Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 10. februára 2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 10. februára 2009

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Středa 18.02.2009 16:04
MDS odmietla dodať komisii podklady pre analýzu vyťaženosti MHD - Opatrenia pri odbočke na Papradno - VZN o ochrane ovzdušia (poplatkoch za plynové kotolničky) bude vyhodnotené o rok - Pridá sa nová kazeta skládky komunálneho odpadu vo Sverepci - Štúdia areálu APC odporučená len v častiach ktoré riešia vlastníctvo predkladateľa - Obytný súbor Čierny Háj odporučený - Obchodná nadstavba podchodu od Prioru na sídlisko Stred neodporučená s odkazom na územný plán - súbor bytových domov "3BYTY" na Rozkvete odporučený. Uvedené body budú predložené na rozhodnutie poslancom na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Z á p i s n i c a

zozasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 10. februára 2009Prítomní: podľa prezenčnej listiny


PROGRAM:


1/ Analýza vyťaženosti a frekvencie dopravných spojov MHD v Pov. Bystrici

2/ Zvýšenie bezpečnosti na štátnej ceste II/507 na vstupe do mestskej časti Podvažie a na odbočke na Papradno

3/ VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Považská Bystrica

4/ Zmena a doplnok č. 1 ÚPN Mesta Považská Bystrica

5/ Informatívna správa o stave skládky komunálneho odpadu a zámeroch mesta na komplexné riešenie problematiky zberu, triedenia a likvidácie komunálneho odpadu

6/ Požiadavky občanov a organizácií:

a/ Písomnosť č. 204/09 – Mgr. Divko, M.B.A. – zmeny v štúdii „Areál APC v Pov. Bystrici“ – žiadosť o schválenie.

b/ Písomnosť 665/dp/2009 – žiadosť Škrobian architektúra & dizajn o prerokovanie projektovej dokumentácie „Obytný súbor Považská Bystrica – Čierny Háj“ pre územné konanie.

c/ Písomnosť 2127/dp/2009 – žiadosť J. Sovíka o stanovisko mesta k umiestneniu dvoch objektov za účelom vytvorenia maloobchodných priestorov v CMZ, na ul. Ľ. Štúra, na parcele č. 772/12.

d/ Písomnosť 2810/dp/2009 – žiadosť fy SLA, s.r.o. (DPT invest) o stanovisko mesta k umiestneniu bytových domov na sídl. Rozkvet

e/Písomnosť 3164/dp/2009 – žiadosť fy CHEMNI USIP, s.r.o. o stanovisko mestak umiestneniu rodinných domov – obytný súbor Čierne háje.

f/Písomnosť 3263/dp/2009 – žiadosť fy MGM o stanovisko mestak umiestneniu bytových domov na sídl. Rozkvet - súbor bytových domov.

7/ Diskusia

8/ ZáverPredseda komisie privítal prítomných na zasadnutí komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia.


1/ Analýza vyťaženosti a frekvencie dopravných spojov MHD v Pov. Bystrici

Členovia komisie sa na januárovom zasadnutí dohodli, že tento bod programu bude zaradený do programu rokovania komisie dňa 10.2.2009 s vypracovanou analýzou frekvencie, trasovania a vyťaženosti jednotlivých liniek a spojov na linkách MHD vo vybranom referenčnom pracovnom a referenčnom sviatočnom dni. V MDS, a. s. Považská Bystrica však nebola uvedená analýza spracovaná, čo odôvodnili listom č. MDS/09/07, v ktorom sa uvádza, že informácie tak, ako ich komisia požadovala nemôžu poskytnúť, pretože komisie sú len poradným orgánom MsZ a nie riadiacim a kontrolným. To nevylučuje možnosť, aby si údaje zasielané Mestu Považská Bystrica komisia nevyžiadala od príslušných útvarov Mestského úradu, resp. členov DR.

Na základe uvedeného predseda komisie stiahol bod z rokovania a uviedol, že požiada o spracovanie analýzy cestou členov DR - zástupcov mesta.2/ Zvýšenie bezpečnosti na štátnej ceste II/507 na vstupe do mestskej časti Podvažie a na odbočke na Papradno

K tomuto bodu rokovania bol prizvaný kpt. Ing. Špirko z OR PZ SR ODI a náčelník MsP JUDr. Hepner, ktorí oboznámili prítomných so situáciou na uvedenej komunikácii a s vykonanými, resp. ďalšími možnými opatreniami na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie informácie o stave opatrení na zníženie nehodovosti na predmetom úseku štátnej cesty II/507 a odporúča:

a/ v rámci zvýšenia plynulosti a  bezpečnosti cestnej premávky predĺžiť v kritickom úseku vodorovnú neprerušovanú bielu čiaru,

b/ odstrániť kroviny pozdĺž štátnej cesty II/507,

c/ listom požiadať TSK o opravu výtlkov na št. ceste II/507.

10:0:0


Komisia sa zaoberala dopravnou situáciou v meste a odporučila zaradiť do programu na mesiac apríl bod: problematika statickej dopravy na sídliskách v meste s prednostným riešením statickej dopravy na sídlisku Rozkvet.


3/ VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Považská Bystrica

Dodatočnú informáciu o VZN predniesol Ing. Adam a Ing. Martinková z ÚS,ÚM,SM a ŽP.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia zobrala na vedomie VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Považská Bystrica a odporúča útvaru S,ÚM,SM a ŽP vypracovať analýzu dopadov zmien VZN na ekonomiku (príjmy) mesta.

10:0:0


4/ Zmena a doplnok č. 1 ÚPN Mesta Považská Bystrica

So Zmenou a  doplnkom č. 1 ÚPN Mesta Považská Bystrica oboznámil prítomných Ing. arch. Škrobian.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča MsZ schváliť Doplnok ÚPN mesta Považská Bystrica č. 1.

10:0:0


5/ Informatívna správa o stave skládky komunálneho odpadu a zámeroch mesta na komplexné riešenie problematiky zberu, triedenia a likvidácie komunálneho odpadu

Informatívnu správu podal Ing. Adam vedúci útvaru S,ÚM,SM a ŽP. Uviedol, že do 30. 07. 2009 sa vytvorí nová kazeta, ktorá umožní prevádzkovať skládku vo Sverepci do 31. 12. 2010.

Komisia zobrala Informatívnu správu o stave skládky na vedomie.


6/ Požiadavky občanov a organizácií


a/ - Písomnosť č. 204/09 – Mgr. Divko, M.B.A. – zmeny v štúdii „Areál APC v Pov.

Bystrici“ – žiadosť o schválenie.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia prerokovala predloženú urbanisticko – architektonickú štúdiu areálu APC a:

  • vyjadruje súhlas s tými časťami štúdie, v ktorých sa s realizáciou výstavby
    uvažuje výlučne na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa,

  • v prípade riešenia ostatných častí urbanisticko - architektonickej štúdie komisia odporúča podmieniť ďalšie kroky vyjadrením dotknutých vlastníkov nehnuteľností a príslušného výboru mestskej časti,

  • komisia upozorňuje na pretrvávajúcu potrebu zosúladenia UA štúdie s dopravným generelom a územným plánom mesta,

  • komisia upozorňuje na význam a dôležitosť zachovania parkoviska vo vlastníctve mesta v tejto lokalite mesta vzhľadom na napätú situáciu v statickej doprave v súčasnosti a taktiež na potrebu rešpektovania trás chodcov, nakoľko súčasná dopravná situácia v tejto časti mesta je kritická.

8:1:1


b/ - Písomnosť 665/dp/2009 – žiadosť Škrobian architektúra & dizajn o prerokovanie projektovej dokumentácie „Obytný súbor Považská Bystrica – Čierny Háj“ pre územné konanie.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie projektovú dokumentáciu „Obytný súbor Považská Bystrica – Čierny Háj“ pre územné konanie.

9:0:1


c/ - Písomnosť 2127/dp/2009 – žiadosť J. Sovíka o stanovisko mesta k umiestneniu dvoch objektov za účelom vytvorenia maloobchodných priestorov v CMZ, na ul. Ľ. Štúra, na parcele č. 772/12.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia neodporúča schváliť umiestnenie dvoch objektov za účelom vytvorenia maloobchodných priestorov v CMZ nad jestvujúcim podchodom na parc. č. 772/12 v k. ú. Považská Bystrica, nakoľko zámer je v rozpore s platným ÚPN mesta.

10:0:0


d/ - Písomnosť 2810/dp/2009 – žiadosť fy SLA, s.r.o. (DPT invest) o stanovisko mestak umiestneniu bytových domov na sídl. Rozkvet.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť umiestnenie bytových domov na sídl. Rozkvet podľa predloženej štúdie.

10:0:0


e/ - Písomnosť 3164/dp/2009 – žiadosť fy CHEMNI USIP, s.r.o. o stanovisko mestak umiestneniu rodinných domov – obytný súbor Čierne háje.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť umiestnenie rodinných domov – obytný súbor Čierne háje.

10:0:0


f/ - Písomnosť 3263/dp/2009 – žiadosť fy MGM o stanovisko mestak umiestneniu bytových domov na sídl. Rozkvet - súbor bytových domov „3byty“.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia súhlasí s umiestnením bytových domov na sídl. Rozkvet - súbor bytových domov „3byty“.

10:0:0


7/ Diskusia

V diskusii p. Matušík vzniesol 3 požiadavky:

  1. žiada vyčleniť finančné prostriedky na rozšírenie parkovacích plôch pri pripravovaných nových bytovkách na sídl. Rozkvet ul. Benkova a Novomeského,

  2. ako je zrealizované značenie chodníkov z požiarneho hľadiska na sídl. Rozkvet,

  3. žiada odstrániť z detského ihriska „Rosnička“ na sídl. Rozkvet nad bytovkou 2010 navezenú kôru, pretože začína hniť.


5/ Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za aktívny prístup a ukončil zasadnutie.

Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár


Zapísala: Bc. Jana Lingešová


Kópiu zápisnice obdržali:


Sekretariát primátora: zaslané v elektronickej forme


Sekretariát prednostu: zaslané v elektronickej forme


Útvar správy, ÚM,SM a ŽP: zaslané v elektronickej forme

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 18.02.2009 16:07

ms. zastupitelstvo bude v ÚTOROK 24.2.2009 o 9,00 hod.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 18.02.2009 18:36

test

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 18.02.2009 18:36

idem

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 18.02.2009 18:37

test

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 18.02.2009 20:27

Požiadavka p. Matušíka bola veľmi trefná !! Už v minulosti som písal, že iba idiot mohol takýto materiál použiť. Ale podľa terajších faktúr som pochopil, že je to asi stratégia mesta v míňaní peňazí občanov, veď bolo zaplatené kamarátom z firmy uloženie kôry, na jar sa zaplatí znova kamarátovi za odpratanie kôry a danie iného podkladu a tak dokokola. Hlavne že je biznis - veď to neplatia zo svojho !! A čo ma nejakého občana trápiť že sa takto plýtva?? Veď je kríza a teda treba pri nej bojovať - aby kamaráti a ich firmy prežili. Keď je už spomenutá lokalita ponad bloky od Tarantule až po asi 2012 . Ponad tie dlhé bloky je cesta, kde vodiči parkuju. Keby nasledujúcu investíciu robil normálný človek, ktorý by mal primeraný cit a žravosť - tak s minimalnými nákladami by tam vzniklo množstvo parkovacích miest a to nasledovne. Príjazd ponechať ako je teraz poza Tarantulu doľava - potom z celého svahu odbagrovať cca 2 meste, urobiť tam malý operný múrik, odvodnenie, rozširiť cestu a parkovať tam kolmo smerom k svahu . To by bolo miest, že by boli ešte prázdne s kapacitou do budúcna. Cestu urobiť jednosmernú a výjazd z nej poza ten poosledný blok asi 2012 čo tam bolo na rohu kedysi Stavo. Tam je voľného miesta dosť a vtesnať do do cesty napr. pomocou kruháča. Prejazdnosť popod blohy by bola väčšia, lebo by tam parkovalo menej ľudí a smradu by tam tiež viac nebolo, lebo teraz keď sa tam na 5 x otáča vozidlo, tak za tie exhaláty by zaparkovalo a odišlo 10 iných vozidiel. Upozorni niekto na to diletaantov na MÚ.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 18.02.2009 21:53

skoda ze neviem,ci p.Matusik aj v minulosti daval take pripomienky,uvidime sledujem kto a ako v zastupitelstve reaguje a zaco bojuje,mne osobne je jedno aky je strannik,mna zaujimaju vecne nazory.S tymi ihriskami na Rozkvete sami to tiez nepaci,nie ze mi vadia,ale financovanie,komu a za kolko,z toho som trochu prekvapeny,ze sa to takto verejne ukazalo a tym sa prichadza na vela otaznikov.p.primator,mali by ste si dat nato viac pozor,lebo Vas vtiahnu medzi seba a tresty neminu iba ich,ale aj Vas.To by bola skoda,vyzerate ze nechcete zle.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 19.02.2009 04:33

dojem obcas klame, Ferko,sak ty dobre vies.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 19.02.2009 04:37

ze nechce zle, pre seba, to uz ukazal

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 19.02.2009 12:41

Sledujem tieto zápisnice pravidelne ,ale jediný kto majú nejaké pripomienky sú p.Smatan a poslanec Matušík.Vy ostatný ste tam asi len do počtu. V.Doblejová

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 19.02.2009 13:24

ALE TEN MATUSIK ASPON NEKRADOL Z MESTSKEHO AKO OSTATNY

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 23.02.2009 14:56

Máme akúsi krátku pamäť, Fero Matušík nezištne prestúpil k lackovičovcom a ako poslanec prisluhoval jeho lumpengangu - predaj pozemkov Považskej združenej v centre mesta, predaj pozemku pod tri veže, predaj Povbytu - samé perly - čože sa vtedy on a jemu podobní nevykecali ! Nuž - neboli vtedy kamery ! S kamerami sa MZ stalo pódiom pre exhibicionistov a to má ďaleko od serióznej práce. Aj keď zákaz kamerovania za minulého režimu isto nemalo takú motiváciu !

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 19.02.2009 15:57
Zápisnica sa nevedie kvôli tomu, aby vznikla evidencia aktivity členov komisie.
Zápisnica je na to, aby bolo aj s odstupom času jasné, na čom sme sa dohodli.

Je pravda, že poslanec Matušík aj ja často diskutujeme a polemizujeme, a keď vidíte hlasy "proti" a "zdržal sa", je to obvykle niektorý z nás. Ale to je prirodzené, p. Matušík je z opozície a ja som za tretí sektor.

V komisii sedí viacero odborníkov, ktorí hovoria menej, ale ich slovo má váhu. Nebolo by spravodlivé písať o komkoľvek, že tam sedí zbytočne.

Skôr ma mrzí, že niektoré veci komisiu "obchádzajú". Napríklad návrh VZN o čistote ovzdušia v komisii nebolo prerokované, do zastupiteľstva šlo bez odporučenia komisie pre životné prostredie. Komisia sa ním zaoberala až teraz, dodatočne, po mojich protestoch. Myslím že na to upozornil aj na zastupiteľstve... opäť poslanec Matušík.

Myslím že by bolo veľmi užitočné, keby aj ostatné komisie (hospodárska, sociálna atď.) zverejňovali svoje zápisnice. Občania aj médiá by sa vedeli lepšie pripraviť na zastupiteľstvo. Pretože v bode "rôzne" alebo "požiadavky občanov a organizácií" sa môže skrývať čokoľvek.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 19.02.2009 18:11

primator Smatana,zastupca Matusik a hlavny kontrolor,alebo pokladnik Stabel,ten teraz toci v Mostenci pekne peniaze,aj chodnik si dal urobit...a vraj ine cesty su v hroznom stave..co moze byt?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 19.02.2009 18:29

nepotrebuje cesty mať upravené,veď on je prvý čo ích rozbíja svojou poľnoh.technikou,najmä keď jazdí traktorom,ale keby mesto mu dalo opäť zo tri melóny,tak si zasa kúpi nový hovnocuc a vyvonia ich.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 21.02.2009 19:34

Sledujem mestské zastupiteľstvá a dianie na tejto stránke - okorenené taraz hospodarným konaním mesta. Chcem prispieť v tom, že je hanba vedebnia mesta ako takto šafári. Prímestská časť Podvažie je jediná časť mesta ktorá nemá vodovod. Vraj na to nie sú peniaze. Na vopred prehraté súdne spory, na nadhodnotené zákazky na to sú???? Samozrejme poslanec ten drieme na zastupiteľstve, a je rád že sa tam dostal a bežia mu pôžitky spojené s funkciou poslanca a členstvom v dozornej rade v Mestských lesoch. Mal by sa ale včas zobudiť a uvedomiť si že jeho okolie si to bude pamätať ešte dlho a keď odtaiaľ po voľbách vypadne - čo je vopred isté, dajú mu jeho aktivitu občania pocítiť.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 22.02.2009 12:01

Mysliš toho Pelyho, mestskeho pravnika a poslanca, ci ako sa vola´a pise?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 22.02.2009 13:29

Pely je za Rozkvet a ten inkasuje za tie prehrate spory. Ten poslanec za Podhradie, Šebešťanovú a Podvažie sa volá myslím Pertík, predtým robil na pumpách v P.Podhradfí, kým ich nezrušili. Ináč je všimniteľný aj fialovo ružovou košeľou - tú ma vždy už tretí rok na každom zastupiotešstve.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 22.02.2009 18:57

nech má Petrík košeľu akú chce, ten aspoň neblokuje Ševčíka, keď sa hlási o slovo.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 23.02.2009 12:57

Moralistka,napi sa s Papradňanky:-)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 02.03.2009 20:18

Čo ma s tým spoločne nejaká moralistka ? Nemyliť si pojmy!

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359