Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu dňa 20. októbra 2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu dňa 20. októbra 2009

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pondělí 26.10.2009 16:15
[2009-10-20] Informatívna správa o výstavbe diaľnice * Investičná výstavba v roku 2009 * Žiadosť Ing. Matušíka o dlhodobý prenájom pozemku pre účely zábavno - relaxačného centra odložená pre nesúlad s územným plánom * Žiadosť Stanislava Kalla o rekonštrukciu z hospodárskej budovy na polyfunkčný objekt vrátená na prepracovanie *

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 20. októbra 2009

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

PROGRAM:

1/ Informatívna správa o priebehu výstavby diaľnice D1 v úseku Sverepec – Vrtižer

2/ Informatívna správa o stave plnenia a realizácie investičných stavieb v meste Považská Bystrica

3/ Požiadavky občanov a organizácií

4/ Rôzne:

  • PD prestavby ZŠ Milochov na byty a MŠ

  • Informácia o obstarávaní Doplnku č. 2 a 3 ÚPN mesta Považská Bystrica

  • Zmena križovatky Rozkvet, Prístupová ulica a zjednosmernenie Helenskej ulice

5/ Diskusia

6/ Záver

 

 

Predseda komisie privítal prítomných na zasadnutí komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia. Komisia rolovala podľa predloženého programu.

 

1/ Informatívna správa o priebehu výstavby diaľnice D1 v úseku Sverepec – Vrtižer

V tomto bode informoval Ing. Kručay o priebehu výstavby diaľnice D1 v úseku Sverepec - Vrtižer. Správa je pripojená v prílohe originálu zápisnice, členovia komisie ju obdržali v elektronickej forme. Členovia komisie si súčasne prezreli aktuálnu obrazovú dokumentáciu z výstavby jednotlivých objektov tohto diaľničného úseku a oboznámili sa z jedinečnými technológiami použitými pri výstavbe mestskej estakády.

Ing. Haviar považoval za potrebné doplniť niektoré informácie o výstavbe diaľnice, a to:

  1. napriek posunutiu niektorých termínov bude spustený do užívania I. aj II. úsek diaľnice do 31. 05. 2010. K tomuto termínu sú nastavené všetky ostatné termíny.

  2. podarilo sa presadiť, že diaľnica sa spustí do prevádzky naraz a nie po úsekoch, ako bolo pôvodne plánované. Spúšťanie diaľnice po úsekoch by spôsobilo dopravný kolaps v meste Považská Bystrica. Naviac zmena dopravného značenia by stála niekoľko miliónov korún.

Tieto dve veci pokladá za úspech pri rokovaniach s NDS, a. s.

Ďalej informoval o prekládke cesty II/517 od reštaurácie Salaš smerom na Čierne háje – termín dokončenia tejto stavby je do konca novembra 2009, ale tento termín sa pravdepodobne nepodarí dodržať, nakoľko v spomínanom úseku došlo k zosuvu pôdy a preto sa termín dokončenia posunie do konca roka. Spustením tohto úseku cesty do prevádzky sa výrazne zlepší dopravná situácia v meste Pov. Bystrica. Dopravnú situáciu v meste výrazne pomohli riešiť aj dve kruhové križovatky na Partizánskej ulici. Ďalej zdôraznil, že je potrebné venovať pozornosť plánovanej preložke štátnej cesty I. triedy I/61 od ČS OMV poza rybníky s prepojením po okružnej komunikácii do veľkej kruhovej križovatky smerom na Ulicu M. R. Štefánika k pošte. Toto je téma, ktorú otvorilo nové vedenie mesta a poslanci by mali dôsledne a rozhodne trvať na tom, aby sa tento úsek zrealizoval, pretože ak sa to nepodarí, tak možno ďalších 50 rokov táto preložka nebude zrealizovaná.

Ďalej informoval, že Mesto Pov. Bystrica sa snaží pre občanov, ktorí bývajú v dotyku s diaľnicou zabezpečiť čo najväčšie kompenzácie. Nad rámec zákona boli vymenené občanom okná a dvere a v rokovaní sú ďalšie opatrenia v prospech občanov mesta.

 

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie Informatívnu správu o priebehu výstavby diaľnice D1 v úseku Sverepec – Vrtižer, stav k októbru 2009.

11:0:0

 

2/ Informatívna správa o stave plnenia a realizácie investičných stavieb v meste Považská Bystrica

Informáciu o stave na investičných stavbách podali Ing. Appel a Ing. Adam, vedúci útvarov MsÚ. Správa je pripojená v prílohe originálu zápisnice, členovia komisie ju obdržali v elektronickej forme.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie Informatívnu správu o stave plnenia a realizácie investičných stavieb v meste Považská Bystrica k mesiacu október 2009.

11:0:0

 

3/ Požiadavky občanov a organizácií

K jednotlivým požiadavkám boli prijaté nasledovné stanoviská:

 

a/ - Písomnosť č. 22188/09 – žiadosť F. Matušíka o dlhodobý prenájom parcely č. 930/29 v k.ú. Pov. Bystrica, ktorá je v územnom pláne vedená ako mestská zeleň. Na uvedenej parcele chce umiestniť Prvý zábavno rekreačný areál mesta Pov. Bystrica.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča žiadosť o dlhodobý prenájom parcely č. 930/29 v k.ú. Pov. Bystrica odložiť z dôvodu:

a/ časť zámeru - parkovisko - je v rozpore s platným územným plánom mesta,

b/ podľa ÚPN mesta je predmetným územím navrhovaná cyklotrasa,

c/ v pripravovaných Zmenách a doplnkoch č. 2 k ÚPN mesta je zaevidovaná žiadosť na zmenu funkčného využitia časti predmetnej plochy na parkovanie.

10:0:0

 

b/ - Písomnosť 19625/dp/2009 – žiadosť MUDr. L. Jurkovej a M. Zajasenskej o odpredaj časti pozemku na parcele č. 4601/105 v k. ú. Považská Bystrica o výmere cca 20 m2 podľa priloženej snímky z mapy KN. Pozemok je potrebný na sprístupnenie svojich pozemkov parc. č. 4086/1, 4085/1 a4085/3.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť odpredaj časti pozemku na parcele č. 4601/105 v k. ú. Považská Bystrica.

9:0:1

 

c/ - Písomnosť 18257/dp/2009 – žiadosť Ing. arch. R. Šaradina o stanovisko mesta k investičnému zámeru Považská Bystrica, Sládkovičova ul., parc. č. 555/2, 555/3, polyfunkčný objekt so ziskom 4 b.j. – prestavba a nadstavba – objednávateľ Kallo Stanislav. Objekt bude mať po realizácii tri nadzemné podlažia bez suterénu a bude zastrešený plochou strechou. Pôdorys kopíruje pôvodné rozmery hospodárskeho objektu (20,0x7,03 m) s alternatívnou možnosťou pristavenia schodiska na horné podlažia. Výška objektu nepresiahne 11 m. Objekt bude sprístupnený z mestského parkoviska na Sládkovičovej ul.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča žiadosť vrátiť na prepracovanie, neodporúča prístup na pozemok z mestského parkoviska.

9:0:1

 

d/ - Písomnosť 22791/dp/2009 – žiadosť Z. Neuhausera a J. Dubca o stanovisko k umiestneniu prístrešku pre garážovanie osobných vozidiel na sídl. Dedovec – parc. č. 2245/1 v k.ú. Pov. Bystrica.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia neodporúča schváliť žiadosť o umiestnenie prístrešku pre garážovanie vozidiel.

6:1:2

 

4/ Rôzne:

  • PD prestavby ZŠ Milochov na byty a MŠ

Ing. Appel informoval, že sú spracované dva návrhy na prestavbu ZŠ na byty a materskú školu. Jeden návrh je na výstavbu 10-tich bytových jednotiek so zachovaním školy a MŠ a jeden na výstavbu 13-tich b. j. a MŠ.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie projektovú dokumentáciu prestavby ZŠ Milochov na vedomie.

8:0:0

 

  • Informácia o obstarávaní Doplnku č. 2 a 3 ÚPN mesta Považská Bystrica

Ing. arch. Šešová informovala o obstarávaní Zmien a doplnkov č. 2 a 3 územného plánu mesta Považská Bystrica. Uviedla, že na základe metodického usmernenia Krajského úradu v Trenčíne sa tieto doplnky zlúčili do jedného doplnku č. 2. Všetky zaevidované žiadosti o zmenu ÚPN sú spracované v tabuľkovej forme, sú prerokované s vedením mesta a poskytnuté spracovateľovi.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie informáciu o obstarávaní Doplnku č. 2 a 3 ÚPN mesta PB na vedomie.

8:0:0

 

  • Zmena križovatky Rozkvet, Prístupová ulica a zjednosmernenie Helenskej ulice

Informáciu o zmene križovatky Rozkvet, Prístupová ulica/Ulica M. Benku na kruhovú križovatku a zjednosmernenie Helenskej ulice podal Ing. Pekár. Rozmerové a dispozičné parametre súčasnej križovatky umožňujú jej relatívne rýchlu a jednoduchú prestavbu na kruhový objazd použitím prefabrikovaných dielcov v kombinácii so zvislým a vodorovným značením a ďalšími technickými prvkami. Zmena križovatky na kruhový objazd by prispela k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti dopravy na vstupe do sídliska.

K problematike komplikovanej a zlej priechodnosti Ulice ČSA (bl. F) a Helenskej ulice (bl. M) podal analýzu stavu s možnými východiskami. Dopravnú situáciu by čiastočne pomohlo riešiť zjednosmernenie Helenskej ulice. Zavedenie jednosmerného režimu aj na Ulici ČSA by síce zlepšilo priechodnosť ulice, ale výrazne by predĺžilo jazdu sídliskom obyvateľom tejto ulice a sekundárne by zaťažilo Helenskú ulicu zvýšeným pohybom vozidiel, ktoré by boli nútené pokračovať v jazde v smere jednosmernej dopravy. Pri prezentácii vysvetlil, že optimálnym súčasným riešením zložitej dopravnej situácie na sídl. Rozkvet s minimálnym dopadom na rozpočet mesta a postihujúcim najmenší počet obyvateľov sídliska (zvýšený počet km pri prejazde sídliskom) by bolo zjednosmernenie dopravy na Helenskej ulici v úseku od križovatky s Ulicou ČSA (bloky F) po križovatku s Bajzovou ulicou (budova POVBYT-u) v smere jazdy autobusu linky MHD č. 11 (610 m). Opačné smerovanie jednosmerky by síce prinieslo aj ďalšie benefity ako pozdĺžne parkovanie v smere jazdy, zastávky MHD na bezpečnej strane zo strany chodníkov, avšak vyžiadalo by si zvýšené finančné náklady na výstavbu/premiestnenie nových zastávok MHD a vybudovanie prístupových komunikácií od nových zastávok k obytným domom.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie informáciu o zmene križovatky Rozkvet, Prístupová ulica a zjednosmernení Helenskej ulice na vedomie.

8:0:0

 

5/ Diskusia

Na základe žiadostí rodičov detí navštevujúcich V. ZŠ p. Matušík odporúča prerokovať na vedení mesta možnosť vybudovania pešieho chodníka na prístupovej komunikácii k V. ZŠ, nakoľko po jej oplotení musia deti chodiť z Rozkvetu okolo štátneho archívu po miestnej komunikácii, po ktorej jazdia autá.

 

6/ Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za aktívny prístup a ukončil zasadnutie.

 

 

 

 

Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Jana Lingešová

 

Kópiu zápisnice obdržali:

 

Sekretariát primátora: zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu: zaslané v elektronickej forme

Útvar správy, ÚM,SM a ŽP: zaslané v elektronickej forme

Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 16:51
dufam ze ta jednosmerka prejde a stane sa realitou
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 19:13
Pán Matušík. Prvý zábavno rekreačný areál mesta Pov. Bystrica už dávno existuje. Sídli na msú, Centrum 1. Je otvorený zvyčajne posledný štvrtok v danom mesiaci a často v ňom vystupujete aj vy osobne. Najbližšia akcia, 29.10.09 o 9,00 hod.
Anonym píše:
Úterý 27.10.2009 10:30
vraj je v dnešných novinkách článok o matušíkovej čiernej stavbe v centre

hoďte to sem niekto
Anonym píše:
Úterý 27.10.2009 16:59
sam som zvedavy ci v tychto volbach opat bude v popredi ten ktory je znamy cimkolvek a v akomkolvek smere alebo konecne sa prederie do popredia nieco ako svetielko nadeje ze zivot v meste bude o nieco znesitelnejsi okolie o nieco krajsie a zasadnutia VUC ci mesta budu normalnejsie
potrebujeme konecne osobnosti...VUC je len zaciatok to kazdy vie najdolezitejsie je kto zastavi o rok toto nehanebne plytvanie a hanbu ktora sa siri ako smrad po celom okoli...
Anonym píše:
Úterý 27.10.2009 18:25
Dajte ľuďom hry, ako si zoženú chlieb, to je papalášom jedno.
Anonym píše:
Středa 28.10.2009 18:22
cierna stavba??najskor si zistite a potom piste,to je pekna kravina aby on mal ciernu stavbu,to si fakt myslite ze je svacly na hlavu??,alebo ja sa pytam preco taketo prispevky????jaaaaaaaj,idu volby,treba naliachat,pani a damy,trochu diplomatickejsie,tento primitivizmus nema obdobie,nechcete vylepit na plagaty nejake sex.scenky???mozte,ale pozor,ked to urobili Kerulovi,teraz si budu davat policajti pozor,tak vam nic neostava a piste dalej kraviny vy cierní baroni....
Anonym píše:
Středa 28.10.2009 18:26
Ferko,no a na čo si to budú dávať tí policajti pozor?

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359