára podmienky pre funkcie nevyhnutné pre život obyvateľov a zabezpečenie prevádzky obchodných jednotiek (vnútorné komunikácie, kultivovaná parková zeleň, parkovanie motorových vozidiel, zásobovanie obchodných jednotiek, oddychové priestory pre obyvateľov, detské ihriská) a súčasne vytvára väzbu s priestorom budovaného Mariánskeho námestia pred kostolom. Štúdia bola vypracovaná vo dvoch variantoch A a B. Variant A bol riešený so šikmým státím motorových vozidiel, variant B rátal s kolmým státím.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča schváliť architektonickú štúdiu „Obnova vnútrobloku – sídlisko Stred“ vo variante A a odporúča ďalšie rozpracovanie štúdie do vyšších stupňov projektovej dokumentácie.
10:0:0
 
 
3/ Zámer komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania KO v meste Považská Bystrica v budúcom období
Informáciu o riešení problematiky komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica podali Ing. Adam a Ing. Strašík. Predkladatelia zámeru rovnako zodpovedali na otázky a pripomienky vznesené členmi komisie. Väčšina diskutujúcich ocenila úroveň analytickej časti materiálu, pripomienky sa týkali predovšetkým formulácie zámerov v budúcom období. Časť členov komisie požiadala vzhľadom na nedostatok času od doručenia materiálu na jeho dôkladné preštudovanie o odloženie prerokovávania zámeru, resp. o opätovné prerokovanie materiálu s možnosťou jeho písomného pripomienkovania. Po diskusii k tomuto bodu sa členovia komisie dohodli na nasledovnom stanovisku.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča opakovane prerokovať „Zámer komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania KO v meste Považská Bystrica v budúcom období“ v pondelok 07. 12. 2009 o 14.00 hod. s prizvaním prednostu ObÚ životného prostredia v Považskej Bystrici a riaditeľa firmy MEGAWASTE Slovakia.
Pripomienky k uvedenému materiálu členovia komisie doručia do piatku 04. 12. 2009 do 13.00 hod. na MsÚ v elektronickej forme na e-mailovú adresu: jana.lingesova@povazska-bystrica.sk
8:0:1
 
 
4/ Cyklistická doprava v meste Považská Bystrica
Zástupcovia občianskeho združenia Bystricykel, Mgr. Ivana Posluchová a Jaroslav Semančík prezentovali členom komisie spôsoby riešenia cyklistických komunikácií v niektorých európskych mestách a predstavili návrh na riešenie cyklistickej dopravy v meste Považská Bystrica. Súčasne požiadali o zriadenie pracovnej skupiny zaoberajúcej sa problematikou cyklistickej dopravy ako aj o zaradenie spracovania generelu cyklistickej dopravy Mesta Považská Bystrica do rozpočtu mesta pre rok 2010 s plánovanými nákladmi 20+10-tisíc € (20-tisíc na spracovanie generelu a 10-tisíc na úpravy cyklistických komunikácií a súvisiaceho dopravného značenia).
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia berie na vedomie požiadavku občianskeho združenia Bystricykel na spracovanie generelu cyklistickej dopravy v meste Považská Bystrica a odporúča Mestu Považská Bystrica zriadiť pracovnú skupinu na podporu cyklistickej dopravy v meste zloženú zo zástupcov MsÚ, OZ Bystricykel a dopravného inšpektorátu.
10:0:0
 
 
5/ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za aktívny prístup a ukončil zasadnutie s tým, že komisia sa opäť stretne v pondelok 7. 12. 2009 o 14.00 hod.
 
 
 
Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Jana Lingešová
 
Kópiu zápisnice obdržali:
 
Sekretariát primátora: zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu: zaslané v elektronickej forme
Útvar správy, ÚM,SM a ŽP: zaslané v elektronickej forme
 

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359