Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 28. októbra 2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 28. októbra 2008

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Středa 29.10.2008 20:32
Nadstavba a prístavba objektu PRIMA na sídlisku SNP - predaj pozemku na sídlisku SNP firme INSTAL - dom s 8 bytovými jednotkami na sídlisku Dedove. (Upozornenie - komisia vydáva len odporúčania, rozhoduje mestské zastupiteľstvo).
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 28. októbra 2007


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

1/ Požiadavky občanov a organizácií
2/ Prerokovanie možnosti umiestnenia 8 b. j. na sídl. Dedovec
3/ Prerokovanie návrhu obchodno-verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – Letné
Kino – na vedomie
4/ Rôzne

Zasadnutie komisie otvoril Ing. Pavol Appel – poverený vedením zasadnutia, privítal prítomných, osobitne privítal a predstavil p. prednostu Ing. Milana Nováka. Následne oboznámil prítomných s programom rokovania.


1/ Požiadavky občanov a organizácií
A/
Písomnosť 23318/dp/2008 – žiadosť fy OLÝRA, s. r. o. o záväzné stanovisko mesta k umiestneniu stavby ubytovacích kapacít – nadstavba a prístavba objektu PRIMA v Pov. Bystrici, sídl. SNP na pozemkoch parc. č. 2418/38 a 2418/63
Stanovisko KpŽP,VaD
Komisia odporúča vydať kladné záväzné stanovisko Mesta k alternatíve č. 2 (nadstavba jedného podlažia). Po konzultácii s VMČ a jeho kladného stanoviska komisia súhlasí s ďalšou nadstavbou objektu (podľa alternatívy č. 1).
8:0:1

B/
Písomnosť 14004/dp/2008 – žiadosť Ing. F. Salaja o záväzné stanovisko k umiestneniu stavby polyfunkčného objektu s 18-timi b. j. podľa priloženej štúdie.
Stanovisko KpŽP,VaD: zo dňa 17. júna 2008
Komisia odporúča zámer na výstavbu stavby polyfunkčného objektu s 18-timi b. j. na sídl. SNP prerokovať vo výbore mestskej časti SNP za účasti zástupcu ÚSVaRM a investora.
Stanovisko VMČ – sídl. SNP : VMČ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 02. 07. 2008 na základe predložených argumentov a podkladov výstavbu polyfunkčného objektu na parc. č. 2418/1 zamietol a odporúča uvedenú parcelu využiť na vybudovanie kvalitného detského ihriska a doplniť ju vyššou stromovou zeleňou, ktorá by plnila funkciu protihlukovej a protiprachovej bariéry, keďže v súvislosti s prevádzkou OD Tesco sa na priľahlej ceste výrazne zýšila automobilová premávka.
Stanovisko KpŽP,VaD – 20. 08. 2008:
Komisia odporúča na najbližšie zasadnutie prizvať investora na bližšie vysvetlenie zámeru.
Stanovisko KpŽP,VaD: (Ing. Salaj sa ospravedlnil)
Komisia, vzhľadom na stanovisko VMČ, neodporúča schváliť umiestnenie stavby polyfunkčného objektu s 18-timi b. j. podľa priloženej štúdie.
9:0:0
C/
Písomnosť 21534dp/2008 – žiadosť fy INSTAL o odkúpenie časti parcely 2418/1 v k. ú. Považská Bystrica, za účelom výstavby bytového domu, ktorý by spĺňal požiadavky platného územného plánu a všetky platné normy a predpisy. Zaväzujú sa nerealizovať polyfunkciu a v rámci projektu vybudovať:
detské ihrisko,
nové parkovacie miesta pre potreby majiteľov a užívateľov bytov v susedných bytových domoch,
samotná stavba bude plniť požadovanú funkciu protipožiarnej a protiprachovej bariéry,
doplniť stromovú zeleň,
vybudovať nad rámec požiadaviek VMČ sídl. SNP chodník pre peších na prístupovej ceste v smere od športovej haly.
Stanovisko KpŽP,VaD zo 07. 10. 2008:
Komisia príjme stanovisko k žiadosti po prezentácii zámeru, ktorý predloží Ing. Salaj na najbližšom zasadnutí.

Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča schváliť žiadosť fy INSTAL o odkúpenie časti parcely 2418/1 v k. ú. Považská Bystrica, za účelom výstavby bytového domu so záväzkom žiadateľa nerealizovať polyfunkciu a v rámci projektu vybudovať: detské ihrisko, nové parkovacie miesta pre potreby majiteľov a užívateľov bytov v susedných bytových domoch, doplniť stromovú zeleň, vybudovať nad rámec požiadaviek VMČ sídl. SNP chodník pre peších na prístupovej ceste v smere od športovej haly.
9:0:0

2/ Prerokovanie možnosti umiestnenia 8 b. j. na sídl. Dedovec
Ing. Appel predstavil zastavovaciu a objemovú štúdiu – Bytový dom 8 b. j. Považská Bystrica, ktorú vypracoval Ing. arch. Jozef Lovíšek. Po prerokovaní komisia prijala nasledovné stanovisko.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča schváliť zmenu funkčného využitia územia a umiestnenie bytového domu na sídl. Dedovec.
9:0:0

3/ Prerokovanie návrhu obchodno-verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – Letné kino – na vedomie
Ing. Appel informoval o obchodno-verejnej súťaži, ktorá sa realizovala na predaj nehnuteľnosti – Letné kino, uviedol, že do obchodno-verejnej súťaže sa prihlásil jeden záujemca FIM FINANCE, ktorý bol komisiou, ustanovenou mestským zastupiteľstvom, vyhodnotený ako víťaz OVS. Na pozemku budú zrealizované 3 bytové domy.

4/ Rôzne:
P. Matušík oznámil, že ho oslovila rada školy pri CVČ, ktorá  požaduje vybudovať na detskom dopravnom ihrisku na sídl. Lány prístrešky pre dopravné prostriedky a lavičky. Požiadal, či sa môžu členovia komisie zúčastniť obhliadky a odporučiť riešenie prístreškov a lavičiek na detskom dopravnom ihrisku.
Členovia komisie sa dohodli, že táto požiadavka sa prerokuje na ďalšom zasadnutí komisie.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu Ing. Pavol Appel poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie komisie.


Komisiu viedol: Ing. Pavol Appel

Zapísala: Bc. Jana Lingešová

Kópiu zápisnice obdržali:

Sekretariát primátora ..........................................

Sekretariát prednostu ..........................................

Útvar správy, ÚM,SM a ŽP ..........................................

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359