Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu konaného dňa 7. decembra 2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu konaného dňa 7. decembra 2009

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pondělí 14.12.2009 16:33
[2009-12-07] Jediný bod programu - Zámer komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období.

Z á p i s n i c a
zozasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 7. decembra 2009
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
 
 
PROGRAM:
 
1/ Zámer komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania komunálneho
odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období
 
Predseda komisie privítal prítomných, uviedol, že dnešná komisia sa schádza v zmysle uznesenia z minulotýždňového zasadnutia na prerokovanie a pripomienkovanie Zámeru komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období. Privítal Ing. Petríka, prednostu ObÚ ŽP v Pov. Bystrici, Ing. Staníka riaditeľa  firmy MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., ďalej privítal prednostu obvodného úradu PhDr. PaedDr. Janasa, PhD, člena MR a už tradične privítal prednostu MsÚ Ing. Nováka.
 
V úvode zasadnutia požiadal predseda komisie jej členov, aby hlasovali o možnosti prítomnosti Mgr. Hladkého, ktorý požiadal o účasť na dnešnom zasadnutí. Hlasovaním 7:0:0 bolo Mgr. Hladkému umožnené zúčastniť sa zasadnutia. Po diskusii o účasti ďalších občanov p. Chúpeka a Ing. Ševčíka na zasadnutí bolo znova hlasovaním 7:0:0 umožnené zúčastniť sa zasadnutia aj týmto občanom.
 
Predseda komisie uviedol, že komisiu považuje predovšetkým za odborný poradný orgán životného prostredia, dopravy a výstavby pre MsZ. Minulý týždeň komisia prerokovala Zámer komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica, žiaľ táto téma sa hneď politicky zneužila. Takýto postup predseda odmieta.
 
V pracovnom rokovaní Ing. Petrík skonštatoval, že mu je ľúto, že sa o tejto problematike nerokovalo už 1. 1. 2007. Uviedol, že predložený „Zámer“ je v úvode veľmi komplexný a dobrý. Odporúča však niektoré úpravy, a to:
1/ v časti „Ekologická charakteristika územia“ doplniť, že mesto Považská Bystrica leží z veľkej časti v chránenej krajinnej oblasti a v chránenej vodohospodárskej oblasti;
2/ slovo likvidácia nahradiť slovom zneškodňovanie;
3/ opraviť graf o stavebnom odpade;
4/ opraviť informáciu o vlastníctve skládky KO vo Sverepci.
Ďalej uviedol, že výber vhodného miesta na novú skládku je veľmi problematický. V meste je veľmi nízke percento separovania, a preto sa bude množstvo komunálneho odpadu stále zvyšovať. Ak chceme znížiť objem komunálneho odpadu a náklady na jeho zneškodňovanie, je potrebné separovať a zhodnocovať ho. Ak chceme v budúcom roku zaviesť separovaný zber, musí byť určený zberný dvor v konkrétnych lokalitách a tiež zriadená kompostáreň. Uviedol, že od roku 2005 sa
 
2
 
MŽP nepodarilo spracovať Slovenský program odpadového hospodárstva ani Krajský POH.
Na otázku, čo je teraz najpálčivejšie na riešení problému s KO odpovedal, že v decembri by sa mala schváliť lokalita pre kompostáreň a zberný dvor, v januári vypracovať PD a žiadať finančné prostriedky z fondov.
 
V ďalšom rokovaní členka komisie Bc. Belásová uviedla, že sa s poslaneckým klubom snažili riešiť problém s komunálnym odpadom a cestou poslancov MsZ budú iniciovať z predloženého materiálu vypustenie zámeru na výstavbu spaľovne na území mesta.
K „Zámeru“ mala niekoľko pripomienok: materiál je neúplný, nekoncepčný a nemá výpovednú hodnotu. Neobsahuje implementácie všetkých zákonov, ktoré sa týkajú odpadov a chýba v ňom problematika zneškodňovania nebezpečného odpadu. V predložených tabuľkách nie sú uvedené náklady na PHM, ako sa prispôsobia vozidlá, aby šetrili PHM, graf č. 1 je príliš zjednodušený, chýba v ňom rozdelenie podľa lokalít a podľa fyzických a právnických osôb. Strategická časť je príliš všeobecná, body 5 a 10 sú duplicitné. Na str. 24 v bode 1, zmeniť Z: na MsZ, v bode 5. doplniť na konci vety: mimo územia mesta PB, na str. 25 v bode 1, zmeniť Z: na MsZ. K separovanému zberu ďalej odporučila doplniť informácie o separovaní odpadu do domových poriadkov, vybaviť zberné nádoby na plasty pákovými lismi na lisovanie PET fliaš a vytvoriť informačný systém pre obyvateľov.
 
Člen komisie Ing. Ješík uviedol, že v materiáli by nemali byť vopred apriori vypúšťané niektoré technológie zneškodňovania odpadov, pretože vývoj techniky ide rýchlym tempom dopredu a o niekoľko rokov môžu byť práve tieto technológie veľmi zaujímavé a použiteľné.
 
Členovia komisie Mgr. Smatana, Ing. Ješík, Ing. Babušík a Ing. Pekár prezentovali svoje pripomienky, ktoré zaslali vopred v elektronickej forme, tieto sú pripojené pri origináli zápisnice.
 
Ing. Haviar podčiarkol spoločného menovateľa dnešného rokovania, uviedol, že riešenie komunálneho odpadu je po diaľnici druhý najväčší problém mesta a mesto je povinné riešiť ho. Odporúča zadať spracovanie koncepcie riešenia komunálneho odpadu, spracovanie vízie zhodnocovania KO na ďalších 10 rokov odbornému spracovateľovi.
 
Stanovisko KpŽP,VaD
Komisia prerokovala „Zámer komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období“ a odporúča MsZ:
 
  1. dopracovať prerokovávaný materiál v zmysle predložených písomných a ústnych pripomienok,
 
  1. prednostne riešiť ako prioritu lokalizáciu umiestnenia centrálneho zberného dvora, zberných miest a kompostárne,
 
3
 
 
  1. zadať spracovanie koncepcie komplexného riešenia zberu, nakladania, separovania a zneškodňovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období špecializovanému odbornému spracovateľovi.
7:0:0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Jana Lingešová
 
Kópiu zápisnice obdržali:
 
Sekretariát primátora: zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu: zaslané v elektronickej forme
Útvar správy, ÚM,SM a ŽP: zaslané v elektronickej forme
 

Anonym píše:
Úterý 15.12.2009 05:53
Alebo Pekárov debilizmus? Z akého dôvodu dáva dáva hlasovať, či sa občania mesta MOŽU zúčastniť zasadnutia komisie mesta??!!! Samozrejme že MOŽU!!!! Myslím si že Pekár môže akurát dať hlasovať či sa im udelí slovo a nie či sa môžu zúčastniť.
Pripadá mi to choré a mám pocit že si súdruh takto drobátko rieši svoje komplexy.
Anonym píše:
Úterý 15.12.2009 14:04
Ku.va to sú drísty HASTando podčiarkol spoločného menovateľa a to je čo? váš jediný spoločný menovateľ je čo najviac nakradnúť!!! súdruh Haviar, tým tvojim kecom už neveríš ani sám. A toho exkomunistu Pekára nestojí za reč ani komentovať. Lieči si svoje komplexy a veď mestkí súdruhovia ho radi nechajú drístať a mudrovať, aby rozptýlili u občanov o čo im vlastne vždy ide! o nakradnutie!
Anonym píše:
Úterý 15.12.2009 09:56
Ing.Petrik,začo beriete peniaze?
Anonym píše:
Středa 16.12.2009 22:59
skapal pes,p.poslanec Pekár tam neurobil veľkú dieru,mal by skončiť toto volebné obdobie a nechať možnosť mladým,pružnejším!!
Anonym píše:
Čtvrtek 17.12.2009 06:57
to záleží len od voliča, teda aj teba. Takí, ako on, Bačík, ale aj ďalší (viď Lackovič), sami dobrovoľne nikdy neodídu!
Anonym píše:
Čtvrtek 31.12.2009 19:48
Pardon za úvahu, ale pisateľ z niečoho spadol?? Rodení funkcionari typu Pekár, Bačík a pod. aby sami odišli?? To ako keby ste očakavali, že romovia prestanu kradnúť a začnu pracovať !!! Čo je tiež scifi !!!
Anonym píše:
Sobota 02.01.2010 14:41
Mladý pán ráčil asi spadnúť minimálne z mestkého úradu a namiesto takýchto duchaplných úvah o samoodchode by si mal ísť kúpiť kopačky s veľkými štuplami a ísť súdruha poslanca Pekára trošíčka poinformovať o najnovších náladach medzi občanmi.

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359