Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica VMČ Lány, 1. júna 2011

Zápisnica VMČ Lány, 1. júna 2011

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 19.06.2011 17:08
Dopravné problémy na Lánskej prebrané s kapitánom Špirkom - s poslancom VÚC a námestníkom NsP Pavlom Jurčíkom o problémoch s nemocnicou- sfušovaná cesta pri garážach na Nábrežnej -

 

zápisnica VMČ Lány, 1. júna 2011

 


 

 

Prítomní členovia: p. Karas, p. Sárincová, p. Kerepecký, p. Bačík, p. Veličová, p. Smatana P. , p. Smatana J.

 

Ospravedlnený: p. Kardoš

 

Občania, média: p. Žilinčík, p. Kozák, p. Bošková, p. Gajdošík, p. Bednár, p. Posluchová, p. Baran, TV Považie

 

Hostia: p. Špirko - dopravný inšpektor, p. Jurčík - vedúci technického oddelenia NsP Pov. Bystrica

 


 

 

1. Program: Otvorenie, Privítanie hostí, Požiadavky od občanov, Kontrola uzneseni, Návrh na uznesenie a záver.

 

Schválenie programu – jednohlasne

 

2. Predseda VMČ Lány pán Kerepecký prvítal občanov, médiá, hosťa Ing. Špirka, z dopravného inšpektorátu, ktorému bol predložený finančne nenáročný projekt ukľudnenia dopravy na ulici Lánska, ktorý dal vypracovať pán Bačík. Okrem iného sme diskutovali aj o spomaľovacom prahu pri katolíckom dome, lebo ako pán Špirko povedal: “... spomaľovacie prahy nie sú práve šťastným riešením.” Zároveň uvítal, že sa v meste zriadila komisia pred dopravu, ktorá by sa mala zaoberať aj podnetmi od občanov napr. spomaľovacími pruhmi na Pionierskej ulici, či petíciou za pešiu zónu na Dukelskej ulici. Pán Karas navrhol riešiť dopravné situácie napr. nástupnými ostrovčekmi, alebo prechodmi so signalizáciou pri Nemocnici aj pre nevidiacich. Na záver nám pán Špirko prisľúbil, že prednesie návrh, aby sa na Lánskej ulici merala častejšie rýchlosť vodičov a dohodli sme spoluprácu v súvislosti s uzávierkou Dukelskej ulice počas 1. Petro-pavlovskej slávnosti, ktorá sa bude konať dňa 29. júna 2011.

 

Ako ďalšieho hosťa pán Kerepecký privítal pána Jurčíka - poslanca MZ a zároveň aj poslanca TSK, ktorý nám prišiel objasniť situáciu s parkovaním pri Nemocnici v súvislosti s listom, ktorý sme adresovali na všetkých poslancov TSK. Upozornil však na omnoho väčší problém a to, že 1.7.2011 končí ORL (krčné) lôžkové oddelenie v NsP. Ako sám povedal: “V nedávnej minulosti sa zrušilo očné, teraz krčné... nebudeme potrebovať ani rozširovanie parkovísk, keď to takto pôjde ďalej.” Pán Karas navrhol iniciovať napr. petičnú akciu na záchranu krčného oddelenia a za predsedkyňu petičného výboru navrhol pani Sárincovú s čím súhlasila. pán Smatana navrhol za členov petičného výboru, členov VMČ Lány, navrhneme v spolupráci s primárkou oddelenia pani Fabokovou petičné hárky, získame súhlas vedenia na vyberanie podpisov v priestoroch NsP.

 

3. požiadavky od občanov A ORGANIZÁCIí:

 

p. Žilinčík - žiadosť na odkúpenie pozemku na stavbu rodinného domu. VMČ Lány na základe zistených informácií jednohlasne odporučilo predaj pozemku pánovi Žilinčíkovi na stavbu rodinného domu s podmienkou vyjadrenia susedov.

 

majitelia garáží na Nábrežnej ulici pri Domanižanke: p. Bošková - podľa vyjadrenia investora je líniová stavba v okolí garáží skolaudovaná. Z predložených fotografií je zrejmé, že spôsob “zveľadenia” cesty je pre majiteľov garáží neprijateľný, zdvihnutie cesty o cca 15 cm spôsobuje vytápanie garáží, následné opadávanie omietok.... ide o majetkové škody. Bolo prisľúbené riešenie zo strany investora najlacnejším variantom uložením profilu v najnižšom bode, ktorý vodu odvedie do rieky tzv. rigol. VMČ Lány: Po konzultácii so stavebnými odborníkmi považujeme za primerané riešenie v problémovom mieste vyrezať drážku a osadiť líniovú vpusť (napr. typu ekodrine) + po celej dĺžke zrušiť ostré hrany nájazdu. p. Gajdošík: v septembri minulého roku bol na MsÚ, kde ako povedal: ho “uchlácholili”, že budú robiť opravy pri vchode bytovky pri kúpalisku: “...keď zaprší máme pred vchodom tzv. Labutie jazero.” Pán Gajdošík upozornil aj na autá, ktoré často jazdia po pešej zóne k reštaurácií pri kúpalisku. Prečo mesto nevyužíva vchod z opačnej strany od cesty, a prečo nie je stanovený čas na zásobovanie reštaurácie? Pán Gajdošík listom upozorňoval aj na chodník pred bytovkou 927 oproti Hypernove, ktorý je zle naprojektovaný a starý ľudia chodia radšej po ceste. “Nie sú to veľké náklady, ktoré by mesto mali zrujnovať”. Bratislavský projektant nám bude projektovať naše mesto, a my nemáme právo do toho niečo povedať?“ p. Kozák: upozornil na poškodený elektrický stĺp pri garážach, zlé načasovanie zásobovania potravín a zelovocu ráno vo vnútroblokoch Dukelskej ulice hrá z áut nahlas hudba, upozornil aj na výtlky vo vnútroblokoch Dukelskej ulice medzi blokmi 961 a 972 p. Smatana P: pokiaľ sa zásobuje v obytnej zóne sú majitelia povinní dodržiavať stanovený čas zásobovania vo vnútroblokoch Dukelskej ulice.

 

4. Kontrola uznesenia (zo 4.5. 2011):

 

■ doriešiť problém sokola myšiaka - problém vyriešila “matka príroda”, sokol sa zahniezdil, preto je úloha naďalej v riešení

 

■ likvidácia čiernej skládky na Dedovci – fotopasca - úloha v riešení - zodpovedný p. Smatana P., p.Veličová

 

■ list - čistenie kanálov adresovať pánovi Balušíkovi, generálnemu riaditeľovi Vodohospodárskej spoločnosti - úloha v riešení

 

- zodpovedný p. Sárincová, p. Karas

 

■ pozvať pána Špirka na VMČ a doriešiť dopravu na Lánskej, hlavne chodcov - pán Špirko pozvanie na VMČ prijal a navrhol napísať list s požiadavkami na dopravnú komisiu - zodpovední p. Bačík, p. Veličová

 

■ komplexné riešenie čistenia ulíc – rokovanie so zástupcami mesta, firmou Megaweste a zástupcami VMČ

 

- zodpovední p. Kerepecký - úloha v riešení - predloženie požiadavky na stretnutie predsedov mestských častí s primátorom mesta

 

■ riešenie havarijného stavu vnútroblokov na Dukelskej ulici, ale i všetky pozemky, ktoré vlastní mh a evidentne sa o ne nestará.

 

Preskúmať možnosť prebytočnosti pre ministerstvo – úloha v riešení - zodpovední p. Pavel Smatana, p. Veličová

 

■ návrh na objektívne preskúmanie možnosti prístupovej cesty k rodinnému domu 928/28 pána Brosku, pána Šimíka.

 

- z MsÚ bol pánovi Broskovi zaslaný list - úloha splnená

 

■ osadenie kríkov v okolí tabule VMČ Lány - úloha splnená

 

5. NáVRH NA UZNESENIE + ZÁVER

 

■ list na prednostu MsÚ Ing. Jozefa Smatanu - žiadosť o zaslanie preberacieho protokolu cesty pri Domanižanky, apelovať na mesto, aby navrhlo opatrenia voči zamestnancom, ktorí stavbu - cestu pri Domanižanke prebrali na jeseň minulého roku a následné

 

opatrenia, aby sa takéto stavby ani v budúcnosti neprebrali - zodpovední p. Smatana J., p. Kerepecký

 

■ list - žiadosť na prednostu MsÚ o úpravu-rozšírenie chodníka, položenie zámkovej dlažby pri prechode z Hypernovy k domu 927

 

- zodpovedný p. Sárincová, p. Kardoš

 

■ riešenie otázky zásobovania obchodu Koruna a zelovocu stanovením vyhradených dôb zásobovania tak, aby nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja - zodpovedný p. Smatana Pavel

 

■ požiadavka na dopravnú komisiu – dopravné značenie Obytná zóna na Dedovci, retardéri na Pionierskej ulici, petícia pešia zóna na Dukelskej ulici, ukľudnenie dopravy na Lánskej, riešenie zásobovania reštaurácie kúpaliska - p. Veličová, p. Bačík,

 

■ riešenie havarijného stavu vnútroblokov na Dukelskej ulici, ale i všetky pozemky, ktoré vlastní mh a evidentne sa o ne nestará.

 

Preskúmať možnosť prebytočnosti pre ministerstvo - zodpovední p. Pavel Smatana, p. Veličová

 

■ likvidácia čiernej skládky na Dedovci – fotopasca - úloha v riešení - zodpovední p. Smatana P., p.Veličová

 

■ list - čistenie kanálov adresovať pánovi Balušíkovi, generálnemu riaditeľovi Vodohospodárskej spoločnosti - úloha v riešení

 

- zodpovední p. Sárincová, p. Karas

 

Najbližší termín stretnutia VMČ Lány - 7. september 2011 o 17,00 h. v CVČ, 1. poschodie č. d. 12.,

 

mimoriadne stretnutia VMČ Lány.

 

 


 

 

Anonym píše:
Úterý 21.06.2011 15:36
tie redardéry pri cirkevnej mohol dať len neznalec. Nehovoria o tých predtým.
kto zaplatí tlmiče?

druhá vec, teraz sa všetci sústredia na to, aby sa trafili do otvorov a nie kto ej na prechode.

Vo vyspelých krajinách to riešia zužovaním cesty, majú to aj v PU ak idete z dialnice do PU z mosta na kruháč.
Niekto povie, to je drahé, ono to nie je drahé, len v PB je to drahé, lebo to musí stáť 3 krát toľko ako v rakúsku
Anonym píše:
Úterý 21.06.2011 16:08
Tie retardery plnia svoj účel.
A dobre.
Anonym píše:
Úterý 21.06.2011 16:23
Presne tak
Anonym píše:
Úterý 21.06.2011 18:46
A niekto nie je schopný usledovať prechod pre chodcov popri tom, ak mieri autom medzi retardéry, mal by vrátiť vodičák a chodiť peši a MHDčkou.
Anonym píše:
Středa 22.06.2011 00:12
Tie vaše články stáli za usmiatie. Táto križovatka je fakt pomerne neprehľadná a celé to sledovať hlavne pri presune detí do a zo školy a ostatných osôb neni až také jednoduché. Kto má už niečo odjazdené mi dá za pravdu. Potom sa použije niečo čoho snahou je upozorniť vodiča na prechod pre chodcov a zníženie rýchlosťi. Pre tú osobu, čo má strach o tlmiče, auto má aj rýchlosť 1 a 2, ktoré slúžia okrem iného aj na pomalý prejazd retardérom bez zastavenia - verte ide to. Ročne najazdím pomerne dosť a ako väčší problém v ničení tlmičov vidím stav ciest na Slovensku a je úple jedno či je po zime alebo je leto. Retardér tiež neslúži na hru - čistý stred inak vráť vodičák a jazdi MDS, tak toto považujem za crazy myšlienku roku !!!! Nie som odborník na stavby, ale použitie "kruháča" pri takto rozdielnej úrovni ciest - hlavne spod mosta by bol asi problém a tomu vášmu zužovaniu ciest nerozumiem???. Je samozrejmé, že ak schádzate z dialnice na menej priepustnú komunikáciu napr. jednoprúdovú cestu musíte zúžiť premávku, ale kde je táto križovatka od dialnice.
Anonym píše:
Středa 22.06.2011 00:08
...ale výbor môže len evidovať problém a posunúť ho na mestský úrad.
Výbor nerozhoduje o peniazoch a nemôže ani rozkázať pracovníkovi aby niečo vybavil alebo opravil.
Tak sa trochu obávam že veľkej aktivite výboru nezodpovedá reakcia od mesta. Číta vôbec niekto na meste tie zápisnice?
Anonym píše:
Středa 22.06.2011 06:59
Aj VMČ može vytvorit tlak cez ludí na mesto. Je pravda že VMČ má len odporučací charakter, ale je a poukazuje na problem. Vetšina miest na Slovensku žiadne VMČ nemá.

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359