Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu, konaného dňa 12. mája 2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu, konaného dňa 12. mája 2009

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Sobota 23.05.2009 00:00
Informácia o projekte separovaného zberu - rekonštrukcia Diamonu - rekonštrukcia administratívnej budovy Považanu - obytný komplex Panoráma - zámer priemyselného parku so zberným dvorom v areáli teplárne (odročené)

Z á p i s n i c a

zozasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 12. mája 2009Prítomní: podľa prezenčnej listiny


PROGRAM:

1. Požiadavky občanov a organizácií

2. Informácia o projekte „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“

3. Informácia o zámere mesta Pov. Bystrica na vybudovanie priemyselného parku v areáli bývalej teplárne

4. Návrh lokality na umiestnenie sochy M. R. Štefánika

5. Problematika statickej dopravy na sídliskách v meste s prednostným riešením statickej dopravy na sídlisku Rozkvet

6. Záver


Predseda komisie privítal prítomných na májovom zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia. V úvode zasadnutia vzniesol požiadavku na prijatie uznesenia, ktorým by sa zabezpečilo, aby sa dôležité a strategické dokumenty prerokovávali na zasadnutiach komisie. Následne komisia prijala uznesenie:


Uznesenie KpŽP,V a D č. 1/2009

Komisia žiada prednostu MsÚ v Považskej Bystrici zabezpečiť, aby všetky zámery, štúdie, projekty a požiadavky občanov a organizácií týkajúce sa životného prostredia, výstavby a dopravy v meste boli pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve v dostatočnom časovom predstihu predkladané na rokovanie komisie pre ŽP, výstavbu a dopravu.

10:0:0

Mgr. J. Smatana požiadal, aby sa táto požiadavka dostala do rokovacieho poriadku MsZ. Predseda komisie preverí aktuálny stav v predmetnej časti rokovacieho poriadku a navrhne riešenie.


1. Požiadavky občanov a organizácií


a/ písomnosť č. 8986/dp/2009 – žiadosť p. Matušíka o stanovisko k prestavbe priestorov spojovacieho traktu na polyfunkčný objekt – objekt súpisné č. 1749 umiestnený na parcelách č. 930/12, 930/26 a 930/27 v k. ú. Považská Bystrica.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť prístavbu a prestavbu priestorov objektu súp. č. 1749 (časť obslužných priestorov administratívnej budovy DIAMON - REMAT) podľa predloženej štúdie na polyfunkčný objekt a zároveň odporúča MsÚ, ÚSVaRM vyvolať spoločné rokovanie medzi p. Matušíkom a ASV, a. s. ku koordinácii realizácie oboch projektov v časti ich spoločného záujmu s dôrazom na vyriešenie parkovacích miest pri objekte DIAMON. Komisia žiada poskytnúť priebežné informácie o stave riešenia daného projektu.

9:0:0


b/ písomnosť č. 9546/dp/2009 - žiadosť ASV, a.s. Bratislava o stanovisko k štúdii plánovanej rekonštrukcie administratívnej budovy (Diamon), ktorá zahŕňa i pôvodne požadovanú zámenu pozemku.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť štúdiu rekonštrukcie administratívnej budovy (Diamon) a zároveň odporúča MsÚ, ÚSVaRM vyvolať spoločné rokovanie medzi p. Matušíkom a ASV, a. s. ku koordinácii realizácie oboch projektov v časti ich spoločného záujmu s dôrazom na vyriešenie parkovacích miest pri objekte DIAMON. Komisia žiada poskytnúť priebežné informácie o stave riešenia daného projektu.

Po prehodnotení umiestnenia parkovacích miest sa v prípade potreby bude riešiť aj požadovaná zámena pozemkov.

10:0:0


c/ písomnosť č. 10364/dp/2009 – žiadosť VK-SOK o stanovisko k predloženej štúdii – obytný komplex Panoráma Bystrica pod Rozkvetom na parc. č. 3700/36.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť štúdiu - obytný komplex Panoráma Bystrica pod Rozkvetom na parc. č. 3700/36 s podmienkou kladného stanoviska výboru mestskej časti Rozkvet, zosúladenia zámeru s ÚPN mesta Pov. Bystrica a zabezpečenia bezkolízneho dopravného napojenia komplexu na prístupovú komunikáciu (Prístupová ulica).

10:0:0


d/ písomnosť č. 10143/dp/2009 – žiadosť Považskej združenej a. s. o stanovisko k rekonštrukcii administratívnej budovy na Nám. A. Hlinku 25/30 postavenej na parcele č. 1396/3 a 1396/4, LV č. 5099.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť zámer rekonštrukcie administratívnej budovy na Nám. A. Hlinku 25/30 s podmienkou spracovania nového objemového a architektonického riešenia budovy (spracovať vo variantnom riešení). Rekonštrukcia musí by riešená v kontexte začlenenia objektu do prostredia nového centra mesta (námestia) a zabezpečenia súladu architektonického riešenia rekonštruovanej budovy s architektúrou novej polyfunkčnej budovy, ktorej výstavba je pripravovaná na novom námestí. Variantné riešenie pripraviť v stupni štúdia a opätovne predložiť na posúdenie do komisie.

7:0:1


e/ spis č. 546/S/2008 a 4017/S/2008 – žiadosť JUDr. Kutišovej a Ing. Rárika o odkúpenie pozemku na sídl. Dedovec za účelom výstavby 4 garáží podľa predloženej štúdie.

Stanovisko KpŽP,VaD z 01. 12. 2008:

Komisia súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. KNC 2245/1 s podmienkou vypracovania zastavovacej štúdie radových garáží v danej lokalite a odpredaj riešiť v rámci schválenej štúdie.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia súhlasí s predloženou zastavovacou štúdiou.

6:0:0


f/ - písomnosť 5816/dp/2009 – žiadosť A. Brezničana o schválenie architektonickej štúdie na výstavbu bytového domu na ul. I. Krasku v k. ú.  Pov. Bystrica na parc. č. KN-E 5419/3 – doplnená vizualizácia umiestnenia objektu.

Stanovisko KpŽP,VaD z 17. 03. 2009:

Komisia berie na vedomie informáciu o štúdii umiestnenia bytového domu na ul. I. Krasku. Žiada doplniť stanovisko VMČ Stroj. štvrť k umiestneniu objektu a doplniť vizualizáciu umiestnenia objektu v reálnom prostredí.

Stanovisko KpŽP,VaD: neprerokované


g/ - písomnosť č. 10346/dp/2009 – žiadosť majiteľov TAXI SLUŽBY o zrovnoprávnenie možností používania vyznačených parkovacích miest pred žel. stanicou.

Stanovisko KpŽP,VaD: neprerokované


Požiadavky občanov uvedené v bodoch f/ a g/ neboli vzhľadom na pokročilosť času a prerušenie rokovania komisie prerokované. Ich prerokovanie bolo preložené na najbližšie zasadnutie komisie.


2. Informácia o projekte „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“

Ing. P. Adam informoval prítomných o uvedenom projekte, pričom zdôraznil, že ide o zefektívnenie súčasného systému separovaného zberu a rozšírenie separovaných komodít v zmysle platnej legislatívy SR. Projekt nezahŕňa problematiku zberného dvora.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie dodatočnú informáciu o projekte „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“ a žiada príslušný útvar správy, údržby majetku, služieb mesta a životného prostredia MsÚ o predloženie projektu zberného dvora na rokovanie komisie minimálne mesiac pred jeho predložením v mestskom zastupiteľstve.

9:0:0


3. Informácia o zámere mesta Pov. Bystrica na vybudovanie priemyselného parku v areáli bývalej teplárne

Stanovisko KpŽP,VaD:

Informáciu o zámere mesta Považská Bystrica na vybudovanie priemyselného parku v areáli bývalej teplárne Považských strojární predložil Ing. S. Bednár (bývalá tepláreň). Vzhľadom na pokročilosť času rokovania, predčasný odchod viacerých členov komisie z rokovania a neuznášaniaschopnosť komisie nebolo prijaté k predloženej informácii žiadne stanovisko.


4. Návrh lokality na umiestnenie sochy M. R. Štefánika

Stanovisko KpŽP,VaD:


5. Problematika statickej dopravy na sídliskách v meste s prednostným riešením statickej dopravy na sídlisku Rozkvet.

Stanovisko KpŽP,VaD:


Body rokovania komisie č. 4 a 5. neboli vzhľadom na pokročilosť času a prerušenie rokovania komisie prerokované. Ich prerokovanie bolo preložené na najbližšie zasadnutie komisie.
6. Záver

Po 21. h odišiel ďalší člen komisie, čím komisia prestala byť uznášaniaschopná a preto predseda jej zasadnutie prerušil.

Predseda komisie: Ing. Juraj PekárZapísala: Bc. Jana Lingešová
Kópiu zápisnice obdržali:


Sekretariát primátora: zaslané v elektronickej forme


Sekretariát prednostu: zaslané v elektronickej forme


Útvar správy, ÚM,SM a ŽP: zaslané v elektronickej forme

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 23.05.2009 22:04

už by ma len zaujímalo, kedy sa budú zaoberať mojím návrhom, čo som poslal v marci... Asi v auguste..

redakcia
redakcia píše:
Sobota 23.05.2009 22:22
O aký návrh ide? Komisia už neraz prerokúvala podklady, ktoré na úrad prišli len pár dní pred rokovaním.
Ak sa mi ozvete na smatana(a)strazov.sk, môžem zistiť kde skončil váš návrh.

Juraj Smatana

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 25.05.2009 17:21

Neviete, na aky ucel planuju vyuzit Diamon po rekonstrukcii? Klasicke kancelarske priestory?

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 25.05.2009 17:58
V podstate áno. Kancelárie, sídla firiem, ...
Vstupná časť budovy má vzniknúť obstavaním priestoru, kde sa v súčasnosti nachádza fontána.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 26.05.2009 13:38

konečne rozumne využitie diamonu.počet poschodí x kancelárii na jednom= mrte kutlochov a autíčka budú parkovať asi na pribinovej,lebo inak by museli stáť na pešej.deti už nebudú-tak načo priestor pre ne.budu len dôchodcovia ,aby mal kto voliť súdruhov.až kým nedôjdu peniaze na dôchodky...potom už nič!Všetko dobré tým čo budovali 40 rokov socializmus a teraz čakajú že aj my budeme.tomu sa hovorí trvalé následky.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 27.05.2009 17:01

Hovadný príspevok, fakt. Tu vidno, že Ti ide len o špinavú politiku a schovávaš sa tu za detičky. Firmy, ktoré tu chcú niečo robiť, tak ich odožeňme. Dane, ktoré zaplatia, zúžitkuje iné mesto.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 27.05.2009 18:51

smiem sa spýtať, či sa prerokovalo aj to miesto, kde by mohla byť postavená socha gen. M.R. Štefánika?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 02.06.2009 21:37

Nie, lebo pan Pekarko sa rád počuva a predlžuje výbor až do nočných hodín svojim neuveriteľné prázdnym tliachaním. Mimochodom ani jeden z ostatných výborov nemáva rokovania od 14,oo do 21,00 h

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 02.06.2009 21:47
Rokovania komisie určite netrvajú tak dlho preto, že by stále hovoril predseda. Skôr je to tým, že predsedajúci necháva diskutovať členov :-)

Program minulej komisie bol taký hustý, že to naozaj bolo potrebné rozdeliť: tri budovy v centrálnej mestskej zóne, projekt separovaného zberu, a najmä kontroverzný projekt priemyselného parku.

Tento projekt vlastne nebol komisiou prerokovaný - oboznámená s ním bola len neuznášaniaschopná časť členov.

Chcem veriť, že bez stanoviska výboru do zastupiteľstva nepôjde - už vzhľadom na jeho dopady na životné prostredie, ale aj na mestské financie.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 06.06.2009 22:33

Spomenutého pána - predsedu komisie som minule zaregistrovaslal v Lidli. O tej dobe schôdzi by som už nepochybol z nasledovného . Pekne oblečený a v kravate asi 20 minút maturoval nad nejakou zeleninou, neviem či čakal že asi dorasie do väčších rozmerov alebo gramáže , ale bo čo - no ak aj nad racionalnými problemami Rozkvetu takto dumá - pánboh zaplať za výsledky !! / Alebo pánboh ochraňuj nás ??? /

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359