Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu, konaného dňa 17. marca 2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu, konaného dňa 17. marca 2009

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pátek 03.04.2009 01:00
Návrh rozpočtu mesta na roky 2009 - 2022 - Diaľnicou sa bude zaoberať zastupiteľstvo - Stánky v centre mesta...

Z á p i s n i c a

zozasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 17. marca 2009Prítomní: podľa prezenčnej listiny


PROGRAM:

1/ Návrh rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2009 - 2011

2/ Štúdia rozmiestnenia pevných a prenosných stánkov v CMZ

3/ Informatívna správa o priebehu výstavby diaľnice D1

4/ Požiadavky občanov a organizácií

5/ Záver


Predseda komisie privítal prítomných na zasadnutí komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia.


1/ Návrh rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2009 – 2011

Ing. Šebák informoval o príprave návrhu rozpočtu mesta na roky 2009 – 2011 pričom pripomenul, že hospodárska kríza sa nevyhýba ani samosprávam – prípravné činnosti budú hlboko za očakávaním. V tomto období je možné, aby mali aj samosprávy schodkový rozpočet.

P. Matušík pripomienkoval položku „zimný štadión“, uviedol, že je potrebné zabezpečiť signalizačné zariadenie úniku čpavku, pretože bez neho sa nemôže štadión prevádzkovať.

Ing. Appel podrobne informoval o jednotlivých položkách kapitálových výdavkov mesta.

Ing. Ješík navrhol, aby mesto realizovalo čo najviac stavebných akcií, napríklad na úkor športu a kultúry, a tým by podporilo politiku aktívnej zamestnanosti.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie Návrh rozpočtu mesta Považská Bystrica na r. 2009 – 2011 s tým, že odporúča v návrhu rozpočtu v časti kapitálové výdavky doplniť a akceptovať výdavkové položky vedúce k aktívnej politike zamestnanosti na území mesta.

8:0:2

2/ Štúdia rozmiestnenia pevných a prenosných stánkov v CMZ

Ing. arch. Balušík prezentoval Štúdiu rozmiestnenia pevných a prenosných stánkov v CMZ.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie Štúdiu rozmiestnenia pevných a prenosných stánkov v CMZ ako pilotný projekt pre výstavbu a umiestňovanie dočasných stánkov. Ako prvú lokalitu na umiestňovanie stánkov odporúča využiť priestor medzi budovou Prioru a OD BANCOM. Komisia odporúča Ing. arch. Balušíkovi a Útvaru SV a RM stanoviť podmienky pre vzhľad a rozmery stánkov do najbližšieho zasadnutia komisie.

9:0:1

3/ Informatívna správa o priebehu výstavby diaľnice D1

Ing. Kručay informoval o priebehu výstavby diaľnice D1 v úseku Sverepec – Vrtižer. Upozornil na nesúlad s ukončením 1. (30. 11. 2010) a 2. (júl 2010) úseku diaľnice D1. (Informatívnu správu členovia obdržali v elektronickej forme).

Ing. Matušík navrhol, aby sa materiál nepredkladal v mestskom zastupiteľstve ako informatívna správa, ale ako stanovisko mesta k zmene stavby pred dokončením, nakoľko sa menia dva mostné objekty (Galanovec a Kúnovec).

Tento návrh bol členmi komisie prijatý.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča MZ prerokovať informatívnu správu o priebehu výstavby diaľnice D1 v úseku Sverepec – Vrtižer a stanovisko k zmene stavby pred dokončením ako dva samostatné materiály.

5:0:4

Komisia ďalej v súvislosti s hore uvedeným návrhom odporúča:

a/ vedeniu mesta rokovať s investorom diaľnice o časovom nesúlade ukončenia 1. a 2. úseku, o možných negatívnych dopadoch takého riešenia na dopravnú situáciu v meste a spôsobe riešenia tohto nesúladu,

b/ akceptovať navrhované technické zmeny riešenia úseku,

c/ vedeniu mesta prekonzultovať s investorom diaľnice možnosť alokácie úspor zo zmeny projektu (asi 300 000 €) na území mesta.

9:0:0


4/ Požiadavky občanov a organizácií


a/ - Písomnosť 25287/dp/2008 – žiadosť P. Šteinigera o umiestnenie stánku s rýchlym občerstvením na parcele č. 861/7 v CMZ.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča riešiť žiadosť v súlade s predloženou Štúdiou rozmiestnenia pevných a prenosných stánkov v CMZ v blízkosti objektu bývalých tlačiarní v priestore existujúcich predajných stánkov, súčasne odporúča predpísať typ stánku BUKRAN.

10:0:0


b/ - Písomnosť 3085/dp/2009 – žiadosť J. Špaleka o prenájom pozemku za účelom postavenia stánku s občerstvením podľa priloženého nákresu (oproti OD PRIOR).

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča riešiť žiadosť v súlade s predloženou Štúdiou rozmiestnenia pevných a prenosných stánkov v CMZ v blízkosti objektu bývalých tlačiarní v priestore existujúcich predajných stánkov, súčasne odporúča predpísať typ stánku BUKRAN.

10:0:0


c/- Písomnosť 3403/dp/2009 – žiadosť I. Mikudíka o odpredaj časti pozemku KN-C parc. č. 3700/1 (ide o cca 2300m2). Vlastníkom pozemku je Mesto Pov. Bystrica, p. Mikudík má prenájom pozemku na 14 rokov na podnikateľské účely.

Písomnosť je zaradená v programe na základe požiadavky Komisie pre financovanie a hospodárenie pri Mestskom zastupiteľstve zo dňa 13. 02. 2009 o prehodnotenie stanoviska v súlade s platným územným plánom za účasti p. Mikudíka a VMČ Rozkvet a podania návrhu komplexného riešenia lokality so zosúladením podmienok VMČ Rozkvet, t. j. konkrétna stavba budovy s dielňami pre vykonávanie služieb sklenárstva a rámovanie obrazov, administratívnych priestorov podľa predloženej štúdie p. Mikudíka v konkrétnej časti lokality územia mesta, kde sa v súčasnosti nachádza provizórna stavba sklenárstva.

Stanovisko KpŽP,VaD z 19. 06. 2007:

Komisia odporúča schváliť výstavbu viacúčelovej budovy na časti parc. KN č. 3700/1 v k. ú. Považská Bystrica (sídl. Rozkvet).


Stanovisko KFHM z 13. 02. 2009: so súhlasom pána Mikudíka prítomným na zasadnutí komisie, sa žiadosť odkladá.

Komisia odporúča KpŽP,VaD ako aj VMČ 4 Rozkvet prehodnotiť stanoviská v súlade s platným územným plánom za účasti p. Mikudíka a navrhnúť komplexné riešenie lokality.


Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia v záujme zachovania kontinuity a ďalšieho rozvoja podnikateľských a záujmových aktivít v lokalite odporúča Útvaru SV a RM vyvolať rokovanie medzi Mestom Považská Bystrica, p. Mikudíkom a majiteľmi okolitých pozemkov k posúdeniu komplexného perspektívneho riešenia územia medzi objektom Okresného archívu a budovou telekomunikácií do 30 dní od zasadnutia komisie 17.3.2009. Následne odporúča spracovať štúdiu rozmiestnenia objektov a ich vzájomných vzťahov v predmetnom území. Na základe výsledkov týchto krokov opätovne posúdiť žiadosť pána I. Mikudíka.

7:1:2


d/ - Písomnosť 5816/dp/2009 – žiadosť A. Brezničana o schválenie architektonickej štúdie na výstavbu bytového domu na ul. I. Krasku v k. ú.  Pov. Bystrica na parc. č. KN-E 5419/3.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie informáciu o štúdii umiestnenia bytového domu na ul. I. Krasku. Žiada doplniť stanovisko VMČ Stroj. štvrť k umiestneniu objektu a doplniť vizualizáciu umiestnenia objektu v reálnom prostredí.

7:0:2


5/ Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za aktívny prístup a ukončil zasadnutie.


Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár


Zapísala: Bc. Jana Lingešová
Kópiu zápisnice obdržali:


Sekretariát primátora: zaslané v elektronickej forme


Sekretariát prednostu: zaslané v elektronickej forme


Útvar správy, ÚM,SM a ŽP: zaslané v elektronickej forme

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 24.03.2009 18:55
Návrh rozpočtu nájdete na
http://www.povazska-bystrica.sk/oznamy.phtml?id6=51&module_action__0__id_info=15385
Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 25.03.2009 07:26

pán Smatana viete čosi vic o tej bytovke ?

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359