Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu dňa 12. júla 2010

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu dňa 12. júla 2010

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Čtvrtek 22.07.2010 10:00
[2010-07-12] Občianske združenie DV2 chce premeniť bunker na múzeum - Ing. Jágrik a Ing. Mitošinka pripravujú bytovú výstavbu na Lúčkach - petícia proti zbernému dvoru na Dušianici.

 

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 12. júla 2010


 


 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


 


 

Program zasadnutia


 

1/ Požiadavky občanov a organizácií

a/ písomnosť 16691/2010 – žiadosť OZ DV 2 – technické pamiatky mesta Považská Bystrica o odkúpenie pozemku (bunker pred VÚB) parc. č. 1126 v k. ú.

Považská Bystrica za účelom zriadenia múzea CO.


 

b/písomnosť 16580/2010 – žiadosť M. Masaryka o odkúpenie časti, prípadne celej parcely č. KN C 2604/1. Odkúpením parcely získa prístupovú cestu k zadnému dvoru.


 

c/písomnosť 21995/2010 – žiadosť Ing. Jágrika a Ing. Mitošinku o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby „IBV Lúčky“ na pozemkoch KN-C 1953 a 1981/1 v k. ú. Považská Bystrica.


 

2/ Rôzne (informácia o petícii k zmene územného plánu – vytvorenie zberného dvora v lokalite – Dušianica)


 


 


 

Predseda komisie privítal na letnom zasadnutí komisie pre životné prostredie, dopravu a výstavbu členov komisie a zástupcov médií. Následne oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý členovia schválili.


 

K jednotlivým bodom boli prijaté nasledovné stanoviská.


 

1/ Požiadavky občanov a organizácií


 

a/ písomnosť 16691/2010 – žiadosť OZ DV 2 – technické pamiatky mesta Považská Bystrica o odkúpenie pozemku (bunker pred VÚB) parc. č. 1126 v k. ú.

Považská Bystrica za účelom zriadenia múzea CO.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča dlhodobý prenájom pozemku s jestvujúcou podzemnou stavbou (bunker) na parc. č. 1126 v k. ú. Považská Bystrica s nasledovnými podmienkami.

1/ Preveriť súčasný majetkoprávny stav a v prípade potreby zosúladiť majetkové pomery s budúcim vlastníkom pozemkov – Považská združená a. s., ktorá má uzatvorenú s Mestom Považská Bystrica zmluvu o budúcej zmluve.

2/ Zosúladiť zámer s platným územným rozhodnutím v predmetnej lokalite.

3/ Zosúladiť zámer s platným generelom zelene mesta.

4/ Spracovať štúdiu obnovy technickej pamiatky a jej bezprostredného okolia, pričom pri následnej realizácii zabezpečiť základné hygienické zariadenia a parkovacie plochy tak, aby bol projekt v súlade s platnou legislatívou.

7:0:0


 

b/písomnosť 16580/2010 – žiadosť M. Masaryka o odkúpenie časti, prípadne celej parcely č. KN C 2604/1 v k. ú. Považská Bystrica. Odkúpením pozemku získa prístupovú cestu k zadnému dvoru.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča predaj časti pozemku parcely č. KN C 2604/1 v k. ú. Považská Bystrica po prehodnotení využitia predmetného územia a spracovaní štúdie budúceho využitia zostávajúcich parciel a zachovaní prístupu k nim.

7:0:0


 

c/písomnosť 21995/2010 – žiadosť Ing. Jágrika a Ing. Mitošinku o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby „IBV Lúčky“ na pozemkoch KN-C 1953 a 1981/1 v k. ú. Považská Bystrica.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča presunúť prerokovanie tejto žiadosti na najbližšie zasadnutie komisie s prizvaním oboch žiadateľov a zástupcov VMČ Lány.

7:0:0


 


 

2/ Rôzne - informácia o petícii k zmene územného plánu – vytvorenie zberného dvora v lokalite – Dušianica. V tomto bode Ing. arch. Remiš prečítal znenie petície, ktoré znie: Dolupodpísaní občania sídl. Rozkvet sme proti vytvoreniu zberného dvora v lokalite Dušianica, ktorého umiestnenie v navrhovanej lokalite nie je vhodné z týchto dôvodov:

  • blízkosť obytnej zóny

  • zvýšená hlučnosť, prašnosť, zápach

  • premávka ťažkej dopravy – kamióny, nákladné autá

  • možnosť výskytu hlodavcov, hmyzu

  • je to lokalita, ktorou preteká potok

Táto lokalita je oveľa vhodnejšia na vybudovanie športovo-oddychovej zóny (lesný park) alebo nákupno-obchodného centra. Pre Zberný dvor je nutné hľadať umiestnenie v priemyselných zónach mesta, ktoré sú na takéto aktivity určené. Občania sídliska rozkvet sú už samotným bývaním na tomto sídlisku dostatočne potrestaní. Vysoká hustota obytných domov na malom priestore kopcovitého charakteru je už samo o sebe zdrojom problémov s dopravou a parkovaním. Teraz majú dostať obyvatelia sídliska Rozkvet ako darček zberná dvor namiesto dlhodobo neriešenej a nebudovanej občianskej vybavenosti?

Z uvedených dôvodov sme proti zmene územného plánu na vytvorenie zberného dvora.

Po prerokovaní komisia prijala nasledovné stanovisko.


 

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie petíciu k zmene územného plánu v časti zberný dvor Dušianica.

4:0:3


 


 

Ďalej v bode rôzne p. Uherek požiadal o riešenie vzniknutej situácie na novej okružnej križovatke pri Dome kultúry, kde kamióny vytrhávajú pri odbočovaní dlažbu. Navrhol, aby kamióny do bývalých Považských strojární nevyužívali novú okružnú križovatku, ale Kukučínovu ulicu. Požiadal o takéto presmerovanie kamiónovej dopravy.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia žiada prednostu MsÚ preveriť možnosti obmedzenia prejazdu nákladných vozidiel na úseku cesty od Domu kultúry po hlavnú vrátnicu priemyselného areálu. Komisia ďalej žiada preveriť možnosť sfunkčnenia verejného osvetlenia na komunikácii v majetku mesta od hlavnej vrátnice po starú náraďovňu v priemyselnom areáli.


 

Ing. Glabazňa následne požiadal o osvetlenie novovybudovaného basketbalového ihriska na sídl. SNP, nakoľko sa tam začali objavovať znaky vandalizmu.

 

Po prerokovaní všetkých bodov predseda poďakoval prítomným za podnetné návrhy a ukončil zasadnutie komisie.


 


 


 


 

 

Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár


 


 


 

Zapísala: Mgr. Jana Lingešová


 


 

Kópiu zápisnice obdržali:


 

Sekretariát primátora: zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu: zaslané v elektronickej forme

Útvar správy, ÚM,SM a ŽP: zaslané v elektronickej forme


 

Anonym píše:
Čtvrtek 22.07.2010 10:25
ved tam je to dosť daleko od najbližších domov.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.07.2010 11:59
 ... už vidím tých lenivcov z rozkvetu ako by tam chodili športovať - ak tak jedine autom do nákupného centra. Typický mogoňov - najskôr urobíme preložku cesty na okraj mesta, aby sme odľahčili centru, vzápätí už špekulujeme ako vybudovať okolo novej cesty nové centrum - nečudujme sa, že potom bystrica vyzerá tak, ako vyzerá - samé bezkoncepčné a chaotické nápady, ktoré sa uvádzajú do praxe, len aby "vybrané" firmy mohli pumpnúť mestský rozpočet ...
Anonym píše:
Čtvrtek 22.07.2010 13:02
Kruháč pred kulturákom. Tam má problém prejsť autobus-harmonika a kamióny sa dostávajú do neriešiteľnej situácie. Už sa niekoľkokrát stalo, že cúvajú !až na voľnú plochu pri železnici, tam sa pýtajú ako ďalej, hlavne, že pred kruháčom je veľká značka-smer priemyselný park.Myslím , že obvod všetkých kruháčov v meste je zbytočne veľký, aj Lánska, Slov.partizánov, atď,
Anonym píše:
Pátek 23.07.2010 12:15
Kamiony tam nemajú čo robiť, pre nich je cesta okolo štadiona. A petícia o zbernom dvore pod Rozkvetom je navrhnutá v dobrej lokalite, ´daleko od Rozkvetu a budú tam len komodity, ktoré nebudú zapáchať...Ale može byť za tým záujem niekoho kto má v priemyselnom parku / bývalé strojarne/ pozemky, ktoré za lacno odkúpil a teraz by sa za draho odpredali pre mesto na takýto / verejnoprospešný /účel. Už v minulosti takéto pokusy boli na opredaj pre mesto. Ja len že bol taký šum okolo tohoto na Rozkvete, jedna babka povedala, ale babky majú niekedy bohužiaľ pravdu.
Anonym píše:
Pátek 23.07.2010 17:08
petíciou proti zbernému dvoru na Rozkvete sa oháňajú ľudia, ktorí presadzovali zberný dvor + SPAĽOVŇU v strojárňach

rozdiel je v tom, že zberný dvor na Rozkvete sa už nemá kam rozrastať, takže to zostane ako tichá neveľká prevádzka, ale vo fabrike by sa to mohlo zvrhnúť na kombinát kde by sa likvidovali smeti až kdesi z Nemecka
Anonym píše:
Pátek 23.07.2010 17:40
Dnes v správach na TA3 o 15 hod.bolo že P.B. hrozí pokuta do výšky až 333 000 EUR za neskutočné výberove konanie na vývoz smetí v roku 2007. Podľa správy TA3 v prípade prehry, bude sa pokuta vymáhať od konkretních zodpovedných pracovnikov. Vyjadrenie predstaveních mesta.
Anonym píše:
Neděle 01.08.2010 11:49
Babky hovoria, že Dušianica bude preto, lebo nemôže byť Žiar,aj keď by bol najvhodnejší. A to preto, lebo prvá vicezbytočnosť má dohodnuté s Kmotrom od tepla kšefty na Žiari. Údajne v súvislosti s tým odr... aj Diaľničnú spoločnosť a Váhostav.Potvrdili to aj babky z diaľničnej
Anonym píše:
Pátek 23.07.2010 21:00
Kde je lokalita Lúčky, čo chce Mitošinka stavať?
Anonym píše:
Pátek 23.07.2010 22:38
Čoskoro tu bude príspevok aj mapa .Lučky su Dráhy.
Anonym píše:
Sobota 24.07.2010 19:20
Už sa nebude dať prejsť od cintorína na kalváriu? Chce kúpit pozemok - cestu a ohradiť? Ďakujem

« červen 2018 »
červen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359