Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu, konaného dňa 6. júla 2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu, konaného dňa 6. júla 2009

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Úterý 07.07.2009 18:53
Generel zelene obsahuje prakticky úplnú inventarizáciu stromov v meste - Komisia trvá na svojom pôvodnom stanovisku k parku pred Spoločenským domom - Rozšírenie parkovacích plôch na Rozkvete odporučené - Dodatočne zaradený projekt priemyselného parku v Považských strojárňach ide okamžite na zastupiteľstvo - Komisia odporučila prednostovi mestského úradu listom vyzvať Vyšší územný celok, aby uvoľnil na parkovanie priestory v objekte Nemocnice s poliklinikou.

Z á p i s n i c a

zozasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 6. júla 2009Prítomní: podľa prezenčnej listiny


PROGRAM:

1. Generel zelene Považská Bystrica

2. Požiadavka primátora mesta o opätovné prerokovanie problematiky parkoviska pred bývalým Spoločenským domom

3. Rozšírenie parkovacích plôch Rozkvet – Ul. Novomeského I (dolná časť)

4. Rozšírenie parkovacích plôch Rozkvet – Ul. Novomeského II (horná časť)

5. Rôzne

6. ZáverPredseda komisie privítal prítomných na zasadnutí komisie, vysvetlil prečo komisia zasadá v netradičnom čase a oboznámil ich s programom zasadnutia.

P. Matušík navrhol zaradiť do programu žiadosť Teplárne a. s. Považská Bystrica na prerokovanie projektového zámeru vybudovania Priemyselného parku v areáli bývalých Považských strojární s využitím štrukturálnych fondov EÚ.


Po hlasovaní členov komisie pomerom 9:0:1 sa tento bod zaradil do programu rokovania.


1. Generel zelene Považská Bystrica

Ing. Martinková informovala o vypracovanom Genereli zelene Považská Bystrica.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie informáciu o spracovanom Genereli zelene mesta Považská Bystrica, odporúča podrobne rozpracovať jeho časť – dokument Starostlivosť o dreviny a zosúladiť odporúčania generelu zelene s územným plánom mesta. Po prerokovaní v MsZ odporúča zverejniť generel zelene na internetovej stránke mesta.

11:0:0


2. Požiadavka primátora mesta o opätovné prerokovanie problematiky parkoviska pred bývalým Spoločenským domom

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia potvrdzuje svoje pôvodné stanovisko k zámeru výstavby a umiestneniu stavby parkoviska z 1. decembra 2008.

11:0:0

Stanovisko z 01. 12. 2008:

Komisia odporúča schváliť umiestnenie stavbyparkoviska – Považská Bystrica – Strojárenská štvrť na pozemku parc. č. 5471/1.


3. Doplnený bod programu – žiadosť akciovej spoločnosti Tepláreň, a.s. Považská Bystrica o schválenie zámeru vybudovania priemyselného parku v areáli bývalých Považských strojární – lokalita Tepláreň

O zámere vybudovať priemyselný park v areáli bývalých Považských strojární (lokalita Tepláreň) informovali členov komisie zástupcovia Teplárne a. s. Ing. Kvocera, generálny riaditeľ a Ing. Bednár. Uviedli, že písomnú žiadosť podali do pošty MsÚ dňa 6.7.2009 (pozn.: t.j. v deň rokovania komisie). Ide o zaujímavý zámer, v ktorom mesto môže získať 10 mil. € z EU fondov na zriadenie priemyselného parku, pričom by sa na nákladoch projektu finančne podieľalo len 5-timi %-ami. Obstarávacia cena pozemku predstavuje maximálne 10% z ceny projektu.

Spracovaný materiál „Priemyselný park“ pošlú v elektronickej forme na MsÚ a následne ich sekr. komisie rozpošle členom komisie.

V diskusii k tomuto bodu p. Matušík požiadal, aby bol uvedený zámer na vybudovanie priemyselného parku zaradený do programu rokovania MsZ dňa 15. 07. 2009.

Mgr. Smatana navrhol podmienky, za ktorých by bolo možné zámer schváliť, a to:

  • cenu pozemku dohodnúť vopred pred schválením zámeru EU fondami,

  • spracovať štúdiu environmentálnych záťaží pozemku,

  • informovať verejnosť a členov komisie o zámere,

  • uviesť zámer na vybudovanie priemyselného parku do súladu s územným plánom mesta.


Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť projektový zámer na vybudovanie priemyselného parku v priemyselnom areáli bývalých Považských strojární v lokalite Teplárne v Považskej Bystrici a súčasne odporúča zaradiť zámer ako bod programu na rokovanie MsZ dňa 15. 07. 2009.

10:1:0


4. Rozšírenie parkovacích plôch Rozkvet – Ul. Novomeského I

Štúdiu rozšírenia parkovacích plôch prezentoval Ing. arch. Balušík.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť Štúdiu rozšírenia parkovacích plôch Rozkvet - Ul. Novomeského I (dolná časť) s požiadavkou rozšírenia štúdie o variant parkovania so šikmým státím vo vybraných častiach ulice (požiarneho chodníka).

11:0:0


5. Rozšírenie parkovacích plôch Rozkvet – Ul. Novomeského II

Štúdiu rozšírenia parkovacích plôch prezentoval Ing. arch. Balušík.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť Štúdiu rozšírenia parkovacích plôch Rozkvet - Ul. Novomeského II (horná časť) s požiadavkou na preverenie možnosti šikmého státia, a tým zvýšenia kapacity parkoviska.

11:0:0


6. Rôzne

Ing. Ješík upozornil na kritickú situáciu s parkovaním pri NsP. Po diskusii komisia prijala nasledovné stanovisko:

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča odborným útvarom mesta a prednostovi MsÚ písomne osloviť VÚC TN, ako zriaďovateľa NsP, s požiadavkou riešenia problému  parkovania pri nemocnici a návrhom využiť na parkovanie aj priestory vlastného areálu NsP.


7. Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za aktívny prístup a ukončil zasadnutie.

Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár

Zapísala: Bc. Jana Lingešová

Kópiu zápisnice obdržali:


Sekretariát primátora: zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu: zaslané v elektronickej forme

Útvar správy, ÚM,SM a ŽP: zaslané v elektronickej forme

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 08.07.2009 07:31

"1. Generel zelene Považská Bystrica a p. Martinková...." Nemôžem si pomôcť, ale mám taký dojem, že tento generel p. Martnková vypracúva už cca. 20 rokov a že je to jediná náplň práce tejto pani...

"2. Požiadavka primátora mesta o opätovné prerokovanie problematiky parkoviska pred bývalým Spoločenským domom" ...Ďalšie parkovisko miesto parku? A že vraj kríza...

...

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 08.07.2009 09:46
Generel zelene vypracovala firma AWE z Piešťan http://www.awe-atelier.sk/

využívala pri tom množstvo podkladov, určite aj od pani Martinkovej.

Generel by mal byť čoskoro na webe, kvalitu bude môcť posúdiť každý sám.

Pre nás to bude veľká pomôcka, znovu obnovíme svoju angažovanosť vo výrubových konaniach.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 10.07.2009 06:57

Tí v tej stavebnej komisií musia byť pekní fasovia, keď im nevadí ako sa po meste stavia - posledne stlpy v strede chdoníka. Aj keby im to nešlo cez konisiu, predpokladám, že sú občania P.B. alebo aspoň po meste chodia, neprišli z Marsu a nemali by byť slepí !!!

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 10.07.2009 08:54
Nemýľte si stavebnú komisiu s kolaudačnou komisiou.

"Stavebná komisia" je poradným orgánom zastupiteľstva vo veciach výstavby, dopravy a životného prostredia. Väčšina jej práce spočíva v tom, že pripomienkuje zámery.

Ale môžete sa spoľahnúť, že lampy v strede chodníka sa na najbližšej komisii budú preberať. Ak nie iní členovia, tak ja sa určite budem pýtať, kto to tak naprojektoval a kto takú prácu za mesto prebral.

Je však možné, že to nejaký poslanec otvorí už na najbližšom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať skôr, než je termín stavebnej komisie.

Mimochodom, unikátne sú aj chodníky pri Diamone - ten prechod medzi pešou zónou pri Domanižanke a pešou zónou pri úrade práce. Z plošiny pre cyklistov, kočíky a vozíčkarov - hrana chodníka. Pár metrov od toho - plynulý nábeh pre peších. Na hlavu postavené.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 10.07.2009 11:17

Na komisii sa spýtajte kde sa stratila estetická zámková dlažba a prečo sa nedala naspäť, ale dal sa tam otrasný asfalt, ktorý sa mohol použiť inde. Len aby sa to nestalo pravidlom že zmizne dlažba z celého mesta a všade sa to zaasfaltuje. Ak budu oponovať že asfalt je cenovo výhodnejší tak nech si pred mestským úradom dajú rozobrať dlažbu a nahradia ju lacnejším asfaltom...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 13.07.2009 18:34

Samozrejme, že stavebná komisia je to čo ste písali, ale isto ten projekt išiel aj cez ich a vedenie mesta, a teda už vtedy bolo jasné, že tam bude asvalt!! Vedenie mesta teda ako dobrý hospodár / toto som prehnal - už kecám / malo teda okamžite reagovať ako ďalej využiť kvalitný materiál, ktorý ostane - v tomto prípade zámkova dlažba. Alebo ju uý má niektorí z nich doma na dvore ? Potom S O R R Y !!

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 13.07.2009 21:44
Čudovali by ste sa, čo všetko cez komisiu pre životné prostredie, výstavbu a dopravu NEJDE.
Napríklad teraz - zámer odpadového hospodárstva. Predkladajú ho do zastupiteľstva, ale komisia ho ani nevidela.

(Na tú zámkovú dlažbu podám infozákonovú žiadosť, ale nepreceňoval by som to - dlažobné kocky totiž na sebe nemajú vyrazené číslo... pred pár rokmi sme sa pýtali, kam sa podel travertínový obklad z rekonštruovaného podchodu, s odpoveďou nemali problém - poškodené časti sa vyhodili, použiteľné časti sa použili tam a tam.)

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359