Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia VMČ Lány zo 4. mája 2011

Zápisnica zo zasadnutia VMČ Lány zo 4. mája 2011

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pondělí 16.05.2011 12:28
Kategorie: ,
Predaj pozemku pre Mgr. Žilinčíkovú - hniezdenie sokola myšiaka na balkóne - čierna skládka na Dedovci - čistenie kanalizácie - doprava na Lánskej - komplexné riešenie čistenia ulíc - parkovanie pri Nemocnici - havarijný stav vnútroblokov - prístupová cesta rodinnému domu 928.
ZÁPISNICA VMČ Lány zo 4. mája 2011
 
Prítomní členovia:   p. Kardoš, p. Karas, p. Sárincová, p. Kerepecký, p. Bačík, p. Veličová, p. P. Smatana,
                                p. J. Smatana
Občania, média:       p. Janáč, p. Bednár, p. Posluchová, p. Baran, TV Považie
Hosť z OÚ:               p. Petrík - Obvodný úrad životného prostredia
 
 
1.   Program: Otvorenie, Správa o kontrole uznesenia, Požiadavky od občanov, Návrh na uznesenie a záver. 
      Schválenie programu – jednohlasne.
 
2.   Predseda VMČ Lány pán Kerepecký prvítal nového člena VMČ pána Pavla Smatanu a hosťa z Obvodného úradu životného      prostredia pána Petríka, ktorý prijal pozvanie, aby sme spoločne vyriešili požiadavku pána Janáča, odstrániť hniezdo chráneného vtáka sokola myšiaka na balkóne jeho bytu. Predseda VMČ Lány pán Kerepcký poďakoval všetkým zúčastneným za čistenie, osobitne      pánovi Bačíkovi.
      Z MsÚ nám bol preposlaný list od Mgr. Žilinčíkovej - žiadosť na odkúpenie pozemku. Vzhľadom k tomu, že je pre nás nejasná
      lokalizácia daného pozemku, chýba fotodokumentácia, účel, kontakt na žiadateľov, bod o predaji pozemku sme presunuli na budúce zasadnutie VMČ Lány, ktoré sa bude konať 1.6.2011 o 17 h. Závroveň žiadame MsÚ o doplnenie chýbajúcich údajov.
 
3.   požiadavky od občanov A ORGANIZÁCIí:
      p. Janáč: žiada odstrániť hniezdo sokola myšiaka zo svojho balkóna. VMČ Lány: s pánom Janáčom sme sa dohodli na realizácii       do dvoch týždňov, umiestnením pletiva ďalej žiada umiestniť výstražnú tabuľu zákaz sypania smetí pri elektrickej rozvodni na
      Pribinovej ulici, alebo tabuľu objekt je chránený kamerovým systémom /p. Pavel Smatana: dodal, že mesto do konca mája pripravuje
      inventarizáciu                všetkých podnikateľov, aby preukazateľne dokladovali, kde hádžu vyprodukovaný odpad, upozoril aj na odpad
      na Dedovci pri ihrisku p. Karas: treba využiť zdroje z EÚ, aj na ohradené stojiská na kľúčik/ p. Janáč upozornil aj na kočky v parku
      na Dukelskej ulici, sú tam malé deti, treba však umiestniť aj tabuľu zákaz venčiť psov!  obyvateľka Pribinovej ulice: dodáva, že
      bezohľadní psíčkari sú aj vo dvore Pionierskej ulice, mestská polícia by mala dávať pokuty.  odpadové kanále sa nečistia a voda
      neodteká, žijem tu viac ako 70 rokov a kedysi každý mesiac čistili odpadové kanále - hovorí pán Janáč a teraz nie, ale vodné
      a stočné platíme. /p. Pavel Smatana: treba požiadať listom primátora mesta pána Janasa, ktorý je zároveň aj predsedom
      dozornej rady Vodárenskej spoločnost, aby požiadavku na čistenie kanálov zaradil do bodu programu zasadnutia/
      obyvateľ Dedovca: žiada umiestniť na Dedovci tabuľu Obytná zóna na ukľudnenie dopravy, jazdia tu štvrokolky ako na motokrose
      p. Baran: treba začať riešiť vnútrobloky na Dukelskej ulici, cesty sú zničené. Sme v slepej uličke, majetok je v správe Ministerstva
      hospodárstva, ktorý sa evidentne o majetok nestará, tak je povinný ho dať do prebytočnosti, ale na meste sú orgány ktoré by mali túto
      situáciu riešiť! /p. Kerepecký: žijú tam obyvatelia, ktorí si platia dane, tak by sa to malo riešiť. Mesto však nie je majiteľom pozemku,
      nedá sa investovať do majetku, ktorý nie je majetkom mesta. p. Pavel Smatana: navrhol poslať stažnosť za VMČ na Obvodný úrad
      pánovi Janoviakovi. p. Bačík: mesto kosí pozemky Ministerstva hospodárstva, tak nech mesto prenesie finančné náklady
      na majiteľov pozemkov napr. Ministerstva hospodárstva, alebo pána Vlčeka z Bratislavy/
      p. Broska: list, žiadosť o vytvorenie prístupovej cesty k rodinnému domu 924/28 pri bytovom podniku.
      p. Horečná: upozornila na chýbajúce stojany na bicykle pri obchodoch.    
      p. Bačík: navrhol projekt ukľudnenia dopravy na Lánskej ulici /p. Karas: ...tam kde zomierajú ľudia, to je prioritná vec, navrhuje
      osloviť zdravotne postihnutých a pozvať na budúce stretnutie VMČ pána Špirka z dopravného inšpektorátu. p. Bačík – súhlasí a treba
      prizvať aj pána Vanečka náčelníka mestskej polície, s čím všetci členovia VMČ súhlasia./
      p. Bačík: navrhol stretnutie primátora mesta, zástupcov všetkých mestských častí, firmou Megawaste, aby spoločne vypracovali
      projekt komplexného čistenia ulíc všetkých mestských častí. /p. Karas: dodáva, firma Megawaste by si projekt mala vypracovať sama./
 
4.   Kontrola uznesenia (zo 6. 4. 2011):
      A/ naformulovanie listu + fotodokumentácia k parkovaniu pri Nemocnici - úloha splnená 6.5.2011
      B/ závažné problémy pri stavebných úpravách v meste, požiadavky od občanov
          list bol 11.4.2011 zaslaný na MsÚ - úloha v riešení /30 dňová zákonná lehota a zatiaľ nám odpoveď z MsÚ neprišla/
      C/ umiestnenie zápisnice do skriniek PX centra, skrinky VMČ a na web stránku mesta - úloha splnená
      D/ odpoveď na list bytového spoločenstva 960 o odstránení tabule VMČ do 15.4.2011. Vyvolať rokovanie medzi VMČ, bytovým
           spoločenstvom a zástupcami mesta - úloha splnená 14.4.2011, kde sme sa za prítomnosti zástupcu bytovky 960 Daniela Majtána
           dohodli o bezplatnom prenájme dvoch tabulí s podmienkou vysadenia kríkov v okolí - úloha v riešení
 
5.   NáVRH NA UZNESENIE + ZÁVER
      presunúť predaj pozemku Mgr. Žilinčíkovej do ďalšieho zasadnutia VMČ, doplniť údaje - zodpovedný Juraj Smatana
      doriešiť problém sokola myšiaka - zodpovední p. Bačík, p. Veličová
      likvidácia čiernej skládky na Dedovci – fotopasca - zodpovední p. Pavel Smatana, p. Veličová
      zabezpečiť čistenie kanalizácie – list na primátora mesta - zodpovední p. Sárincová, p. Karas
      pozvať pána Špirka a pána Vanečka na ďalšie VMČ a doriešiť doriešiť dopravu na Lánskej, hlavne chodcov
      - zodpovední p. Kerepecký, p. Bačík, p. Veličová  
      ■komplexné riešenie čistenia ulíc – rokovanie so zástupcami mesta, firmou Megaweste a zástupcami VMČ
         - zodpovední p. Kardoš, p. Bačík
      poslať list na primátora mesta, predsedu VÚC pána Sedláčka, poslancom MZ, VÚC - parkovanie pri nemocnici
          - zodpovední p. Sárincová, p. Karas, p. Veličová, listy boli odoslané doporučene a mailom dňa 6.5.2011
      riešenie havarijného stavu vnútroblokov na Dukelskej ulici, ale i všetky pozemky, ktoré vlastní mh a evidentne sa o ne nestará.
        Preskúmať možnosť prebytočnosti pre ministerstvo – list na primátora, stažnosť na OÚ p. Janoviakovi
          - zodpovední p. Pavel Smatana, p. Veličová, p. Kerepecký, p. Karas
       návrh na objektívne preskúmanie možnosti prístupovej cesty k rodinnému domu 928/28 pána Brosku, pána Šimíka.
          Žiadať stanovisko z MsÚ - zodpovedný p. Kerepecký
 
      Najbližší termín stretnutia VMČ Lány - 1. júna 2011 o 17,00 h. v CVČ, 1. poschodie č. d. 12.
 
      Vyhotovil: Jana Veličová, tajomníčka VMČ Lány                                                                         Overil: Ing. Martin Kerepecký, predseda VMČ Lány
 
     
 
 
Anonym píše:
Neděle 22.05.2011 21:34
1) Je to mozne, ze v PB existuje len jedina mestska cast, a sice VMC Lany, kde sa v prospech obcanov skutocne nieco deje?
2) Je moj dojem spravny, ze vo VMC Hliny sa poslanci zobudia len pred volbami?
3) Kde sa dozviem podrobnosti o pravdivom skutkovom stave?
Anonym píše:
Neděle 22.05.2011 21:35
1) Je to mozne, ze v PB existuje len jedina mestska cast, a sice VMC Lany, kde sa v prospech obcanov skutocne nieco deje?
2) Je moj dojem spravny, ze vo VMC Hliny sa poslanci zobudia len pred volbami?
3) Kde sa dozviem podrobnosti o pravdivom skutkovom stave?
Anonym píše:
Sobota 13.04.2013 22:31

Všimnite si ako mesto zámerné zatajuje kto sa snaží čo odkúpiť prenajať:
Prevod nehnuteľného majetku mesta M.B požiadala mesto o atd.. všimnite si iba iniciály M.B žiadne celé meno jedná sa Máriu Broskovú ktorá sa snaží vybudovať si prístupovú cestu stredom zelene na Lanskej v pešej zóne ,.VMČ jej návrh odobrilo má podmienkou že musí upraviť jestvujúci plaň pretože požadovala otoč pre auto , samozrejme vyjadrenie VMČ nenájdete to sa radšej nespomenie že sú námietky Broska ako muzikanta rad hra pre Janasa na rôznych akciách takže ruka ruku ... a na Lanskej bude otoč a súkromné parkovisko? Samozrejme starať sa o toto parkovisko bude mesto za naše peniaze ale platiť to budeš ty. A užívať Broska
Anonym píše:
Neděle 14.04.2013 23:44
Bróska je riaditeľ ZUŠ a slušný človek, ktorý tu roky robí dychovku a kultúru! Len sa neposerte kvôli kúsku pozemku.
Anonym píše:
Pondělí 15.04.2013 05:09
Že roky robí dychovku ho neoprávňuje domáhať sa nadštandardných výhod na úkor spoluobčanov.
Anonym píše:
Pondělí 15.04.2013 10:51
Prečo by ho neoprávňovalo sa domáhať niečoho, čo by mu zlepšilo bývanie a prístup domov? Je riadny občan mesta, platí dane, robí pre toto mesto viac ako ktokoľvek iný. A robí to desaťročia. Keby to nerobil dobre, tak ho jeho šéfovia pošlú do čerta a rodičia detí, ktorých učí on a jeho učitelia, by sa dááávno domáhali jeho odvolania.
To len ľudia, čo si nevidia na koniec nosa za všetkým hľadajú spojenia, konšpirácie ako v tomto prípade sa snažia hľadať spojitosti medzi nim a primátorskými akciami. Že Vám nie je hanba to napísať.
Dopálilo ma to, lebo pána Brósku poznám roky rokúce osobne a ako Bystričan poznám aj jeho pani manželku. Spolupracoval sme s pánom Bróskom, spolupracujem a spoupracovať určite budem. Bolo dosť hudobníkov, čo pôsobili v meste. Michal Bróska je jednym z najlepších, tak ho nechajte na pokoji. Ako občan len niečo žiada. Pritom má dve možnosti - buď mu to odklepnú alebo nie.
Ako napísal prispievateľ predtým - len sa neposerte kvôli kúsku pozemku.
Anonym píše:
Pondělí 15.04.2013 18:11
Čítaj poriadne, miláčik, ja som písal o NADŠTANDARDNÝCH výhodách.
Anonym píše:
Úterý 16.04.2013 12:53
Nie som Tvoj miláčik, to by som radšej skočil z mosta do Váhu :-).
Ešte nás bude niekto upodozrievať, že sa poznáme a dvíhame tu vášne a emócie. Lebo na týchto stránkach sa vášne veľmi rýchlo rozprúdia. Škoda, že väčšinou špatným smerom a od veci.
Ale aké NADŠTANDARDNÉ výhody? Každý sa snaží parkovať čo najbližšie pri svojom dome. A s parkovaním, v Bystrici je to ozaj katastrofálne.
Anonym píše:
Úterý 16.04.2013 13:59
Keby každý parkoval čo najblišie asi by som sa ani z vlastneho vchodu nevyhrabal preto poriadok na vás.
Anonym píše:
Pondělí 15.04.2013 12:01
Jedno kto to je potom každá ma pravo žiadať od mesta pozemok samozrejme že nie kupa ani prenajom ako to spravil Broska len to bude moje. Nadhera ako prísť ku pozemku aj ja tak chcem vybav mi to, aj ja som slušný človek.
Anonym píše:
Pondělí 15.04.2013 12:22
K akému pozemku? Kde sa spomína nejaká kúpa?
V zápisnici je uvedené:
■ p. Broska: list, žiadosť o vytvorenie prístupovej cesty k rodinnému domu 924/28 pri bytovom podniku.
NIEKTO ŽIADA O VYTVORENIE NIEČOHO, NEŽIADA O ODKÚPENIE.
Alebo sa od roku 2011 niečo zmenilo?
Anonym píše:
Pondělí 15.04.2013 12:53
Kto bude používat prístupovu cestu pan Broska alebo občania PB? len pán Broska je to prístupová cesta len! k jeho domu. prečo ?
A pozor žiada o otočisko pre auta on a chce ešťe otáčat na mestkom pozemku kto ma pred barakom otoč? Len pan Broska bude mať tu vymoženosť???? keby si to kupil, nech si tam robí čo che ale on to neche kupiť on to che len užívať.
Anonym píše:
Pondělí 15.04.2013 12:56
To znamené ak je to otočisko na mestkom pozemku bude patriť mestu teda sa tam bude mocť otáčat každý občan PB super kde presne sa bude dať otáčat na Lanskej kde presne bude nový kruháč?
Anonym píše:
Úterý 16.04.2013 13:01
Kto z Vás mudrlantov videl nejaký náčrt alebo nebodaj projekt, ako má prístupová cesta a otoč vyzerať: Ja nie, preto sa k ceste nevyjadrujem. Mrzia ma osobné útoky na pána Brósku a jeho manželku, ktorí urobili pre Bystricu a občanov viac ako hocktorý z nás.
A to je tým, že prispievatelia odbočujú od podstaty. V tomto prípade je hlavný bod cesta a otoč. Nie žiadateľ. Občania sa majú vyjadrovať k predmetu žiadosti a nie na adresu žiadateľa.
Zdá sa, e to má niekto v hlave poriadne pomýlené. A nielen v tomto meste.
Anonym píše:
Úterý 16.04.2013 13:55

Akože kde je nakres? na stránke mesta a tam je otoč aj v žiadosti je otoč je to verejne prístupne na stranke mesta. Akože spravil vela aj Lackovič aj Adame aj iný spravili vela pre mesta zato budeme im davat zadarmo majetok mesta??
Mrzia ma osobné útoky na kritku toho ked sa nikto snaží postupovat tak aby to bolo pre mesto výhodne a nie pre občana ktorý si akože zasluži odmenu" " Dať si do židosťi oťoč je voči občanom mesta trochu drzé ako k tomu prídu iný občana budu sa divat len na tých čo udajne maju zasluhu na meste kto bude objektívne posudzovať zasluhy mesta???
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 16.04.2013 20:57
Odporúčam pozrieť si viacero zápisníc z rokovania VMČ, rozhodne nejde o nejaké utajovanie, zaoberali sme sa požiadavkou rodiny Broskovcov viackrát.
V diskusii sa opakovane objavujú nepravdy: nejde o predaj, ani o vybudovanie parkoviska, ani o udržiavanie čohokoľvek za mestské peniaze.
Rodinný dom, ktorý bol v minulosti obstavaný panelákmi, už roky nemá prístup automobilom. Preto si p. Broska požiadal o umožnenie postavenia úzkej zásobovacej cesty, aby sa mohol k domu dostať fekálny voz, sanitka, dodávka s nábytkom atď.
Výbor mestskej časti prizval na rokovanie aj zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov v okolitých panelákoch, aby nedošlo k nejakej jednostrannej výhode.
Počas miestneho zisťovania boli sformulované body, ktorými VMČ podmieňuje súhlas s povolením cesty:
- nepôjde o parkovisko, len o zásobovaciu cestu, na ktorej nebude možné parkovať, čo bude potvrdené dopravným značením
- cesta nebude vyasfaltovaná, iba spevnená trávovými tvárnicami
- cesta nebude obsahovať pôvodne navrhovaný "otoč"
- cesta nezruší žiadny z existujúcich chodníkov pre peších.

Som presvedčený, že v tomto prípade výbor mestskej časti vyvážil viacero protirečivých záujmov najlepšie, ako sa len dalo.
Pokiaľ máte nápad, ako to urobiť ešte lepšie, napíšte do diskusie alebo príďte to osobne navrhnúť na rokovanie dopravnej komisie.

Juraj Smatana
Anonym píše:
Středa 17.04.2013 04:55
Ani jedna s požiadaviek VMČ:

- nepôjde o parkovisko, len o zásobovaciu cestu, na ktorej nebude možné parkovať, čo bude potvrdené dopravným značením
- cesta nebude vyasfaltovaná, iba spevnená trávovými tvárnicami
- cesta nebude obsahovať pôvodne navrhovaný "otoč"
- cesta nezruší žiadny z existujúcich chodníkov pre peších.

 neni uvedená k žiadosťi na rokovaní na mestkej rade ako keby nazor VMČ negzistovla.
Zaťial to utajovanie nazoru VMČ je ako može mestká rada spravodlivo rozhodnuť ked v materiloch nemá názor VMČ
Teda zaťial včetky body VMČ nebudu brané v úvahu kto to takto zariadail??
Anonym píše:
Středa 17.04.2013 05:02
Fekál??????????? Prečo sa pán Broska nenapojí na kanalizáciu?
Anonym píše:
Středa 17.04.2013 06:39
To je zaujímavé ona má problem s fekalom a mesto to ma riešit daj mi pristupovu cestu. Nech sa pripojí riadne na kanalizáciu.
Anonym píše:
Středa 17.04.2013 08:06
Hej Mudrlant, a ty mu to pripojenie zaplatíš?, alebo zasa budeš pindať že niekto mu platí pripojenie na kanalizáciu a tebe nič, skoro všetci su napojený zadarmo a on si musí platiť fekál, tam je to rozdiel.
Anonym píše:
Středa 17.04.2013 06:42
Kto ma idelany prístup? dnes, voz, sanitka, dodávka s nábytkom, Broska ho už bude mať na pozemku mesta. Dokaže si to vybaviť alebo mu to mesto vybaví vybavuje.
A čo druhý ludia kto to im vybaví?
Anonym píše:
Středa 17.04.2013 08:01
Buď aj ty iniciatívny občan, neseď v krčme na pive a daj si žiadosť že potrebuješ cestu k domu ale s rozumnými podkladmi a behaj si okolo toho a samozrejme si to zaplať. lebo čo som počul , tak Bróskovci si všetko platia zo svojho a nie z mestského. Takže nekecaj a choď už robiť čosi poriadne.
Anonym píše:
Středa 17.04.2013 13:22
Pozemok nedkupili ani neprenajali iba akože na mestkom pozemku cesta ....pre môj dom.
Anonym píše:
Středa 17.04.2013 13:23
Správna poznámka "ale s rozumnými podkladmi" otoč je rozumný podklad?
Anonym píše:
Středa 17.04.2013 09:28
tu sa nebavime o idealnom pristupe k domu autom - Broskovci a ostatne rodiny v tom rodinnom dome nemaju pristup autom ziadny. Mas nejaky problem s tym, ze si Broskovci na svoje naklady daju urobit zatravnenymi blokmi par metrovu cestu cez mestsky pozemok? Ked budu nieco porusovat, mesto ma tym padom pravo dat im cestu odstranit.
Anonym píše:
Středa 17.04.2013 13:29
Odkiala máte že to budú zatravnenymi blokmi. Mesto VMČ ignoruje nikde nebolo napísane že mesto berie v uvahu VMČ
takže cesta a otoč tak o tom bude jednať mestká rada v podkladoch pre mestku radu nie je vyjadrenie VMČ. len židost M.B kde je židosť otoč a cesta.
Jediná zmena može byť ak o tom budu jednat poslanci a niekto sa spýta a čo VMČ.
Anonym píše:
Středa 17.04.2013 13:34
Akože nemaju prístup žiadny? Cesta je od rohu domu Brosku vzdialena asi 5m to on chce až pred dvere autom prísť??
Anonym píše:
Sobota 20.04.2013 18:24
Mesto podvádza poslancom podvrhlo na schválenie dohodu o vecnom bremene pre M.B s tým že výbor Výbor súhlasi s vybudovaním pristupovej komunikacie.
Pri tom VMČ suhlasi ale za schvalenia podmienok, kedže podmienky nie si nikde v materialoch pre poslancou uvedené budu schvalovať len odporučenie VMČ schvaliť, podmienky nebudu. O podmienkach nebudu nič vedieť ako keby ani žiadne negzistovali. Ale odporučanei VMČ skreslené neuplne budu brat v úvahu.
Mesto sfalšovalo zapisnicu VMČ neuviedlo presné vyjadrenie VMČ čím umyselne uviedli poslancou do omylu.
Ako to bude riešiť Primátor si počkáme. Konkretneho pracovníka ktorý takto sfalšoval neuvidol doslovné znenie zapisnice aj s podmienkami odporučenie VMČ.

Znenie zápisnice VMČ lány: http://www.povazska-bystric[…]_156804__id_type=5#m_156804

Anonym píše:
Sobota 20.04.2013 20:09
Klasika Broslová žiadosť všetko vybavme potichu len nech to už má priklepnuté..
Anonym píše:
Sobota 20.04.2013 20:25
Upozornil som mailom dvoch členov dopravnej komisie, ktorí sú z VMČ Lány, aby na túto vec dohliadli v dopravnej komisii.

Juraj Smatana
Anonym píše:
Sobota 20.04.2013 20:41
V dopravnej komisii????
Anonym píše:
Neděle 21.04.2013 13:36
Áno, v dopravnej komisii, ktorá zasadá 23. apríla, je tento bod tiež na programe:

http://povazska-bystrica.ot[…]ove-hospodarstvo-23-04-2013

Ja sa žiaľ nemôžem komisie zúčastniť, som na pracovnej ceste v zahraničí.
Anonym píše:
Neděle 21.04.2013 16:15
Asi to nebude vec priamo dopravnej komisie ale prednostky PB . Prečo niekto neuvazda plné znenie zapísnic ???

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359