Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 12. januára 2010

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 12. januára 2010

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pátek 15.01.2010 18:10
Mesto našlo nový priestor pre zberný dvor na Dušianici - Začína sa rekonštrukcia budovy Diamonu - Komisia po odstránení zámeru spaľovne a centrálneho zberného dvora odporúča Priemyselný park Strojárenská.
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 12. januára 2009


Prítomní: podľa prezenčnej listiny


PROGRAM:
1/ Kontrola plnenia uznesení komisie
2/ Informácia o stave prípravy Doplnku č. 2 k ÚPN mesta Považská Bystrica
3/ Informácia o možnostiach lokalizácie zberného dvora
4/ Informácia o stave riešenia projektu „Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy „ZVL (Diamon)“
5/ Žiadosť ObU ŽP o stanovisko k Zámeru – Priemyselný park Strojárenská
6/ Rôzne

 

Predseda komisie privítal prítomných na prvom zasadnutí komisie v roku 2010, zaželal im veľa úspechov pracovných i osobných a dobré rozhodnutia v komisii. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Všetci členovia komisie súhlasili s predloženým programom.


1/ Kontrola plnenia uznesení komisie
Predseda komisie vykonal kontrolu plnenia uznesení Komisie pre ŽP, V a D prijatých v roku 2009.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia berie na vedomie ústnu informáciu o plnení uznesení a odporúčaní komisie prijatých od januára 2009 do decembra 2009. Súčasne žiada odborné útvary spracovať písomné stanoviská k nesplneným úlohám a k nim návrh nových termínov splnenia v termíne do 31.1.2010. Ďalej požaduje:
- v termíne do najbližšieho zasadnutia komisie spracovať tri veľkostné alternatívy architektonického riešenia predajných stánkov použiteľných v CMZ s návrhom ich predpokladaných nadobúdacích nákladov;
- na marcové zasadnutie komisie pripraviť materiál – analýza súčasného stavu statickej dopravy (parkovania) v meste a zaradiť spracovanie odbornej štúdie riešenia statickej dopravy do rozpočtu mesta na rok 2010.

11:0:0


2/ Informácia o stave prípravy Doplnku č. 2 k ÚPN mesta Považská Bystrica
Informáciu s stave prípravy Doplnku č. 2 k ÚPN mesta podali Ing. Kručay a Ing. arch. Šešová, ktorá uviedla, že do Zmien a doplnkov UPN mesta Považská Bystrica bolo zaevidovaných 172 žiadostí, ktoré sú rozdelené na 84 lokalít. Fy AUREX vypracovala na základe týchto žiadostí Odborné vyhodnotenie a posúdenie lokalít pre Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN mesta.
Odborné posúdenie je vypracované formou textovej a grafickej časti doplnenej do územného plánu mesta. Obsahuje odporúčania spracovateľa a záverečné stanovisko mesta. Odborné posúdenie bude slúžiť ako východiskový podklad pre zadanie spracovania Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Považská Bystrica.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia berie na vedomie informáciu o stave prípravy Doplnku č. 2 k ÚPN mesta Považská Bystrica a odporúča zaradiť čiastku nevyhnutnú na spracovanie dokumentácie pre Zmeny a doplnky ÚPN do rozpočtu mesta na rok 2010.
11:0:0


3/ Informácia o možnostiach lokalizácie zberného dvora
Ing. Kručay informoval o lokalite umiestnenia zberného dvora. Uviedol, že bolo posudzovaných 5 lokalít, z ktorých bola vybratá lokalita Dušianica. Táto lokalita sa javí ako najvhodnejšia vzhľadom k tomu, že je to mestský pozemok a je prístupný takmer zo všetkých častí mesta.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia po prerokovaní berie na vedomie informáciu o umiestnení zberného dvora v lokalite Dušianica.
10:0:0


4/ Informácia o stave riešenia projektu „Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy „ZVL (Diamon)“
Informáciu o stave riešenia projektu rekonštrukcie budovy Diamon podal Ing. Appel, vedúci ÚSVaRM, pričom uviedol, že problém chátrajúcej budovy Diamonu bol už na komisii prerokovávaný a komisia žiadala priebežnú informáciu o stave rekonštrukcie budovy. Projektová kancelária Pro LINEA a. s. požiadala MsÚ o vyjadrenie k projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy „ZVL“.
(písomnosť 2860/09)
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia berie informáciu na vedomie.
8:0:0


5/ Žiadosť ObU ŽP o stanovisko k Zámeru – Priemyselný park Strojárenská
Ing. arch. Balušík prezentoval projektovú dokumentáciu zámeru – Priemyselný park Strojárenská.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia prerokovala zámer – Priemyselný park Strojárenská a odporúča projekt schváliť. Súčasne odporúča:
1. spracovateľovi zámeru zosúladiť grafickú časť s textovou tak, aby vo výkresoch v prílohe nebola uvedená spaľovňa;
2. odborným útvarom mesta vyžiadať k zámeru stanovisko VMČ Strojárenská štvrť.
7:0:1


6/ Rôzne
Mgr. Smatana upozornil na pripravované Zmeny a doplnky územného plánu vyššieho územného celku, ktoré sa dotýkajú aj mesta Pov. Bystrica. Komisia prijala nasledovné stanovisko:
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia žiada na najbližšie rokovanie pripraviť informáciu o pripravovaných Zmenách a doplnkoch ÚPN VÚC.
7:0:1


Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za aktívny prístup a ukončil zasadnutie.

 Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár

 

 

Zapísala: Bc. Jana Lingešová


Kópiu zápisnice obdržali:

Sekretariát primátora: zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu: zaslané v elektronickej forme
Útvar správy, ÚM,SM a ŽP: zaslané v elektronickej forme
 

 

Anonym píše:
Pátek 15.01.2010 18:22
A čo teda bude v Diamone a ako bude vyzerať ?
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 15.01.2010 18:44
Polyfunkcia, kancelárske priestory, prenájmy...
Obvodový plášť výškovej budovy sa prakticky nezmení. Pribudne nadkrytý vstupný koridor, zhruba v priestore, kde je teraz tá rozpadajúca sa fontána.
Anonym píše:
Čtvrtek 25.02.2010 12:11
A odkial to viete? Neviete kto je vlastnikom budovy?
redakcia
redakcia píše:
Pátek 26.02.2010 12:34
Tak to bolo prezentované na stavebnej komisii, kde bol predložený aj projekt.
Vlastníkom budovy je firma, ktorú zastupuje/vlastní Ing. Sklenář.
Anonym píše:
Pondělí 18.01.2010 19:54
Veď spalovňa bola už v minulosti schválená, počul som že na ňu už majú aj peniaze z eurofondov.
Anonym píše:
Středa 03.02.2010 18:43
V Považskobystrických novinkách som sa dočítala, že sa bude rekonštruovať i vonkajší plášť budovy Diamonu.Nedôjde pri tom k úniku zdraviu škodlivých látok do ovzdušia, napríklad AZBESTU, ak ho daná stavba obsahuje? Dúfam, že Vaša KOMISIA pamätá na takéto nebezpečenstvo a ochráni pred ním obyvateľov.....Iste viete, že sú firmy špecializované na prácu s nebezpečným odpadom, nakoniec to určuje aj zákon, kto je povolaný takéto práce vykonávať, aby nedošlo k ohrozovaniu životného prostredia.V neposlednom rade sa toto všetko týka nielen vonkajšieho plášťa, ale celej stavby....

Tiež som sa dočítala, že je potrebná rekonštrukcia budovy Obvodného úradu, ktorý obsahuje AZBEST, tu teda číha skutočné nebezpečenstvo.........Čo Vy na to? Ďakujem za odpoveď.Anna B.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 03.02.2010 19:06
Skutočne, azbest je veľmi rizikový materiál.
Samotná stavebná komisia, ako poradný orgán zastupiteľstva, pred takýmto nebezpečenstvom určite obyvateľstvo neochráni. Je povinnosťou stavebného dozoru, aby dohliadol, či stavebník rešpektuje zákon a hygienické normy.

Komisia sa v tomto prípade zaoberala skôr hľadaním kompromisu medzi viacerými vlastníkmi, problematikou parkovacích miest, a tomu, či plánovaný vstupný priestor neobmedzí chodcov na pešej zóne.
Projekt rekonštrukcie pred komisiou prezentoval investor aj ním najatý projektant - na túto otázku by nám automaticky odpovedali, že rekonštrukciu budú vykonávať profesionáli.

Ak by ste mali podozrenie, že sa pri rekonštrukcii nedodržujú predpisy, pošlite informáciu (hoci v takej situácii by bolo najlepšie okamžite volať políciu).
Anonym píše:
Středa 24.02.2010 17:32
Ako sme si všetci všimli, práce na rekonštrukcii budovy Diamonu sa už začali,dá sa vidieť, že sňali oplechovanie plášťa, čím obnažili práve inkriminovaný AZBEST.Stavebná komisia by mala byť oboznámená s ďalším postupom prác.Bude sa hýbať aj s azbestovými platňami na budove, či tam budú ponechané a zakonzervované, ako odporúča väčšina odborníkov-radšej nehýbať, lebo vtedy sa do ovzdušia práve uvoľňuje azbest.Myslím, že by nemal byť pre Vás problém zistiť ďalší "scenár" rekonštrukcie, aby sme sa mohli podľa toho zariadiť.Ďakujem.

« březen 2019 »
březen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359