Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Juraj Smatana podal podnet na prokuratúru proti postupu vyšetrovateľa Policajného zboru vo veci letákov, kritizujúcich hromadenie funkcií Karolom Janasom

Juraj Smatana podal podnet na prokuratúru proti postupu vyšetrovateľa Policajného zboru vo veci letákov, kritizujúcich hromadenie funkcií Karolom Janasom

Autor: redakcia Poslední změna: Úterý 02.09.2014 07:26
[2014-08-14 TLAČOVÁ SPRÁVA] Citát Juraj Smatana: "Už deväť mesiacov ležia na oddelení Policajného zboru v Považskej Bystrici letáky, ktoré som vydal pred voľbami do VÚC v novembri 2013, aby som upozornil na neprimerané hromadenie funkcií súčasným primátorom Považskej Bystrice Karolom Janasom. Roznášačov letákov "odchytávali" príslušníci mestskej polície, niektorí aj v civilnom oblečení, a odovzdávali ich štátnej polícii. Hoci som sa k autorstvu plagátov prihlásil už počas prvej výpovede, do dnešného dňa voči mne neboli urobené žiadne procesné kroky. Nečudo, veď všetky skutočnosti, uvádzané v letákoch, som mal podložené z viacerých zdrojov. Od začiatku som žiadal o vrátenie letákov, pretože znemožnenie ich roznášania považujem za obmedzenie ústavného práva na slobodné šírenie informácií. Letáky mi dodnes neboli vrátené, napriek opakovaným žiadostiam. Preto moja právna zástupkyňa podala podnet na Okresnú prokuratúru v Považskej Bystrici, aby preskúmala postup vyšetrovateľa v tejto veci."
Juraj Smatana podal podnet na prokuratúru proti postupu vyšetrovateľa Policajného zboru vo veci letákov, kritizujúcich hromadenie funkcií Karolom Janasom

Prvá strana letáku. Kliknutím obrázok zväčšíte.

Úplné znenie podnetu:

 

Okresná prokuratúra Považská Bystrica                                                            V Košiciach dňa 22. 7. 2014

Ľ. Štúra č. 1

017 01  Považská Bystrica

 

Podnet na preskúmanie postupu vyšetrovateľa PZ vo veci vedenej na Okresnom riaditeľstve PZ v Považskej Bystrici pod sp. zn. ČVS: ORP-674/OVK-PB-2013

 

V prílohe predkladám splnomocnenie, ktoré mi udelil Mgr. Juraj Smatana, bývajúci v Považskej Bystrici, [...], vo veci podania podnetu na preskúmanie postupu vyšetrovateľa PZ vo veci vedenej na Okresnom riaditeľstve PZ v Považskej Bystrici pod sp. zn. ČVS: ORP-674/OVK-PB-2013.

 

Môj klient Mgr. Juraj Smatana dňa 25. 11. 2013 vypovedal ako svedok vo veci vedenej na Okresnom riaditeľstve PZ v Považskej Bystrici pod ČVS: ORP-674/OVK-PB-2013, pričom zo zápisnice o jeho výsluchu vyplýva, že môj klient potvrdil, že predmetné letáky, ktoré dňa 6. 11. 2013 na výzvu príslušníkov PZ vydali osoby, ktoré poveril roznášaním týchto letákov, sú v jeho vlastníctve a že ich žiada vrátiť.

 

Splnomocnenie na zastupovanie môjho klienta v predmetnej veci som predložila ako prílohu žiadosti o odročenie výsluchu zo dňa 13. 11. 2013.

 

Dňa 20. 6. 2014 môj klient prostredníctvom mňa požiadal o vrátenie predmetných letákov v zmysle ustanovenia § 97 Trestného poriadku, pričom poukázal na to, že aj napriek tomu, že trestné stíhanie v predmetnej veci bolo začaté v novembri 2013, a že už pri svojom výsluchu dňa 25. 11. 2013 požiadal o vrátenie letákov, ani do dňa 20. 6. 2014 mu neboli vrátené letáky, ktoré sú v jeho vlastníctve.

 

Podľa ustanovenia § 97 ods. 1 Trestného poriadku - Ak vec, ktorá bola podľa § 89 vydaná, podľa § 91 odňatá alebo podľa § 92 prevzatá, na ďalšie konanie nie je potrebná a ak neprichádza do úvahy jej prepadnutie alebo zhabanie, vec sa vráti tomu, kto ju vydal, komu bola odňatá alebo u koho bola zaistená podľa osobitného zákona. Ak si na ňu uplatňuje právo iná osoba, vydá sa vlastníkovi veci alebo jej oprávnenému držiteľovi, ktorého právo na vec je nepochybné.  

 

Podľa ustanovenia § 97 ods. 4 Trestného poriadku - Rozhodnutia podľa odsekov 1 až 3 robí predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt.

 

Z vyššie citovaných ustanovení nepochybne vyplýva, že môj klient si v trestnom konaní uplatnil svoje vlastnícke právo na letáky, ktoré osoby poverené ich roznášaním vydali príslušníkom PZ, pričom vyšetrovateľ PZ doteraz nerozhodol o vrátení týchto letákov môjmu klientovi, a to napriek tomu, že môj klient o ich vrátenie požiadal opakovane, prvýkrát pri výsluchu dňa 25. 11. 2013 a druhýkrát v podaní zo dňa 20. 6. 2014.

 

So zreteľom na doterajší postup vyšetrovateľa PZ v predmetnej veci je zrejmé, že tento je v súvislosti s rozhodovaním o žiadosti môjho klienta o vrátenie letákov nečinný, pretože o vrátení letákov nerozhodol ani po 8 mesiacoch od prvého uplatnenia tohto práva mojim klientom, a ani po viac ako mesiaci od opakovanej žiadosti. Takýto postup vyšetrovateľa PZ hrubým spôsobom porušuje ustanovenie § 97 ods. 4 Trestného poriadku, z ktorého vyplýva povinnosť vyšetrovateľa PZ rozhodnúť o vrátení veci.             

 

Vzhľadom na to, že vlastnícke právo môjho klienta k predmetným letákom je nepochybné, ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že od začatia trestného stíhania v predmetnej veci uplynula dostatočná doba na vykonanie dôkazov nevyhnutných pre objasnenie veci, v dôsledku čoho je zrejmé, že predmetné letáky nie sú potrebné pre ďalšie konanie, a preto neexistuje žiadny dôvod, pre ktorý by nemali byť predmetné letáky vrátené môjmu klientovi v zmysle ustanovenia § 97 Trestného poriadku.

 

Nevyhovenie žiadosti o vrátenie letákov znamená neproporcionálny a neprimeraný zásah do vlastníckeho práva môjho klienta, ktoré mu zaručuje článok 20 Ústavy SR, a tým aj porušenie tohto ústavou garantovaného práva. 

 

Podľa ustanovenia § 230 ods. 1 Trestného poriadku - Dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vykonáva prokurátor.

 

Podľa ustanovenia § 230 ods. 2 Trestného poriadku - Pri výkone tohto dozoru je prokurátor oprávnený

a) dávať záväzné pokyny na postup podľa § 197, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov a určovať lehoty na ich vybavenie,

c) osobne vykonať jednotlivý úkon alebo aj celé vyšetrovanie, alebo skrátené vyšetrovanie a vydať rozhodnutie v ktorejkoľvek veci; pritom postupuje podľa tohto zákona.

 

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre – prokurátor preskúmava zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, prokurátorov, vyšetrovateľov, policajných orgánov a súdov v rozsahu vymedzenom zákonom aj na základe podnetu, pričom je oprávnený vykonať opatrenia na odstránenie zistených porušení, ak na ich vykonanie nie sú podľa osobitných zákonov výlučne príslušné iné orgány.

           

Podľa ustanovenia § 35 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre – pri vybavovaní podnetu je prokurátor povinný prešetriť všetky okolnosti rozhodné na posúdenie, či došlo k porušeniu zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, či sú splnené podmienky na podanie návrhu na začatie konania pred súdom alebo na podanie opravného prostriedku, či môže vstúpiť do už začatého konania pred súdom alebo vykonať iné opatrenia, na ktorých vykonanie je podľa zákona oprávnený.

 

Podľa ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre – ak prokurátor zistí, že podnet je dôvodný, vykoná opatrenia na odstránenie porušenia zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.


Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby prokurátor Okresnej prokuratúry Považská Bystrica preskúmal postup vyšetrovateľa PZ v prípravnom konaní a vydal záväzný pokyn, ktorým nariadi vyšetrovateľovi PZ bezodkladne rozhodnúť o žiadosti môjho klienta o vrátenie predmetných letákov, alebo aby v zmysle ustanovenia § 230 ods. 2 písm. c) Trestného poriadku o tejto žiadosti rozhodol prokurátor.

     

        JUDr. Iveta Rajtáková    

okresný oprskár
okresný oprskár píše:
Čtvrtek 14.08.2014 15:49
Mám info z vnútra... už je na tej kauze tretí vyšetrovateľ.
Anonym píše:
Čtvrtek 14.08.2014 16:50
Pán Smatana - načo ste čakali až doteraz?
Mali ste konať ihneď, inak si tie ošípané budú robiť v meste čo sa im ráči!
Držíme Vám palce, ste v práve mali by ste zvíťaziť - i keď na Slovensku je všeličo možné!
Anonym píše:
Čtvrtek 14.08.2014 18:19
pochybujem, ze ich prave pred volbami vratia... Karol bude robit vsetko pre to, aby sa do novembra nedostali do schranok... inak zisli by sa, nech volici zistia, koho nemaju volit
Filip Zvědělík, občan a budúci mešťanosta Považskej Bystrice
Filip Zvědělík, občan a budúci mešťanosta Považskej Bystrice píše:
Pátek 15.08.2014 22:16
Voliči už budú inštruovaní o tom, koho majú voliť, a síce sertésa Janasa. O tom nie je potrebné pochybovať.
martin
martin píše:
Čtvrtek 25.09.2014 22:10
letaciky su uz na spravnom mieste :-) a vsetko sa stihne
hehe
hehe píše:
Čtvrtek 14.08.2014 22:57
Všetky svoje majetkové aj daňové priznania v marci alebo apríli transparentne zverejním na internetovej stránke mesta alebo svojej internetovej stránke,“ zareagoval primátor Karol Janas.

http://spravy.pravda.sk/[…]/

Marec už bol, aj apríl prebehol, a Janas stále nemá stránku a na mestskom webe to tiež nie je.
TRANSPARENTNE znamená podľa Janasa "neviditeľne"?
Anonym píše:
Pátek 15.08.2014 17:46
Ale Janas nepovedal - v marci alebo apríli ktorého roku!
Určite nemyslel tento rok, to tí čo vedia, aký je to táraj mohli už vedieť!
Filip Zvědělík, občan a budúci mešťanosta Považskej Bystrice
Filip Zvědělík, občan a budúci mešťanosta Považskej Bystrice píše:
Pátek 15.08.2014 21:56
Účelovo čakajú, keď ohlási Juraj Smatana kandidatúru na primátora mesta, aby to mohli oživiť.
Anonym píše:
Sobota 16.08.2014 09:08
No len ono to už vyzerá, že to bude oživovať Smatana, lebo kauza ide proti Janasovi. Leták je v pohode, ale zneužitie polície, šikanovanie... tomu ľudia rozumejú.
Filip Zvědělík, občan a budúci mešťanosta Považskej Bystrice
Filip Zvědělík, občan a budúci mešťanosta Považskej Bystrice píše:
Sobota 16.08.2014 12:14
Len tak by predmetné dôkazy nezadržiavali. Je možné, že niečo plánujú. Pán Janas urobí všetko pre to, aby akéhokoľvek svojho vážnejšieho súpera zdiskreditoval, a to aj prostredníctvom mocenských štruktúr.
Anonym píše:
Sobota 16.08.2014 19:54
Smatana nepotrebuje nič oživovať, on chce späť svoj majetok - letáky!
Vám by sa tiež nepáčilo keby Vám polícia bez príčiny zadržiavala napr. výplatu za máj 2013.
Kamarát policajt mi hovoril, že do dvoch mesiacov o stania sa skutku - by vo veci malo byť rozhodnuté, či sa bude niekto stíhať, alebo nie a potom teda už to malo byť dááávno ukončené!
No lenže Janas a Baška kámoši, viac ako bratia.
A okresný riaditeľ polície Baškom dosadený človek!
Tak o čom sa tu budeme zbytočne rozpisovať?
Anonym píše:
Pátek 15.08.2014 23:54
ked chces p.Smatana ,tak kandiduj,ale nespin pred volbami,Janas ta ma tak na salame,chovaj sa ako pedagog,ak si nezabudol co ta zivy...letaciky narobis a teraz to chces otocit?to co hras za hry?a skym? prestan,az sa mozes pozriet do zrkadla aj po volbach ,ked ostanes s dlhym nosom...
Anonym píše:
Sobota 16.08.2014 02:10
"nespin pred volbami" - aké špinenie? Veď na to Janasove hromadenie funkcií a platov Smatana upozorňoval aj dávno pred voľbami. Janas sa špiní sám, Smatana mu len nastavuje zrkadlo.
anonym
anonym píše:
Sobota 16.08.2014 16:58
Pán Smatana chce byť len za každú cenu zaujímavý nie že by som podporoval súčastného primárota, ale ludí čo sú v každej riti s priblblými pripomienkami a nápadmi ma dosť vytáčajú.......
Anonym píše:
Neděle 17.08.2014 10:15
Takže Vás musí primátor maximálne vytáčať!
Nezistil som na Slovensku človeka, ktorý by za 24 hod. stíhal cca 8 zamestnaní?
Vy áno?
Alebo ste sám tak úbohý, že ledva stíhate iba jedno?
úvaha
úvaha píše:
Neděle 17.08.2014 18:12
Keď pripustíme,že sa primátorove zamestnania nedajú objektívne časovo stíhať,tak ich stíha iba papierovo tzn.,že je to len fiktívne a ak je to len fiktívne,tak sa jedná o klamstvo a otázka znie-nie je primátor kalamár?
Anonym píše:
Pondělí 18.08.2014 08:42
Karol, ide ti to. Za 4 roky ako primátor si nadobudol kompletne rekonštruovaný dom na Hliníkoch, urobiť z nezamestnanej fifleny riaditeľku školy,bez výberového konania predĺžiť zmluvy MDS a Megawaste a tým pádom o obohatenie niekoľko 100 tisíc eur,predať podiely v Povbyte a banke a zasa sa obohatiť o niekoľko 100 tisíc euro a samozrejme zadĺžiť mesto. Sa čudujem, prečo si sa sám nenavrhol ako osobnosť roka v Považskej Bystrici?Za veľký prínos mestu by si si dal nejakú peknú veľkú plaketu. A za prínos sebe by si dostal od rodiny trebárs do trojky ešte nejakú učiteľku z Papradna.Veď aj ona by chcela byť niekedy niekde riaditeľka.
Anonym píše:
Pondělí 18.08.2014 21:01
Veľmi pravdivý príspevok - k tomu niet viacej čo dodať!
suvaha
suvaha píše:
Pondělí 25.08.2014 21:26
K tomu Karolmanovi toľko.Čo nadobudol to nadobudol.Ťažko na cvičisku ,ľahko na bojisku hovorievalo sa. Ked sa už naučil nadobúdať na svojom ,zveľadil si majetky,znásobil svoj súkromný kapitál,postaral sa o svojich príbuzných-tak vlastne svoje učiteľské kvality zdokonalil no a ostáva len dúfať,že nadobudnuté skúsenosti už konečne začne používať v prospech tohto mesta ako" naozajstný" a čestný manager ....
Anonym píše:
Pondělí 01.09.2014 14:18
Zabudol si napísať, že Hlavoň popri rekonštrukcii priestorov pred Priorom, schoval rekonštrukciu Janasovej vily na Hliníkoch. Inteligent Janas to zamaskoval, dodávateľ je predseda KDH v PB, absolvent pomocnej školy na SNP a predajcia liturgických predmetov a krížikov.
Anonym píše:
Úterý 19.08.2014 11:13
Pán Smatana,mal si dat tie letáky roznášat mne,ja sa toho gestapa vobec nebojím....
Anonym píše:
Úterý 19.08.2014 13:36
ja nerozumiem ako Janasa môže ísť niekto voliť. To sú tí Považskobystričania fakt takí hlúpi???
Anonym píše:
Úterý 19.08.2014 19:21
ÁNO !!!
Veľmi veľká väčšina!
Anonym píše:
Středa 20.08.2014 10:21
nenažranec janas a fízel lieskovský spravili z meskej polície gestapo hanba vám špinavci
Karol
Karol píše:
Pondělí 25.08.2014 06:50
Ako a prečo fungujú mimovládky...
https://www.youtube.com/watch?v=EBdIrmgH_QM
Anonym píše:
Úterý 26.08.2014 09:54
nekydajte na janasa,robi to dobre,mesto nieje v strate,podpora do mes.casti sla toto obdobie,ako nikdy!vdaka p.primator!a VMC Rozkvet,urobilo pekne helenske hody,dobre chladene pivecko aj program..
Anonym píše:
Úterý 26.08.2014 12:42
Aké oslavné ódy. Lenže nesprávnym adresátom. Si myslíte, že VMČ Rozkvet prípravil Helenské hody? Omyl. V drvivej väčšine to zabezpečili ľudia z PX Centra. Neviem si predstaviť, ako poslanci stavajú po skončení nakoniec všetko spratávajú. Ha-ha-ha.
Anonym píše:
Středa 27.08.2014 09:48
Typický sedliak z Mogoňova, ktorému stačí k životu dobre chladené pivečko.
Anonym píše:
Pátek 05.09.2014 11:16
Nenažratý supermogoň je tak na úrade vyťažený, že v pracovnej dobe žrať chodieva až do Bytčanského zámku v zámockej reštike u Palatína. V ktorej firme by si to zamestnanec mohol dovoliť, na obedňajšiu prestávku predrbať 130 minút a ešte isť na obed služobným autom z mestského úradu. Je to nehoráznosť, za vysoký plát nerobiť v pracovnej dobe absolútne nič.
PS. Môžem poskytnúť fotky z toho darmožráča, ako sa 130 minút v zámockej reštíke venuje „pracovným povinnosťam“ pri čítaní novín.
Anonym píše:
Pátek 05.09.2014 14:59
No veď uploadni fotky na tejto adrese
https://www.anonimg.com/upload.html
a keď sa nahrajú, skopíruj sem linku. Netreba sa tam registrovať.
Aspoň si zas bude musieť Supermogoň vymyslieť nejaké výhovorky a poupravovať dochádzkové listiny.
Anonym píše:
Pátek 05.09.2014 15:45
Exkluzívne odkupime od Vás uvedené foto. Požadujeme vysoké rozlišenie v nekomprimovanom RAW formáte.
PS. Platba keš, 1 ks / 1000 euro
kydákovi
kydákovi píše:
Úterý 26.08.2014 15:50
Ak sa Váš patriotický postoj obmedzil iba na VMČ a pivečko tak ste náš silne rozhľadený volič...
Anonym píše:
Středa 27.08.2014 19:14
žiaľ, takýchto rozhľadených voličov je v PB viac a to sú presne tí, ktorí Janasa pôjdu voliť. Stačia im narýchlo urobené chodníky, cesty a ďalšie štyri roky nič. No a to pivečko... ľudia, ste slepí alebo je...tí???
Anonym píše:
Středa 27.08.2014 21:05
Určite to druhé!
Drvivá väčšina!
Ešte nejaká kapela v kine Mier ta 2 E, a niet lepšieho primátora!
Anonym píše:
Středa 27.08.2014 21:18
starým ľuďom by mali zakázať voliť, škodia mestu a neuvedomujú si, že aj sebe
ŠM bez spolupráce
ŠM bez spolupráce píše:
Pátek 29.08.2014 14:02
Ej sakra dobre ste to popísali.Vo Vašom článku ste popísali asi nevdojak aj vedenie nášho mesta.Chlieba a hry-kino Mier.Biela je biela v PB akosi neplatí.Manipuláci to platí.No a že riadiacim našho mesta chýba pokora a skromnosť asi netreba ani konštatovať.Ak si nájdete čas dajte túto prednášku na MsU PB určite to nebude strata Vášho času.Veľa trpezlivosti a šťastia želáme...
Anonym píše:
Pátek 29.08.2014 14:47
Ja si myslim,ze Adame to nevedel,ale Janas,to je spravny primator!
Anonym píše:
Pátek 29.08.2014 21:56
Sám pre seba určite, ale pre rozvoj a napredovanie mesta - katastrofa!
Anonym píše:
Sobota 30.08.2014 08:48
spravodlivost neexistuje aani nigdy neexistovala a pokial tu budu zlocinecke organizacie ako policia prokuratura sudy a poitici bez zodpovednosti tak existovat ani nebude
Anonym píše:
Sobota 30.08.2014 08:51
drzim stranu putinovy
Anonym píše:
Sobota 30.08.2014 09:58
Putin drží stranu Bystrici ,aby mala lepšieho primátora.
Anonym píše:
Neděle 31.08.2014 00:34
Mne osobne p.primátor Janas veľmi pomohol,na Lánskej dal opraviť na Pionierskej cestu,čo nedokázali od Lackoviča nik.
Anonym píše:
Neděle 31.08.2014 18:09
A ja som si naivne myslel, že to dalo opraviť mesto za peniaze, ktoré dostane z podielových daní pracujúcich, ako i daní ktoré mesto vyberá priamo od občanov.
No a ono na Pionierskej to dal opraviť Janas zo svojho - asi z niektorého z tých ôsmych platov čo mesačne berie!
fakt
fakt píše:
Pondělí 01.09.2014 09:16
Ten príspevok o oprave cesty na Lanskej stojí za povšimnutie no treba povedať,že tu žije aj silná voličská už dôchodcovská komunita a čas volebný sa ukrutne rýchlo blíži.
Anonym píše:
Pondělí 01.09.2014 21:10
Toto je tak dementný príspevok asi ako aj jeho pisateľ!
Chváli Janasa, za to čo by mala byť jeho psia povinnosť a za čo berie nemalý plat aj z jeho daní!
To asi by som mal byť neskutočne vďačný vodičovi MHD, že ma láskavo odviezol po zakúpení si lístka napr. zo zastávky Váh k NsP!
znalec
znalec píše:
Úterý 02.09.2014 07:36
Opravenie Pionierskej ulice? Na tom majú najväčšiu zásluhu tie kačice, ktoré sa začali kúpať v obrovských výtlkoch, a chalan ktorý to natočil. Bola z toho taká zábava po celom Slovensku, že to Janas musel dať opraviť. http://badman.azet.sk/[…]/ Ináč by tam boli diery ako všade inde po meste. http://badman.azet.sk/[…]/
Anonym píše:
Neděle 31.08.2014 00:36
Strašne sa teším,čo vytiahne ,aké letáčiky p.Smatana pred voľbami..páči sa mi férovi boj...
Anonym píše:
Úterý 02.09.2014 07:45
Zatial to Smatana hra dobre. Janas si myslel ze ked ma pod kontrolou mestsku policiu a poslusnych ludi na statnej policii, vybabre s nim. Ale zacina sa to obracat proti Janasovi lebo sa ukazalo ake vladnu pomery v Povazksej Bystrici. Som zvedavy co teraz urobi prokuratura a policia.
Anonym píše:
Úterý 02.09.2014 15:13
nic
skeptikovi
skeptikovi píše:
Úterý 02.09.2014 18:38
Nemyslím si ,že s porušovaním zákonov tohto štátu,absenciou elementárnej slušnosti,zneužívaním právomoci verej.činiteľa v PB sa nedé nič robiť.Začiatok u Aliancie fair play a potom dľa potreby...
Anonym píše:
Úterý 02.09.2014 20:48
p.Smatana,co skusate,?vy hrate spinavu hru a chcete to otocit proti Janasovi,mozno vam uveria tie ovce,co sa vam tlacia do zadku!
Anonym píše:
Úterý 02.09.2014 20:49
zufalkari..
Anonym píše:
Středa 03.09.2014 08:44
Smatana hrá špinavú hru? To si si napísal komentár Janas sám? Už si zúfalý, však, keď útočíš na p. Smatanu... Ja mu držím palce a ani nevieš ako mu prajem primátorské kreslo. Nech ťa rozdrapí od jedu.
zadkárom
zadkárom píše:
Středa 03.09.2014 21:34
Asi len nejako musíte predstierať, že vám je tu dobre/myslim mesto PB/,alebo ste silne ovplyvňovaný nakoľko Vám chýba racionálna argumentácia ergo nie je to iste Váš uprimný vlastný názor a možno to nesledujete a nebývate v tomto meste.No a Váš písomný prejav dokazuje ,že ste "skutočne" nad vecou!!!
Anonym píše:
Čtvrtek 04.09.2014 07:36
Už píše reakcie aj pani manželka primátora? Ja som z PB, vlastný názor mám a sledujem to, čo sa deje. Sledujem to až moc zblízka na to, aby som mal racionálne argumenty, ktoré sú myslím, každému občanovi tohto mesta veľmi dobre známe.
Anonym píše:
Čtvrtek 04.09.2014 10:11
A čo si myslíš? myslíš že dlhodobo nezamestnaná fiflene, má ako riaditeľka v Papradne niečo na práci?Maximálne kávička u starostu piatimužíka a chatovanie na sociálnych sieťach.
Anonym píše:
Čtvrtek 04.09.2014 20:06
Mne sa najviac páčia na TV Podlažie Janasove drísty zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva!
Proste taký malý považsko-bystrický Jakešík, ktorý tiež asi " ostáva sám ako kôl v plote "!
Drísta 20 až 40 minút o tom, čo by každý normálny človek povedal za 5 minút!
No a najlepšie- a to je jeho špecialita, keďže vedie zastupiteľstvo skákať nejakému oponentovi/ je ich bohužiaľ minimum/ do reči, a keď už nevie ako by ho úplne umlčal, jednoducho ho vypne!
No a druha špecialita Janasa je - útočiť na ľudí, ktorí nie sú prítomný v sále MÚ!
V tom je ozajstný macher, nabrýzgať na hocikoho, kto tam nie je, a ani sa o tom možno nedozvie, pokiaľ sa nepozerá na TV Podlažie!
Je to ozaj " vzdelaný a slušný človek"!
To vzdelanie síce papierovo má, ale chovanie je na úrovni bezdomovca zo železničnej stanice!
Ani tí sa tak neprekrikujú a počkajú až jednotlivo dohovoria!
Anonym píše:
Čtvrtek 04.09.2014 20:14
Je to presne tak,inteligencii sa naučiť nedá ,buď ju človek má alebo nie -nuž ale povedzte ,aby toto učilo naše deti?
Anonym píše:
Neděle 07.09.2014 13:48
Nemyslím, že normálny študent ide študovať na TU a ešte politológiu!
Na úrade práce môže byť dotyčný aj bez titulu z politológie ako absolvent z TÚ!
Anonym píše:
Sobota 06.09.2014 20:47
Vidim, ze ludia uz maju janasa plne zuby a nereaguju. to je dobre, uz im je ukradnuty, mohlo by to znamenat, ze ho nepojdu volit. ci?
Anonym píše:
Neděle 07.09.2014 13:52
Iba hlúpy občan Pov. Bystrice nevyužije svoje právo ísť voliť!
Lebo tým, že sa ľudia nezúčastňujú volieb nepriamo podporujú takéto kreatúry ako Janas a spol. lebo nimi zmanipulovaná dôchodcovská základňa voliť chodí VŽDY!
Takže každý - komu záleží na rozvoji mesta - určite by mal ísť voliť!
Anonym píše:
Neděle 07.09.2014 21:59
presne tak,ja pojdem volit..ale Janasa a nie tych sracov ..
Anonym píše:
Pondělí 08.09.2014 17:55
na MsU mame zablokovanu tuto stranku, nechodte volit Janasa, keby sme ako zamestnanci mohli hovorit, tak by ste boli vsetci prekvapení aký je to zloduch
Anonym píše:
Středa 10.09.2014 16:01
veď daj niečo na pobavenie
Anonym píše:
Pátek 12.09.2014 21:22
Dám niečo - nie na pobavenie, skôr za zaplakanie!
Prázdna mestská kasa, kopu nezaplatených faktúr, odložené splátky úverov!
 Stačí Vám to aby ste mali obraz, ako vedenie mesta viedlo toto mesto za posledné 4 roky?
Nie je to žiadne ohováranie, je to realita, Bystrica je malá, každý niekoho bližšie pozná čo pracuje na MÚ, a títo pokiaľ, nie sú funkcionári MÚ Vám to potvrdia!
Anonym píše:
Sobota 13.09.2014 13:22
Je to despota, chrapúň, hovädo, za posledné 4 roky čo je vo funkcii, všetkých zamestnancov iba psychicky deptal.
Arne Farin
Arne Farin píše:
Sobota 13.09.2014 14:23
Koľko vlastne ten zázrak trávi času na mestskom úrade? lebo ja ho furt vidím niekde robiť príhovory, vítať, otvárať márnice...
Anonym píše:
Sobota 13.09.2014 15:28
To by ste boli ohromne prekvapení, alebo by Vás rovno kleplo, koľko trávi supermogoň na úrade. Niekedy za celý týždeň by sa dalo ťažko spočítať cca 60 minút. To iba na zastupiteľstve pred kamerami sa tak zanietene tvári, keď ráz za dva mesiace musí zastupiteľstvo odsedieť. Všetky správy do zastupiteľstva pripravujú zamestnanci úradu, on iba prečíta jednotlivé body, vedie hlasovanie a prečíta uznesenie ako papagáj.
otízka
otízka píše:
Neděle 14.09.2014 11:23
To nie je sila ,ktorá by tieto jeho velkopanské spôsoby preverila?A čo fond precovného času?Má potom za takéto "drenie"nárok na súčasnú mzdu?Čo na to jeho spolustrníci,či robia to isté?Myslim si ,že existuje mechaniznus prepočtu,koľko Euro by mal za takéto "výkony" vrátiť.
Anonym píše:
Pondělí 15.09.2014 10:05
Inštitút pre verejné otázky IVO hľadá na slovensku superstarostu,mali by sme tam prihlásiť nášho supermana Jaseniusa možno v PB stupne turizmus.

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359