Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 8. júna 2010

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 8. júna 2010

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pondělí 21.06.2010 14:06
1/ Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Považská Bystrica 2/ Informácia o stave dopravy v meste po otvorení úseku diaľnice D1 – mestská estakáda I. a II úsek 3/ VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Považská Bystrica 4/ Informácia o zjednosmernení časti Helenskej ulice na sídlisku Rozkvet
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 8. júna 2010

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 
PROGRAM:
1/ Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Považská Bystrica
2/ Informácia o stave dopravy v meste po otvorení úseku diaľnice D1 – mestská
estakáda I. a II úsek
3/ VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Považská
Bystrica
4/ Informácia o zjednosmernení časti Helenskej ulice na sídlisku Rozkvet
5/ Požiadavky občanov a organizácií
písomnosť 16691/2010 – žiadosť OZ DV 2 – technické pamiatky mesta Považská Bystrica o odkúpenie pozemku (bunker – nám. A. Hlinku) parc. č. 1126 v k. ú Považská Bystrica.

 
písomnosť 16580/2010 – žiadosť M. Masaryka o odkúpenie časti, prípadne celej parcely č. KN C 2604/1 v k. ú. Považská Bystrica. Odkúpením parcely získa prístupovú cestu k zadnému dvoru.
6/ Diskusia
7/ Záver

 

 
Predseda komisie otvoril riadne zasadnutie komisie pre životné prostredie, dopravu a výstavbu, privítal médiá, zástupcov štátnej a mestskej polície a prítomných následne ich oboznámil s programom zasadnutia.

 

 
1/ Zmeny a doplnky č. 2 k územnému plánu mesta Považská Bystrica

 
Ing. Kručay a Ing. arch. Šešová informovali prítomných o Zmenách a doplnkoch k Územnému plánu mesta Považská Bystrica. Informácia bola prezentovaná prostredníctvom grafickej a textovej časti územného plánu. V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie s termínom ukončenia 01. 07. 2010. Kompletný materiál je zverejnený na internetovej stránke mesta.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia berie na vedomie informáciu o stave rozpracovanosti a prerokovávania „Zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu mesta Považská Bystrica“ ku dňu 08. 06. 2010.
8:0:1

 
2/ Informácia o stave dopravy v meste po otvorení úseku diaľnice D1 – mestská estakáda I. a II úsek

 
O stave dopravy v meste Považská Bystrica po uvedení úseku diaľnice Sverepec-Vrtižer do prevádzky informoval Ing. Kručay. Vývoj dopravy bude monitorovaný s využitím technických záznamových možností inteligentného systému, ktorý je inštalovaný v priestore hlavnej križovatky pri pošte (Ulica Ľ. Štúra – Ulica M.R. Štefánika). Súčasne poukázal na možný vývoj dopravy uvedený v dopravnom generele mesta. Ing. Špirko informoval o inteligentnom systéme riadenia dopravy v meste.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia berie na vedomie ústnu informáciu o stave dopravy v meste Považská Bystrica po otvorení úseku diaľnice D1 – mestská estakáda I. a II úsek.
8:0:0

 
3/ VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Považská
Bystrica
O pripravovanom VZN informovali Ing. Pekár, predseda komisie a Ing. Firit, zástupca náčelníka MsP. Členovia komisie obdržali návrh VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Považská Bystrica v elektronickej forme. V diskusii sa konštatovalo, že návrh VZN je pracovným materiálom, ktorý sa môže v priebehu ďalšej diskusie k tejto problematike meniť a dopĺňať. Po prerokovaní návrhu VZN a rozsiahlej diskusii komisia prijala nasledovné stanovisko.

 
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča prednostovi MsÚ a náčelníkovi MsP sledovať a vyhodnotiť dopravnú situáciu v predstaničnom priestore po odovzdaní realizovanej stavby do prevádzky. Situáciu na piatich vyhradených parkovacích miestach pre taxi službu v zmysle projektu rekonštrukcie monitorovať do konca roka 2010 a až po jej vyhodnotení v prípade vzniknutých problémov iniciovať návrh riešenia prijatím VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Považská Bystrica.
7:0:0
(V prípade potreby prijatia VZN komisia odporúča zriadiť platené stanovištia pre taxi službu. Návrh bol prijatý hlasovaním v pomere 4:0:3).

 
4/Informácia o zjednosmernení časti Helenskej ulice na sídlisku Rozkvet
Informáciu o zjednosmernení časti Helenskej ulice na sídlisku Rozkvet podal Ing. Novák, prednosta MsÚ.

 
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia berie na vedomie ústnu informáciu o zjednosmernení časti Helenskej ulice na sídlisku Rozkvet a súčasne odporúča prednostovi MsÚ prerokovať uvedenú problematiku v termíne do najbližšieho zasadnutia komisie so zástupcami MDS, a.s. (dopad na MHD). Súčasne odporúča predložiť komisii nevyhnutné finančné náklady na realizáciu presmerovania dopravy (zastávky MHD +vybudovanie prístupových chodníkov).
7:0:0

 
Po hlasovaní k tomuto bodu komisia stratila uznášaniaschopnosť, a preto predseda komisie zasadnutie predčasne ukončil.

 

 
Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár

 

 

 
Zapísala: Bc. Jana Lingešová

 

 
Kópiu zápisnice obdržali:

 
Sekretariát primátora: zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu: zaslané v elektronickej forme
Útvar správy, ÚM,SM a ŽP: zaslané v elektronickej forme

 

 

Anonym píše:
Pondělí 21.06.2010 19:14
to s tými taxislužbami mám pochopiť ako ?

sledovať začnú po odovzdaní stavby, vyhodnocovať v roku 2011 a až potom riešiť. A čo bude s pôvodným problémom drzého prelepovania cestovných poriadkov ? SADTN na prímestských linkách podávala nové označníky a sú polepené akoby sa ani nechumelilo. A aký má vlastne význam rozpracované VZN, keď po voľbách v meste už možno predkladatelia nebudú možno aktuálni ?
Anonym píše:
Pondělí 21.06.2010 19:28
v tomto meste je to vprdeli. Diskutovalo sa hlavne o nálepkách, diskutovalo sa tu o nekalom podnikaní niektorých taxikárov, kedy vozia pasažierov načierno, niektorí nemajú ani licenciu a ako vidím, tak sa celý taxiproblém oklieštil na bitku o 5 miest pred stanicou. Prekvapuje ma, že Keruľ, ktorému by ako riaditeľovi MDS malo záležať na tom, aby si cestujúci aspoň mohol zistiť, kedy mu ide autobus, sa nejak stiahol a odpinkal to dostratena.
Anonym píše:
Úterý 22.06.2010 00:34
Poslanci mesta hodili vypracovanie tohto návrhu na Mestskú políciu.
Výsledkom je návrh,ktorý tvorí zmes rôznych ustanovení a zákonov,ktoré sa v tomto obore objavili od revolúcie až doteraz.Sú tam nezmysly,ktoré už celé roky neplatia.VZN a prevádzkový poriadok vôbec nerieši taxikárov,ktorí budú bez stanovišťa úplne legálne stáť na verejnom priestore vedľa tých,čo budú stáť na stanovišti.Dokonca bez stanovišťa ešte bližšie k zákazníkom. Návrh je jednoducho zmes VZN z rôznych miest a nezohľadňuje špecifiká P.Bystrice.Je to právny nezmysel z ktorého vyplýva,že tí,čo nebudú mať stanovište sú na tom lepšie,ako tí na stanovišti.Návrh vôbec nerieši "prepravu osôb", kde dokonca netreba ani koncesiu a MP na nich neskontroluje vôbec nič.O tom,že je to poskladaný plagiát svedčí posledné ustanovenie:
                                         Čl. XV
Záverečné ustanovenia
Tento Prevádzkový poriadok pre stanovištia TAXI v meste Banská Bystrica tvorí Prílohu č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Považská Bystrica č. , ktoré nadobudlo účinnosť dňom .
MUDr. Miroslav Adame
primátor mesta
Aj keď to je pracovná verzia,nemusia nám ukazovať z ktorého mesta(B.Bystrica)ten koniec odpísali.

PS. 1.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča prednostovi MsÚ a náčelníkovi MsP sledovať a vyhodnotiť dopravnú situáciu v predstaničnom priestore po odovzdaní realizovanej stavby do prevádzky. Situáciu na piatich vyhradených parkovacích miestach pre taxi službu v zmysle projektu rekonštrukcie monitorovať do konca roka 2010 a až po jej vyhodnotení v prípade vzniknutých problémov iniciovať návrh riešenia prijatím VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Považská Bystrica.
7:0:0
(V prípade potreby prijatia VZN komisia odporúča zriadiť platené stanovištia pre taxi službu. Návrh bol prijatý hlasovaním v pomere 4:0:3).

Oni idú monitorovať,ako sa 40 áut pobije o 5 parkovacích miest? Nekompetentní diletanti!
 
 2.
Nálepky
 
(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo zriadenie stanovišťa TAXI povolené, je povinná zabezpečiť na svoje náklady na stanovišti TAXI poriadok a čistotu. Vodič taxislužby nesmie úmyselným spôsobom znečisťovať stanovište TAXI a jeho okolie, odhadzovaním odpadkov, vylepovaním reklamných oznamov .Je zakázané vylepovanie reklamných nálepok taxislužby na verejnoprospešných zariadeniach a mimo plôch určených mestom na vylepovanie reklamných oznamov.

To znamená,že ten,kto nemá povolené zriadenie stanovišťa ten lepiť môže?
Anonym píše:
Středa 23.06.2010 20:48
Poslanci spravili hovno a mesto to nechalo na mestsku políciu. Veď poslanci o tom rozhodujú, až keď im to dajú na poslanecký stôl, nie? Veď kukám telku!
Anonym píše:
Čtvrtek 24.06.2010 00:50
A ktorý mestský policajt je držiteľom štátneho osvedčenia o spôsobilosti v cestnej doprave? Napr. Keruľ ho má,robil som ho s ním.Nechcem tu teraz písať konkrétnosti,ale je tam aj bod,po schválení ktorého bude okamžite nasledovať protest prokurátora.
Anonym píše:
Čtvrtek 24.06.2010 08:31
Dodo ho ma ?
Anonym píše:
Úterý 22.06.2010 23:39
zdravím, celkom by ma zaujímalo, ako je na tom rekonštrukcia Diamonu... akoby časť rozobrali, predali, čo sa dalo do zberných surovín, ale v poslednom čase, že by sa pokračovalo s nejakými prácami nemám pocit... ako to je? a ten shopping Diamon je stále aktuálny, bude?
Anonym píše:
Úterý 22.06.2010 23:54
Pred stanicou malo byt velké parkovisko a nie to lajno čo tam je teraz a Diamon bude rovnaké fiasko lebo žijeme v Mogo.. a vládnu nám CHU.. čo vedia len TUNELOVAT!

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359