Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu a životné prostredie dňa 8.3. 2011

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu a životné prostredie dňa 8.3. 2011

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pondělí 14.03.2011 19:35
1/ Prerokovanie návrhu VZN Mesta Považská Bystrica o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Považská Bystrica 2/ Prerokovanie spomaľovacích prahov pri Základnej škole Sv. Augustína v Považskej Bystrici 3/ Diskusia 4/ Záver
Zápisnica
 
zo zasadnutia Komisie pre dopravu a životné prostredie pri MZ Považská Bystrica, ktoré sa konalo dňa 08. 03. 2011 o 13,00 h na Mestskom úrade v Považskej Bystrici
___________________________________________________________________
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 16 členov komisie, 3 členovia boli neprítomní, z toho jeden člen bol vopred ospravedlnený. Po prerokovaní prvého bodu programu bol Ing. Pavel Petrík uvoľnený zo zasadnutia predsedom komisie, z dôvodu plnenia pracovných úloh.  
 
Program zasadnutia:
1/ Prerokovanie návrhu VZN Mesta Považská Bystrica o zneškodňovaní obsahu
    žúmp na území mesta Považská Bystrica
2/ Prerokovanie   spomaľovacích prahov   pri Základnej škole   Sv.   Augustína
    v Považskej Bystrici
3/ Diskusia
4/ Záver
 
            Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ing. Ľubomír Kubovič, ktorý privítal prítomných vrátane zástupcov médií a oboznámil prítomných členov komisie so Zásadami pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré boli schválené uznesením MZ č. 7/2011 zo dňa 18. 2. 2011 a nadobudli účinnosť 18. 2. 2011.
            Predseda komisie predložil prítomným členom komisie program prvého  zasadnutia komisie a dal o jeho schválení hlasovať. Prítomní členovia komisie program zasadnutia komisie schválili.
Hlasovanie:
Za:16             proti:0        zdržalo sa: 0
 
 
K bodu č. 1/  Prerokovanie     návrhu     VZN      Mesta     Považská       Bystrica
                     O  zneškodňovaní  obsahu    žúmp   na   území   mesta  Považská
                     Bystrica.
 
O návrhu VZ N Mesta Považská Bystrica o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Považská Bystrica informoval Ing. Pavol Appel vedúci útvaru SV a RM a následne Ing. Emília Martinková, vedúca úseku ŽP. Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke mesta a členom komisie bol predložený v písomnej forme na zasadnutí komisie.
 
Diskusia k uvedenej problematike:
-       Ing. Pavel Petrík uviedol, že charakter uvedeného dokumentu na území mesta chýbal a k návrhu VZN sa pozitívne vyjadril.
-       Mgr. Jaroslav Semančík upozornil, že v   § 7 ods. 6 navrhovaného VZN, je uvedené: „ak sa zistí pri kontrole, že znečistenie vôd – napr. studní, potokov, riek v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, je povinný užívateľ žumpy nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy“ a nie je ďalej uvedené, že je povinný nevyhovujúcu žumpu opraviť.
-       Ing. Pavel Petrík vysvetlil, že ide o dokazovanie, kto napr. uvedenú studňu znečistil a v takýchto prípadoch sa postupuje vylučovacím spôsobom. Ďalej uviedol, že je možné postupovať operatívne, nakoľko skúška vodotesnosti trvá 48 hodín.
-       Ing. Ján Harant upozornil na mestskú časť Jelšové, kde je potok opakovane znečisťovaný vypúšťaním obsahu žúmp.
-       Ing. Pavel Petrík informoval prítomných, že ObÚ Životného prostredia v Považskej Bystrici v spolupráci s Povodím Váhu budú postupne vykonávať kontroly jednotlivých tokov.
-       Viceprimátor mesta Mgr. Marián Sopčák v súvislosti s  § 8 VZN diskutoval                    o možnostiach právneho vstupu na súkromný pozemok majiteľa žumpy, z dôvodu vykonania  kontroly.
-       K uvedenému podala vysvetlenie Ing. Jana Mičková, vedúca úseku stavebného poriadku s tým, že stavebný úrad môže podľa stavebného zákona vykonávať štátny stavebný dohľad nad stavbami a vlastník pozemku a stavby je povinný v zmysle stavebného zákona umožniť vstup povereným pracovníkom štátneho stavebného dohľadu na pozemok, kde sa predmetná stavba nachádza.
-       Ing. Dušan Ďurica navrhol zaviesť povinnosť občanov zasielať na mestský úrad potvrdenia vývoze a zneškodňovaní obsahu žúmp.
-       K uvedenému Mgr. Juraj Smatana uviedol, že táto povinnosť, by mala dopad ďalšieho zaťaženia obyvateľov. Odporučil zistiť, či takýto model v niektorom meste už existuje.
 
Na základe diskusných príspevkov komisia prijala uznesenie v bode B) tak, aby mala ucelený prehľad o reálnom uplatnení VZN.
Komisia návrh VZN považuje za otvorený a na základe praktických skúseností bude v prípade potreby odporúčať doplnenie predmetného VZN.
 
Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 1/2011:
 
A)   Komisia pre dopravu a ŽP odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN Mesta Považská Bystrica o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Považská Bystrica.
Hlasovanie:
Za: 16            proti:0         zdržalo sa:0
 
 
     B) Komisia pre dopravu a ŽP ukladá MsÚ útvaru životného prostredia predložiť
           na jej poslednom  zasadnutí   v  roku  2011   komplexné  hodnotenie   
           realizácie a  účinnosti  VZN   Mesta Považská Bystrica o zneškodňovaní
           obsahu žúmp  na území mesta  Považská Bystrica.
Hlasovanie:
Za:16         proti:0       zdržalo sa: 0
 
 
 
 
K bodu č. 2/  Prerokovanie   spomaľovacích    prahov    pri   Základnej    škole
                      Sv. Augustína v Považskej Bystrici.
 
Predseda komisie poukázal na zlý technický stav spomaľovacích prahov pri   Základnej škole Sv. Augustína v Považskej Bystrici, uviedol, že neplnenia funkciu, spomaľovania dopravy a zaistenia bezpečnosti žiakov základnej školy. K poškodzovaniu tohto zariadenia dochádza najčastejšie radlicami mechanizmov pri vykonávaní zimnej údržby miestnej komunikácie.
 
 
Diskusia k uvedenej problematike:
-       Ing. Stanislav Grejták navrhol vybudovať priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou, nakoľko spomaľovacie prahy sa budú opakovane poškodzovať pri každej zimnej  údržbe.
-       Viceprimátor mesta Ing. Marián Sopčák vysvetlil, že križovatku ciest Okružnej, Moyzesovej a Jánskej je plánované v budúcnosti prestavať na kruhovú križovatku.
-       Ing. Ladislav Bačík uviedol k poruchovosti spomaľovacích prahov skutočnosť, že upínací materiál je osadený v živičnom kryte a navrhol zmeniť organizáciu dopravy s vybudovaním ostrovčeka.
-       Mgr. Juraj Smatana informoval prítomných, že službu prevádzania detí cez cestu môžu robiť po vyškolení aj iné osoby ako príslušníci policajného zboru a MsP.
-       Ing. Zdenko Janoviak konštatoval, že umiestňovanie uvedených zariadení na komunikácie je pre účastníkov cestnej premávky nešťastím a problém je v nedodržiavaní pravidiel cestnej premávky podľa platnej legislatívy.
-       Jozef Uhrerek odporučil spomaľovací prah opraviť a zabezpečiť  stálu službu pri priechode pre chodcov v ranných a popoludňajších hodinách v čase, keď idú žiaci do a zo školy.
-       Viceprimátor mesta  Mgr. Marián Sopčák uviedol, že podobných problémov je na území mesta oveľa viac a kapacitné možnosti neumožňujú mestu zabezpečiť stálu službu pri cirkevnej škole cestou mestskej polície.
-       Ing. Marián Špirko uviedol, že v rámci prednášok na školách je možné informovať zástupcov školy o možnosti preškolenia zamestnanca školy s cieľom zabezpečenia odborne spôsobilej osoby na zaistenie bezpečného prechodu žiakov cez priechod pre chodcov.
 
 
 
Uznesenie komisie Komisie pre dopravu a ŽP č. 2/2011:
 
A)   Komisia pre dopravu a ŽP odporúča Mestu Považská Bystrica ako správcovi miestnych komunikácií obnoviť spomaľovacie   prahy    pri   Základnej    škole Sv. Augustína v Považskej Bystrici do pôvodného stavu v prerušovanom profile.
Hlasovanie:
Za:15       proti: 0          zdržalo sa: 0
 
B)    Komisia pre dopravu a ŽP odporúča  Mestu  Považská  Bystrica  skúmať
       možnosti   výkonu     osoby    odborne   spôsobilej  pre    zabezpečenie    
       bezpečného prechádzania  detí cez  priechod   pre  chodcov  pri  Základnej   
       škole   Sv.  Augustína  v  Považskej    Bystrici.
Hlasovanie:
Za:15          proti:0         zdržalo sa: 0
 
K bodu č. 3/ Diskusia
 
V rámci diskusie požiadal predseda členov komisie o prekonzultovanie návrhov  ako často, v ktorý deň a hodinu bude komisia zasadať. Členovia komisie sa dohodli nasledovne: Komisia bude zasadať vždy pred zasadnutím Mestskej rady            a  Mestského zastupiteľstva a operatívne podľa potreby aj mimo zasadnutia MR a MZ v utorky o 14,00 h.
-       Viceprimátor mesta Mgr. Marián Spočák predniesol požiadavky občanov na zriadenie priechodu pre chodcov na ceste I/61 pri kostole a zabezpečenie prepojenia autobusov MHD zo sídliska Rozkvet ku NsP.
-       K požiadavke priechodu pre chodcov sa vyjadril kpt. Ing. Marián Špirko, ktorý uviedol, že zriadenie priechodu pre chodcov si vyžaduje okrem iného stavebné úpravy (sklopené obrubníky, dlažba pre slepcov a pod.) a stanovisko k požiadavke zašle v elektronickej forme.
-       K požiadavke prepojenia trasy autobusov MHD z Rozkvetu ku NsP informoval Ing. Dušan Ďurica o linkách č. 110 a 100, ktoré riešia prepojenie sídliska Rozkvet a NsP. V prípade, že časy, v ktorých tieto linky premávajú nevyhovujú obyvateľom sídliska Rozkvet, je možné operatívne riešiť posun odchodov autobusov bez navýšenia najazdených km.
-       Mgr. Juraj Smatana uviedol, že cenový výmer MHD bol Mestským zastupiteľstvom schválený pred zriadením Komisie pre dopravu a životné prostredie.
-       Ing. Ladislav Bačík navrhol, aby bol spracovaný projekt organizácie dopravy, projekt organizácie parkovania, aby bol kladený dôraz v procese odsúhlasovania  rozkopávok na zabezpečenie dočasného dopravného značenia v zmysle platných predpisov a predniesol požiadavku Výboru mestskej časti Lány na ukľudnenie dopravy na miestnej komunikácii Lánska znížením najvyššej dovolenej rýchlosti na 40 km/h.
Návrh na opatrenie:
            Na zasadnutí komisie 6/2011 MsÚ bude informovať o možnosti návrhov na riešenie organizácie dopravy v meste a  pasportizácie  dopravných  značiek.
T: v texte                                                              Zodpovedný: prednosta MsÚ
 
-       Zástupca MsP Ing. Peter Samek informoval členov komisie o vykonávaných kontrolách na ulici Lánskej zameraných na dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti.
-       Mgr. Jaroslav Semančík informoval o tom, že Generel dopravy je spracovaný, ale nezodpovedá potrebám mesta, nakoľko rieši súčasný stav a nerieši koncepciu rozvoja dopravy.
-       Ing. Stanislav Grejták upozornil na parkovanie zákazníkov reštaurácie Leguán na miestnej komunikácii Športovcov na chodníku a cestičke pre cyklistov.
-       Členovia komisie odporúčajú Mestu Považská Bystrica ako správcovi miestnych komunikácií osloviť majiteľa reštaurácie a navrhnúť mu alternatívne riešenie parkovania (vo vlastných priestoroch resp. v priestoroch štadiónu) a následne v prípade opakovania sa nepovoleného parkovania umiestniť zvislú dopravnú značku so zákazom státia.
Návrh na opatrenie:
Prekonzultovať pripomienku s príslušným podnikateľským subjektom a prijať opatrenie k odstráneniu predmetného nedostatku.
T: informovať na najbližšom zasadnutí komisie     
Zodpovedný: prednosta MsÚ
                      Náčelník MsP
 
-       Ing. Dušan Ďurica odporučil zosnímať dopravnú dopravnú problematiku a problematiku týkajúcu sa životného prostredia od jednotlivých výborov mestských častí, ktoré budú následne podľa dôležitosti zaradené do programu komisie.
Návrh na opatrenie:
Požiadať predsedov VMČ o predloženie problematiky dopravy a životného prostredia od jednotlivých mestských častí.
T: požiadavka prednesená na zasadnutí MR, konanej 10. 03. 2011.
MsÚ spracované požiadavky predloží komisii na zasadnutí 6/2011.
Zodpovedný: prednosta MsÚ
 
 
K bodu č. 4/ Záver
 Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil  prvé zasadnutie Komisie pre dopravu a životné prostredie. 
 
 
Ing. Ľubomír Kubovič
                                                                                      predseda komisie
 
 
Zapísala: Ing. Ľudmila Jakubcová
 
Kópiu zápisnice obdržali:
 
Sekretariát primátora:            zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu:           zaslané v elektronickej forme
Útvar správy ÚM, SM a ŽP:   zaslané v elektronickej forme
Členovia komisie:                   zaslané v elektronickej forme
Anonym píše:
Středa 16.03.2011 09:35
Mám známu v Kanade, ktorá pracuje tak, že dva krát do dňa, ráno a poobede chodí ku škole a prevádza deti cez cestu. Ak som správne pochopila, je to niečo ako naše aktivačné práce.
Myslím, že aj medzi našimi nezamestnanými by sa našlo pár takých, ktorí by privítali aj takúto prácu.

Podobne, ako by iste niektorí nezamestnaní, dochodcovia, študenti privítali možnosť privyrobiť si na brigádach napríklad pri čistení mesta. jasne, máme na to zaplatenú firmu. Ale ke´d to nefunguje, tak treba skúsať aj niečo iné.

A kľudne by to celé mohli zastrešovať MŠK ... aby mesto nemuselo vytvárať nú organizáciu.

d.b.
Anonym píše:
Středa 16.03.2011 22:03
Prosim Vás, čo na škole robí školník, upratovačky, to by im odpadli ruky, to sú takí vyťažení či čo? Čo majú imunitu?Preškoliť a hotovo! Pár minút cez obed previezť deti cez cestu.
Anonym píše:
Čtvrtek 17.03.2011 00:16
To nie je pár minút, ale ráno minimálne hodinu a poobede cca 2-3 hodiny. Deti chodia zo školy rôzne, majú krúžky, chodia na obedy, zdržia sa. Žiadne organizované prechody...
Anonym píše:
Středa 16.03.2011 17:21
http://i-televizia.sk/noviny_12.php

V rámci šetrenia sa má "racionalizovať" verejné osvetlenie, tým, že ho na okrajových častiach budú od polnoci vypínať a stále osvetlené zostanú len "hlavné ťahy"... Pýtam sa, týmto nás chcú regulovať, aby sme chodili domov pred polnocou, alebo aby sme riskovali zdravie chodením v úplnej tme, pretože zakiaľ čo v centre aspoň svietia billboardy a výklady a sem tam prejde auto, v okrajových častiach nie...
Anonym píše:
Středa 16.03.2011 18:41
Potom by som chcel,aby aj dane na okrajovýh častiach mesta boli primerane regulované/musíme si kupit baterky/pán všemohuci Janas.To okrajová čast neni sučast mesta,alebo si myslíte,že tam žiju iní občania?
Anonym píše:
Čtvrtek 17.03.2011 13:57
pri tom vypínaní osvetlenia v mestských častiach, by bolo zaujímavé vedieť koľko to bude úspora, A zase trpia občania a nech niekto zodpovedný odpovie prečo to tak musí byť. Čo tak šetriť na mestskom úrade - pracujú tam ešte pracovníci, ktorých odvolali a aké majú platy a čo robia - aká to úspora?
Anonym píše:
Středa 16.03.2011 21:43
primátor povedal, že iba jeden jediný poslanec bol zvolený v obvode, kde nebýva. Je to pravda?
Anonym píše:
Středa 16.03.2011 21:59
Asi myslel člena VMČ, nie poslanca
Anonym píše:
Středa 16.03.2011 23:40
Veď to zrátajme.
1. Kubovič - býva v Orlovom, poslanec za Strojárenskú

kto ešte?
Anonym píše:
Středa 16.03.2011 23:50
Hanušovský vmč Lány ale nebýva na Lánoch.
Anonym píše:
Středa 16.03.2011 23:58
Ten Kubovič mal na volebnom lístku bydlisko Tatranská 6 (v Kolónii), ale samozrejme rodinný dom v Orlovom

Takže všetci zvolení poslanci papierovo kandidovali tam kde bývajú.
Anonym píše:
Středa 16.03.2011 23:48
Je to Hanušovský člen VMČ Lány doteraz sa ani jednom VMČ Lány nezúčastnil, vždy si našiel dôvod prečo nemôže príst je tam uplne zbytočný a je vidiet že sa mu o Lansku nejedná. Aj ked primátor povedal že je to len jeden prípad ale doslovne kričí ako to nemá byt. Dnes to je jeden, po dalších volbach už bude 5 ludí vo vmč kde nebývajú a nebudu chodit na VMČ ako Hanušovský lebo sa mu nechce ved načo ved on neni z Lanskej nebýva tam. Jeho len politicky dosadili.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 17.03.2011 00:47
Určite nechcem obhajovať skutočnosť, že člen VMČ nebýva v mestskej časti, ktorú zastupuje. (Navrhoval som na zastupiteľstve zásadu, že člen výboru v mestskej časti musí bývať.)

Ale nebolo by fér písať o p. Hanušovskom že "vždy si našiel dôvod prečo nemôže prísť"... V oboch prípadoch bol služobne odcestovaný - je na takej pozícii. Zamestnanie jednoducho musí byť prednejšie ako neplatená činnosť vo výbore.

Z druhej strany - ak by sa to stávalo pričasto, treba takéhoto člena vylúčiť, nech uvoľní miesto ľuďom ktorí čas majú. Zajtra bude predložený taký bod do zásad fungovania vmč.

Inak, systémovým riešením by bolo, keby bol výbor zložený z poslancov a z kandidátov ktorí skončili vo voľbách pod čiarou. A predíde sa z obviňovania z politických dosadzovačiek.
Anonym píše:
Pátek 18.03.2011 13:48
Jakoš je ciho, čo zastupko nebolo? Či sa postrieľali, či čo?

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359