Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu, konaného dňa 8. septembra 2010

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu, konaného dňa 8. septembra 2010

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pondělí 13.09.2010 14:01
[2010-09-08] IBV Lúčky odročené - Dom sociálnych služieb Tulipán dostal odporučenie na prenájom parcely v Považskom Podhradí na 20 rokov - žiadosť M. Broja o odkúpenie parcely odročená - žiadosť J. Sovíka o odkúpenie priestoru nad podchodom neodporučená.
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 8. septembra 2010
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
 
 
Program zasadnutia
 
1/ Požiadavky občanov a organizácií
2/ Rôzne
3/ Záver
 
 
Predseda komisie privítal prítomných a poďakoval im za pochopenie vzniknutej situácie spôsobenej zrušením zasadnutia komisie riadne zvolanej na 07. 09. 2010 z dôvodu neschopnosti uznášania sa a ochotu akceptovať zasadnutie zvolané následne na 08. 09. 2010, ďalej privítal zástupcov médií a následne oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý členovia schválili.
 
K jednotlivým bodom boli prijaté nasledovné stanoviská.
 
1/ Požiadavky občanov a organizácií
 
a/ písomnosť 21995/2010 – žiadosť Ing. Jágrika a Ing. Mitošinku o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby „IBV Lúčky“ na pozemkoch KN-C 1953 a 1981/1 v k. ú. Považská Bystrica.
Stanovisko KpŽP,VaD: 
Nakoľko sa žiadatelia nemohli dostaviť na zasadnutie, komisia odložila prerokovanie tejto žiadosti na najbližšie zasadnutie s prizvaním oboch žiadateľov a zástupcov VMČ Lány.
 
      b/ písomnosť 23557/2010 – žiadosť neziskovej organizácie Zariadenie pre seniorov – Dom sociálnych služieb Tulipán o dlhodobý prenájom (50 rokov) časti parcely č. 709/60 vo výmere 500 m2 v k. ú. Považské Podhradie.
 Stanovisko KpŽP,VaD: 
Komisia odporúča schváliť dlhodobý prenájom časti parcely č. 709/60 vo výmere 500 m2 v k. ú. Považské Podhradie na 20 rokov s podmienkou účelovej viazanosti prenájmu len pre potreby prevádzkovania domova sociálnych služieb, dodržania príslušných platných normatívov pre vonkajšie plochy vo vzťahu k plánovanej kapacite MŠ a s podmienkou premiestnia existujúcich hracích prvkov alebo vybudovania náhradných hracích prvkov zodpovedajúcich súčasným platným normám v réžii žiadateľa.
 8:0:0
 
      c/ písomnosť 26455/2010 – žiadosť M. Broja o odkúpenie parc. č. 350/4 v k.ú. Považská Bystrica za účelom vybudovania vstupnej brány pre vozidlá majiteľov garáží a súkromnej organizácie.
Stanovisko KpŽP,VaD: 
Komisia žiadosť odkladá do času vysporiadania priestoru po dobudovaní okružnej križovatky.
8:0:0
 
      d/ písomnosť 26133/2010 – žiadosť J. Sovíka o odkúpenie priestoru nachádzajúceho sa nad podchodom, ktorý je umiestnený na parcele č. 772/12 za účelom vybudovania obchodno-predajných priestorov. Ide o 150 m2 z jednej strany (OD PRIOR) a asi 110 m2 z druhej strany podchodu (potraviny PRIMA).
Stanovisko KpŽP,VaD: 
Komisia neodporúča schváliť žiadosť p. Sovíka o odkúpenie priestoru nachádzajúceho sa nad podchodom, ktorý je umiestnený na parcele č. 772/12 za účelom vybudovania obchodno-predajných priestorov z dôvodu nesúladu zámeru s platným regulatívom UPN mesta Považská Bystrica a súčasne odporúča príslušným útvarom MsÚ ponúknuť žiadateľovi alternatívne existujúce možnosti k podnikateľskej činnosti v centre mesta.
8:0:0
 
      e/ písomnosť 24467/2010 – žiadosť Bc. J. Kračkovej a S. Kallu o vyriešenie vstupu na pozemok parc. č. 555/2 a 555/3 v k. ú. Považská Bystrica.
Stanovisko KpŽP,VaD: 
Komisia odporúča žiadosť posúdiť odborným útvarom MsÚ Považská Bystrica.
8:0:0
 
2/ Rôzne
            Ing. Kručay informoval o výsledkoch dopravného zaťaženia križovatky pri pošte pred a po uvedení diaľnice D1 do prevádzky. Uviedol, že pred spustením diaľnice D1 (19. 05. 2010)  prešlo križovatkou od Bratislavy 13 582 dopravných prostriedkov, zo smeru Púchov 5 211 dopravných prostriedkov a zo  Žiliny 9 115 dopravných prostriedkov. Tri dni po otvorení diaľnice D1 (02. 06. 2010) prešlo uvedenou križovatkou od Bratislavy 3 810, zo smeru Púchov 7 077 a zo Žiliny 1 233 dopravných prostriedkov.
 
            Ing. Ješík sa zaujímal o riešenie situácie s  odpadovým hospodárstvom.
Ing. Haviar uviedol, že 1. októbra 2010 sa otvorí kazeta č. 2 na skládke vo Sverepci s kapacitou 51 – 52 000 ton.
 
3/ Záver
            Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
 
 
 
 
                                                                      
Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár
 
 
Zapísala: Mgr. Jana Lingešová
 
Kópiu zápisnice obdržali:
 
Sekretariát primátora:                zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu:               zaslané v elektronickej forme
Útvar správy, ÚM,SM a ŽP:      zaslané v elektronickej forme
Anonym píše:
Pondělí 13.09.2010 15:24
Z Bratislavy 13 582 a zo Ziliny 9 115... To znamena, ze Bratislava sa musi pomaly vyludnovat a co viac tie auta z BA sa musia v Ziline niekde niekde hromadit. To by ma zaujimalo co tam s nimi robia. :D
Mashin
Anonym píše:
Pondělí 13.09.2010 16:06
ano zmienka o Milochove ?
Anonym píše:
Středa 15.09.2010 09:14
Zmienka o Milochove? Blázniš? Takúto zodpovednú vec od farizejov ako je Haviar, Pekár a podobne nečakaj. Rovnako to bolo aj na nedávnom zastupiteľstve. Ani muk a ťuk. Až do chvíle kedy sa pojednávalo o potenciálny bakšiš a Haviar aktívne loboval za dostavanie mariánskeho námestia a žiadal takmer dvamiliony korún na dostavbu. Nestačilo doterajšie obrovské predraženie a nekvalita? Mesto je v katastrofálnych dlhoch a kradnutiu nie a nie je konca kraja. Jediní kto vystúpili proti boli pani Belásova z SNS a pani Gregušová a poslanec Matušík. Ostatní sa iba tíško prizerali a poslanci Smeru s Janasom v čele obzvlášť. Pán Sádeckovie vedený ako člen okresnej rady regionálneho Smeru sľúbil sponzorské na volebnú kortešačku?
Anonym píše:
Pondělí 13.09.2010 16:40
Anonym píše:
Pondělí 13.09.2010 17:16
Takže trasa BL-ZA je OK. Ale cez mesto poriadne stúpla . Od Púchova 5211 teraz 7071. Z mosta- z diaľnice, plus Kukučínova, Štefánika na hlavnú križovatku je to katastrofa. Všetko ide na most a späť z diaľnice.
Anonym píše:
Úterý 14.09.2010 07:57
Pokiaľ nebude v prevádzke X Sverepec, tak to inak nebude. II/517 poza Rozkvet postavili v nevhodný čas. Keď ju bolo treba nebola a teraz sa äou na diaľnicu nedostaneš. Som zvedavý, kedy spustia ten výjazd.
Anonym píše:
Pondělí 20.09.2010 19:11
Mám informácie, že pri budovaní kruháča navrhovala dialničná mestu spojazniť obchvat poza Rozkvet, aby sa tak čiastočne odľahčila doprava na diaľnicu v smere od Rajca, ale náš pán primát sa rozhodol tento návrh ignorovať. Asi preto, že nie je jeho.
Anonym píše:
Středa 15.09.2010 14:40
Tomuto zasadaniu predchádzalo zasadnutie prvé kde ktoré sa muselo odložiť komisia bola neuznášania schopná prišlo malo čelenou.
Po nijakom čase komisia nervózna lebo musela čakať na počet členov kým sa dostavia, obvolal čelenou ktorý sa neboli schopný ospravdlnit zo zasadanie komisie. Ako výsmech zaznelo po telefonickom urgovaní poslanca Milana Štábla jeho vysvetlenie že je na záhradke je pekne a nepríde na komisiu a ani sa neospravedlnil. Komisia konštatovala že je neuznášania schopná a zíde sa na druhý deň a zase o 14:00 keď vetšina akurát buď ide z práce alebo konči v práci teda nestíha prísť. Je zarážajúce že poslanec Štáble sa nominuje do komisie a na koniec nepríde z dôvodu že je pekne a je na záhradke doslovne drzosť, komisia sa zíde a kôli jednému nezodpovednému poslancovi ktorý je na záhradke sa musí odložiť dúfam že už záhrdkara poslanca nebudeme voliť. Je to výsmech komisii a občanom PB chce to potrest konkrétneho poslanca.
Anonym píše:
Čtvrtek 16.09.2010 10:14
Ty budeš určite nejaký funkcionár Smeru - podľa pravopisu... :-)))
Anonym píše:
Čtvrtek 16.09.2010 13:55
Komentovat si komentoval len nie k obsahu - Ty budeš určite nejaký funkcionár SDKU - podľa pravopisu... :-)))
Anonym píše:
Čtvrtek 16.09.2010 18:55
Tak toto je vizitka koaličných partnerov SMER, KDH a SDKÚ na primátora Janasa, ktorý ešte ani zvolený neni a už kádruje /rozdáva/ funkcie Mestkého úradu, MŠK, Mestské lesy ... To nemá obdobu. Tu vidno keď ide o kšeft aj najväčší zlodeji sa dohodnú. A čo na to ohrdnútá SAS sro.
Anonym píše:
Pondělí 20.09.2010 19:16
Vraj SDKÚ definitívne ide so SaS, pretože keby išli so SMEROm a KDH, dostali by menej flekov. SaS v prípade výhry im ich sľúbila viac. Jednak preto, že budú len dvaja koaliční partneri a jednak SaS nemá kádre. Mám to priamo z miestneho košiara SDKÚ.Komu potom vlastne ide o mesto a nie o fleky?!
Anonym píše:
Čtvrtek 16.09.2010 18:57
Tak toto je vizitka koaličných partnerov SMER, KDH a SDKÚ na primátora Janasa, ktorý ešte ani zvolený neni a už kádruje /rozdáva/ funkcie Mestkého úradu, MŠK, Mestské lesy ... To nemá obdobu. Tu vidno keď ide o kšeft aj najväčší zlodeji sa dohodnú. A čo na to ohrdnútá SAS sro.
Anonym píše:
Čtvrtek 16.09.2010 19:19
Aká vyzitka čo rozdava to že poslanec nepríde na komisiu lebo je na zahradke čo s tým ma Janas???
Anonym píše:
Čtvrtek 16.09.2010 10:31
zaujimavy postreh z posledneho zasadania MZ : Mesto, ako 100 % vlastník frimy Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o. TAJI a nezverejni vysledky hospodarenia tejto eserocky !!! Nami zvoleni zastupcovia sa dohodli, ze tam, kde je moznost prist k ohromnemu baliku penazi, sa nesmie verejnost, ktora ich tam dosadila dozvediet kolko to zaraba !!!

http://orsr.sk/vypis.asp?ID=2643&SID=6&P=1
Anonym píše:
Čtvrtek 16.09.2010 13:58
To chce zmenu, prečo sa musí tajit niečo čo je 100% majetkom mesta a potom to dopadne ako MŠK ked sa zrazu najdu v nepriznané peniaze v trezore.
Anonym píše:
Pondělí 20.09.2010 19:25
Akože to na MŠK dopadlo? Doplatil na to len Fábry. Preto, že nemal politické krytie. A čo takto druhý konateľ Glabazňa? Za to, že je nominant Smeru, tak ho zodpovednosť obišla.Karol to vybavil, veď je pred komunálnymi voľbami a žiadny tieň na Smer nemôže padnúť.Teraz sa musia smeráci len predvádzať, ako Karol. Už sa bojím otvoriť chladničku, že odtiaľ na mňa vybehne. Stále je v tej telke Považie. Naposledy pri odovzdávaní menoviek žiakom v šatniach zimného štadióna. To som nepochopil. Matušíkova forma to zasponzorovala, zrekonštruovala a Janas zlízal smotanu.

« leden 2019 »
leden
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359