Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu konaného dňa 16. marca 2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu konaného dňa 16. marca 2009

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Středa 24.03.2010 11:47
Komisia odporúča novú Koncepciu odpadového hospodárstva a zberný dvor Dušianica - informatívna správa o výstavbe diaľnice...
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 16. marca 2010
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
 
 
PROGRAM:
1/ Kontrola plnenia uznesení komisie
2/ Koncepcia komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období
3/ Alternatívy predajných stánkov použiteľných v CMZ s návrhom predpokladaných
    nákladov
4/ Informácia - Okružná križovatka, Považská Bystrica, Rozkvet
5/ Informatívna správa o priebehu výstavby diaľnice D1 v úseku  Sverepec - Vrtižer
6/ Požiadavky občanov a organizácií
7/ Rôzne
8/ Diskusia
9/ Záver
 
 
 
Predseda komisie privítal prítomných na zasadnutí komisie, oboznámil ich s programom zasadnutia. Navrhol vypustiť bod č. 1 Kontrola plnenia uznesení a do bodu Rôzne zaradiť prerokovanie návrhu rozpočtu v časti kapitálové výdavky. Všetci členovia komisie súhlasili s predloženým programom.
 
 
2/ Koncepcia komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období
 
Koncepciu „Komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období“ prezentovala Ing. Rafaelisová z firmy EKOS PLUS. Cieľom „Koncepcie“ je poskytnúť pre mesto dostatok informácií a podkladov pre ďalšie plánovanie rozvoja odpadového hospodárstva s dôrazom na možnosť separovania odpadov a navrhnutie technológie na realizáciu zberného dvora. Koncepcia bola zaslaná všetkým členom komisie v elektronickej forme a je prílohou originálu zápisnice.
 
Stanovisko KpŽP,VaD: 
Komisia prerokovala Koncepciu „Komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období“ a odporúča MsR a MsZ jej schválenie s nasledovnými pripomienkami a doplnkami:
a/ odsek „Základné kapacitné údaje“ na strane 70 vypustiť alebo upraviť tak, aby jeho znenie bolo v súlade s uznesením MsZ 1 č. 115/2009 z 15.12.2009,
b/ pre následnú prípravu realizácie projektu „Komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období“ odporúča vybrať a schváliť pre zberný dvor lokalitu Dušianica a schváliť ďalšie zberné miesta na území mesta zriadené v roku 2010, a to v mestských častiach Milochov, Považské Podhradie a Podmanín,
c/ pre zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu odporúča využiť metódu fermentácie.
7:0:1
 
3/ Alternatívy predajných stánkov použiteľných v CMZ s návrhom 
    predpokladaných nákladov
Ing. Appel informoval o alternatívach predajných stánkov a prezentoval vybraný vzor stánkov, ktoré je možné použiť v CMZ.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia posúdila predložené alternatívy predajných stánkov použiteľných v CMZ a súhlasí s ich architektúrou, dizajnom a technickým prevedením. Súčasne odporúča odborným útvarom mesta pri schvaľovaní dlhodobých prenájmov v CMZ podmieňovať prenájom výstavbou a použitím schváleného typu stánkov.
8:0:0
 
4/ Informácia - Okružná križovatka, Považská Bystrica, Rozkvet
Informáciu o stave riešenia  okružnej križovatky na sídlisku Rozkvet podal Ing. Kručay.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia prerokovala informáciu o štúdii riešenia okružnej križovatky na vstupe na sídlisko Rozkvet a berie ju na vedomie. Súčasne odporúča v prípade úpravy križovatky realizovať variant č. 1 (plnohodnotné riešenie s obrubníkmi a stredovým zatrávneným oválom).  
8:0:0
 
5/ Informatívna správa o priebehu výstavby diaľnice D1 v úseku  Sverepec - Vrtižer
Informatívnu správu o priebehu výstavby diaľnice D1 v úseku Sverepec – Vrtižer predniesol Ing. Kručay. Správa bola členom komisie zaslaná v elektronickej forme a je priložená pri origináli zápisnice.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia prerokovala Informatívnu správu o priebehu výstavby diaľnice D1 v úseku Sverepec – Vrtižer a berie ju na vedomie.
8:0:0
 
 
6/ Požiadavky občanov a organizácií
 
a/ - Písomnosť č. 2430/2010 – žiadosť fy BREL, spol. s r. o. o záväzné stanovisko k umiestneniu stavby v areáli firmy BREL, spol. s r. o. na pozemku parc. č. 930/11.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia prerokovala žiadosť firmy BREL, spol. s r. o. a odporúča schváliť   umiestnenie stavby v areáli firmy BREL.
8:0:0
 
 
b/ - Písomnosť č. 3078/2010 – žiadosť RENTINVEST s.r.o. o  záväzné stanovisko k umiestneniu stavby výrobnoskladovej haly s administratívou na parc. č. KN532/7, 532/2, 532/3, 532/11 v k.ú. Považská Teplá.
 
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia prerokovala žiadosť firmy RENTINVEST s.  r. o. a odporúča schváliť umiestnenie predmetnej stavby v požadovanej lokalite s podmienkou zosúladenia funkčného využitia stavby s platným územným plánom.
8:0:0
 
7/ Rôzne – prerokovanie návrhu rozpočtu mesta pre rok 2010 v časti „Kapitálové výdavky“
 
Vedúci útvarov Ing. Appel a Ing. Adam informovali o kapitálových výdavkoch návrhu rozpočtu mesta na rok 2010. Celý návrh rozpočtu je zverejnený na webovej stránke mesta.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia berie na vedomie návrh rozpočtu mesta pre rok 2010 v časti Kapitálové výdavky (výstavba a údržba).
8:0:0
 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za aktívny prístup a ukončil zasadnutie.
 
 
 
 
                                                                      
Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Jana Lingešová
 
 
Kópiu zápisnice obdržali:
 
Sekretariát primátora:                zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu:               zaslané v elektronickej forme
Útvar správy, ÚM,SM a ŽP:      zaslané v elektronickej forme
 
 
 
Anonym píše:
Pondělí 05.04.2010 11:11
všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za aktívny prístup a s pozravom česť našej práci ukončil zasadnutie. Pat a Mat by to ukončili - a je to !!

« leden 2019 »
leden
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359