Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Poslanecký denník - posledná stránka: Trestné oznámenie dnes podané na Generálnu prokuratúru

Poslanecký denník - posledná stránka: Trestné oznámenie dnes podané na Generálnu prokuratúru

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Sobota 15.11.2014 14:14
[2014-11-14] Môj štvorročný mandát mestského poslanca v Považskej Bystrici sa v najbližších hodinách skončí a tak je najvyšší čas dotiahnuť rozpracované veci. Dnes som doručil na Generálnu prokuratúru SR v Bratislave trestné oznámenie z dôvodu podozrenia z prečinu machinácie pri verejnom obstarávaní na vývoz komunálneho odpadu, separácie odpadu, letného a zimného čistenia mesta atď. v celkovom objeme finančných prostriedkov 11,8 milióna € až 15,4 milióna €.
Poslanecký denník - posledná stránka: Trestné oznámenie dnes podané na Generálnu prokuratúru

Kliknutím obrázok zväčšíte.

Text trestného oznámenia: 

Mgr. Juraj Smatana, poslanec mestského zastupiteľstva,

Považská Bystrica

 

Generálna prokuratúra SR

812 13  Bratislava

 

V Považskej Bystrici dňa 13. 11. 2014

 

VEC: Trestné oznámenie v zmysle § 62 ods. 1 Trestného poriadku.

           

            Obraciam sa na Generálnu prokuratúru SR z dôvodu podozrenia z napĺňania skutkovej podstaty trestného činu – prečinu machinácie pri verejnom obstarávaní v zmysle § 266 Trestného zákona.  

            Opis skutkových okolností :

Mesto Považská Bystrica vyhlásilo verejné obstarávanie pod značkou PB-08/2013/n1vs/pS/MM, predmetom ktorého verejného obstarania má byť vývoz komunálneho odpadu, separácia odpadu, letné a zimné čistenie mesta, biologicky rozložiteľný odpad a ostatné doplnkové služby v celkovom objeme finančných prostriedkov 11 846 400,- Eur, až 15 400 320,- Eur. Verejný obstarávateľ Považská Bystrica uvedené verejné obstarávanie realizuje prostredníctvom firmy PRVÁ Obstarávateľská spoločnosť s.r.o., ktorej konateľom je Michal Maťašovský. K tomuto chcem uviesť, že sa jedná o totožnú spoločnosť, ktorá v minulosti vykonávala a poskytovala svoje služby v rámci verejného obstarávania mesta Liptovský Mikuláš, kde bola vyhlásená presne totožná zákazka, ako teraz v Považskej Bystrici, pričom rozhodnutím  Úradu pre verejné obstarávanie bola verejná súťaž zrušená z dôvodu, že spoločnosť PRVÁ obstarávateľská spoločnosť, s.r.o., doporučila obstarávateľovi, teda mestu Liptovský Mikuláš spôsob obstarania formou súťažného dialógu. Práve to bol dôvod, prečo Úrad pre verejné obstarávanie celé verejné obstarávanie zrušil, s odôvodnením, že nie je možné použiť súťažný dialóg na takúto zákazku, čo je zároveň v rozpore so zákonom tak isto, ako odôvodnenie výberu takéhoto postupu.

            O tejto skutočnosti v rámci obstarávateľského konania, ktoré vyhlásilo mesto Považská Bystrica, iný subjekt, ktorý bol týmto dotknutý, podal na Okresnú prokuratúru v Považskej Bystrici 16. 1. 2014 podnet a žiadal zjednať nápravu. Mám vedomosti s ohľadom na informácie, akým spôsobom bol tento podnet vyhodnotený, že dozorujúca prokurátorka v Považskej Bystrici nevyhovela tomuto podnetu, ale výlučne z dôvodu vecnej nepríslušnosti. Z dôvodu riešenia tohto podnetu zo strany prokuratúry vyzvala mesto Považská Bystrica, aby predložilo listinné podklady na vec sa vzťahujúce, z ktorých podkladov vyplýva, že verejné obstarávanie je činené formou súťažného dialógu. Aj v tomto prípise okresnej prokuratúry dotknutému subjektu (sp.zn. Pd 8/14/3306-6, z 28.1.2014) sa konštatuje, že uvedená spoločnosť doručila na Mestský úrad Považská Bystrica žiadosť o nápravu vzťahujúcu sa k číslu verejného obstarávania PB-08/2013/nlvs/pS/MM, pričom táto žiadosť bola zamietnutá.

            Jednoznačne teda Mesto Považská Bystrica, ako vyhlasovateľ vie o tom, že presne takýto istý postup bol vyhlásený Úradom pre verejné obstarávanie za nezákonný a s určitosťou Mesto Považská Bystrica má k dispozícii aj toto rozhodnutie v súvislosti s mestom Liptovský Mikuláš. Už len z tohto samotného konania je jednoznačne preukázateľné, že mesto Považská Bystrica, v spojení so spracovateľom podkladov pre súťaž a to  Prvou obstarávateľskou spoločnosťou s.r.o. majú vedomosť o tom, že takýto postup je nezákonný a nie je možné formou súťažného dialógu takto postupovať. Vyššieuvedené informácie o nezákonnom postupe v Liptovskom Mikuláši som taktiež ako poslanec verejne predniesol formou poslaneckej interpelácie na rokovaní mestského zastupiteľstva, je teda nesporné, že predstavitelia mesta Považská Bystrica informácie o nezákonnosti identického konania v Liptovskom Mikuláši majú. Preto sa obávam, že celé toto konanie zo strany mesta a Prvej obstarávateľskej spoločnosti je zamerané na skutočnosť, že súťaž má vyhrať len jedna spoločnosť, na ktorej podmienky je celá súťaž „napasovaná“ tak, aby týmto kritériám nemohla vyhovieť aj iná firma. Na základe uvedených skutočností považujem za najpravdepodobnejší záver, že uvedeným konaním mesto Považská Bystrica, v spojení s Prvou obstarávateľskou spoločnosťou s.r.o. manipuluje s verejnou súťažou a teda ide o machináciu pri verejnom obstarávaní, s úmyslom inému subjektu zadovážiť prospech, nakoľko bez akýchkoľvek pochýb dlhodobo koná v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom vo verejnom obstarávaní.

Ponechávam bokom skutočnosť, či takéto konanie je za odplatu, alebo podniká tieto kroky z osobitného motívu, ale je  absolútne neprijateľné, aby Mesto Považská Bystrica ako zadávateľ a Prvá obstarávateľská spoločnosť s.r.o.  ako zhotoviteľ podkladov pokračovali v tejto činnosti, napriek tomu, že Úrad pre verejné obstarávanie v rámci svojho konania presne identicky špecifikované verejné obstarávanie pre mesto Liptovský Mikuláš spracované tým istým obstarávateľom  (Prvou obstarávateľskou spoločnosťou) toto vyhlásil za protizákonné a protiprávne.

 

Z dikcie uvedeného zákonného ustanovenia § 266 Trestného zákona je jednoznačne zrejmé, že kto v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech, koná v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní, alebo verejnej dražbe alebo dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby, potresce sa odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Z uvedeného zákonného ustanovenia teda možno vyvodiť právny záver, že pre naplnenie skutkovej podstaty uvedeného prečinu postačí už len skutočnosť, že v súvislosti s verejným obstarávaním niekto koná v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní, teda v tomto konkrétnom prípade skutočnosť, že mesto nezrušilo verejné obstarávanie, napriek vedomosti , že bez akýchkoľvek pochybností tým, že verejné obstarávanie sa rozhodlo vykonať formou súťažného dialógu, porušuje predpis. Nie je potrebné skúmať, či to je z dôvodu zvýhodnenia určitého subjektu v súťaži, či to niekto robí za odplatu a podobne. Zákon jasne definuje  a právna literatúra (JUDr. Ján Šanta PhD.- Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR, Trestný zákon 300/2005- judikatúra Beck a pod.), že trestné je už samotné konanie, teda nie je potrebné pre naplnenie skutkovej podstaty uvedeného prečinu dokončenie takéhoto verejného obstarávania, eventuálne sa ho snažiť zrušiť prostredníctvom Úradu pre verejné obstarávanie. Úrad pre verejné obstarávanie už len konkrétne verejné obstarávanie v rámci verejnej kontroly môže vyhlásiť v prípade zistenia nedostatkov za protiprávne a takéto verejné obstarávanie zrušiť. Úrad nemá dostatok kompetencií pre trestnoprávny postih a preto napriek takémuto konštatovaniu páchatelia takéhoto skutku nemusia byť trestnoprávne zodpovední.

 

Z týchto dôvodov žiadam, aby Generálna prokuratúra SR ako najvyšší gestor zákonnosti SR si titulom svojich kompetencií a možností vyžiadala všetky podklady k tomuto, zaujala stanovisko, ktorý príslušný úrad vyšetrovania SR je vecne a miestne príslušný vo veci konať, aby nad vecou nariadila tzv. dohľad generálneho prokurátora a vec náležite objasnila, nakoľko nie je možné, aby v Považskej Bystrici mesto ignorovalo tak závažné skutočnosti, ako je pokračovanie v protiprávnosti napriek viacerým upozorneniam. A teda žiadam, aby v rámci tohto konania bolo pozastavené protiprávne konanie zo strany mesta Považská Bystrica, ako aj protiprávne konanie zo strany Prvej obstarávateľskej, s ohľadom na tú skutočnosť, že oba tieto subjekty vedia, že konajú protiprávne, napriek tomu v tomto protiprávnom konaní zotrvávajú.

 

Záverom chcem podotknúť, že v prípade mojej osoby nejde o možného súťažiaceho, teda žiadam, aby sa toto trestné oznámenie nepovažovalo za akt konkurenčného boja podnikateľov a podobne. Ako občanovi a poslancovi mesta Považská Bystrica mi záleží na tom, aby boli výberové konania transparentné, aby sa včas zamedzilo protizákonnosti, poprípade súdnym sporom, ktorým aj v minulosti Považská Bystrica čelila z dôvodu porušovania zákonov, čo v konečnom dôsledku sa potom platí z daní všetkých občanov mesta.

 

S úctou, Juraj Smatana (vlastnoručný podpis). 

Roman Hanajík
Roman Hanajík píše:
Sobota 15.11.2014 00:17
Pekné, ešte pre prehľadnosť doplniť o smeti na koľko rokov sa to tyka.
Exkomunista Bc. Filip František Zvědělík, tieňový robotnícko-roľnícky mešťanosta Mogoňova
Exkomunista Bc. Filip František Zvědělík, tieňový robotnícko-roľnícky mešťanosta Mogoňova píše:
Sobota 15.11.2014 10:02
Trestné oznámenie podané náhodne v predvečer volieb.
Boris Tatkin
Boris Tatkin píše:
Sobota 15.11.2014 10:29
TRANPNÉ. TRAPNÉ A PRIEHĽADNÉ. Som sklamaný pán Smatana. Nie z toho, že sa živo zaujímate o podozrenia a pochybenia, ktoré robia na mestskom úrade. Som sklamaný, že takýmto spôsobom urážate inteligenciu ľudí, ktorí možno s Vami v mnohých veciach aj súhlasilli. Toto podanie na Generálnu prokuratúru je tak trapný predvolebný ťah a taká jasná ukážka demagógie a snahy o manipuláciu, že by som ju čakal od ktoréhokoľvek iného kandidáta ale od Vás asi nie. Musí Vám byť predsa jasné, že Generálna prokuratúra s týmto nemá nič spoločné a ten podaný návrh Vám za pár dní vrátia s tým, že sa máte obrátiť na príslušné orgány - v tomto prípade UVO. Podali ste to v posledný deň pred voľbami len preto, aby ste nemuseli ešte pred voľbami vysvetlovať, že to podanie bolo iba gesto, ktoré nemá so snahou riešiť problém nič spoločné. No...vidím, že sa na Vás v tej politike už čosi nalepilo. A viem, že Vám to môže byť jedno, ale som sklamaný.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 15.11.2014 11:04
Triafate úplne vedľa. Správu o TO som ani nedal médiám. Prečítajte si poriadne text toho podania. Generálna prokuratúra má čo riešiť! Naviac, pri písaní podania som mal k dispozícii rozhodnutie okresnej prokuratúry, ktorá konštatovala nezákonnosť, ale neurobila kroky z dôvodu miestnej príslušnosti. GO to nedá na ÚVO, ale príslušnej prokuratúre, miestne príslušnej.
Načasovanie nesúvisí s názorom voličov, je to preventívne opatrenie.
Ak problematike aspoň trochu rozumiete, viete o čom hovorím.
Boris Tatkin
Boris Tatkin píše:
Sobota 15.11.2014 12:13
Práveže problematike rozumiem. Aj som pozorne čítal Vaše podanie. Stojím si za názorom, že generálna prokuratúra s tým nič neurobí. A to sa nemusím A nech by som aj chápal snahu o preventívne opatrenie, tak jednoducho neverím, že to nie je lacný predvolebný trik. Ale veď aj na to máte právo, nesúdim Vás. Len som cítil potrebu sa ku tomu vyjadriť.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 15.11.2014 14:18
To je v poriadku. Politici nie sú na to, aby sa im dôverovalo. Podozrievať treba každého, kto sa uchádza o moc.

Na obvinenia z "prihrievania a vytĺkania" (politickej polievočky a politického kapitálu) som už za tých 16 rokov verejnej činnosti imúnny. Ale kebyže mi ide len o získavanie hlasov, tak si včera namiesto tých hodín strávených s trestným oznámením radšej obehnem susedov, na čo som vôbec nemal čas. Bolo by to 100x účinnejšie. Niektorí kandidáti sa od rána ponevierali po obchodných domoch, napríklad.
Anonym píše:
Sobota 29.11.2014 10:52
p.Smatana, úbohé ,ešte že občania vám dali najavo že vás nechcú,ako primátor by ste musel fungovať,nie len sediet pri počítači a vyvolávať nezmyselné kauzy..
Anonym píše:
Sobota 29.11.2014 11:55
Ak niekto tvrdí, že je nezmyselná kauza to, ak mesto rok nemá zmluvu s odpadovou spoločnosťou, tak mne to stačí aby som si o ňom urobil obrázok.
Anonym píše:
Sobota 29.11.2014 10:58
Doma ste mozno sedel,ale p.riaditelka zo Ziveny s asistentkou,roznasala letaky a noviny pred volbami po mes. castiach..nerobte sa na zachrancu mesta,na lanskej kde byvate ,maju radsej Velicovu,to svedci o vasej popularite..chodte za Stachom poplakat !
Anonym píše:
Sobota 29.11.2014 11:53
Riaditeľka kandidovala, tak roznášala letáky. Asi nemali tých peňazí až tak veľa, keď roznášali sami!
Anonym píše:
Středa 14.01.2015 13:51
jaj bože ako som rád že ju ľudia nezvolili. nepochopím do smrti prečo sa nechali dvaja ľudia ktorí niesu hlúpi zmotať dokopy s takýmto tvorom.Veď jej minulosť ( aj prítomnosť) je do neba volajúca a to niesu informácie zo zdroju jedna pani povedala. Hovorte si čo chcete ale aj šedá eminencia z orlového a aj pán kandidát sú chytrí, to že s nimi nesúhlasím je druhá vec. Nechápem takýto amatérsky ťah.
Anonym píše:
Středa 14.01.2015 19:20
Koho by si si vybral, keby si mal na výber medzi ňou a Matušíkom?
Anonym píše:
Čtvrtek 15.01.2015 07:31
To je presný opak Sofiinej voľby. Z nich dvoch ani jedného.

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359